Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie

6 kwietnia 2018 r

Lipno, dnia 6 kwiecień 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania: ZP.271-3PN/2018 – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie

W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zawiadamiam niniejszym o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą i dokonuje wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET, Marian Andrzejewski, ul. Włocławska 14C, 87-617 Bobrowniki

Na ogłoszone postępowanie zostały złożone 4 oferty, które w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert, otrzymały następujące ilości punktów:

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Kryterium 1 -cena

Waga kryterium – 60 %

Kryterium 2 -  długość  gwarancji

Waga kryterium – 20 %

Kryterium 3 – termin wykonania

Waga kryterium – 20 %

 

Suma zdobytych punktów

1

Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX, Lutomirski i wspólnicy Sp.J., ul. Budowlana 3, 87-600 Lipno

52,35

20

20

92,35

2

Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET, Marian Andrzejewski, ul. Włocławska 14C, 87-617 Bobrowniki

60

20

20

100

3

EUROCOURT Sp. z o.o., ul. Wolność 8/7, 26-600 Radom

51,25

20

20

91,25

4

SOLID-STED Sp. z o.o. Sp.k., ul. Arkońska (stadion), 71-245 Szczecin

59,76

20

20

99,76

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta Przedsiębiorstwa Budowlanego MONOBET, Marian Andrzejewski, ul. Włocławska 14C, 87-617 Bobrowniki spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała  przy w/w kryteriach oceny ofert - 100 pkt,

Oferty odrzucone i wykluczeni Wykonawcy:

Nie było odrzuconych ofert oraz żaden Wykonawca nie został wykluczony.

Podpisanie umowy z Wykonawcą:

Umowa  z Wykonawcą zostanie  podpisana zgodnie z  terminem określonym w Art. 94 Prawo Zamówień Publicznych.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej - odwołanie, opisane w Dziale VI Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2018-04-06 09:39:51