Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty : Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2018 roku

1 grudnia 2017 r

Lipno, dnia 30 listopad 2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania: ZP.271-19PN/2017 – Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2018 roku

W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zawiadamiam niniejszym o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  1. Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą i dokonuje wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno
  2. Na ogłoszone postępowanie została złożona 1 oferta, która w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert, otrzymała następującą ilość punktów:

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Kryterium 1 -Cena

Waga kryterium – 60 %

Kryterium 2 -  Termin płatności faktury

( w dniach )

Waga kryterium – 20 %

Kryterium 3 – Ilość osób zaangażowanych w realizację zamówienia

Waga kryterium – 20 %

 

Suma zdobytych punktów

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

60

20

20

100,00

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno, spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała  przy w/w kryteriach oceny ofert - 100 pkt,

Oferty odrzucone i wykluczeni Wykonawcy:

W trakcie oceny ofert nie było odrzuconych ofert i nie było wykluczeń Wykonawców.

Podpisanie umowy z Wykonawcą:

Umowa  z Wykonawcą zostanie  podpisana zgodnie z  terminem określonym w Art. 94 Prawo Zamówień Publicznych.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej - odwołanie, opisane w Dziale VI Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2017-12-01 08:28:45