Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2016

Zarządzenie Nr 1/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 stycznia 2016 roku

w sprawie: Zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 stycznia 2016 roku

w sprawie: Ustalenia wartości podstawy dla celów obliczenia kwot odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS w Lipnie w 2015 roku. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 stycznia 2016 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2016 roku

w sprawie: Powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2016 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 lutego 2016 roku

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.). więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 lutego 2016 roku

w sprawie: Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  lutego 2016 roku

w sprawie: Powołania Lipnowskiej Rady Seniorów i nadania jej regulaminu. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 lutego 2016 roku

w sprawie: Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 lutego 2016 roku

w sprawie: Ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 marca 2016 roku

w sprawie: Upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 marca 2016 roku

w sprawie: Wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 12/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia marca 2016 roku

w sprawie: . więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 marca 2016 roku

w sprawie: Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 14/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 marca 2016 roku

w sprawie: Powołania Zespołu zadaniowego do spraw opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Lipna na lata 2016- 2023. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 marca 2016 roku

w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony i dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 marca 2016 roku

w sprawie: Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 17/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie: Zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...
Zał. Nr 3. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016- 2026. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie: Informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2015 roku. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 kwietnia 2016 roku

w sprawie: Przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2016-2019. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 kwietnia 2016 roku

w sprawie: Wprowadzenia zasad Polityki antykorupcyjnej w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...


Zał. Nr 1. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 22/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 kwietnia 2016 roku

w sprawie: Zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...
__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin. więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 1a (Struktura Organizacyjna Pionu Ochrony Informacji Niejawnych). więcej...
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 24/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie: Powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 25/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie: Zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...
Zał. Nr 3. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 26/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie: Podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 27/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 maja 2016 roku

w sprawie: Ustalenia wysokości cen i opłat za korzystania z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 28/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 maja 2016 roku

w sprawie: Upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Gminy Miasta Lipna.więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 29/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  2016 roku

w sprawie: . więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 30/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 maja 2016 roku

w sprawie: Przeprowadzenia konkursu na stanowiska: dyrektora Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr w Lipnie im. Czesława Janczarskiego, ul. Różyckiego 8 oraz dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie, ul. Szkolna 2. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 31/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 maja 2016 roku

w sprawie: Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego yrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie, ul. Szkolna 2.więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie: Upoważnienia zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie, ul. Szkolna 2. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 33/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 czerwca 2016 roku

w sprawie: Zmiany zarządzenia dot. przeprowadzenia konkursu na stanowiska: dyrektora Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie im. Czesława Janczarskiego, ul. Różyckiego 8 oraz dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie ul. Szkolna 2. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 34/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 czerwca 2016 roku

w sprawie: Powołania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2017 rok dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie ul. Szkolna 2. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 35/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 36/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania składu komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowiska: dyrektora Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr  w Lipnie im. Czesława Janczarskiego, ul. Różyckiego 8 oraz dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie, ul. Szkolna 2 im. Noblistów Polskich. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 37/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 38/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:  więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 39/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 40/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016- 2026. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 41/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 lipca 2016 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 42/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 lipca 2016 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Miasta Lipna dotyczących Budżetu Partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na rok 2017 rok. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 43/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2016 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 44/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 lipca 2016 roku

w sprawie: przeprowadzenia likwidacji jednostek budżetowych. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 45/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 lipca 2016 roku

w sprawie: upoważnienia do zorganizowania działalności jednostki budżetowej- Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 w Lipnie im. Czesława Janczarskiego. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 46/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 sierpnia 2016 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 47/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 sierpnia 2016 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 48/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 49/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 sierpnia 2016 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 50/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

w sprawie: odwołania Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 Pani Jolanty Wenderlich z zajmowanego stanowiska. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 51/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

w sprawie: odwołania Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 pani Danuty Szczepańskiej z zajmowanego stanowiska. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 września 2016 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 53/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 września 2016 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin. więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 1a (Struktura Organizacyjna Pionu Ochrony Informacji Niejawnych). więcej...
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 54/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 września 2016 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej, która ustali wyniki głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna za 2017 rok. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 55/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 września 2016 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 56/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 września 2016 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 57/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 września 2016 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016- 2026. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 58/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 września 2016 roku

w sprawie: założeń do opracowania projektu budżetu miasta Lipna na rok 2017. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 59/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 października 2016 roku

w sprawie: określenia zasad użytkowania pojazdów prywatnych do celów służbowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Lipna, ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia jazd lokalnych lub podróży służbowej oraz zwrotu kosztów z tego tytułu. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 60/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2016 roku

w sprawie: więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 61/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 października 2016 roku

w sprawie :w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Lipna oraz zasad organizacji i wyposażenia Punktu Kontaktowego. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 62/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 października 2016 roku

w sprawie: wyznaczenia osób do pełnienia Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Lipna. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 63/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 października 2016 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 roku. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 64/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie: projektu budżetu miasta Lipna na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 65/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 66/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 67/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 grudnia 2016 roku

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna na rok 2017 rok. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 68/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia powołującego Dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 69/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. więcej...

__________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 70/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 grudnia 2016 roku

w sprawie:. wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miasta lipna i jego jednostkach. więcej...

__________________________________________________________________________________________UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2017-05-16 08:12:40
Pawel RomańskiEdycja2017-04-18 12:52:34
Pawel RomańskiEdycja2017-01-17 07:54:02
Pawel RomańskiEdycja2017-01-17 07:46:43
Pawel RomańskiEdycja2017-01-10 11:25:11
Pawel RomańskiEdycja2017-01-10 11:24:48
Pawel RomańskiEdycja2017-01-10 11:14:18
Pawel RomańskiEdycja2017-01-10 11:02:04
Pawel RomańskiEdycja2017-01-10 11:00:03
Pawel RomańskiEdycja2017-01-10 10:55:27
Pawel RomańskiEdycja2016-10-26 09:20:53
Pawel RomańskiEdycja2016-10-26 09:20:09
Pawel RomańskiEdycja2016-10-26 08:53:40
Pawel RomańskiEdycja2016-10-26 08:51:07
Pawel RomańskiEdycja2016-10-26 08:29:33
Pawel RomańskiEdycja2016-10-26 08:13:01
Pawel RomańskiEdycja2016-10-26 08:08:17
Pawel RomańskiEdycja2016-10-26 08:06:03
Pawel RomańskiEdycja2016-10-26 07:59:16
Pawel RomańskiEdycja2016-06-24 08:35:39
Pawel RomańskiEdycja2016-06-23 12:49:59
Pawel RomańskiEdycja2016-06-23 12:46:36
Pawel RomańskiEdycja2016-06-23 12:41:19
Pawel RomańskiEdycja2016-06-23 12:35:54
Pawel RomańskiEdycja2016-06-23 12:31:07
Pawel RomańskiEdycja2016-06-23 12:27:57
Pawel RomańskiEdycja2016-06-23 12:26:50
Pawel RomańskiEdycja2016-06-23 12:24:59
Pawel RomańskiEdycja2016-06-23 12:24:27
Pawel RomańskiEdycja2016-06-23 12:23:44
Pawel RomańskiEdycja2016-06-23 12:22:42
Pawel RomańskiEdycja2016-06-23 11:09:50
Pawel RomańskiEdycja2016-06-23 10:46:50
Pawel RomańskiEdycja2016-06-23 10:44:28
Pawel RomańskiEdycja2016-06-23 10:38:57
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:39:03
Pawel RomańskiDodanie2016-01-25 13:14:40