Ogłoszenie o nowym przetargu nieograniczonym - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2018 roku

10 listopada 2017 r

ZP.271-19PN/2016                                                                       Lipno, dnia 10 listopad 2017 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym :

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2018 roku

SEKCJA I:   ZAMAWIAJĄCY:

I.1. Nazwa i adres:

Gmina Miasta Lipna

Plac Dekerta 8

87-600 Lipno

woj. Kujawsko-Pomorskie

tel. (0-54) 288-42-11, fax (0-54) 288-42-65

      I.2. Rodzaj zamawiającego

Jednostka samorządu terytorialnego

      I.3. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umlipno.pl

SEKCJA II:   PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

       II.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

       II.1.1. Rodzaj zamówienia: Usługi

       II.1.2. Nazwa postępowania oraz określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2018 roku

Zakres zamówienia obejmuje bieżącą pielęgnację i utrzymanie w należytym porządku i czystości terenów zielonych będących w posiadaniu Gminy Miasta Lipna na przestrzeni całego 2018 r., a w szczególności w dniach poprzedzających święta, uroczystości lokalne i państwowe.

Szczegółowy zakres prac w poszczególnych okresach i standardach wraz z powierzchniami terenów do pielęgnacji określa Załącznik nr 1 do SIWZ - Wykaz terenów zielonych do utrzymania- zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. nr 236 poz. 2008 ze zm.),

     II.1.3. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
      II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

77.31.00.00-3 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych

77.34.00.00-5 – Usługi okrzesywania drzew  oraz przycinania żywopłotów
77.31.41.00-5 – Usługi w zakresie trawników

77.31.21.00-1 – Usługi odchwaszczania       

        II.1.5. Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych:  Nie

        II.1.6. Czy wymaga się lub dopuszcza składanie ofert wariantowych: Nie

        II.1.7. Czy Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: Nie

        II.1.8. Czy Zamawiający przewiduje ustanowienie dynamicznego systemu  

                  zakupów: Nie

II.2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

       II.2.1. Termin rozpoczęcia zamówienia:  1 I 2018 r.,

                 Termin wykonania zamówienia:   31 XII 2018 r.
 

SEKCJA III:    INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

                        FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1. WADIUM

      III.1.1. Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wadium

III.2. ZALICZKI

      III.2.1. Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

III.3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

      III.3.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

 1. Zezwolenie dotyczące transportu odpadów na terenie określonym w przedmiocie zamówienia,
 2. Wpis do rejestru działalności regulowanej,
 3. Decyzja na przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych lub odpowiednia umowa z zarządcą RIPOK-a na odbiór odpadów.

     III.3.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

 1. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej 1.000.000,00 PLN

     III.3.3. Zdolność techniczna lub zawodowa:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. Zamawiający żąda wykazu min. 2 usług wykonanych w miejscowościach powyżej 14.000 tys. mieszkańców, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w zakresie utrzymania oraz pielęgnacji miejskich terenów zielonych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,

2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku gdy Wykonawca będzie dysponował co najmniej n/w potencjałem technicznym:

- kosiarka samobieżna – 2 szt.

- kosiarka spalinowa – 2 szt.

- podkaszarka spalinowa – 2 szt.

- gałęziarka spalinowa – 1 szt.

- samochód skrzyniowy lub samowyładowczy do 5 t - 2 szt.

- samochód dostawczy o masie całkowitej do 3,5 t - 2 szt.

- ciągnik – 2 szt.

- podnośnik koszowy – 1 szt.

- ładowarka – 2 szt.

- kosiarka rotacyjna – 1 szt.

- dmuchawa ogrodowa – 2 szt.

- pilarka – 1 szt.

Potwierdzeniem posiadania sprzętu będą :

* kserokopie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia / w przypadku Przedsiębiorcy opodatkowanego na zasadach ogólnych – prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi handlowe/,

* kserokopia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych /w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych/,

* kserokopii dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych wraz z kopia aktualnych badań technicznych tych pojazdów,

    III.3.4. Podstawy wykluczenia:

III.3.4.1. Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.4.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

- podstawa wykluczenia określona w art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

- podstawa wykluczenia określona w art.24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp

III.4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA Z ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

        III.5.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

5.1.1.   zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.1.2.   zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.1.3.   odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5.1.4. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

5.1.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w III.5:

1) pkt 1–3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 2 stosuje się.

5.1.6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. III 5.1.

III.6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA Z ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:

III.6.1. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

III.6.1.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

 1. koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

III.6.1.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

 1. potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

III.6.1.3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

 1. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu,
 2. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

III. 7. Pozostałe oświadczenia:

III.7.1. Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania

Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec wszystkich dokumentów).

III.7.2. Oświadczenie Wykonawcy jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców) - załącznik do SIWZ

        1. Dokumenty, o których mowa w pkt. III są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Wszystkie dokumenty oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV:    PROCEDURA

IV.1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1. Tryb dzielenia zamówienia : Przetarg nieograniczony

IV.2. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

IV.2.1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:

 1. Cena ( z VAT ) - znaczenie kryterium – 60 %,
 2. Termin płatności faktury -  znaczenie kryterium - 20 %,
 3. Ilość osób zaangażowanych w realizację zamówienia – znaczenie kryterium - 20 %,
 1. Sposób przyznawania punktów:

      1)   kryterium 1 – Cena:

 1.  

Gdzie:

Cmin - cena oferty najniższej

Cb – cena oferty badanej

       kryterium 2 – Termin płatności faktury ( nie krótszy niż 7, i nie dłuższy niż 30 dni )

 1.  

Gdzie:

Fmin – najkrótszy termin płatności faktury

Fb – termin płatności faktury badanej

   kryterium 3 -  Ilość osób zaangażowanych w realizację zamówienia

Ocena kryterium 3, będzie dokonana o w oparciu o niżej zamieszczoną punktację:

- średniodniowa  ilość osób zaangażowanych w realizację zadania – 1 - 5 osób – 0 pkt

- średniodniowa  ilość osób zaangażowanych w realizację zadania – 6 - 8 osób – 5 pkt

- średniodniowa  ilość osób zaangażowanych w realizację zadania – 9 - 11 osób – 10 pkt

- średniodniowa  ilość osób zaangażowanych w realizację zadania – 12 - 14 osób – 15 pkt

- średniodniowa  ilość osób zaangażowanych w realizację zadania – pow. 15 osób – 20 pkt

IV.2.2. Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: Nie

IV.2.3. Czy zostanie zastosowane procedura, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp: Tak

IV.3. ZMIANA UMOWY

     IV.3.1. Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: Tak

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jeżeli zgodnie z art. 144 Pzp. możliwa jest zmiany zawartej umowy.

IV.4. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

     IV.4.1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umlipno.pl

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Lipnie, Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno ( pokój 17 ). Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV.4.2. Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

   21 listopad 2017 r. do godz. 10,00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Lipnie, Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno – pokój nr 16 – Sekretariat

IV.4.3. Termin związania z ofertą: okres w dniach: 30 dni ( liczony od ostatecznego terminu składania ofert )

IV.4.4. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.4.5. Czy przewiduje się zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Nie

V.1. INFORMACJE DODATKOWE

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczącej:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 2, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert

       4. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu czynności oceny ofert, informuje wszystkich  

           wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni –jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

        6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Pliki do pobrania:                                                                                    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1  Wykaz terenów zielonych

Załącznik Nr 2  Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3  Oświadczenie o przesłankach wykluczenia

Załącznik Nr 4  Oświadczenie  o warunkach udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 5  Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik Nr 6  Zobowiązanie do dysponowania zasobami

Załącznik Nr 7  Projekt umowy

Załącznik Nr 8  Wykaz zrealizowanych umów

Załącznik Nr 9  Wykaz sprzętu, wyposażenia zakładu

Załącznik Nr 10 Wzór oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowejUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2017-11-10 10:04:56