Informacja o unieważnieniu postępowania - Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lipnie

11 lipca 2017 r

Lipno, dnia  10 lipiec  2017 r.

ZP.271-8PN/2017

ZAWIADOMIENIE O

UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W imieniu Gminy Miasta Lipna, działając na podstawie art. 93 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ), informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa ulicy Ogrodowej w LipnieZamawiający dokonał unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie unieważnienia: 

Na ogłoszony przetarg „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lipnie”, wpłynęła 1 ważna oferta od potencjalnego Wykonawcy. Po analizie oferty, okazało się, że zaoferowana przez Wykonawcę cena wykonania przedmiotu zamówienia, jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania i jaką miał na ten cel zabezpieczoną w swoim budżecie. Niestety, Zamawiający nie mógł również zwiększyć kwoty potrzebnej na sfinansowanie zamówienia do kwoty złożonej oferty.

Wobec powyższego,  na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 4, Zamawiający unieważnia prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej - odwołanie, opisane w Dziale VI Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Artur RybickiDodanie2017-07-11 08:23:14