Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych na lata 2018-2020

28 listopada 2017 r

Lipno, dnia 27 listopad 2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania: ZP.271-17PN/2017 – Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Lipna oraz jednostek organizacyjnych na lata 2018-2020

W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zawiadamiam niniejszym o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  1. Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą i dokonuje wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę: Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Chopina 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  2. Na ogłoszone postępowanie zostały złożone 2 oferty, które w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert, otrzymały następujące ilości punktów:

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Kryterium 1 - Koszt bieżącej obsługi rachunków i wpłat gotówkowych

Waga kryterium – 60 %

Kryterium 2 - 

Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Waga kryterium – 30 %

Kryterium 3 –

 

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Waga kryterium – 10 %

 

Suma zdobytych punktów

1

Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Chopina 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski

60

30

10

100

2

Bank Spółdzielczy w Lipnie, ul. Włocławska 20b, 87-600 Lipno

0

24,25

7,29

31,54

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Chopina 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała  przy w/w kryteriach oceny ofert - 100 pkt,

Oferty odrzucone i wykluczeni Wykonawcy:

W trakcie oceny ofert nie było odrzuconych ofert i nie było wykluczeń Wykonawców.

Podpisanie umowy z Wykonawcą:

Umowa  z Wykonawcą zostanie  podpisana zgodnie z  terminem określonym w Art. 94 Prawo Zamówień Publicznych.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej - odwołanie, opisane w Dziale VI Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2017-11-28 08:53:43