Uszczegółowienie do postępowania ZP.271-17PN/2017 Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych na lata 2018-2020

16 listopada 2017 r

Lipno, dn. 16 listopad 2017 r.

U S Z C Z E G Ó Ł O W I E N I E

Dotyczy postępowania: ZP.271-17PN/2017 – Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych na lata 2018-2020.

W celu uszczegółowienia warunków SIWZ, Gmina Miasta Lipna zamieszcza poniżej zapytania wraz z odpowiedziami, które wpłynęły w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym.

Powyższe przedstawiamy w układzie: pytanie – odpowiedź

 1. Czy Zamawiający potwierdza, że zamówieniem nie jest objęta wypłata świadczeń dla podopiecznych MOPS ?

Ad.1. Tak

 1. Czy Zamawiający może podać jaka jest średniomiesięczna liczba i wartość wpłat i wypłat gotówkowych realizowanych przez Zamawiającego.

Ad.2. Odpowiednio: ok. 1500 szt., ok. 200000 PLN, ok. 200, ok. 25.000PLN

 1. Czy Zamawiający może podać, przewidywany średniomiesięczny stan środków w PLN na wszystkich rachunkach objętych zamówieniem ?

Ad.3. ok. 5.000.000 PLN

 1. Czy Zamawiający może podać, jaka jest ilość prowadzonych wszystkich rachunków bankowych Gminy Miasta Lipna i jednostek organizacyjnych ?

Ad.4. ok. 70

 1. Czy Zamawiający może podać, jaka jest przewidywana ilość wirtualnych rachunków objętych zamówieniem ?

Ad. 5. ok. 3000

 1. Czy Zamawiający może podać przewidywaną ilość rachunków w EUR, przewidywany średnioroczny stan środków na tych rachunkach oraz przewidywaną średnioroczną ilość przelewów zagranicznych przychodzących i wychodzących ?

Ad.6. ok. 5 rachunków, ok. 5000

 1. Czy Zamawiający może podać, jaka jest średniomiesięczna ilość przelewów papierowych zewnętrznych i wewnętrznych wykonywana na wszystkich rachunkach bankowych oraz czy Zamawiający może zapewnić, że przelewy takie będą realizowane tylko w wyjątkowych przypadkach.

Ad.7. przelewy papierowe wykonywane są tylko w wyjątkowych przypadkach,

 1. Czy Zamawiający może podać, jaka jest średniomiesięczna ilość przelewów wewnętrznych i zewnętrznych wykonywanych za pomocą księgowości elektronicznej, na wszystkich rachunkach bankowych objętych zamówieniem.

Ad. 8. ok. 5000

 1. Jakie było średnie wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w 2016 i 2017 roku.

Ad.9. kredyt nie był wykorzystywany

 1. Czy Zamawiający dopuszcza, że w ostatnim dniu roku bank zapewni posiadaczowi rachunku możliwość dokonywania operacji bankowych do godz. 12:00 pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z ograniczeniem przez NBP/KIR SA godzin przeprowadzania rozrachunków międzybankowych oraz zastrzeżeniem, że mowa o ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego.

Ad.10. Tak

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym było w każdym roku uzależnione od oddzielnej, oceny zdolności kredytowej, oraz kwota kredytu w całym okresie realizacji zamówienia nie przekroczy 1.000.000 PLN.

Ad.11. Nie

 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym, w każdym roku budżetowym następowało co najmniej po przedstawieniu projektu uchwały budżetowej na dany rok zawierającej upoważnienie dla organu wykonawczego Gminy do zaciągnięcia kredytu w wysokości wynikającej z tego projektu wraz z pozytywną opinią RIO do tego projektu, bądź uchwały budżetowej zawierającej upoważnienie do zaciągnięcia takiego kredytu.

Ad.12. Tak

 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w umowie dot. Kredytu zawarta została klauzula: Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowanie może być niższa niż marża banku.

Ad.13. Tak

 1. Czy Zamawiający na zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym wystawi weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową, przy czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę zarówno na wekslu, jak i na deklaracji wekslowej.

Ad.14. Tak

 1. Zwracamy uwagę, że w kryterium oceny: Kryterium 1 – koszt bieżącej obsługi rachunków i wpłat gotówkowych, zgodnie z regułami matematycznymi nie będzie możliwe wyliczenie punktacji w tym kryterium, jeżeli którykolwiek z Wykonawców złoży ofertę z kosztem równym 0,00 zł. W związku z powyższym prosimy o zmianę SIWZ w tym zakresie.

Ad.15. Nie ma potrzeby zmiany zapisów SIWZ z tym zakresie, gdyż nawet w przypadku oferty z kosztem równym 0,00 zł, koszt oferty badanej będzie równy kosztowi oferty najniższej, co po skróceniu da 1 i waga tego kryterium będzie wynosiła 60 pkt.

 1. W zakresie kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty: Kryterium 2 – oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych i oprocentowanie lokat krótkoterminowych, prosimy o doprecyzowanie, w jaki sposób Zamawiający zamierza wyliczyć dzielną „Ob” i dzielnik „Omax” w sytuacji gdy Wykonawcy w formularzu ofertowym mają podać łącznie siedem różnych stawek oprocentowania. Czy będzie to suma wszystkich stawek, średnia, średnia ważona, czy też inna metoda.

Ad.16. Do wyliczenia wagi kryterium przyjęta będzie średnia ze wszystkich stawek. Dla wszystkich Wykonawców metoda liczenia będzie identyczna.

 1. W celu zachowania porównywalności ofert, prosimy o podanie z jakiego dnia Wykonawcy mają stawkę WIBID 1M do wyliczenia oferty. Prosimy również o potwierdzenie, że stawka WIBID 1M korygowania wskaźnikiem banku ma mieć zastosowanie do wyliczenia oprocentowania zarówno rachunku bieżącego jak i wszystkich rodzajów lokat będących przedmiotem zamówienia.

Ad.17. Należy przyjąć stawkę WIBID 1M na dzień 10 XI 2017 r.

 1. W załączniku 2:

A. Prosimy o doprecyzowanie, od jakiego rodzaju wpłat gotówkowych ma być pobierana prowizja określona w pozycji 8, tabeli pierwszej i czym różni się od prowizji określonej w pozycji 7. Czy ma to być prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki w innych bankach, czy też innego rodzaju.

Ad. 18A. Tak prowizja dotyczy wpłat na rachunki w innych bankach

B. Prosimy o stosowną zmianę treści Załącznika, gdyż w opinii banku, w pozycji 4, tabeli pierwszej, powinien być zapis powinien brzmieć: Przelew na rachunek bankowy prowadzony w innym banku /zewnętrzny/ - papierowy.

Ad.18B. Tak, zmieniamy zapis na: Przelew na rachunek bankowy prowadzony w innym banku /zewnętrzny/ - papierowy.

         C. Prosimy o stosowną zmianę treści Załącznika, gdyż w opinii banku, w pozycji 1, tabeli drugiej powinna być określona usługa: Oprocentowanie rachunku bieżącego – zamiast Prowadzenie rachunku bieżącego.

Ad.18C. Tak, zmieniamy zapis na: Oprocentowanie rachunku bieżącego

       D. Prosimy o ograniczenie tabeli drugiej wyłącznie do oprocentowania rachunku bieżącego, lokat overnigth i lokat weekendowych.

Ad.18D. W tabeli 2 załącznika nr 2 do SIWZ nie dokonujemy zmian

 1. W załączniku 3:
 1. Prosimy o dokonanie stosownej zmiany zapisów, zgodnie z aktualną treścią § 1 ust. 4 pkt. b, gdzie mowa, że Wykonawca wykona świadczenie usług bankowości elektronicznej, łącznie z płatnościami masowymi – wirtualne konta, od 2 I 2018 roku, z zastrzeżeniem, że wpłaty na te rachunki utworzone zgodnie z art. 1będą mogły być wykonywane w terminie określonym w § 7. Prosimy o doprecyzowanie o jakie rachunki chodzi i terminów zawartych w w/w punkcie.

Ad.19A. Terminy sprzed 1.01.2018 dotyczą tylko otwarcia rachunków, w celu podania ich numerów naszym partnerom i instytucjom. Rzeczywiste prowadzenie rachunków nastąpi dopiero po 1 stycznia 2018 r.

 1. Prosimy o wyjaśnienie zapisów w § 1 ust. 1  pkt. d, w zakresie udostępniania kredytu w przypadku nie zawarcia umów w terminach określonych w tym punkcie. Z uwagi na to, że podstawą do zaciągnięcia kredytu w rachunku jest upoważnienie dla Burmistrza zawarte w Uchwale Rady Miasta, to czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy na cały okres obowiązywania zamówienia z zastrzeżeniem, że udostępnienie kredytu w każdym roku budżetowym będzie uzależnione od przedstawienia uchwały Rady Miasta zawierającej w/w upoważnienie lub też w każdym roku zawierana odrębna umowa kredytowa po przedstawieniu stosownej uchwały Rady Miasta zawierającej upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania przedmiotowego kredytu.

Ad. 19B. Zamawiający nie dopuszcza takiej umowy.

 1. W § 4 ust.1 prosimy o stosowną zmianę zapisów, gdyż zgodnie z SIWZ wybrany Bank będzie miał prawo pobierać opłaty i prowizje od niektórych czynności wymienionych w § 1 ust. 2, jeżeli będą one zgodne ze złożoną ofertą.

Ad.19C. Zamawiający wprowadza zmianę w załączniku nr 3 ( wzór umowy ), w § 4 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Za wykonywanie czynności wymienionych w § l ust. 2 zgodne ze złożoną ofertą Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji/ będzie pobierał prowizje zgodnie ze stawkami wyszczególnionymi w złożonej ofercie przetargowej.*”

*) niepotrzebne skreślić

 1. Czy Zamawiający potwierdza, że dyspozycje otrzymane przez Bank do godz. 14:30, zostaną zrealizowane w tym samym dniu, a dyspozycje otrzymane po tej godzinie będą realizowane w następnym dniu operacyjnym.

Ad. 20. Nie, pozostajemy przy dotychczasowych terminach realizacji zleceń

 1. W zakresie wymogu zapewnienia usług bankowości elektronicznej łącznie z płatnościami masowymi prosimy o podanie szczegółowej specyfikacji formatu pliku wymiany danych dot. Płatności masowych pomiędzy systemem bankowości elektronicznej a systemem F-K Zamawiającego.

Ad. 21.Wymiana danych dot. Niniejszego punktu będzie występowała w formacie: MT 940

Nowy termin składania ofert, ustala się na dzień 20 XI 2017 r., godz. 10:00, otwarcia na godz. 10:15. Miejsce składania nie ulega zmianie. Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2017-11-16 10:38:01