Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2017

Zarządzenie Nr 1/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 stycznia 2017 roku

w sprawie: ustalenia wartości podstawy dla celów obliczenia kwot odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS w Lipnie w 2017 roku. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 stycznia 2017 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 stycznia 2017 roku

w sprawie: zasad i trybu udziału w przedsięwzięciu polegającym na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna, w tym budynków wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw i osób fizycznych, które będzie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2017 r. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 stycznia 2017 roku

w sprawie: przyjęcia „Regulaminu porządkowego Cmentarza Komunalnego Miasta Lipna i Gminy Lipna, położonego w Złotopolu”. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 stycznia 2017 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 stycznia 2017 roku

w sprawie: zasad przyznawania refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Lipnie wykonującym prace przy monitorach ekranowych. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 stycznia 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego Lipnie dokonujących czynności kontrolnych. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 lutego 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 lutego 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2017 roku. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 12/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 lutego 2017 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817). więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 14/17

Burmistrza Miasta Lipna

z dna 28 lutego 2017 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 marca 2017 roku

w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowiska:
- dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Doroty Gellner w Lipnie, ul. Włocławska 18,
- dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie, Al. Traugutta 2
- dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie, Plac 11- go Listopada 13. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 17/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 marca 2017 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 marca 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 marca 2017 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 0217 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 marca 2017 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 marca 2017 roku

w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 22/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie: powołania składu komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowiska: dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 im. Doroty Geller w Lipnie, dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie, dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 24/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Miasta Lipna za 2016 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr25 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 kwietnia 2017 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok. więcej...

Uzasadnienie: więcej...

Zał. Nr 1: więcej...

Zał. Nr 1.1: więcej...

Zał. Nr 2: więcej...

Zał. Nr 2.1.: więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 26 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 kwietnia  2017 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 roku. więcej...

Zał. Nr 1:więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 27 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 maja 2017 roku

w sprawie: powołania składu osobowego i określenia zakresu działania Komisji Likwidacyjnej druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1: więcej...

Zał. Nr 2: więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 28 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury, dla których Gmina Miejska Lipno jest Organizatorem. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 29 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie:powołania Komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 30 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 czerwca  2017 roku

w sprawie:powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 31 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2017 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok. więcej...

Uzasadnienie:więcej...

Zał. Nr 1:więcej...

Zał. Nr 1.1.: więcej...

Zał. Nr 2: więcej..

Zał. Nr 2.1: więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017-2026. więcej..

Uzasadnienie: więcej...

Zał. Nr 1:więcej...

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 33 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 lipca  2017 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 34 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 lipca 2017 roku

w sprawie:powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 35 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 lipca 2017 roku

w sprawie:powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 36 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 lipca 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  37 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 lipca 2017 roku

w sprawie:powołania składu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 38 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 lipca 2017 roku

w sprawie:powołania składu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  39 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 lipca 2017 roku

w sprawie:przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Lipna dotyczących Budżetu Partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2018 rok.więcej...

Zał. Nr 1: więcej...

Zał. Nr 2: więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 40 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 lipca 2017 roku

 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.więcej...

Uzasadnienie: więcej...

Zał Nr 1: więcej...

Zał. Nr 1.1: więcej...

Zał. Nr 2: więcej...

Zał. Nr 2.1.: więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  41 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 lipca 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 42 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 lipca 2017 roku

w sprawie:powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 43 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca  2017 roku

w sprawie:podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta Lipna za II kwartał 2017 r. więcej...

Zał. Nr 1: więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 44 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia/przekazania nieruchomości wraz z dokumentacją.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 45 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie:powołania Komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 46 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 września 2017 roku

w sprawie:powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 47 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 września 2017 roku

w sprawie:powołania Komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 48 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  15 września 2017 roku

w sprawie:założeń do opracowania projektu budżetu miasta Lipna na rok 2018.więcej...

Zał. Nr 1: więcej...

Zał. Nr 2: więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 49 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 września  2017 roku

w sprawie:powołania Komisji Skrutacyjnej, która ustali wyniki głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2018 rok więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 50 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie:zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 51 / 17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017-2026.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52/ 17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 października 2017 roku

w sprawie:powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  2017 roku

w sprawie:.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 54 / 17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 października 2017 roku

w sprawie:podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta Lipna za III kwartał 2017 r.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 55 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 października  2017 roku

w sprawie:zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 56 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 października 2017 roku

w sprawie:ustalenia wysokości podstawowej kwoty rocznej dotacji dla przedszkoli na rok 2017 w Gminie Miasta Lipna.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 57 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie:ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 58 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 listopada 2017 roku

w sprawie:wyznaczenia komisji przetargowej.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 59 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie:projektu budżetu miasta Lipna na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 60 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie:zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 61 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 listopada 2017 roku

w sprawie:powołania Komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 62 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 listopada 2017 roku

w sprawie:powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.więcej..

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 63 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 listopada  2017 roku

w sprawie:powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielelnie zamówienia publicznego.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 64 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 listopada 2017 roku

w sprawie:określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 65 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  2017 roku

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 66 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 67 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017-2026.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 68 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie:wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie.więcej..

Regulamin wynagradzania

Załączniki do regulaminu

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 69 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 75 / 2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia z 8 listopada 2007 roku w sprawie procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 70 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia systemu realizacji Projektu nr RPKP. 06.01.02-04-0030/17 pn.: Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woewództwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji. więcej...

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 71 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie: wprowadznia zmian w Zarządzeniu nr 82/2015 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 72 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie: przeprowadzenia inwetaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w samochodach osobowych w formie spisu z natury w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2020-01-28 10:39:25
Pawel RomańskiEdycja2020-01-03 11:19:54
Pawel RomańskiEdycja2019-10-01 15:52:46
Pawel RomańskiEdycja2018-10-09 11:24:32
Pawel RomańskiEdycja2018-02-16 12:38:27
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 09:58:06
Pawel RomańskiEdycja2018-01-31 11:43:36
Pawel RomańskiEdycja2018-01-24 12:55:34
Pawel RomańskiEdycja2018-01-24 12:34:20
Pawel RomańskiEdycja2018-01-24 11:57:46
Pawel RomańskiEdycja2018-01-24 11:24:41
Pawel RomańskiEdycja2018-01-23 13:14:38
Pawel RomańskiEdycja2018-01-23 13:12:27
Pawel RomańskiEdycja2018-01-23 13:09:32
Pawel RomańskiEdycja2018-01-23 11:45:50
Pawel RomańskiEdycja2018-01-23 11:43:50
Pawel RomańskiEdycja2018-01-23 11:40:06
Pawel RomańskiEdycja2018-01-23 11:07:15
Pawel RomańskiEdycja2018-01-23 11:06:43
Pawel RomańskiEdycja2018-01-23 10:59:23
Pawel RomańskiEdycja2018-01-23 10:54:42
Pawel RomańskiEdycja2018-01-23 10:46:09
Pawel RomańskiEdycja2018-01-22 12:44:28
Pawel RomańskiEdycja2018-01-22 12:35:52
Pawel RomańskiEdycja2018-01-22 11:22:18
Pawel RomańskiEdycja2018-01-22 11:12:48
Pawel RomańskiEdycja2018-01-22 11:12:21
Pawel RomańskiEdycja2018-01-22 11:10:08
Pawel RomańskiEdycja2018-01-19 12:38:11
Pawel RomańskiEdycja2018-01-19 10:43:58
Pawel RomańskiEdycja2018-01-19 10:30:10
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 14:54:43
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 14:36:59
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 14:34:41
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 14:04:38
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 13:57:25
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 12:48:31
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 12:43:11
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 12:40:21
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 12:36:37
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 10:06:14
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 09:52:44
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 09:52:19
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 09:47:57
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 09:45:02
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 09:41:33
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 09:37:57
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 14:59:25
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 14:58:01
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 14:50:31
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 14:49:01
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 14:47:34
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 13:54:34
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 13:50:58
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 13:49:22
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 13:47:39
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 13:46:15
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 13:44:39
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 13:21:40
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 13:16:58
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 13:12:46
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 13:07:22
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 13:06:29
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 12:53:28
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 12:42:30
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 12:18:56
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 11:48:58
Pawel RomańskiEdycja2017-09-19 14:58:26
Pawel RomańskiEdycja2017-05-16 10:43:10
Pawel RomańskiEdycja2017-05-16 08:15:19
Pawel RomańskiEdycja2017-05-16 08:12:10
Pawel RomańskiEdycja2017-04-18 12:54:28
Pawel RomańskiEdycja2017-04-18 12:54:10
Pawel RomańskiEdycja2017-04-18 12:53:50
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 09:37:03
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 09:34:05
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 09:28:55
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 09:23:37
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 09:18:06
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 09:16:23
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 09:04:15
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 08:54:19
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 08:54:06
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 08:53:55
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 08:53:42
Pawel RomańskiEdycja2017-01-10 11:25:26
Pawel RomańskiDodanie2017-01-10 11:24:19