Uszczegółowienie do postępowania ZP.271-3PN/2018 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie

19 marca 2018 r

Lipno, dn. 19 marzec 2018r.

U S Z C Z E G Ó Ł O W I E N I E

Dotyczy postępowania: ZP.271-3PN/2018 – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie

W związku z zapytaniami, które wpłynęły na ogłoszone postępowanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie, Gmina Miasta Lipna udziela odpowiedzi na w/w pytania, uszczegółowiając tym samym zamieszczoną w postępowaniu dokumentację robót.

Pyt. 1

SIWZ podaje wymagania dotyczące parametrów technicznych nawierzchni pu typu NATRYSK w sposób niezgodny ze standardami w branży i obowiązującą normą:

Minimalne wymagania:

- wytrzymałość na rozciąganie 0.5 MPa

- wydłużenie względne przy zerwaniu 50%

- wytrzymałość na rozdzieranie 55 N

- twardość wg metody Shore’a 60 st.

- ścieralność w aparacie Stuttgart (ubytek grubości) 0,2

- przyczepność 0,2 MPa

Odporność na uderzenie:

- powierzchnia odcisku kulki 900 mm2

- stan powierzchni po badaniu - bez zmian

Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniane zmianą:

- masy 1%

- wyglądu zewnętrznego - bez zmian

- spadek wytrzymałości na rozciąganie - bez zmian

- odporność na starzenie w warunkach sztucznych oceniana zmianą barwy po naświetleniu - bez zmian

Podane w SIWZ parametry techniczne są niezgodnie z normą PN-EN 14877 – obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych nawierzchni pu otwartych obiektów sportowych.

Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni pu.

 

parametr

wartość wymagana wg normy

PN-EN 14877:2014

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa)

≥ 0,4

Wydłużenie podczas zerwania, %

≥ 40

Tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha

- nawierzchnia mokra

 

80÷110

55÷110

Przepuszczalność wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji przepuszczalnej dla wody)

≥ 150

Odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera, g

≤ 4

Odporność po przyśpieszonym starzeniu:

- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm²

- wydłużenie podczas zerwania, %

- amortyzacja, %

  - multisport

  - lekkoatletyczna

- odporność nawierzchni lekkoatletycznych na kolce:

- wytrzymałość na rozciąganie po kolcach, N/mm²

- zmniejszenie wytrzymałości, %

- wydłużenie podczas zerwania po kolcach, %

- zmniejszenie wydłużenia podczas zerwania, %

 

≥ 0,4

≥ 40

 

35÷44 typ SA35÷44

35÷50 typ SA35÷50

 

≥ 0,4

≤ 20

≥ 40

≤ 20

Odporność po sztucznym starzeniu:

- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm

- zmiana barwy, stopnie skali szarej

 

≤ 4

≥ 3

Amortyzacja, %:

  - multisport

 

35÷44 typ SA35÷44

Odkształcenie pionowe, mm:

- multisport

- lekkoatletyczna

 

≤ 6

≤ 3

Zachowanie się piłki odbitej pionowo:

- piłka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) multisport                 

 

≥ 0,89/≥ 85

Powyższe dowodzi, że wymagane przez Zamawiającego parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014, na którą się projekt się powołuje.

SIWZ manipuluje parametrami i podaje inne parametry niż określa to aktualna norma dla tego typu nawierzchni – projekt podaje parametry w oparciu o starą nomenklaturę ITB, która była stosowana przy rekomendacjach technicznych ITB, która już nie jest stosowana i nie jest kompatybilna z wytycznymi aktualnej normy PN-EN 14877:2014 (wg której badania wykonuje aktualnie również ITB).

Informujemy, że aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni pu na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014, wydane przez niezależną instytucję do tego upoważnioną.

Określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu. 

Informujemy, że nie wykonuje się na nawierzchnie sportowe (w tym nawierzchnie pu) aprobat i rekomendacji technicznych ITB tylko badania na zgodność z norma PN-EN 14877:2014, dlatego wymaganie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB jest bezpodstawne. Wynika to z tego, że nawierzchnie sportowe (w tym pu) nie były sklasyfikowane jako wyroby budowlane, na które jedynie były wydawane aprobaty lub rekomendacje techniczne ITB.

Jakiś czas temu można było wykonywać rekomendacje techniczne ITB dobrowolnie.

Jeśli nawet kiedyś jakaś nawierzchnia miała wykonaną aprobatę lub rekomendację techniczną ITB to nie może to być podstawą o określania wymagań dla przedmiotu zamówienia publicznego w sposób niezgodnych z aktualną normą.

Określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu. 

Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia pu typu zamawianego czyli typu NATRYSK spełniająca wymagania normy PN-EN 14877:2014 i akceptowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej, nie mogłaby być zastosowana w m. Lipno tylko z powodu określenia wymagań przez Zamawiającego niezgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej normą.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę i dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu (typu NATRYSK) posiadających:

- Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 (obowiązujące parametry nawierzchni pu)

- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość substancji chemicznych)

- Wyników badań WWA

- Atest higieniczny PZH

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014.

Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane w projekcie wymagania są minimalne informujemy, że takie założenie jest błędne ponieważ wymagania musza się odnosić do aktualnej normy dla nawierzchni pu a Zamawiający nie może stawiać się w roli decydenta ponad normą i wprowadzać innych niezgodną z nią wymagań.

Ad. 1.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni pu ( typu NATRYSK ), posiadającej parametry zgodnie z normą PN-EN 14877:2014 – w specyfikacji technicznej przywołano błędnie nieobowiązującą normę PN-EN 14877-2008.

Jednocześnie zastosowana nawierzchnia pu ( typu NATRYSK ), musi posiadać następujące dokumenty:

  1. Rekomendacja techniczna ITB,
  2. Raport z badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014,
  3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,
  4. Aktualny atest higieniczny PZH,
  5. Autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Pyt. 2.

SIWZ podaje:

- kolor boiska proponowany ceglasty i niebieski z liniami rozróżniającymi  poszczególne pola boisk .

Dokumentacja nie przedstawia rzutu boiska z układem poszczególnych kolorów.

Informujemy, że kolorystyka nawierzchni pu ma wpływ istotny na cenę oferty.

Najtańsza jest nawierzchnia pu w kolorze ceglasto-czerwonym – dlatego ten kolor nawierzchni pu jest najczęściej stosowany na świecie.

Ok. 10% droższa jest nawierzchnia w kolorze zielonym.

Znacznie droższa jest w kolorze żółtym a najdroższe są kolory pomarańczowy, niebieski, fioletowy, szary i beżowy – wynika to z konieczności zastosowania specjalnych lepiszczy UV odpornych stabilizujących kolor.

Informujemy, że każde połączenie kolorów powoduje zwiększenie kosztów ponieważ do wykonania wierzchniej warstwy z natrysku każdego koloru trzeba wykonać 2 warstwy natrysku, co oznacza, że przy 2 kolorach będzie 4 natryski.

Każdy kolor należy wykonywać osobno po całkowitym związaniu się poprzednio wykonanego.

Proszę o udostępnienie rysunku z rzutem boiska przedstawiającym układ kolorów lub szczegółowe opisanie.

Ad. 2.

W projekcie występują trzy boiska: boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki. Każde boisko na posiadać linie wyznaczające pola gry w oddzielnym kolorze: białym do piłki ręcznej, żółtym do koszykówki i niebieskim do siatkówki.

Pyt. 3.

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Ad. 3.

Tak, potwierdzamy, że do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej Pu, nie może być zastosowany granulat z recyklingu barwiony powierzchniowo. Do wykonania warstwy wierzchniej, musi być użyty granulat EPDM z pierwotnej produkcji.

Pyt. 4.

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

 Ad. 4.

Za termin zakończenia robót uważa się datę końcowego odbioru robót potwierdzoną bezusterkowym protokołem odbioru robót, który nastąpi w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty przyjęcia zgłoszenia, jednak nie później niż termin zakończenia umowy określony w § 4 umowy.

Pyt. 5.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Ad. 5.

Tak, Zamawiający potwierdza, że udostępnił cała dokumentację projektową.

Doprecyzowanie wątpliwości, które pojawiły się po analizie dokumentacji, zawiera niniejsze uszczegółowienie, które jest odpowiedzią na pytania zadane przez potencjalnych Wykonawców zadania.

Pyt. 6.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Ad. 6.

Tak, Zamawiający dysponuje wymaganymi decyzjami.

Pyt. 7.

W związku z brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy § 20 pkt. 2 3) dot. możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia inwestycji wnosimy o wprowadzenie kolejnego ppkt d) o treści:

wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią.

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

Zapisy umowy nie przewidują zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią.

Dotyczy to szczególnie systemu nawierzchni poliuretanowej, do instalacji której wymagane są rygorystyczne warunki atmosferyczne.

Stwierdzamy, że w przypadku braku zapisów, o których wprowadzenie wnosimy zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża, mokre podłoże, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zapisu jak na wstępie.

Ad. 7.

Paragraf  20 ust. 2, pkt. 3 przewiduje zmianę terminu zakończenia robót w związku z zaistnieniem sytuacji spowodowanej siłą wyższą lub innymi sytuacjami niezależnymi od Wykonawcy, których nie był w stanie przewidzieć lub uniknąć, wobec czego nie ma potrzeby wprowadzania nowych zapisów do umowy.

Pyt. 8.

Na terenie projektowanego boiska wielofunkcyjnego znajdują się drzewa ( jesiony )- po czyjej stronie będzie należało usunięcie tych drzew. Brak w przedmiarze.

Ad. 8.

Usunięcie tych drzew będzie leżało po stronie Zamawiającego ( stąd brak pozycji w przedmiarze ).

Pyt. 9.

Na terenie projektowanego boiska wielofunkcyjnego znajdują się fragmenty utwardzonego placu oraz fundamenty po budynkach – czy należy ująć w kosztorysie ich rozbiórkę ?

Ad. 9.

Tak, należy ująć to w kosztorysie.

Pozostałe warunki Ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2018-03-19 13:17:26