Projekty uchwał na sesje RM w 2008 roku

 

 

Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 30 grudnia 2008 roku

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzenia przez Gminę Miasta Lipna przedszkoli miejskich - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad wspólpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok - wiecej ...

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu miasta Lipna na 2009 rok - więcej ...

     * objaśnienia do budżetu - więcej ...    * załączniki 1 - 13 - więcej ...     

     * stan mienia komunalnego - więcej...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej - więcej ...

5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2009 rok dla zakładu budżetowego - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 - więcej ...

     * załącznik - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - więcej ...

    * załącznik Nr 1 - więcej ...               * załącznik Nr 2 - więcej ...

 


      Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 11 grudnia 2008 roku    

1. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie - więcej ...

 


 

                                Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                                                     w dniu 28 listopada 2008 roku

1. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - więcej ...

3. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roku - więcej ...

     * uzasadnienie - więcej ...             * załącznik Nr 1 - więcej ...          * załącznik Nr 1.1 -więcej ... 

     * załącznik Nr 2 - więcej ...            * załącznik nr 2.1 - więcej ...        * załącznik Nr 3 - więcej ...

     * załącznik Nr 4 - więcej ...            * załącznik nr 5 - więcej ...           * załącznik nr 6 - więcej ...

     * załącznik nr 7 - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2009 rok - więcej ...      

6. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiacej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 rok - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na 2009 rok - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok - więcej ...

     * plan pracy Komisji na 2009 rok  - wiecej ...

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Lipnowskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej - więcej ...

 


                                     Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Lipnie

 

                                                                w dniu 19 listopada 2008 roku

1.  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą : "Przebudowa i remont ulicy 22 Stycznia w Lipnie z poprawą bezpieczeństwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" wraz z projektowaniem - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Obsługi Komunalnej Miasta lipna - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub załkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania - więcej ...

  


                                        Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Lipnie

 

                                                                w dniu 15 października 2008 roku

1. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy osiedlu - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy terenom na rzeką Mień - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej ulicy położonej na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Lipnie przy ul. Wyszyńskiego - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...

7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady - więcej ...

8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania pojemników do selaktywnej zbiórki odpadów dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie - więcej ...

10.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2008 roku - więcej ...

     * uzasadnienie - więcej ...      * załącznik Nr 1 - więcej ...         * załącznik Nr 2 - więcej ...

     * załącznik Nr 3 - więcej ...      * załącznik Nr 4 - więcej ...         * załącznik Nr 5 - więcej ...

     * załącznik Nr 6 - więcej ...

11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna i na lata 2004-2011 wraz z jego integralną częścią - "Gminny plan gospodarki odpadami dla Gminy Miasta Lipna na lata 2004-2011" - więcej ...

     * załącznik - Gminny plan gospodarki odpadami - wiecej ...

 


 

                                                   Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                       w dniu 12 września 2008 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień przedmiotowych podatku od nieruchowmości - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Obsługi Komunalnej miasta Lipna - więcej ...

      *  statut ZOK - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomosci gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie szczegółowychzasad, sposobu i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie nalezności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Miasta Lipna lub jej jednostkom organizacyjnym i wskazania organów do tego uprawnionych - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej - więcej ...

 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roku - więcej ...

         * załacznik Nr 1 - więcej ...            * załącznik Nr 2 - więcej ...          * załącznik Nr 2.1 - więcej ...

         * załącznik Nr 3 - więcej ...            * załącznik Nr 4 - więcej ...          * załącznik Nr 5 - więcej ...

         * załącznik Nr 6 - więcej ...             * załącznik Nr 7 - więcej ...          * załącznik Nr 8 - więcej ...

 


 

                                        Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                                                                 w dniu 27 czerwca 2008 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roku - więcej ...

     * uzasadnienie - więcej ...           * załącznik nr 1 - więcej ...           * załącznik Nr 2 - więcej ...

     * załącznik Nr 3 - więcej ...           * załącznik Nr 4 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału i wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o - więcej ...

      * załącznik Nr 1 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym obszar pomiędzy ul. 22 Stycznia i rzeką Mień na działkach o numerach ewidencyjnych 1036, 2250/2, 2251/2, 2251/1 i cz. działki 1041, 1042 - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/156/08 z dnia 2 czerwca 2008 roku Rady Miejskiej w Lipnie w sprawie zamiany nieruchomości - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Obsługi Komunalnej miasta Lipna - więcej ...

    * projekt statutu - więcej ...

 


 

                                   Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                                                                  w dniu 14 czerwca 2008

1. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Świętego Antoniego patronem Miasta Lipna - więcej ...

 


                                        Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                                                                 w dniu 12 czerwca 2008

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2008 roku. więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...     * załącznik  Nr 1- więcej ...         * załącznik Nr 2 - więcej ...

    * załącznik Nr 3 - więcej ...     * załącznik nr 4 - więcej ...

 2. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego -  więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie odwołania Pana Jaromira Piotrkiewicza z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie  - więcej ... 

 


 

                                  Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                                                                 w dniu 2 czerwca 2008

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą w sprawie wspólnychprzedsięwzięć z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego. więcej ...

 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oddanej w uzytkowanie wieczyste. więcej ...

 3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw istniejącym ulicom położonym na terenie Gminy Miasta Lipna. więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu. więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej. więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna. więcej...

       * załącznik - więcej...

8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roko. więcej ...

        * uzasadnienie - więcej ...           * załącznik Nr 1 - więcej ...        * załącznik Nr 2 - więcej ...

        * załącznik Nr 2.1 - więcej ...        * załącznik Nr 3 - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu. więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" Panu Zdzisławowi Ostrowskiemu. więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie zmieniający uchwałę Nr V/44/03 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchylenia Statutu Miasta Lipna. więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej dokonywanej przez radnego pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy. więcej ...

13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia cen dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. więcej ...

       * załącznik- więcej ... 


                                     Projekty uchwał na XIX sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                                                           w dniu 24 kwietnia 2008 roku

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna. więcej ...

     * Informacja z wykonania budżetu za 2007 rok - więcej ...      * załącznik Nr 1 - więcej...                     

     * załącznik Nr 2 - więcej ...     * załącznik Nr 3 - więcej ...         * załącznik Nr 4 - więcej ...

     * załącznik Nr 5 - więcej ...      * załącznik Nr 6 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/40/99 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie ustalenia granic obwodów szkół podstawowych na terenie miasta Lipna - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społacznej w Lipnie za 2007 rok - więcej ...

     * sprawozdanie MOPS w Lipnie - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/248/98 z dnia 29 kwietnia 1998 roku w sprawie porozumienia komunalnego o przejęciu przez Gminę Miasta Lipno prowadzenia Cmentarza Komunalnego w Złotopolu - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roku - więcej ...

       * uzasadnienie - więcej ...       * załącznik Nr 1 - więcej ...      * załącznik Nr 2 - więcej ...   

       * załącznik Nr 3 - więcej ...      * załącznik Nr 4 - więcej ...       * załacznik Nr 5 - więcej ... 

       * załącznik Nr 6 - więcej ...       

7. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego na pokrycie deficytu - więcej ...  

8. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego preferencyjnego - więcej ...

 


                                   Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                                                           w dniu 28 marca 2008 roku

1) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu (ul. Wyszyńskiego). więcej ...

2) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roku. więcej ...

         * uzasadnienie - więcej...      * załącznik Nr 1- więcej...       * załącznik Nr 1.1 - więcej...

         * załącznik Nr 2 - więcej...      * załącznik Nr 2.1 - więcej...   * załącznik Nr 3 - więcej...

         * załącznik Nr 4 - więcej...

3) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej ulicy położonej na terenie Gminy Miasta Lipna. więcej...

4) Projekt uchwały  w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych przy oddawania nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Lipna. więcej...

5) Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/127/08 z dnia 27 lutego 2008 roku. więcej ...

6) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Lipna w latach 2007 - 2013. więcej ...

7) Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej w Lipnie pod nazwą : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. - więcej ...

     * załącznik Nr 1 - więcej ...              * załącznik Nr 2 - więcej ...

8) Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Zarządu Dróg Wojewódzkich części zadania pn. "Remont drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Płock" - więcej ... 


                                 Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                                                    w dniu  27 lutego 2008 roku

1) Projekt uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości. Więcej...     

                     *  załącznik Nr 1 - więcej ...

                     *  załącznik Nr 2 - więcej ...                                      

2) Projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym. więcej ...

3) Projekt uchwały w sprawie nadania Regulaminu Targowisku Miejskiemu przy ul. 3 Maja 1 b w Lipnie. więcej ...

4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lipnie. więcej ...

                    * uzasadnienie - więcej ...

5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Lipna w latach 2007-2013. więcej...

                    * strategia MOPS - więcej ...

6) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Lipna" Panu Bogusławowi Kaczyńskiemu. wiecej ...

                     * uzasadnienie wniosku - wiecej ...

7) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalnosci Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 rok. więcej ...

                    * sprawozdanie MKRPA za 2007 r.- więcej ...

8) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetyargowej (ul.Cegielna) więcej ...

9) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej ( ul. Polna) więcej ...

10) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (ul.Dobrzyńska) - więcej ...

11) Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy. więcej ...

12) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna. więcej ...

13) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roku . więcej ...

                      * uzasadnienie - więcej ...        * załącznik Nr 1 - więcej ...        * załącznik Nr 2 - więcej ...    

                      * załącznik Nr 2.1- więcej ...     * załącznik Nr 3 - więcej ...        * załącznik Nr 4 - więcej ...

                      * załącznik Nr 5 - więcej ...       * załącznik Nr 5.1 - więcej ...     

14) Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na teren miasta Lipna - więcej ...  

15) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad oddawania nieruchomości w trwały zarząd jednostkom oranizacyjnym Gminy Miasta Lipna - wiecej ...      

                 

 

 


 

                           

 

 


 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Przemysław RogeńskiEdycja2009-01-15 12:38:53
Przemysław RogeńskiEdycja2009-01-15 10:39:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2009-01-05 10:44:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-12-31 08:50:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-12-31 08:49:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-12-31 08:42:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-12-31 08:19:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-12-29 13:16:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-12-29 13:09:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-12-29 12:52:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-12-29 10:44:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-12-29 10:43:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-12-29 10:38:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-12-29 10:19:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-12-29 09:08:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-12-29 09:02:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-12-29 08:48:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-12-17 12:13:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-12-17 12:10:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-12-17 11:48:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-12-17 11:41:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-12-17 11:25:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-12-17 09:00:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-12-17 08:24:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-12-17 08:19:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-12-05 13:41:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-28 08:19:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-28 08:16:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-24 11:36:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-24 11:32:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-24 11:30:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-24 11:28:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-24 11:26:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-24 11:23:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-24 11:20:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-24 11:18:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-24 11:15:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-24 10:55:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-24 10:52:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-24 10:48:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-24 10:42:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-24 08:25:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-24 08:20:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-24 08:15:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-24 08:13:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-24 08:10:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-24 08:08:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-21 10:56:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-21 10:53:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-21 10:49:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-19 14:43:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-19 14:37:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-11-13 08:45:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-10-08 12:04:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-10-08 12:03:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-10-08 12:00:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-10-08 11:56:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-10-08 11:54:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-10-08 11:52:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-10-08 11:44:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-10-08 11:40:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-10-08 11:38:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-10-08 11:36:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-10-08 11:33:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-10-07 09:51:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-10-07 09:47:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-10-07 09:20:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-10-07 09:17:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-10-07 09:15:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-10-07 09:12:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-10-07 09:10:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-10-07 08:55:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-10-07 08:52:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-10-07 08:49:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-10-07 08:46:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-09-11 08:19:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-09-11 08:16:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-09-11 08:15:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-09-11 08:12:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-09-11 08:09:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-09-11 08:07:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-09-11 08:01:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-09-08 10:17:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-09-08 10:11:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-09-08 10:01:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-09-08 10:00:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-09-08 09:55:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-09-08 09:52:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-09-08 09:48:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-09-05 14:18:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-09-05 14:17:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-09-05 14:15:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-09-05 14:12:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-09-05 14:09:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-09-05 14:07:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-09-05 14:03:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-09-05 13:43:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-09-05 13:37:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-09-05 13:12:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-06-23 13:39:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-06-23 13:37:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-06-23 13:32:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-06-23 13:29:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-06-23 13:22:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-06-23 13:20:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-06-23 13:17:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-06-23 13:15:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-06-23 13:13:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-06-23 13:11:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-06-23 13:09:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-06-23 13:07:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-06-23 13:06:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-06-11 11:52:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-06-11 11:50:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-06-11 11:38:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-06-11 11:31:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-06-11 11:20:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-06-11 11:17:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-06-11 11:13:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-06-11 11:11:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-06-11 11:08:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-06-11 11:07:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-06-11 10:58:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-05-27 13:13:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-05-27 13:11:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-05-27 12:51:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-05-27 12:44:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-05-27 12:40:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-05-27 12:33:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-05-27 12:31:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-05-27 12:26:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-05-27 12:24:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-05-27 12:12:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-05-27 12:09:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-05-27 12:07:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-05-27 12:03:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-05-21 08:33:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-05-20 14:23:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-05-20 14:21:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-05-20 14:18:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-05-20 14:16:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-05-20 14:07:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-05-20 13:35:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-05-20 13:29:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-05-20 13:23:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-23 13:08:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-23 13:04:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-23 12:59:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-23 12:57:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-21 11:13:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-21 11:12:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-21 10:58:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-21 10:54:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-21 10:50:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-21 10:49:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-21 10:34:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-21 10:30:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-21 10:27:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-21 10:25:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-21 10:21:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-21 10:15:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-21 10:11:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-21 10:00:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-15 14:05:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-15 13:36:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-15 13:01:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-15 12:58:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-15 12:53:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-09 11:16:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-09 11:10:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-09 10:58:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-09 09:07:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-09 08:46:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-09 08:44:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-09 08:40:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-09 08:38:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-09 08:34:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-09 08:31:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-09 08:30:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-09 08:26:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-04-09 08:25:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-03-25 12:50:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-03-25 11:43:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-03-25 11:42:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-03-25 11:40:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-03-25 11:31:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-03-25 11:25:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-03-25 11:21:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-03-25 11:19:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-03-25 11:14:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-03-25 11:11:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-03-25 11:07:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-03-25 11:05:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-03-25 11:04:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-03-25 11:02:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-03-25 10:58:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-03-18 11:56:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-03-17 14:58:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-03-17 13:50:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-03-17 13:48:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-03-17 13:46:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-03-17 13:44:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-03-17 13:42:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-03-17 13:40:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-03-17 13:17:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-22 08:23:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-21 15:07:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-21 09:27:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-21 09:07:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-21 09:06:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-21 08:41:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-21 08:39:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-21 08:38:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-21 08:36:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-21 08:31:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-21 08:29:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-21 08:26:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-21 08:19:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-21 08:17:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-21 08:15:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-21 08:13:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-14 13:15:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-14 12:49:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-14 12:41:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-14 12:38:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-14 12:35:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-14 12:29:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-14 12:26:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-14 12:23:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-14 12:12:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-06 10:16:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-06 10:13:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-06 10:10:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-06 09:21:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-06 09:18:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-06 09:02:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-05 11:40:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-05 11:32:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-05 11:32:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-05 11:28:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-05 11:25:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-05 11:06:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-05 11:02:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-05 10:56:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-05 10:02:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-05 09:58:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-05 09:49:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-05 09:47:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-02-05 09:45:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-18 11:57:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-18 11:54:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2008-01-18 10:55:27
Przemysław RogeńskiEdycja2008-01-18 09:15:13
Przemysław RogeńskiEdycja2008-01-18 09:08:23
Przemysław RogeńskiEdycja2008-01-18 09:07:41
Przemysław RogeńskiEdycja2008-01-09 08:04:24
Przemysław RogeńskiDodanie2008-01-09 08:03:12