Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa chodnika na osiedlu AK oraz ścieżki do parku

22 maja 2018 r

Lipno, dnia 22 maj 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania: ZP.271-4PN/2018 – Budowa chodnika na osiedlu AK oraz ścieżki do parku

W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zawiadamiam niniejszym o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą i dokonuje wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę: Zakład Drogowo-Mostowy DROMOST, ul. Włocławska 18a/18, 87-600 Lipno

Na ogłoszone postępowanie została złożona 1 oferta, która w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert, otrzymała następującą ilość punktów:

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Kryterium 1 -cena

Waga kryterium – 60 %

Kryterium 2 -  długość  gwarancji

Waga kryterium – 20 %

Kryterium 3 – termin wykonania

Waga kryterium – 20 %

 

Suma zdobytych punktów

1

Zakład Drogowo-Mostowy DROMOST, ul. Włocławska 18a/18, 87-600 Lipno

60

20

20

100

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta Zakładu Drogowo-Mostowego DROMOST, ul. Włocławska 18a/18, 87-600 Lipno spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała  przy w/w kryteriach oceny ofert - 100 pkt,

Oferty odrzucone i wykluczeni Wykonawcy:

Nie było odrzuconych ofert oraz żaden Wykonawca nie został wykluczony.

Podpisanie umowy z Wykonawcą:

Umowa  z Wykonawcą zostanie  podpisana zgodnie z  terminem określonym w Art. 94 Prawo Zamówień Publicznych.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej - odwołanie, opisane w Dziale VI Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2018-05-22 11:47:56