Ogłoszenie o nowym przetargu nieograniczonym - Wymiana folii basenowej na płytki ceramiczne w niecce sportowej wraz z rynnami przelewowymi na Krytej Pływalni w Lipnie

28 czerwca 2017 r

ZP.271-4PN/2017                                                                              Lipno, dnia 28 czerwiec 2017 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym :

Wymiana folii basenowej na płytki ceramiczne w niecce sportowej wraz z rynnami przelewowymi na Krytej Pływalni w Lipnie

SEKCJA I:   ZAMAWIAJĄCY:

I.1. Nazwa i adres:

Gmina Miasta Lipna

Plac Dekerta 8

87-600 Lipno

woj. Kujawsko-Pomorskie

tel. (0-54) 288-42-11, fax (0-54) 288-42-65  

      I.2. Rodzaj zamawiającego

Jednostka samorządu terytorialnego

      I.3. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umlipno.pl

SEKCJA II:   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

       II.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

       II.1.1. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

       II.1.2. Nazwa postępowania oraz określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wymiana folii basenowej na płytki ceramiczne w niecce sportowej wraz z rynnami przelewowymi na Krytej Pływalni w Lipnie

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. Wymiana folii basenowej na płytki ceramiczne w niecce sportowej wraz z rynnami przelewowymi na Krytej Pływalni w Lipnie, na dużej niecce basenowej, Krytej Pływalni w Lipnie o wymiarach 25m x 12,5m,

Zakres prac obejmuje:

1

Roboty przygotowawcze ( czyszczenie, szlifowanie, frezowanie, piaskowanie i profilowanie podłoża pod kładzenie płytek). Powierzchnia do przygotowania obejmuje dno i boki niecki basenu, rynien przelewowych, murków końcowych oraz pasów plaży basenowej

525 m2

2

Położenie hydro-izolacji i doszczelnienie przepustów

525 m2

3

Dostawa płytek ceramicznych

zestaw wg. oferty

4

Montaż płytek w nieckach, rynnach przelewowych, na plażach i na murkach końcowych

525 m2

5

Roboty wykończeniowe ( dostawa i fugowanie fugą epoksydową)

525 m2

6

Dostawa  i montaż kątowników wsporczych rusztu rynny przelewowej

100 mb

7

Wykonanie i uszczelnienie dylatacji

80 mb

8

Wymiana dysz napływowych w dnie basenu

32 szt.

9

Wymiana spustów dennych

2 szt.

10

Wymiana tulei do lin torowych

8 szt.

11

Dostawa i montaż pomp wirnikowych

2 szt.

Szczegółowy zakres wykonania i odbioru zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa.

     II.1.3. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w sytuacji wyniknięcia w trakcie prowadzenia prac objętych niniejszym postępowaniem, czynności bądź robót niemożliwych do przewidzenia na etapie ogłaszania postępowania.
      II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.21.00.00-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków

45.21.22.12-5 – Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

45.26.26.90-4 – Remont starych budynków

45.45.00.00-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45.30.00.00-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

45.33.24.00-7 – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

        II.1.5. Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych:  Nie

        II.1.6. Czy wymaga się lub dopuszcza składanie ofert wariantowych: Nie

        II.1.7. Czy Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: Nie

        II.1.8. Czy Zamawiający przewiduje ustanowienie dynamicznego systemu  

                  zakupów: Nie

II.2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

       II.2.1. Termin przekazania placu budowy  – 31 VII 2017 r.,

                 Termin wykonania zamówienia:   30 X 2017 r.
 

SEKCJA III:    INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

                        FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1. WADIUM

      III.1.1. Informacja na temat wadium: 10.000 PLN

III.2. ZALICZKI

      III.2.1. Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

III.3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

      III.3.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

     III.3.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.   

     III.3.3. Zdolność techniczna lub zawodowa:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej 2 roboty budowlane polegające na układaniu płytek ceramicznych w nieckach basenów kąpielowych.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do realizacji tego zamówienia osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi – kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający  wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

    III.3.4. Podstawy wykluczenia:

III.3.4.1. Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.4.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

- podstawa wykluczenia określona w art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

- podstawa wykluczenia określona w art.24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp

III.4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA Z ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

        III.5.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

5.1.1.    zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.1.2.    zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.1.3.    odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5.1.4. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

5.1.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w III.5:

1) pkt 1–3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 2 stosuje się.

5.1.6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. III 5.1.

III.6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA Z ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:

III.6.1. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

III.6.1.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

 1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w SIWZ pkt. 5.1.1, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
 2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w SIWZ pkt. 5.1.2, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III. 7. Pozostałe oświadczenia:

III.7.1. Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania

Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec wszystkich dokumentów).

III.7.2. Oświadczenie Wykonawcy jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców) - załącznik do SIWZ

        1. Dokumenty, o których mowa w pkt. III są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Wszystkie dokumenty oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV:    PROCEDURA

IV.1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1. Tryb dzielenia zamówienia : Przetarg nieograniczony

IV.2. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

IV.2.1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:

 1. Cena ( z VAT ) - znaczenie kryterium – 60 %,
 2. Okres gwarancji na wykonane prace -  znaczenie kryterium - 20 %,
 3. Termin wykonania zamówienia – znaczenie kryterium - 20 %,
 1. Sposób przyznawania punktów:

      1)   kryterium 1 – Cena:

 1.  

Gdzie:

Cmin - cena oferty najniższej

Cb – cena oferty badanej

 1. kryterium 2 - Okres gwarancji na wykonane prace
  1.  

Gdzie:

Gmax – maksymalny okres gwarancji w miesiącach

Gb –   okres gwarancji oferty badanej w miesiącach

 1. kryterium 3 -  Termin wykonania zamówienia

Ocena będzie dokonana o w oparciu o niżej zamieszczoną punktację:

-  termin realizacji zamówienia do 30 październik 2017 – 0 punktów

-  termin realizacji zamówienia do 23 październik 2017 – 10 punktów

-  termin realizacji zamówienia do 16 październik 2017 -  20 punktów

IV.2.2. Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: Nie

IV.2.3. Czy zostanie zastosowane procedura, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp: Tak

IV.3. ZMIANA UMOWY

     IV.3.1. Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: Tak

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jeżeli zgodnie z art. 144 Pzp. możliwa jest zmiany zawartej umowy.

IV.4. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

     IV.4.1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umlipno.pl

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Lipnie, Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno ( pokój 17 ). Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV.4.2. Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

13 lipiec 2017 r. do godz. 10,00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Lipnie, Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno – pokój nr 16 – Sekretariat

IV.4.3. Termin związania z ofertą: okres w dniach: 30 dni ( liczony od ostatecznego terminu składania ofert )

IV.4.4. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.4.5. Czy przewiduje się zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Tak

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku jego udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości;

V.1. INFORMACJE DODATKOWE

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczącej:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 2, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert

       4. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu czynności oceny ofert, informuje wszystkich  

           wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni –jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

        6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Pliki do pobrania:                                                                                    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1  Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 2  Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3  Formularz cenowy ( kosztorys )

Załącznik Nr 4  Oświadczenie o przesłankach wykluczenia

Załącznik Nr 4a  Oświadczenie  o warunkach udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 5  Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik Nr 6  Zobowiązanie do dysponowania zasobami

Załącznik Nr 7  Projekt umowy

Załącznik Nr 8  Wykaz zrealizowanych umów

Załącznik Nr 9  Wykaz skierowanych osób

Załącznik Nr 10 Wzór oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowejUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiEdycja2017-06-28 13:17:04
Artur RybickiDodanie2017-06-28 13:09:21