Zarządzenia Komisarza Rządowego Rady Miejskiej w Lipnie

Numer

zarządzenia

i data podjęcia

 

                   D o t y c z y                                        

Pobierz
 

  

         2 0 0 5   ROK

 

1/R/2005 z dnia 23.08.2005

W sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 pobierz           
2/R/2005 z dnia 24.08.2005

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2004 rok

pobierz
 3/R/2005 z dnia 24.08.2005

 W sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/141/2004 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.12.2004 w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2005 r.

 pobierz


 
 

 4/R/2005 z dnia 25.08.2005

 W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości jednego punktu w przeliczeniu na złotówki dla celó ustalenia wynagrodzenia dla niebędących nauczycielami , pracownikami w Przedszkolach Miejskich, szkołach podstawowych i Publicznym Gimnazjum w Lipnie.

 pobierz

 
 
 

 5/R/2005 z dnia 25.08.2005

W sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 

 pobierz

 
 
 

 6/R/2005 z dnia 30.08.2005

 W sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Lipna.

 pobierz

 
 
 

 7/R/2005 z dnia 31.08.2005

 W sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasta Lipna do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

pobierz 

 
 
 

 8/R/2005 z dnia 31.08.2005

 W sprawie wprowadzenia zmian w Zarzadzeniu Nr 4/R/2005 Komisarza Rządowego z dnia 25.08.2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji warotości jednego punktu...

 pobierz

 
 
 

 9/R/2005 z dnia 09.09.2005

 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze przetargu.

 pobierz

 
 
 

 10/R/2005 z dnia 13.09.2005

 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/R/2005 Komisarza Rządowego z dnia 23.08.2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

pobierz 

 
 
 

 11/R/2005 z dnia 16.09.2005

 W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na 2005 r.

pobierz 

 
 
 

 12/R/2005 z dnia 27.09.2005

 W sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Miasta Lipna.

 pobierz

 
 
 

 13/R/2005 z dnia 13.10.2005

 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu

pobierz 

 
 
 

 14/R/2005 z dnia 18.10.2005

 W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na 2005 r.

 pobierz

 
 
 

 15/R/2005 z dnia 25.10.2005

 W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla celów ustalenia wynagrodzeń pracowników w MOPS w Lipnie.

 pobierz

 
 
 

 16/R/2005 z dnia 16.11.2005

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna

 pobierz

 
 

 17/R/2005 z dnia 16.11.2005

 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna.

pobierz 

 
 
 

 18/R/2005 z dnia 21.11.2005

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu. 

 

pobierz 

 
 
 

 19/R/2005 z dnia 21.11.2005

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu. 

 

pobierz 

 
 
 

 20/R/2005 z dnia 21.11.2005

 W sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Lipna na 2005 rok.

pobierz 

 
 
 

 21/R/2005 z dnia 28.11.2005

W sprawie określenia stawek podatku od środkó transportowych na 2006 rok. 

pobierz 

 
 
 

 22/R/2005 z dnia 29.11.2005

 W sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pyblicznego na 2006 rok.

pobierz 

 
 
 

 23/R/2005 z dnia 29.11.2005

W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok. 

 pobierz

 
 
 

 24/R/2005 z dnia 29.11.2005

W sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2006 rok. 

pobierz 

 
 
 

 25/R/2005 z dnia 29.11.2005

W sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2006 rok.

 

pobierz 

 
 
 

 26/R/2005 z dnia 29.11.2005

W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2006 rok. 

pobierz 

 
 
 

 27/R/2005 z dnia 02.12.2005

W sprawie nadania nazwy ulicy.

 

pobierz 

 
 
 

 28/R/2005 z dnia 12.12.2005

W sprawie utworzenia w jednostce budżetowej Miasta Lipna wydzielonego rachunku dochodóww własnych - Miejskie Centrum Kultury. 

pobierz 

 
 
 

 29/R/2005 z dnia 14.12.2005

W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na 2005 rok. 

pobierz 

 
 
 

 30/R/2005 z dnia 29.12.2005

 W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 rok.

 pobierz

 
 
 

 31/R/2005 z dnia 29.12.2005

W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na 2005 rok. 

pobierz 

 
 
 

 32/R/2005 z dnia 29.12.2005

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/151/2005 z dnia 28.01.2005 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Ropzwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok. 

pobierz 

 
 
 

 33/R/2005 z dnia 30.12.2005

W sprawie ustalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2006 rok. 

pobierz 

 
 
 

 34/R/2005 z dnia 30.12.2005

W sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

pobierz 

 
 
 

 35/R/2005 z dnia 30.12.2005

W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

pobierz 

 
 
 

 36/R/2005 z dnia 30.12.2005

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

pobierz 

 
 
 

 37/R/2005 z dnia 30.12.2005

W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. 

pobierz 

 
 
 
 

 

           2 0 0 6   ROK

 

 
     

 38/R/2006 z dnia 10.01.2006

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/R/2005 Komisarza rządowego z dnia 25.10.2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartosci jednego punktu dla celów wynagrodzenia pracowników w MOPS w Lipnie. 

pobierz 

 
 
 

 39/R/2006 z dnia 01.02.2006

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna.

pobierz 

 
 
 

 40/R/2006 z dnia 01.02.2006

 W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 rok.

pobierz 

 
 
 

 41/R/2005 z dnia 01.02.2006

 W sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego marki Polonez ATU PLU WEH 4132

pobierz 

 
 
 

 42/R/2006 z dnia 07.02.2006

W sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

pobierz 

 
 
 

 43/R/2006 z dnia 16.02.2006

 W sprawie uchyleniaZarządzenia Nr 36/R/2005 Komisarza Rządowego z dnia 30.12.2005 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

pobierz 

 
 
 

 44/R/2006 z dnia 28.02.2006

W sprawie przyjęcia sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. 

pobierz 

 
 
 

 45/R/2006 z dnia 28.02.2006

W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

pobierz 

 
 
 

 46/R/2006 z dnia 28.02.2006

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego. 

pobierz 

 
 
 

 47/R/2006 z dnia 28.02.2006

W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna w 2006 roku. 

pobierz 

 
 
 

 48/R/2006 z dnia 14.03.2006

W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005 rok. 

pobierz 

 
 
 

 49/R/2006 z dnia 22.03.2006

W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na 2006 rok. 

pobierz 
50/R/2006 z dnia 11.04.2006

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/R/2005 z dnia 25.10.2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla celów ustalenia wynagrodzenia pracowników w MOPS.

pobierz
51/R/2006 z dnia 08.05.2006

W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na 2006 rok.

pobierz
52/R/2006 z dnia 10.05.2006

W sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/R/2005 Komisarza Rządowego z dnia 30.12.2005 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

 

pobierz
53/R/2006 z dnia 23.05.2006

W sprawie utworzenia w mieście Lipnie stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic i numerów.

pobierz
 54/R/2006 z dnia 23.05.2006

W sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu powiatowym Samodzielnego Publicznego ZOZ w Lipnie. 

pobierz 

 
 
 

 55/R/2006 z dnia 30.05.2006

 W sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lipna.

pobierz 

 
 
 

 56/R/2006 z dnia 12.06.2006

 W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna w 2006 roku.

pobierz 

 
 
 

57/R/2006 z dnia 22.06.2006 

W sprawie przyjęcia Statutu UM w Lipnie. 

  

pobierz 
 58/R/2006 z dnia 30.06.2006

W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na 2006 rok. 

pobierz 

 
 
 

 59/R/2006 z dnia 30.06.2006

 W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/279/2001 RM w Lipnie z dnia 27.09.2001 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntów w drodze bezprzetargowej.

pobierz 

 
 
 

 60/R/2006 z dnia 30.06.2006

W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XII/112/2004 RM w Lipnie w dnia 21.04.2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna. 

pobierz 
61/R/2006 z dnia 30.06.2006

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowania przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa boisk sportowych i ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

pobierz

 
 
 

 62/R/2006 z dnia 04.07.2006

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu. 

 

pobierz 

 
 
 

 63/R/2006 z dnia 04.07.2006

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/R/2005 Komisarza Rządowego z dnia 21.11.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu. 

pobierz 

 
 
 

 64/R/2006 z dnia 04.07.2006

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu.

 

pobierz 

 
 
 

65/R/2006 z dnia 21.07.2006 

W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 57/R/2006 Komisarza Rządowego z dnia 07.06.2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzedu Miejskiego w Lipnie. 

pobierz 

 
 
 

 66/R/2006 z dnia 21.07.2006

 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu.

 

pobierz 

 
 
 

 67/R/2006 z dnia 21.08.2006

W sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Lipna w 2006 roku. 

pobierz 

 
 
 

 68/R/2006 z dnia 31.08.2006

W sprawie odwołania Sekretarza Miasta Lipna.

 

pobierz 

 
 
 

69/R/2006 z dnia 31.08.2006

W sprawie powołania Sekretarza Miasta Lipna.

 

pobierz
 70/R/2006 z dnia 31.08.2006

W sprawie odwołania Skarbnika Miasta Lipna.

 

pobierz 

 
 
 

 71/R/2006 z dnia 31.08.2006

W sprawie powołania Skarbnika Miasta Lipna.

 

pobierz 

 
 
 

 72/R/2006 z dnia 04.09.2006

 W sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze pomiędzy ul. 22 Stycznia i rzeką Mień"...

pobierz 

 
 
 

 73/R/2006 z dnia 21.09.2006

W sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna. 

pobierz 

 
 
 

 74/R/2006 z dnia 22.09.2006

W sprawie odwołania Skarbnika Miasta Lipna.

 

pobierz 
75/R/2006 z dnia 25.09.2006

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu.

 

pobierz
76/R/2006 z dnia 25.09.2006

W sprawie zmian z budżecie Gminy Miasta Lipna w 2006 roku.

pobierz
77/R/2006 z dnia 02.10.2006

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych.

pobierz
 78/R/2006 z dnia 05.10.2006

 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/R/2005 Komisarza Rządowego z dnia 23.08.2005 w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakrerze socjalnym.

pobierz 

 
 
 

 79/R/2006 z dnia 06.10.2006

W sprawie określenia warunków instalowania reklam na obiektach komunalnych na obszarze Miasta Lipna. 

pobierz 

 
 
 

 80/R/2006 z dnia 10.10.2006

 W sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Lipna w 2006 roku.

pobierz 

 
 
 

 81/R/2006 z dnia 10.10.2006

W sprawie udzielania przez Gminę Miasta Lipna pożyczek na remonty wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

pobierz 

 
 
 

 82/R/2006 z dnia 12.10.2006

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przezaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych. 

pobierz 

     

 83/R/2006 z dnia 26.10.2006

W sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Lipna w 2006 roku. 

pobierz 

 
 
 

 84/R/2006 z dnia 26.10.2006

W sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Lipna nieruchomości położonej  w Lipnie przy Pl. 11 Listopada 5.

 pobierz

 
 
 

 85/R/2006 z dnia 26.10.2006

W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących ws kład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Lipna. 

pobierz 

 
 
 

 86/R/2006 z dnia 27.10.2006

W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2007rok. 

pobierz 

 
 
 

 87/R/2006 z dnia 27.10.2006

W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2007 rok.

 pobierz

 
 
 

 88/R/2006 z dnia 27.10.2006

W sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2007 rok. 

pobierz 

 
 
 

 89/R/2006 z dnia 27.10.2006

W sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2007 rok.

pobierz 

 
 
 

 90/R/2006 z dnia 27.10.2006

W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok. 

pobierz 

 
 
 

 91/R/2006 z dnia 27.10.2006

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2007 rok. 

pobierz 

 
 
 

92/R/2006 z  dnia 27.10.2006

W sprawie opłaty prolongacyjnej.

pobierz
93/R/2006 z dnia 27.10.2006

W sprawie upoważnienia Burmistrza Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z krytej pływalni.

pobierz
94/R/2006 z dnia 27.10.2006

W sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Lipna w 2006 roku.

pobierz


UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:32:02
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:51:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 09:16:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-15 12:09:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-12 11:57:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-12 09:40:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-07 12:17:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-07 12:16:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-07 12:14:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-07 12:12:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-07 12:00:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-07 11:51:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-07 11:23:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-07 11:22:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-07 11:04:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-07 10:18:10
Michał ArdanowskiEdycja2007-11-07 09:22:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-03 11:03:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-03 10:59:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-03 10:59:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-03 10:40:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-03 10:23:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-03 10:19:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-31 13:27:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-31 13:18:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-31 13:16:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-31 13:14:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-31 12:58:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-31 11:31:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-31 09:37:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-31 09:10:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-31 09:01:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-31 08:26:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-30 14:44:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-30 14:42:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-30 14:31:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-30 13:59:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-30 13:41:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-30 11:52:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-30 11:21:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-30 11:09:32
Małgorzata KomorowskaDodanie2007-08-30 10:28:18