Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2017

Zarządzenie Nr 1/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 stycznia 2017 roku

w sprawie: ustalenia wartości podstawy dla celów obliczenia kwot odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS w Lipnie w 2017 roku. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 stycznia 2017 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 stycznia 2017 roku

w sprawie: zasad i trybu udziału w przedsięwzięciu polegającym na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna, w tym budynków wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw i osób fizycznych, które będzie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2017 r. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 stycznia 2017 roku

w sprawie: przyjęcia „Regulaminu porządkowego Cmentarza Komunalnego Miasta Lipna i Gminy Lipna, położonego w Złotopolu”. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 stycznia 2017 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 stycznia 2017 roku

w sprawie: zasad przyznawania refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Lipnie wykonującym prace przy monitorach ekranowych. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 stycznia 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego Lipnie dokonujących czynności kontrolnych. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 lutego 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 lutego 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2017 roku. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 12/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 lutego 2017 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817). więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 14/17

Burmistrza Miasta Lipna

z dna 28 lutego 2017 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 marca 2017 roku

w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowiska:
- dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Doroty Gellner w Lipnie, ul. Włocławska 18,
- dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie, Al. Traugutta 2
- dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie, Plac 11- go Listopada 13. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 17/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 marca 2017 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 marca 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 marca 2017 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 0217 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 marca 2017 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 marca 2017 roku

w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 22/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie: powołania składu komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowiska: dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 im. Doroty Geller w Lipnie, dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie, dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 24/17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Miasta Lipna za 2016 rok. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr25 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 kwietnia 2017 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok. więcej...

Uzasadnienie: więcej...

Zał. Nr 1: więcej...

Zał. Nr 1.1: więcej...

Zał. Nr 2: więcej...

Zał. Nr 2.1.: więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 26 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 kwietnia  2017 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 roku. więcej...

Zał. Nr 1:więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 27 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 maja 2017 roku

w sprawie: powołania składu osobowego i określenia zakresu działania Komisji Likwidacyjnej druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1: więcej...

Zał. Nr 2: więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 28 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury, dla których Gmina Miejska Lipno jest Organizatorem. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 29 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie:powołania Komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 30 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 czerwca  2017 roku

w sprawie:powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 31 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2017 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok. więcej...

Uzasadnienie:więcej...

Zał. Nr 1:więcej...

Zał. Nr 1.1.: więcej...

Zał. Nr 2: więcej..

Zał. Nr 2.1: więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017-2026. więcej..

Uzasadnienie: więcej...

Zał. Nr 1:więcej...

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 33 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 lipca  2017 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 34 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 lipca 2017 roku

w sprawie:powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 35 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 lipca 2017 roku

w sprawie:powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 36 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 lipca 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  37 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 lipca 2017 roku

w sprawie:powołania składu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 38 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 lipca 2017 roku

w sprawie:powołania składu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  39 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 lipca 2017 roku

w sprawie:przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Lipna dotyczących Budżetu Partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2018 rok.więcej...

Zał. Nr 1: więcej...

Zał. Nr 2: więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 40 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 lipca 2017 roku

 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.więcej...

Uzasadnienie: więcej...

Zał Nr 1: więcej...

Zał. Nr 1.1: więcej...

Zał. Nr 2: więcej...

Zał. Nr 2.1.: więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  41 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 lipca 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 42 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 lipca 2017 roku

w sprawie:powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 43 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca  2017 roku

w sprawie:podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta Lipna za II kwartał 2017 r. więcej...

Zał. Nr 1: więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 44 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia/przekazania nieruchomości wraz z dokumentacją.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 45 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie:powołania Komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 46 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 września 2017 roku

w sprawie:powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 47 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 września 2017 roku

w sprawie:powołania Komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 48 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  15 września 2017 roku

w sprawie:założeń do opracowania projektu budżetu miasta Lipna na rok 2018.więcej...

Zał. Nr 1: więcej...

Zał. Nr 2: więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 49 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 września  2017 roku

w sprawie:powołania Komisji Skrutacyjnej, która ustali wyniki głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2018 rok więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 50 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie:zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 51 / 17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017-2026.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52/ 17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 października 2017 roku

w sprawie:powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  2017 roku

w sprawie:.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 54 / 17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 października 2017 roku

w sprawie:podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta Lipna za III kwartał 2017 r.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 55 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 października  2017 roku

w sprawie:zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 56 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 października 2017 roku

w sprawie:ustalenia wysokości podstawowej kwoty rocznej dotacji dla przedszkoli na rok 2017 w Gminie Miasta Lipna.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 57 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie:ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 58 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 listopada 2017 roku

w sprawie:wyznaczenia komisji przetargowej.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 59 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie:projektu budżetu miasta Lipna na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 60 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie:zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 61 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 listopada 2017 roku

w sprawie:powołania Komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 62 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 listopada 2017 roku

w sprawie:powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.więcej..

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 63 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 listopada  2017 roku

w sprawie:powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielelnie zamówienia publicznego.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 64 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 listopada 2017 roku

w sprawie:określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 65 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  2017 roku

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 66 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 67 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017-2026.więcej...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 68 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie:wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie.więcej..

Regulamin wynagradzania

Załączniki do regulaminu

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 69 /17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 75 / 2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia z 8 listopada 2007 roku w sprawie procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2018-10-09 11:24:32
Pawel RomańskiEdycja2018-02-16 12:38:27
Pawel RomańskiEdycja2018-02-09 09:58:06
Pawel RomańskiEdycja2018-01-31 11:43:36
Pawel RomańskiEdycja2018-01-24 12:55:34
Pawel RomańskiEdycja2018-01-24 12:34:20
Pawel RomańskiEdycja2018-01-24 11:57:46
Pawel RomańskiEdycja2018-01-24 11:24:41
Pawel RomańskiEdycja2018-01-23 13:14:38
Pawel RomańskiEdycja2018-01-23 13:12:27
Pawel RomańskiEdycja2018-01-23 13:09:32
Pawel RomańskiEdycja2018-01-23 11:45:50
Pawel RomańskiEdycja2018-01-23 11:43:50
Pawel RomańskiEdycja2018-01-23 11:40:06
Pawel RomańskiEdycja2018-01-23 11:07:15
Pawel RomańskiEdycja2018-01-23 11:06:43
Pawel RomańskiEdycja2018-01-23 10:59:23
Pawel RomańskiEdycja2018-01-23 10:54:42
Pawel RomańskiEdycja2018-01-23 10:46:09
Pawel RomańskiEdycja2018-01-22 12:44:28
Pawel RomańskiEdycja2018-01-22 12:35:52
Pawel RomańskiEdycja2018-01-22 11:22:18
Pawel RomańskiEdycja2018-01-22 11:12:48
Pawel RomańskiEdycja2018-01-22 11:12:21
Pawel RomańskiEdycja2018-01-22 11:10:08
Pawel RomańskiEdycja2018-01-19 12:38:11
Pawel RomańskiEdycja2018-01-19 10:43:58
Pawel RomańskiEdycja2018-01-19 10:30:10
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 14:54:43
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 14:36:59
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 14:34:41
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 14:04:38
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 13:57:25
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 12:48:31
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 12:43:11
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 12:40:21
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 12:36:37
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 10:06:14
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 09:52:44
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 09:52:19
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 09:47:57
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 09:45:02
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 09:41:33
Pawel RomańskiEdycja2017-09-21 09:37:57
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 14:59:25
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 14:58:01
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 14:50:31
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 14:49:01
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 14:47:34
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 13:54:34
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 13:50:58
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 13:49:22
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 13:47:39
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 13:46:15
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 13:44:39
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 13:21:40
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 13:16:58
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 13:12:46
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 13:07:22
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 13:06:29
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 12:53:28
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 12:42:30
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 12:18:56
Pawel RomańskiEdycja2017-09-20 11:48:58
Pawel RomańskiEdycja2017-09-19 14:58:26
Pawel RomańskiEdycja2017-05-16 10:43:10
Pawel RomańskiEdycja2017-05-16 08:15:19
Pawel RomańskiEdycja2017-05-16 08:12:10
Pawel RomańskiEdycja2017-04-18 12:54:28
Pawel RomańskiEdycja2017-04-18 12:54:10
Pawel RomańskiEdycja2017-04-18 12:53:50
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 09:37:03
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 09:34:05
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 09:28:55
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 09:23:37
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 09:18:06
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 09:16:23
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 09:04:15
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 08:54:19
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 08:54:06
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 08:53:55
Pawel RomańskiEdycja2017-04-06 08:53:42
Pawel RomańskiEdycja2017-01-10 11:25:26
Pawel RomańskiDodanie2017-01-10 11:24:19