Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2018

Zarządzenie Nr 1/ 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 stycznia 2018 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/ 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 stycznia 2018 roku

w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych oraz miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna na rok szkolny 2018/2019. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3/ 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 stycznia 2018 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/ 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 stycznia 2018 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/ 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 lutego 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju rozwoju sportu w 2018 roku. więcej...

Załącznik Nr 1 do zarządzenia więcej
Wzór oferty więcej
Informacja dotycząca wypełnienia oferty -  więcej 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/ 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 lutego 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Miasta Lipna w okresie od 1 marca 2018 do 31 grudnia 2018. więcej...

Załącznik nr 1 więcej...
Wzór oferty na realizację zadania więcej...
Załącznik nr 2 do oferty więcej...
Załącznik nr 2 do ogłoszenia więcej...
Załącznik nr 2 do umowy więcej... 
Załącznik nr 3 do umowy więcej 
Załącznik nr 4 do umowy więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7 / 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia7 lutego 2018 roku

w sprawie: ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasta Lipna jest organem prowadzącym.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8/ 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 lutego 2018 roku

w sprawie:podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta Lipna za IV kwartał 2017r. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/ 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 lutego 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Miasta Lipna w okresie od 1 marca 2018 do 31 grudnia 2018. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/ 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie: w sprawie ogłoszenia winików otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Miasta Lipna w okresie od 1 marca 2018 do 31 grudnia 2018. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) więcej

Załącznik nr 1 więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 12/ 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/ 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 marca 2018 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 14/ 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 marca 2018 roku

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcia postępowania sprawdzającego. więcej..

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. więcej..

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 17/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizaci zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku. więcej...

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej  do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.więcej..

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie: ustalenia wzoru wniosków o udzielenie dotacji oraz rozzliczenia rocznego dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Miasta Lipna jest organem rejestrującym. więcej...
Załącznik nr 1 : więcej...
Załącznik nr 2: więcej...
Załącznik nr 3: więcej...
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2017 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 22/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 maja 2018 roku

w sprawie:upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie do poświadczenia odpisów dokumentów. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23 / 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 24/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 kwietnia 2018 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 25/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 kwietnia 2018 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta Lipna za I kwartał 2018 r. więcej,,,

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 25A/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 kwietnia 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia systemu realizacji Projektu "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 26/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 maja 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 27/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 maja 2018 roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 28/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 29/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 maja 2018 roku

w sprawie: powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 30/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury, dla których Gmina Miejska Lipno jest organizatorem. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 31/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetragowej. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 czerwca

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 33/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 34/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018- 2026. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 35/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu "Dobry start". więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 36/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust.6 programu "Dobry start". więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 37/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 lipca 2018 roku

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 38/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 lipca 2018 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 39/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 lipca 2018 roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 40/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 lipca 2018 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Lipna dotyczących Budżetu Partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2019 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 41/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 lipca 2018 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 42/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 lipca 2018 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta Lipna za II kwartsł 2018 r. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 43/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 44/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o rozstrzygnięcie ofertowe na zakup sprzętu tatowniczego dla ochotniczej straży pożarnej w Lipnie z funduszy Ministerstwa Sprawiedliwości. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 45/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za I półrocze 2018 roku. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 46/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej, która ustali wyniki głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2019 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 47/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 września 2018 roku

w sprawie: założeń do opracowania projektu budżetu miasta Lipna na rok 2019. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 48/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 49/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018- 2026. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 50/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 października 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 51/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 października 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 września 2018 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia powołującego Dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 53/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 października 2018 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 54/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 października 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 55/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 października

w sprawie: przyjęcia planu rozwoju oświaty Gminy Miasta Lipna wraz z planem wspomagania szkół podstawowych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 56/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 października 2018 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 57/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 października 2018 roku

w sprawie: aktualizacji wysokości podstawowych kwot rocznych dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego mających siedzibę Gminie Miasta Lipna na rok 2018. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 58/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 października 2018 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 59/ 18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 października 2018 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 60/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta Lipna za III kwartał 2018 r.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 61/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 listopada 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 62/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie: projektu budżetu miasta Lipna na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 63/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 listopada 2018 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetragowej. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 64/ 18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 listopada 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 65/ 18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 listopada 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 66/ 18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 67/ 18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetragowej. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 68/ 18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 69/ 18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018- 2026. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 70/18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna na rzecz organizacji non profit. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 71/18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 72/18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018- 2026. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 73/18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 74/18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2020-01-28 10:43:54
Pawel RomańskiEdycja2019-11-25 08:37:01
Pawel RomańskiEdycja2019-11-15 12:56:31
Pawel RomańskiEdycja2019-11-15 12:51:41
Krzysztof KuberskiEdycja2019-03-13 14:45:28
Krzysztof KuberskiEdycja2019-03-13 14:43:50
Krzysztof KuberskiEdycja2019-03-12 12:09:48
Pawel RomańskiEdycja2019-01-28 14:01:47
Pawel RomańskiEdycja2019-01-17 11:16:00
Pawel RomańskiEdycja2019-01-17 07:32:00
Pawel RomańskiEdycja2019-01-17 07:30:02
Pawel RomańskiEdycja2019-01-16 15:48:12
Pawel RomańskiEdycja2019-01-16 15:44:01
Pawel RomańskiEdycja2019-01-16 15:42:44
Pawel RomańskiEdycja2019-01-16 15:34:40
Pawel RomańskiEdycja2019-01-16 15:26:14
Pawel RomańskiEdycja2019-01-16 15:24:20
Pawel RomańskiEdycja2019-01-16 15:17:02
Pawel RomańskiEdycja2019-01-16 15:13:48
Pawel RomańskiEdycja2018-11-27 15:27:31
Pawel RomańskiEdycja2018-11-27 15:23:57
Pawel RomańskiEdycja2018-11-27 15:21:22
Pawel RomańskiEdycja2018-11-27 12:09:02
Pawel RomańskiEdycja2018-11-27 11:51:13
Pawel RomańskiEdycja2018-11-26 15:13:22
Pawel RomańskiEdycja2018-11-26 15:09:39
Pawel RomańskiEdycja2018-11-22 13:43:21
Pawel RomańskiEdycja2018-11-22 13:37:08
Pawel RomańskiEdycja2018-11-22 12:59:19
Pawel RomańskiEdycja2018-11-22 12:54:26
Pawel RomańskiEdycja2018-11-22 12:48:14
Pawel RomańskiEdycja2018-11-22 12:19:05
Pawel RomańskiEdycja2018-11-22 12:03:27
Pawel RomańskiEdycja2018-11-22 11:51:01
Pawel RomańskiEdycja2018-11-22 10:35:27
Pawel RomańskiEdycja2018-11-22 09:32:01
Pawel RomańskiEdycja2018-11-21 14:07:01
Pawel RomańskiEdycja2018-11-21 14:03:56
Pawel RomańskiEdycja2018-11-21 13:53:49
Pawel RomańskiEdycja2018-11-21 13:40:13
Pawel RomańskiEdycja2018-11-21 13:29:13
Pawel RomańskiEdycja2018-11-21 13:19:21
Pawel RomańskiEdycja2018-11-21 12:50:36
Pawel RomańskiEdycja2018-11-21 12:41:31
Pawel RomańskiEdycja2018-11-21 12:34:16
Pawel RomańskiEdycja2018-11-20 13:36:45
Pawel RomańskiEdycja2018-11-20 12:53:56
Pawel RomańskiEdycja2018-11-20 12:43:36
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 14:07:43
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 12:58:29
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 12:53:00
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 12:44:19
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 12:40:02
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 12:26:38
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 12:22:13
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 12:20:02
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 12:15:45
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 12:09:32
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 12:04:24
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 11:45:40
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 11:09:32
Pawel RomańskiEdycja2018-08-30 14:13:52
Pawel RomańskiEdycja2018-07-13 12:17:46
Pawel RomańskiEdycja2018-07-13 10:59:40
Pawel RomańskiEdycja2018-07-13 10:47:11
Pawel RomańskiEdycja2018-07-13 09:58:54
Pawel RomańskiEdycja2018-07-11 14:54:27
Pawel RomańskiEdycja2018-07-11 14:26:14
Pawel RomańskiEdycja2018-07-11 14:11:51
Pawel RomańskiEdycja2018-07-11 13:42:19
Pawel RomańskiEdycja2018-07-11 12:38:47
Pawel RomańskiEdycja2018-07-11 12:30:25
Pawel RomańskiEdycja2018-07-11 11:54:12
Pawel RomańskiEdycja2018-03-23 11:03:18
Pawel RomańskiEdycja2018-03-23 11:00:11
Pawel RomańskiEdycja2018-03-01 09:58:18
Pawel RomańskiEdycja2018-03-01 09:46:02
Pawel RomańskiEdycja2018-03-01 09:44:49
Pawel RomańskiEdycja2018-03-01 09:41:07
Pawel RomańskiEdycja2018-02-23 09:49:22
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 14:25:23
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 14:24:37
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 14:24:09
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 14:23:39
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 14:22:35
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 14:21:31
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 14:14:38
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 13:16:45
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 10:27:13
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 10:26:10
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 10:08:59
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 10:06:33
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 10:03:58
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 09:58:28
Pawel RomańskiDodanie2018-02-09 09:57:41