Ogłoszenie o nowym przetargu nieograniczonym - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych na lata 2018-2020

8 listopada 2017 r

ZP.271-17PN/2017                                                                              Lipno, dnia 8 listopad 2017 r.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym :

Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych na lata 2018-2020

SEKCJA I:   ZAMAWIAJĄCY:

I.1. Nazwa i adres:

Gmina Miasta Lipna

Plac Dekerta 8

87-600 Lipno

woj. Kujawsko-Pomorskie

tel. (0-54) 288-42-11, fax (0-54) 288-42-65

      I.2. Rodzaj zamawiającego

Jednostka samorządu terytorialnego

      I.3. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umlipno.pl

SEKCJA II:   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

       II.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

       II.1.1. Rodzaj zamówienia: Usługi

       II.1.2. Nazwa postępowania oraz określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych na lata 2018-2020

W zakres przedmiotu zamówienia Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych na lata 2018-2020 wchodzi:

1)założenie i prowadzenie rachunków podstawowych, pomocniczych i  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

Dyspozycje otrzymane przez bank:

 • w godzinach od 7.30 do 14.00 w danym dniu operacyjnym będą realizowane przez bank w tym samym dniu,
 • po godz. 14.00 będą realizowane przez bank w następnym dniu operacyjnym,
 • w ostatnim dniu roku bank zapewni posiadaczowi rachunku możliwość dokonywania operacji bankowych do godz. 12.00.

2a) Bank realizuje dyspozycje, o których mowa w ust. 1 w pierwszej kolejności przed innymi płatnościami, z wyjątkiem płatności, które są realizowane w ciężar rachunku bez dyspozycji posiadacza rachunku, tj. w przypadku:

 • Zajęcia rachunku w związku z postępowaniem egzekucyjnym,
 • Potrącenia wierzytelności banku, których termin płatności jeszcze nie nadszedł, jeżeli posiadacz rachunku będący dłużnikiem  został postawiony w stan likwidacji we wszystkich tych przypadkach, gdy bankowi służy prawo ściągania swych wierzytelności przed nadejściem terminu płatności,
 • Potrącanie zadłużenia wymagalnego wobec banku, należnych bankowi odsetek, prowizji i opłat – wynikających z umowy bądź przepisów bankowych,
 • Czeków otrzymanych w drodze rachunków międzybankowych i między oddziałowych,
 • Zmniejszenie stanu środków pieniężnych na rachunku, spowodowanego sprostowaniem błędu powstałego w wyniku nieprawidłowego zaksięgowanej operacji,

2b) W przypadku zmiany systemu rozliczeń międzybankowych, strony ustalą nowe godziny księgowania środków.

3)Bank zobowiązany będzie do wypłat czekowych awista do kwoty 10.000,00 PLN, powyżej tej kwoty z jednodniowym wyprzedzeniem,

4)realizacja przelewów ( na konto w banku obsługującym lub konto do innego banku) dokonywanych z rachunków Gminy i jednostek organizacyjnych; 

5) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek Gminy Miasta Lipna;

6)Wydawanie blankietów czekowych;

7)Usługa HOME-BANKING, zapewniająca co najmniej:

 • dokonywanie operacji przelewów,
 • dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych,
 • drukowanie wyciągów bankowych,

8)wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych ( instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienie bankowości elektronicznej) dla dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy,

 1. dokonywanie operacji przelewów,
 2. dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych,

9)świadczenie serwisu oprogramowania, świadczenie usług bankowości elektronicznej łącznie z płatnościami masowymi – wirtualne konta,

10)dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych,

11)udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacji przeprowadzanych danego dnia bez prowizji i opłat;

12)możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej; kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy i zostanie spłacony w tym, samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty;

13)możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych gminy oraz jednostek organizacyjnych ( powyżej 50.000 zł) na lokaty typu „overnight” lub lokaty weekendowe bez prowizji i opłat;

 14)oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych co miesiąc w oparciu o WIBID 1M korygowany wskaźnikiem banku;

15)wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych bez prowizji i opłat;

Szczegółowe warunki postępowania określa: Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do Szczegółowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

     II.1.3. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
      II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

66.00.00.00-0 – Usługi pośrednictwa finansowego

66.13.00.00-0 – Usługi udzielania kredytu

        II.1.5. Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych:  Nie

        II.1.6. Czy wymaga się lub dopuszcza składanie ofert wariantowych: Nie

        II.1.7. Czy Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: Nie

        II.1.8. Czy Zamawiający przewiduje ustanowienie dynamicznego systemu  

                  zakupów: Nie

II.2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

       II.2.1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia  – 1 I 2018 r.,

                 Termin wykonania zamówienia:   31 XII 2020 r.
 

SEKCJA III:    INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

                        FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1. WADIUM

      III.1.1. Informacja na temat wadium:  Nie wymaga się wadium

III.2. ZALICZKI

      III.2.1. Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

III.3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

      III.3.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca przedłoży:

Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego – jeżeli jest wymagane lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z Ustawą Prawo bankowe, tzn:

 • W odniesieniu do banków państwowych – Rozporządzenie ministra skarbu Państwa w sprawie nadania statutu banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków zarządu
 • W odniesieniu do banków działających w formie spółek akcyjnych – statut banku
 • W odniesieniu do banków spółdzielczych – statut banku spółdzielczego

     III.3.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

     III.3.3. Zdolność techniczna lub zawodowa:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał na terenie Miasta Lipna swoją: siedzibę, oddział, placówkę lub filię. Na potwierdzenie spełnienia warunku należy dołączyć oświadczenie o powyższym wraz z informacją o sposobie dysponowania powyższą nieruchomością.

    III.3.4. Podstawy wykluczenia:

III.3.4.1. Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.4.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

- podstawa wykluczenia określona w art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

- podstawa wykluczenia określona w art.24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp

III.4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA Z ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

        III.5.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

5.1.1.   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy

5.1.2. koncesję, zezwolenia, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów  zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie  członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

5.1.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w III.5:

1) pkt 1–3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 2 stosuje się.

5.1.4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. III 5.1.

III.6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA Z ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:

III.6.1. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

III.6.1.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

 1. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

III. 7. Pozostałe oświadczenia:

III.7.1. Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania

Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec wszystkich dokumentów).

III.7.2. Oświadczenie Wykonawcy jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców) - załącznik do SIWZ

        1. Dokumenty, o których mowa w pkt. III są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Wszystkie dokumenty oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV:    PROCEDURA

IV.1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1. Tryb dzielenia zamówienia : Przetarg nieograniczony

IV.2. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

IV.2.1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:

 1. Koszt bieżącej obsługi rachunków i wpłat gotówkowych - znaczenie kryterium – 60 %,
 2. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych i oprocentowanie lokat krótkoterminowych -  znaczenie kryterium - 30 %,
 3. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – znaczenie kryterium - 10 %,
 1. Sposób przyznawania punktów:

      1)   kryterium 1 – Koszt bieżącej obsługi rachunków i wpłat gotówkowych:

 1.  

Gdzie:

Rmin - koszt oferty najniższej

Rb – koszt oferty badanej

 1. kryterium 2 - Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych i oprocentowanie lokat krótkoterminowych

K2 = [ Obad : Omax ] × waga kryterium ( 30 )

Gdzie:

Omax – najwyższe oprocentowanie

Ob –   badane oprocentowanie

 1. kryterium 3 - Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

K3 = [ Bmin : Bb ] × waga kryterium ( 10 )

Gdzie:

Bmin – najniższe oprocentowanie

Bb –   badane oprocentowanie

IV.2.2. Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: Nie

IV.2.3. Czy zostanie zastosowane procedura, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp: Tak

IV.3. ZMIANA UMOWY

     IV.3.1. Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: Tak

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jeżeli zgodnie z art. 144 Pzp. możliwa jest zmiany zawartej umowy.

IV.4. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

     IV.4.1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umlipno.pl

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Lipnie, Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno ( pokój 17 ). Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV.4.2. Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

17 XI 2017 r. do godz. 10,00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Lipnie, Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno – pokój nr 16 – Sekretariat

IV.4.3. Termin związania z ofertą: okres w dniach: 30 dni ( liczony od ostatecznego terminu składania ofert )

IV.4.4. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.4.5. Czy przewiduje się zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Nie

V.1. INFORMACJE DODATKOWE

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczącej:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 2, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert

       4. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu czynności oceny ofert, informuje wszystkich  

           wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni –jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

        6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Pliki do pobrania:                                                                                    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1  Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2  Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3  Projekt umowy

Załącznik Nr 4  Oświadczenie  o braku przesłanek do wykluczenia

Załącznik Nr 5  Oświadczenie  o warunkach udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 6  Wzór oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik - do Opisu przedmiotu zamówieniaUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiEdycja2017-11-08 08:57:20
Artur RybickiDodanie2017-11-08 08:54:55