Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym

27 marca 2018 r

Lipno, dnia 27 marzec 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania: ZP.271-2PN/2018 – Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym

W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zawiadamiam niniejszym o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą i dokonuje wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD, Wojciech Szwech, ul. Dębowa 37, Maszewo Duże, 09-400 Płock

Na ogłoszone postępowanie zostały złożone 3 oferty, które w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert, otrzymały następujące ilości punktów:

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Kryterium 1 -cena

Waga kryterium – 60 %

Kryterium 2 -  długość  gwarancji

Waga kryterium – 20 %

Kryterium 3 – termin wykonania

Waga kryterium – 20 %

 

Suma zdobytych punktów

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD, Wojciech Szwech, ul. Dębowa 37, Maszewo Duże, 09-400 Płock

60

20

20

100

2

FIDEM Budownictwo, Joanna Tarnecka, ul. Licealna 2/16, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

51,21

20

20

91,21

3

Zakład Handlowo – Usługowy, Krzysztof  Sadzikowski, ul. Wschodnia 2A, 87-800 Włocławek

58,41

20

20

98,41

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego TYMBUD, Wojciech Szwech, ul. Dębowa 37, Maszewo Duże, 09-400 Płock, spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała  przy w/w kryteriach oceny ofert - 100 pkt,

Oferty odrzucone i wykluczeni Wykonawcy:

W trakcie oceny ofert nie było odrzuconych ofert i nie było wykluczeń Wykonawców.

Podpisanie umowy z Wykonawcą:

Umowa  z Wykonawcą zostanie  podpisana zgodnie z  terminem określonym w Art. 94 Prawo Zamówień Publicznych.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej - odwołanie, opisane w Dziale VI Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2018-03-27 09:55:43