Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

Zarządzenia Komisarza Rządowego Rady Miejskiej w Lipnie

Numer

zarządzenia

i data podjęcia

 

                   D o t y c z y                                        

Pobierz
 

  

         2 0 0 5   ROK

 

1/R/2005 z dnia 23.08.2005

W sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 pobierz           
2/R/2005 z dnia 24.08.2005

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2004 rok

pobierz
 3/R/2005 z dnia 24.08.2005

 W sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/141/2004 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.12.2004 w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2005 r.

 pobierz


 
 

 4/R/2005 z dnia 25.08.2005

 W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości jednego punktu w przeliczeniu na złotówki dla celó ustalenia wynagrodzenia dla niebędących nauczycielami , pracownikami w Przedszkolach Miejskich, szkołach podstawowych i Publicznym Gimnazjum w Lipnie.

 pobierz

 
 
 

 5/R/2005 z dnia 25.08.2005

W sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 

 pobierz

 
 
 

 6/R/2005 z dnia 30.08.2005

 W sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Lipna.

 pobierz

 
 
 

 7/R/2005 z dnia 31.08.2005

 W sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasta Lipna do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

pobierz 

 
 
 

 8/R/2005 z dnia 31.08.2005

 W sprawie wprowadzenia zmian w Zarzadzeniu Nr 4/R/2005 Komisarza Rządowego z dnia 25.08.2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji warotości jednego punktu...

 pobierz

 
 
 

 9/R/2005 z dnia 09.09.2005

 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze przetargu.

 pobierz

 
 
 

 10/R/2005 z dnia 13.09.2005

 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/R/2005 Komisarza Rządowego z dnia 23.08.2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

pobierz 

 
 
 

 11/R/2005 z dnia 16.09.2005

 W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na 2005 r.

pobierz 

 
 
 

 12/R/2005 z dnia 27.09.2005

 W sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Miasta Lipna.

 pobierz

 
 
 

 13/R/2005 z dnia 13.10.2005

 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu

pobierz 

 
 
 

 14/R/2005 z dnia 18.10.2005

 W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na 2005 r.

 pobierz

 
 
 

 15/R/2005 z dnia 25.10.2005

 W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla celów ustalenia wynagrodzeń pracowników w MOPS w Lipnie.

 pobierz

 
 
 

 16/R/2005 z dnia 16.11.2005

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna

 pobierz

 
 

 17/R/2005 z dnia 16.11.2005

 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna.

pobierz 

 
 
 

 18/R/2005 z dnia 21.11.2005

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu. 

 

pobierz 

 
 
 

 19/R/2005 z dnia 21.11.2005

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu. 

 

pobierz 

 
 
 

 20/R/2005 z dnia 21.11.2005

 W sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Lipna na 2005 rok.

pobierz 

 
 
 

 21/R/2005 z dnia 28.11.2005

W sprawie określenia stawek podatku od środkó transportowych na 2006 rok. 

pobierz 

 
 
 

 22/R/2005 z dnia 29.11.2005

 W sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pyblicznego na 2006 rok.

pobierz 

 
 
 

 23/R/2005 z dnia 29.11.2005

W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok. 

 pobierz

 
 
 

 24/R/2005 z dnia 29.11.2005

W sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2006 rok. 

pobierz 

 
 
 

 25/R/2005 z dnia 29.11.2005

W sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2006 rok.

 

pobierz 

 
 
 

 26/R/2005 z dnia 29.11.2005

W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2006 rok. 

pobierz 

 
 
 

 27/R/2005 z dnia 02.12.2005

W sprawie nadania nazwy ulicy.

 

pobierz 

 
 
 

 28/R/2005 z dnia 12.12.2005

W sprawie utworzenia w jednostce budżetowej Miasta Lipna wydzielonego rachunku dochodóww własnych - Miejskie Centrum Kultury. 

pobierz 

 
 
 

 29/R/2005 z dnia 14.12.2005

W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na 2005 rok. 

pobierz 

 
 
 

 30/R/2005 z dnia 29.12.2005

 W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 rok.

 pobierz

 
 
 

 31/R/2005 z dnia 29.12.2005

W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na 2005 rok. 

pobierz 

 
 
 

 32/R/2005 z dnia 29.12.2005

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/151/2005 z dnia 28.01.2005 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Ropzwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok. 

pobierz 

 
 
 

 33/R/2005 z dnia 30.12.2005

W sprawie ustalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2006 rok. 

pobierz 

 
 
 

 34/R/2005 z dnia 30.12.2005

W sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

pobierz 

 
 
 

 35/R/2005 z dnia 30.12.2005

W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

pobierz 

 
 
 

 36/R/2005 z dnia 30.12.2005

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

pobierz 

 
 
 

 37/R/2005 z dnia 30.12.2005

W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. 

pobierz 

 
 
 
 

 

           2 0 0 6   ROK

 

 
     

 38/R/2006 z dnia 10.01.2006

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/R/2005 Komisarza rządowego z dnia 25.10.2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartosci jednego punktu dla celów wynagrodzenia pracowników w MOPS w Lipnie. 

pobierz 

 
 
 

 39/R/2006 z dnia 01.02.2006

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna.

pobierz 

 
 
 

 40/R/2006 z dnia 01.02.2006

 W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 rok.

pobierz 

 
 
 

 41/R/2005 z dnia 01.02.2006

 W sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego marki Polonez ATU PLU WEH 4132

pobierz 

 
 
 

 42/R/2006 z dnia 07.02.2006

W sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

pobierz 

 
 
 

 43/R/2006 z dnia 16.02.2006

 W sprawie uchyleniaZarządzenia Nr 36/R/2005 Komisarza Rządowego z dnia 30.12.2005 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

pobierz 

 
 
 

 44/R/2006 z dnia 28.02.2006

W sprawie przyjęcia sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. 

pobierz 

 
 
 

 45/R/2006 z dnia 28.02.2006

W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

pobierz 

 
 
 

 46/R/2006 z dnia 28.02.2006

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego. 

pobierz 

 
 
 

 47/R/2006 z dnia 28.02.2006

W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna w 2006 roku. 

pobierz 

 
 
 

 48/R/2006 z dnia 14.03.2006

W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005 rok. 

pobierz 

 
 
 

 49/R/2006 z dnia 22.03.2006

W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na 2006 rok. 

pobierz 
50/R/2006 z dnia 11.04.2006

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/R/2005 z dnia 25.10.2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla celów ustalenia wynagrodzenia pracowników w MOPS.

pobierz
51/R/2006 z dnia 08.05.2006

W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na 2006 rok.

pobierz
52/R/2006 z dnia 10.05.2006

W sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/R/2005 Komisarza Rządowego z dnia 30.12.2005 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

 

pobierz
53/R/2006 z dnia 23.05.2006

W sprawie utworzenia w mieście Lipnie stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic i numerów.

pobierz
 54/R/2006 z dnia 23.05.2006

W sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu powiatowym Samodzielnego Publicznego ZOZ w Lipnie. 

pobierz 

 
 
 

 55/R/2006 z dnia 30.05.2006

 W sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lipna.

pobierz 

 
 
 

 56/R/2006 z dnia 12.06.2006

 W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna w 2006 roku.

pobierz 

 
 
 

57/R/2006 z dnia 22.06.2006 

W sprawie przyjęcia Statutu UM w Lipnie. 

  

pobierz 
 58/R/2006 z dnia 30.06.2006

W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na 2006 rok. 

pobierz 

 
 
 

 59/R/2006 z dnia 30.06.2006

 W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/279/2001 RM w Lipnie z dnia 27.09.2001 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntów w drodze bezprzetargowej.

pobierz 

 
 
 

 60/R/2006 z dnia 30.06.2006

W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XII/112/2004 RM w Lipnie w dnia 21.04.2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna. 

pobierz 
61/R/2006 z dnia 30.06.2006

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowania przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa boisk sportowych i ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

pobierz

 
 
 

 62/R/2006 z dnia 04.07.2006

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu. 

 

pobierz 

 
 
 

 63/R/2006 z dnia 04.07.2006

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/R/2005 Komisarza Rządowego z dnia 21.11.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu. 

pobierz 

 
 
 

 64/R/2006 z dnia 04.07.2006

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu.

 

pobierz 

 
 
 

65/R/2006 z dnia 21.07.2006 

W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 57/R/2006 Komisarza Rządowego z dnia 07.06.2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzedu Miejskiego w Lipnie. 

pobierz 

 
 
 

 66/R/2006 z dnia 21.07.2006

 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu.

 

pobierz 

 
 
 

 67/R/2006 z dnia 21.08.2006

W sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Lipna w 2006 roku. 

pobierz 

 
 
 

 68/R/2006 z dnia 31.08.2006

W sprawie odwołania Sekretarza Miasta Lipna.

 

pobierz 

 
 
 

69/R/2006 z dnia 31.08.2006

W sprawie powołania Sekretarza Miasta Lipna.

 

pobierz
 70/R/2006 z dnia 31.08.2006

W sprawie odwołania Skarbnika Miasta Lipna.

 

pobierz 

 
 
 

 71/R/2006 z dnia 31.08.2006

W sprawie powołania Skarbnika Miasta Lipna.

 

pobierz 

 
 
 

 72/R/2006 z dnia 04.09.2006

 W sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze pomiędzy ul. 22 Stycznia i rzeką Mień"...

pobierz 

 
 
 

 73/R/2006 z dnia 21.09.2006

W sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna. 

pobierz 

 
 
 

 74/R/2006 z dnia 22.09.2006

W sprawie odwołania Skarbnika Miasta Lipna.

 

pobierz 
75/R/2006 z dnia 25.09.2006

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu.

 

pobierz
76/R/2006 z dnia 25.09.2006

W sprawie zmian z budżecie Gminy Miasta Lipna w 2006 roku.

pobierz
77/R/2006 z dnia 02.10.2006

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych.

pobierz
 78/R/2006 z dnia 05.10.2006

 W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/R/2005 Komisarza Rządowego z dnia 23.08.2005 w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakrerze socjalnym.

pobierz 

 
 
 

 79/R/2006 z dnia 06.10.2006

W sprawie określenia warunków instalowania reklam na obiektach komunalnych na obszarze Miasta Lipna. 

pobierz 

 
 
 

 80/R/2006 z dnia 10.10.2006

 W sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Lipna w 2006 roku.

pobierz 

 
 
 

 81/R/2006 z dnia 10.10.2006

W sprawie udzielania przez Gminę Miasta Lipna pożyczek na remonty wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

pobierz 

 
 
 

 82/R/2006 z dnia 12.10.2006

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przezaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych. 

pobierz 

     

 83/R/2006 z dnia 26.10.2006

W sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Lipna w 2006 roku. 

pobierz 

 
 
 

 84/R/2006 z dnia 26.10.2006

W sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Lipna nieruchomości położonej  w Lipnie przy Pl. 11 Listopada 5.

 pobierz

 
 
 

 85/R/2006 z dnia 26.10.2006

W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących ws kład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Lipna. 

pobierz 

 
 
 

 86/R/2006 z dnia 27.10.2006

W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2007rok. 

pobierz 

 
 
 

 87/R/2006 z dnia 27.10.2006

W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2007 rok.

 pobierz

 
 
 

 88/R/2006 z dnia 27.10.2006

W sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2007 rok. 

pobierz 

 
 
 

 89/R/2006 z dnia 27.10.2006

W sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2007 rok.

pobierz 

 
 
 

 90/R/2006 z dnia 27.10.2006

W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok. 

pobierz 

 
 
 

 91/R/2006 z dnia 27.10.2006

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2007 rok. 

pobierz 

 
 
 

92/R/2006 z  dnia 27.10.2006

W sprawie opłaty prolongacyjnej.

pobierz
93/R/2006 z dnia 27.10.2006

W sprawie upoważnienia Burmistrza Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z krytej pływalni.

pobierz
94/R/2006 z dnia 27.10.2006

W sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Lipna w 2006 roku.

pobierz


UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:32:02
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:51:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 09:16:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-15 12:09:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-12 11:57:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-12 09:40:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-07 12:17:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-07 12:16:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-07 12:14:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-07 12:12:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-07 12:00:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-07 11:51:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-07 11:23:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-07 11:22:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-07 11:04:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-07 10:18:10
Michał ArdanowskiEdycja2007-11-07 09:22:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-03 11:03:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-03 10:59:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-03 10:59:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-03 10:40:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-03 10:23:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-03 10:19:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-31 13:27:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-31 13:18:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-31 13:16:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-31 13:14:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-31 12:58:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-31 11:31:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-31 09:37:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-31 09:10:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-31 09:01:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-31 08:26:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-30 14:44:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-30 14:42:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-30 14:31:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-30 13:59:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-30 13:41:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-30 11:52:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-30 11:21:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-08-30 11:09:32
Małgorzata KomorowskaDodanie2007-08-30 10:28:18