Wymiana i instalacja nowej wirówki do osadu na oczyszczalni ścieków w Lipnie - zakończony

27 czerwca 2008 r

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 

 Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże niniejszą specyfikację w formie skryptu. SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 17 lub otrzymać pocztą tel. /054/ 288-42-57

4. Przedmiot zmówienia:

 Wymiana i  instalacja nowej wirówki do osadu na oczyszczalni ścieków w Lipnie
 I
Wymiana i instalacja nowej wirówki do osadu na oczyszczalni ścieków w Lipnie
 1.
 
 
 
2.
- Sporządzenie dokumentacji dotyczącej wymiany i instalacji wirówki na oczyszczalni ścieków
- Dostawa i nadzór montażu nowej wirówki wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem
- Nadzór rozruchu urządzenia
- Instruktaż pracowników oczyszczalni co do obsługi nowego urządzenia
 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia:  150 dni od podpisania umowy

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

8.1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) , w przypadku składania oferty przez Wykonawców  występujących wspólnie, warunek ten musi spełnić każdy z Wykonawców
8.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień Publicznych, w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek ten musi spełnić każdy z Wykonawców
8.3. mają doświadczenie w wykonaniu podobnych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 3 roboty dotyczące instalacji wirówek na oczyszczalni ścieków o wartości brutto powyżej 300 tys. zł każda, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału Wykonawca winien do oferty dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w/w dokumenty musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w/w dokumenty musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie
 
3) wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat tzn. przynajmniej 3 roboty dotyczące instalacji wirówek na oczyszczalni ścieków o wartości brutto powyżej  300 tys. zł każda, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,
Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie warunek udziału w postępowaniu muszą spełnić łącznie wszyscy Wykonawcy występujących wspólnie
 
 
4) W przypadku zatrudnienia podwykonawców przy realizacji zamówienia, pisemne oświadczenie podwykonawcy o gotowości współpracy z  Wykonawcą w zakresie realizacji zamówienia ze wskazaniem zakresu rzeczowego prac, które będzie wykonywał
 
5) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, że:
-       posiadają uprawnienia do wykonywania i określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia,
Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w/w oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie
 
6) Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w/w oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

 

9. Wadium: Nie ustala się wadium

10. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

a.  najniższa cena (koszt) – 100 %

11.  Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Lipnie,  ul. Plac Dekerta 8  pok. nr 16 ( sekretariat) do dnia 21.07.2008r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Lipnie, ul. Plac Dekerta, pok. nr 17 w dniu 21.07.2008r. o godz. 13:00.
12. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
14. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

15. Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej. 
16. Informacja o dacie zamieszczenia ogłoszenia w BZP –  ( art. 40 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP ) z dnia 27.VI.2008 r.
Pliki do pobrania: 

Zał. 5 – Informacja o wykonanych, podobnych zamówieniach 

zał. 6 - Uzupełnienie do siwz.

 


1. Zamawiający:

Gmina Miasta Lipna
ul. Plac Dekerta 8
87 – 600 Lipno
tel. /054/ 288-42-11, faks /054/ 288-42-65
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia
udostępnia się nieodpłatnie na stronie internetowej www.bip.umlipno.pl


UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Przemysław RogeńskiEdycja2008-10-29 11:19:57
Przemysław RogeńskiEdycja2008-07-29 08:37:11
Przemysław RogeńskiEdycja2008-07-29 08:34:04
Paweł WróblewskiEdycja2008-07-15 14:18:21
Przemysław RogeńskiEdycja2008-07-03 08:06:21
Przemysław RogeńskiEdycja2008-07-03 08:04:21
Przemysław RogeńskiEdycja2008-06-27 12:23:47
Przemysław RogeńskiEdycja2008-06-27 12:23:13
Przemysław RogeńskiEdycja2008-06-27 12:22:50
Przemysław RogeńskiEdycja2008-06-27 12:17:46
Przemysław RogeńskiEdycja2008-06-27 12:12:41
Przemysław RogeńskiEdycja2008-06-27 12:11:48
Przemysław RogeńskiEdycja2008-06-27 12:10:18
Przemysław RogeńskiEdycja2008-06-27 12:09:27
Przemysław RogeńskiEdycja2008-06-27 12:08:55
Przemysław RogeńskiEdycja2008-06-27 12:08:32
Przemysław RogeńskiDodanie2008-06-27 12:08:13