Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Rozbudowa budynku przedszkola publicznego nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne

13 marca 2018 r

Lipno, dnia  13 marzec 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania: ZP.271-1PN/2018 – Rozbudowa budynku przedszkola publicznego nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne

W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zawiadamiam niniejszym o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą i dokonuje wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę:  Al-Deco Budownictwo, ul. Sokola 10, 87-800 Włocławek

  1. Na ogłoszone postępowanie zostały złożone 4 oferty, które w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert, otrzymały następujące ilości punktów:

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Kryterium 1 -cena

Waga kryterium – 60 %

Kryterium 2 -  długość  gwarancji

Waga kryterium – 20 %

Kryterium 3 – termin wykonania

Waga kryterium – 20 %

 

Suma zdobytych punktów

1

BUDMAX, Marek Paszyński, Fabianki 76a, 87-811 Fabianki

54,14

20

20

94,14

2

REVBUD Sp.J., G.Cyganek, T.Wszelaki, ul. Gdańska 4a, 87-100 Toruń

51,82

20

20

91,82

3

WIKSBUD Sp. z o.o., ul. Okrzei 7, 87-600 Lipno

52,35

20

20

92,35

4

Al-Deco Budownictwo, ul. Sokola 10, 87-800 Włocławek

60,00

20

20

100,00

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta Al-Deco Budownictwo, ul. Sokola 10, 87-800 Włocławek, spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała  przy w/w kryteriach oceny ofert - 100 pkt,

Oferty odrzucone i wykluczeni Wykonawcy:

W trakcie oceny ofert nie było odrzuconych ofert i nie było wykluczeń Wykonawców.

Podpisanie umowy z Wykonawcą:

Umowa  z Wykonawcą zostanie  podpisana zgodnie z  terminem określonym w Art. 94 Prawo Zamówień Publicznych.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej - odwołanie, opisane w Dziale VI Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2018-03-13 09:52:25