Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 3 w Lipnie

15 października 2018 r

Lipno, dnia  15 październik 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania: ZP.271-8PN/2018 – Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 3 w Lipnie

W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zawiadamiam niniejszym o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą i dokonuje wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę: INSTALBUD Piotr Kowalewski, ul. Kościuszki 20/205, 87-800 Włocławek.

Na ogłoszone postępowanie zostało złożonych 12 ofert, które w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert, otrzymały następującą ilość punktów:

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Kryterium 1 -cena

Waga kryterium – 60 %

Kryterium 2 -  długość  gwarancji

Waga kryterium – 20 %

Kryterium 3 – termin wykonania

Waga kryterium – 20 %

 

Suma zdobytych punktów

1

WIKSBUD Sp. z o.o., ul. Okrzei 7, 87-600 Lipno

50,97

20

20

90,97

2

Zakład Blacharski, Lesław Wiliński, ul. Żelazne Wody 50A, 87-800 Włocławek

59,28

20

20

99,28

3

Al.-Deco Budownictwo, ul. Sokola 10, 87-800 Włocławek

58,18

20

20

98,18

4

P.P.H.U. KAMI-BUD, Rętwiny, 87-404 Radomin

59,90

20

20

99,90

5

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAWBUD, ul. Barska 12a, 87-800 Włocławek

54,86

20

20

94,86

6

Handel i Usługi Budowlane ER-BRUK, Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie

54,39

20

20

94,39

7

INSTALBUD Piotr Kowalewski, ul. Kościuszki 20/205, 87-800 Włocławek

60

20

20

100

8

Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki Sp.j., ul. Mostowa 2, 64-800 Chodzież

44,61

20

20

84,61

9

Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe BUDMONT, ul. Miodowa 8, 87-800 Włocławek

52,15

20

20

92,15

10

P.H.U. TYMBUD Wojciech Szwech, ul. Dębowa 37 Maszewo Duże, 09-400 Płock

56,25

20

20

96,25

11

ENERGO-BUD Przemysław Trafalski, Oleszcze 48, 99-319 Dobrzelin

56,77

20

20

96,77

12

KA-BO Karol Borkowski, ul. Płocka 28B, 87-800 Włocławek

44,50

20

20

84,50

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta INSTALBUD Piotr Kowalewski, ul. Kościuszki 20/205, 87-800 Włocławek, spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała  przy w/w kryteriach oceny ofert - 100 pkt,

Oferty odrzucone i wykluczeni Wykonawcy:

Nie było odrzuconych ofert oraz żaden Wykonawca nie został wykluczony.

Podpisanie umowy z Wykonawcą:

Umowa  z Wykonawcą zostanie  podpisana zgodnie z  terminem określonym w Art. 94 Prawo Zamówień Publicznych.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej - odwołanie, opisane w Dziale VI Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2018-10-15 12:58:39