Wydział Administracyjny

 

 

 

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego

 

 054 288 42 24

administracyjny@umlipno.pl

 
 

  

 

 stanowisko ds. oświaty i zdrowia

 054 288 42 54

oswiata@umlipno.pl

 
 

 

 
stanowisko ds. stypendiów szkolnych

054 288 42 54

stypendia@umlipno.pl

 
 

 

 

 stanowisko ds. sportu i działalności gospodarczej

Podstawa prawna:

       -  ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o    
          Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz.
          U.z 2018r., poz. 647)

  •  Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ( Dz.U.z 2018r. poz.649)
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U.z 2018r. , poz. 646)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej według załączonego wzoru

  • Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji

II. Wymagane opłaty 

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Dane zawarte we wniosku przesyła się do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Zaświadczenie o wpisie w CEIDG ma formę wydruku ze strony internetowej CEIDG znajdującej się pod adresem: www.ceidg.gov.pl.

Urząd, do którego wpłynął wniosek o wpis do CEIDG nie wydaje zaświadczeń o wpisie .

Numerem przedsiębiorcy w CEIDG jest Nr NIP.


 IV. Jednostka odpowiedzialna

Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorca składa  w wybranym przez siebie urzędzie gminy.
W Urzędzie Miejskim w Lipnie wniosek należy złożyć w Wydziale Administracyjnym
pod adresem : Lipno, Plac Dekerta 8 (54 288 42 54)
pok. nr 25,

 VI. Uwagi

  1. Od 01.01.2012r. powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zwana CEIDG.
  2. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.
  3. Wnioski o wpis do CEIDG można pobrać :

- W Urzędzie Miejskim w Lipnie, Plac Dekerta 8

- ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lipnie

- ze strony internetowej Ministerstwa Gospodarki pod adresem www.ceidg.gov.pl 

  1. Wniosek o wpis do CEIDG można składać:

- osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy – wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy

- za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG pod adresem : www.ceidg.gov.pl - w przypadku, gdy przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny albo profil zaufany

- w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy wysyłając wniosek listem poleconym, opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

 

  1. Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do :

- krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)

- zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do urzędu skarbowego

- zgłoszeniem płatnika składek w ZUS lub KRUS

 

  1. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o :

- zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych

- wykreślenie wpisu – wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej – podana data zaprzestania jest ostatnim dniem prowadzenia działalności gospodarczej ( zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku CEIDG-1)

- zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej – okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej ( nie można zgłosić zawieszenia z datą wsteczną,a jedynie z późniejszą )

- wznowienie wykonywania działalności gospodarczej – okres wznowienia rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej ( nie można zgłosić wznowienia z datą wsteczną, a jedynie z późniejszą)

Formularz CEIDG-1

Załącznik CEIDG-MW

Załącznik CEIDG-RD

Załącznik CEIDG-RB

Załącznik CEIDG-SC

Załącznik CEIDG-PN

Załącznik CEIDG-POPR

Załącznik CEIDG-ZS - aktualizacja 28.02.2019

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 (obowiązuje od dnia 30.04.18)

 Lista kodów PKD zawierająca informacje o powiązaniach z działalnością reglamentowaną oraz wskazanie kodów, które nie mają zastosowania w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych

_______________________________________________________________


Załaczniki: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

Załaczniki: Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

  ________________________________________________________________

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką  więcej

Oświadczenie o dobrej reputacji  więcej

UWAGA:
Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r. - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377). Po tym terminie licencje te tracą swoją ważność.

 

 

 054 288 42 54

umlipno@umlipno.pl

 

 
     
   


UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Mariusz WoźniakEdycja2020-06-09 15:30:04
Mariusz WoźniakEdycja2020-03-09 10:32:05
Mariusz WoźniakEdycja2020-03-09 10:28:41
Mariusz WoźniakEdycja2019-06-13 10:38:25
Mariusz WoźniakEdycja2019-03-07 11:04:17
Mariusz WoźniakEdycja2019-03-07 10:56:50
Mariusz WoźniakEdycja2014-01-08 14:15:58
Mariusz WoźniakEdycja2014-01-08 14:14:36
Mariusz WoźniakEdycja2014-01-08 14:14:36
Mariusz WoźniakEdycja2014-01-08 14:14:02
Mariusz WoźniakEdycja2014-01-08 14:12:23
Mariusz WoźniakEdycja2014-01-08 14:09:30
Pawel RomańskiEdycja2013-04-09 11:55:18
Pawel RomańskiEdycja2013-04-09 11:52:45
Pawel RomańskiEdycja2013-04-09 11:44:11
Pawel RomańskiEdycja2013-04-09 11:42:57
Mariusz WoźniakEdycja2011-07-01 12:52:24
Mariusz WoźniakEdycja2011-07-01 12:50:44
Mariusz WoźniakEdycja2011-07-01 12:44:08
Mariusz WoźniakEdycja2011-07-01 12:38:37
Mariusz WoźniakEdycja2009-03-31 12:35:41
Mariusz WoźniakEdycja2009-03-31 11:51:27
Mariusz WoźniakEdycja2009-03-31 11:46:15
Mariusz WoźniakEdycja2009-03-31 11:43:54
Paweł WróblewskiEdycja2009-03-31 11:35:37
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-27 09:14:43
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-27 09:04:12
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-27 08:53:26
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-26 15:07:16
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-26 14:43:58
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-26 14:11:57
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-26 13:44:31
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-26 13:29:11
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-26 13:12:57
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-26 12:56:59
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-26 12:45:57
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-26 12:41:55
Mariusz WoźniakDodanie2007-09-26 12:35:21