Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie

23 października 2018 r

Lipno, dnia 23 październik 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania: ZP.271-10PN/2018 – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie

W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zawiadamiam niniejszym o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą i dokonuje wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę: FIDEM BUDOWNICTWO Joanna Tarnecka, ul. Licealna 2/16, 87-810 Dobrzyń n/Wisłą

Na ogłoszone postępowanie została złożona 1 oferta, która w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert, otrzymała następującą ilość punktów:

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Kryterium 1 -cena

Waga kryterium – 60 %

Kryterium 2 -  długość  gwarancji

Waga kryterium – 20 %

Kryterium 3 – termin wykonania

Waga kryterium – 20 %

 

Suma zdobytych punktów

1

Al.-Deco Budownictwo, ul. Sokola 10, 87-800 Włocławek

54,40

20

20

94,40

2

WIKSBUD Sp. z o.o., ul. Okrzei 7, 87-600 Lipno

45,98

20

20

85,98

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MONIMAR Marcin Kucharuk, ul. Wiązowa 5, 87-800 Włocławek

54,32

20

20

94,32

4

FIDEM BUDOWNICTWO Joanna Tarnecka, ul. Licealna 2/16, 87-810 Dobrzyń n/Wisłą

60

20

20

100

5

Handel i Usługi Budowlane ER-BRUK, Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie

53,70

20

20

93,70

6

INOHURT Sp. z o.o., ul. Transportowa 31, 88-100 Inowrocław

35,36

20

20

85,36

7

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech, ul. Dębowa 37 Maszewo Duże, 09-400 Płock

44,31

20

20

84,31

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta FIDEM BUDOWNICTWO Joanna Tarnecka, ul. Licealna 2/16, 87-810 Dobrzyń n/Wisłą spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała  przy w/w kryteriach oceny ofert - 100 pkt,

Oferty odrzucone i wykluczeni Wykonawcy:

Z postępowania  został wykluczony 1 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech, ul. Dębowa 37 Maszewo Duże, 09-400 Płock. Zgodnie z zapisami SIWZ do Formularza ofertowego, Wykonawca był zobowiązany dołączyć formularze cenowe ( kosztorysy ofertowe ). Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech, ul. Dębowa 37 Maszewo Duże, 09-400 Płock, w/w formularzy nie złożyło. Nie złożyło ich również na wezwanie Zamawiającego, które otrzymało zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy PZP. Wskutek powyższego, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 oferta Wykonawcy została odrzucona, a Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24, ust. 12.

Podpisanie umowy z Wykonawcą:

Umowa  z Wykonawcą zostanie  podpisana zgodnie z  terminem określonym w Art. 94 Prawo Zamówień Publicznych.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej - odwołanie, opisane w Dziale VI Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2018-10-23 14:23:08