Uszczegółowienie do postępowania ZP.271-10PN/2018 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie

5 października 2018 r

Lipno, dn. 4 październik  2018r.

U S Z C Z E G Ó Ł O W I E N I E - 2

Dotyczy postępowania: ZP.271-10PN/2018 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie

            W związku z zapytaniami, które wpłynęły na ogłoszone postępowanie: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie, Gmina Miasta Lipna udziela odpowiedzi na w/w pytania, uszczegółowiając tym samym zamieszczoną w postępowaniu dokumentację robót.

Pyt. 1. Czy Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie budynku użyteczności publicznej, każda o wartości nie niższej niż przedmiot zamówienia?           

Ad. 1. Tak, zamawiający dopuszcza takie doświadczenie, jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Pyt. 2. Proszę o wskazanie parametrów blachy trapezowej.

Ad.2. Blacha trapezowa T-18 o grubości min. 0,7 mm w kolorze brązowym lub odcieniu brązu, matowa  lub półmatowa. Rynny, rury spustowe, obróbki w kolorze blachy. Dodatkowo należy doliczyć obróbkę kominów z blachy oraz podbitkę w kolorze dachu.

Pyt. 3. Proszę o dołączenie zestawienia stolarki, wraz  z opisem materiału z jakiego ma być wykonana. Czy stolarka ma posiadać odpowiednią odporność ogniową? Czy przy drzwiach zewnętrznych należy przewidzieć wizjer, samozamykacze, stopki i odbojniki? Proszę o wskazanie ilości oraz rodzaju zamków w drzwiach zewnętrznych.

Ad.3. Zestawienie stolarki w załączeniu. ( link do zestawienia ) Nie stawiamy wymogu aby stolarka posiadała odpowiednią odporność ogniową. Drzwi zewnętrzne powinny być antywłamaniowe, posiadać 2 zamki na klucz. Nie ma wymogu montażu wizjera, stopki i samozamykacza. Konieczny jest montaż odbojnika.

 Pyt.4. Proszę o podanie współczynnika przenikania ciepła dla wełny oraz styropianu. Czy na ocieplenie fundamentów należy zastosować ten sam styropian, którym będą ocieplane ściany? Proszę o podanie grubości warstwy ocieplenia dla fundamentów, gdyż z rysunku przekroju wyraźnie wynika, iż jest ona mniejsza niż dla ocieplenia ścian zewnętrznych.

 Ad.4. λ ( lambdę ) styropianu należy dobrać w taki sposób, aby cała przegroda ściany zewnętrznej ( mur + styropian ) była równa lub mniejszaλ {displaystyle lambda } : U ≥ 0,20 W/m2 x K. Dla wełny należy dobrać w/w współczynnik analogicznie. Grubość styropianu na docieplenie fundamentów powinien wynosić min. 12 cm ( przy zastosowaniu styropianu typu – Styrodur ).

Poza tym w kosztorysach należy przyjąć 8 % podatek VAT ( zamiast sugerowanego 23 % ).

Pozostałe warunki Ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2018-10-05 08:49:08