Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2018

Zarządzenie Nr 1/ 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 stycznia 2018 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/ 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 stycznia 2018 roku

w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych oraz miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna na rok szkolny 2018/2019. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3/ 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 stycznia 2018 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/ 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 stycznia 2018 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/ 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 lutego 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju rozwoju sportu w 2018 roku. więcej...

Załącznik Nr 1 do zarządzenia więcej
Wzór oferty więcej
Informacja dotycząca wypełnienia oferty -  więcej 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/ 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 lutego 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Miasta Lipna w okresie od 1 marca 2018 do 31 grudnia 2018. więcej...

Załącznik nr 1 więcej...
Wzór oferty na realizację zadania więcej...
Załącznik nr 2 do oferty więcej...
Załącznik nr 2 do ogłoszenia więcej...
Załącznik nr 2 do umowy więcej... 
Załącznik nr 3 do umowy więcej 
Załącznik nr 4 do umowy więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7 / 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia7 lutego 2018 roku

w sprawie: ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasta Lipna jest organem prowadzącym.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8/ 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 lutego 2018 roku

w sprawie:podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta Lipna za IV kwartał 2017r. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/ 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 lutego 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Miasta Lipna w okresie od 1 marca 2018 do 31 grudnia 2018. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/ 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie: w sprawie ogłoszenia winików otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Miasta Lipna w okresie od 1 marca 2018 do 31 grudnia 2018. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) więcej

Załącznik nr 1 więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 12/ 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/ 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 marca 2018 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 14/ 2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 marca 2018 roku

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcia postępowania sprawdzającego. więcej..

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. więcej..

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 17/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizaci zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku. więcej...

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej  do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.więcej..

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie: ustalenia wzoru wniosków o udzielenie dotacji oraz rozzliczenia rocznego dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Miasta Lipna jest organem rejestrującym. więcej...
Załącznik nr 1 : więcej...
Załącznik nr 2: więcej...
Załącznik nr 3: więcej...
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2017 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 22/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 maja 2018 roku

w sprawie: powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23 / 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie więcej....

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 24/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 kwietnia 2018 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 25/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 kwietnia 2018 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta Lipna za I kwartał 2018 r. więcej,,,

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 25A/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 kwietnia 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia systemu realizacji Projektu "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 26/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 maja 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 27/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 maja 2018 roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 28/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 29/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 maja 2018 roku

w sprawie: powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 30/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury, dla których Gmina Miejska Lipno jest organizatorem. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 31/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetragowej. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 czerwca

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 33/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 34/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018- 2026. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 35/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu "Dobry start". więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 36/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust.6 programu "Dobry start". więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 37/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 lipca 2018 roku

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 38/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 lipca 2018 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 39/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 lipca 2018 roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 40/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 lipca 2018 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Lipna dotyczących Budżetu Partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2019 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 41/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 lipca 2018 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 42/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 lipca 2018 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta Lipna za II kwartsł 2018 r. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 43/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 44/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o rozstrzygnięcie ofertowe na zakup sprzętu tatowniczego dla ochotniczej straży pożarnej w Lipnie z funduszy Ministerstwa Sprawiedliwości. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 45/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za I półrocze 2018 roku. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 46/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej, która ustali wyniki głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2019 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 47/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 września 2018 roku

w sprawie: założeń do opracowania projektu budżetu miasta Lipna na rok 2019. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 48/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 49/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018- 2026. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 50/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 października 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 51/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 października 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 września 2018 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia powołującego Dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 53/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 października 2018 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 54/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 października 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 55/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 października

w sprawie: przyjęcia planu rozwoju oświaty Gminy Miasta Lipna wraz z planem wspomagania szkół podstawowych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 56/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 października 2018 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 57/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 października 2018 roku

w sprawie: aktualizacji wysokości podstawowych kwot rocznych dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego mających siedzibę Gminie Miasta Lipna na rok 2018. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 58/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 października 2018 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 59/ 18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 października 2018 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 60/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta Lipna za III kwartał 2018 r.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 61/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 listopada 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 62/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie: projektu budżetu miasta Lipna na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 63/ 2018

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 listopada 2018 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetragowej. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 64/ 18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 listopada 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 65/ 18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 listopada 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 66/ 18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 67/ 18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetragowej. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 68/ 18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 69/ 18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018- 2026. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 70/18

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna na rzecz organizacji non profit. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 71

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 72

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018- 2026. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr

Burmistrza Miasta Lipna
z dnia

w sprawie:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Krzysztof KuberskiEdycja2019-03-13 14:45:28
Krzysztof KuberskiEdycja2019-03-13 14:43:50
Krzysztof KuberskiEdycja2019-03-12 12:09:48
Pawel RomańskiEdycja2019-01-28 14:01:47
Pawel RomańskiEdycja2019-01-17 11:16:00
Pawel RomańskiEdycja2019-01-17 07:32:00
Pawel RomańskiEdycja2019-01-17 07:30:02
Pawel RomańskiEdycja2019-01-16 15:48:12
Pawel RomańskiEdycja2019-01-16 15:44:01
Pawel RomańskiEdycja2019-01-16 15:42:44
Pawel RomańskiEdycja2019-01-16 15:34:40
Pawel RomańskiEdycja2019-01-16 15:26:14
Pawel RomańskiEdycja2019-01-16 15:24:20
Pawel RomańskiEdycja2019-01-16 15:17:02
Pawel RomańskiEdycja2019-01-16 15:13:48
Pawel RomańskiEdycja2018-11-27 15:27:31
Pawel RomańskiEdycja2018-11-27 15:23:57
Pawel RomańskiEdycja2018-11-27 15:21:22
Pawel RomańskiEdycja2018-11-27 12:09:02
Pawel RomańskiEdycja2018-11-27 11:51:13
Pawel RomańskiEdycja2018-11-26 15:13:22
Pawel RomańskiEdycja2018-11-26 15:09:39
Pawel RomańskiEdycja2018-11-22 13:43:21
Pawel RomańskiEdycja2018-11-22 13:37:08
Pawel RomańskiEdycja2018-11-22 12:59:19
Pawel RomańskiEdycja2018-11-22 12:54:26
Pawel RomańskiEdycja2018-11-22 12:48:14
Pawel RomańskiEdycja2018-11-22 12:19:05
Pawel RomańskiEdycja2018-11-22 12:03:27
Pawel RomańskiEdycja2018-11-22 11:51:01
Pawel RomańskiEdycja2018-11-22 10:35:27
Pawel RomańskiEdycja2018-11-22 09:32:01
Pawel RomańskiEdycja2018-11-21 14:07:01
Pawel RomańskiEdycja2018-11-21 14:03:56
Pawel RomańskiEdycja2018-11-21 13:53:49
Pawel RomańskiEdycja2018-11-21 13:40:13
Pawel RomańskiEdycja2018-11-21 13:29:13
Pawel RomańskiEdycja2018-11-21 13:19:21
Pawel RomańskiEdycja2018-11-21 12:50:36
Pawel RomańskiEdycja2018-11-21 12:41:31
Pawel RomańskiEdycja2018-11-21 12:34:16
Pawel RomańskiEdycja2018-11-20 13:36:45
Pawel RomańskiEdycja2018-11-20 12:53:56
Pawel RomańskiEdycja2018-11-20 12:43:36
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 14:07:43
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 12:58:29
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 12:53:00
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 12:44:19
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 12:40:02
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 12:26:38
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 12:22:13
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 12:20:02
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 12:15:45
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 12:09:32
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 12:04:24
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 11:45:40
Pawel RomańskiEdycja2018-11-19 11:09:32
Pawel RomańskiEdycja2018-08-30 14:13:52
Pawel RomańskiEdycja2018-07-13 12:17:46
Pawel RomańskiEdycja2018-07-13 10:59:40
Pawel RomańskiEdycja2018-07-13 10:47:11
Pawel RomańskiEdycja2018-07-13 09:58:54
Pawel RomańskiEdycja2018-07-11 14:54:27
Pawel RomańskiEdycja2018-07-11 14:26:14
Pawel RomańskiEdycja2018-07-11 14:11:51
Pawel RomańskiEdycja2018-07-11 13:42:19
Pawel RomańskiEdycja2018-07-11 12:38:47
Pawel RomańskiEdycja2018-07-11 12:30:25
Pawel RomańskiEdycja2018-07-11 11:54:12
Pawel RomańskiEdycja2018-03-23 11:03:18
Pawel RomańskiEdycja2018-03-23 11:00:11
Pawel RomańskiEdycja2018-03-01 09:58:18
Pawel RomańskiEdycja2018-03-01 09:46:02
Pawel RomańskiEdycja2018-03-01 09:44:49
Pawel RomańskiEdycja2018-03-01 09:41:07
Pawel RomańskiEdycja2018-02-23 09:49:22
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 14:25:23
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 14:24:37
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 14:24:09
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 14:23:39
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 14:22:35
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 14:21:31
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 14:14:38
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 13:16:45
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 10:27:13
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 10:26:10
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 10:08:59
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 10:06:33
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 10:03:58
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 09:58:28
Pawel RomańskiDodanie2018-02-09 09:57:41