Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2015

Zarządzenie Nr 1/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 stycznia 2015roku

w sprawie:powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 stycznia 2015 roku

w sprawie: ustalenia wartości podstawy dla celów obliczenia kwot odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS w Lipnie w 2015 roku. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 stycznia 2015 roku

w sprawie: trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Lipnie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Lipna. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 stycznia 2015 roku

w sprawie: zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2015 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 stycznia 2015 roku

w sprawie: upoważnienia Pani Dagmary Lewandowskiej do wydawania zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zawiadomień administracyjnych, w imieniu Burmistrza. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 stycznia 2015 roku

w sprawie: rzobowiązania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Lipna do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej oraz do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. więcej...

Zał. Nr 1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 lutego 2015 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 lutego 2015 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 lutego 2015 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 12/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 lutego 2015 roku

w sprawie: powołania Zespołu Realizującego Zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie ul. Wyszyńskiego w ramach Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 lutego 2015 roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień powyżej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro dla Zadania „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lipno, ul. Wyszyńskiego” w ramach Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 14/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 lutego 2015 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 lutego 2015 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 marca 2015 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.). więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 17/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 marca 2015 roku

w sprawie: powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 marca 2015 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2014 rok. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych przez organizację pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015 - 2026. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 22/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23A/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 75/2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie procedur kontroli wewnętrznej o obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 24/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 kwietnia 2015 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 25/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 26/2014 dotyczącego systemu realizacji Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 26/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna na rok 2015. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 27/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 28/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 kwietnia 2015 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 29/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 maja 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 30/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 maja 2015 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 31/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 maja 2015 roku

w sprawie: regulaminu oraz ustalenia maksymalnej kwoty przyznawania dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 maja 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 33/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 maja 2015 roku

w sprawie: zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 z siedzibą w NZOZ Szpital Lipno powołanej do przeprowadzenia II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015r. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 34/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 cyerwca 2015 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.). więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 35/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury, dla których Gmina Miejska Lipno jest organizatorem. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 36/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 37/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie: udostępnienia informacji publicznej i ustalenia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym sposobem udostępnienia informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku oraz kosztów wykonywania kserokopii i wydruków w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 38/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 39/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 40/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...
Zał. Nr 3. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 41/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015 - 2026. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 42/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1lipca 2015 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 43/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 lipca 2015 roku

w sprawie: powołania komisji mieszkaniowej do kwalifikacji wniosków o przyznanie lokalu socjalnego i w celu wyboru wniosków osób, którym zostanie złożona oferta najmu lokalu. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 44/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 lipca 2015 roku

w sprawie: powołania komisji ds. przyznawania dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 45/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 lipca 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 46/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 sierpnia 2015 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 47/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 sierpnia 2015 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 48/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 sierpnia 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian systemu realizacji Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II Gospodarka Odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 49/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 września 2015 roku

w sprawie: zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 50/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

w sprawie: powołania komisji ds. przekazania nieruchomości nabywcy. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 51/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 września 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 września 2015 roku

w sprawie: zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 53/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 września 2015 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 54/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 55/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015–2026. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 56/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 października 2015 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 57/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 października 2015 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 58/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 października 2015 roku

w sprawie: upoważnienia Sekretarza Miasta. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 59/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 października 2015 roku

w sprawie: zasad i trybu udziału w przedsięwzięciu polegającym na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Lipna, w tym budynków wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw i osób fizycznych, które będzie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2016 roku. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 60/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 października 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 61/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum kulturalnego w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 62/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 63/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 listopada 2015 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 64/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie: powołania na stanowisko pełniącego obowiazki (p.o.) Dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 65/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie: projektu budżetu miasta na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 66/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 listopada 2015 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 67/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 listopada 2015 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 68/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 69/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 grudnia 2015 roku

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lipna na rok 2016. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 70/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 grudnia 2015 roku

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 71/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 grudnia 2015 roku

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Krzysztofa Spisza. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 72/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 grudnia 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniui 75/2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 73/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 74/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 grudnia 2015 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2016 roku . więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 75/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 grudnia 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 76/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 grudnia 2015 roku

w sprawie: powołania Dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 77/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie: aktualizacji przepisów wewnętrznych regulujących wykonanie audytu wewnętrznego w Gminie Miasta Lipno. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 78/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
Zał. Nr 1.1. więcej...
Zał. Nr 2. więcej...
Zał. Nr 2.1. więcej...
Zał. Nr 3. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 79/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognoyz Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015-2026. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 80/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin. więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 1a (Struktura Organizacyjna Pionu Ochrony Informacji Niejawnych). więcej...
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej..
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 81/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2018-03-09 13:52:21
Pawel RomańskiEdycja2017-05-16 08:10:40
Pawel RomańskiEdycja2017-01-12 14:45:19
Pawel RomańskiEdycja2016-07-15 08:45:27
Pawel RomańskiEdycja2016-04-28 11:32:51
Pawel RomańskiEdycja2016-04-21 11:22:14
Pawel RomańskiEdycja2016-04-21 11:19:00
Pawel RomańskiEdycja2016-04-21 11:18:46
Pawel RomańskiEdycja2016-04-21 11:17:23
Pawel RomańskiEdycja2016-04-21 11:14:36
Pawel RomańskiEdycja2016-04-21 10:59:43
Pawel RomańskiEdycja2016-04-21 10:55:54
Pawel RomańskiEdycja2016-04-19 08:15:06
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:38:54
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:30:17
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:20:19
Pawel RomańskiEdycja2016-01-25 13:11:34
Pawel RomańskiEdycja2016-01-25 12:55:11
Pawel RomańskiEdycja2016-01-25 12:49:16
Pawel RomańskiEdycja2016-01-25 12:45:11
Pawel RomańskiEdycja2016-01-25 12:37:53
Pawel RomańskiEdycja2015-10-29 09:45:59
Pawel RomańskiEdycja2015-10-29 09:44:54
Pawel RomańskiEdycja2015-10-29 09:39:37
Pawel RomańskiEdycja2015-10-29 09:36:02
Pawel RomańskiEdycja2015-10-29 09:30:12
Pawel RomańskiEdycja2015-10-29 09:24:33
Pawel RomańskiEdycja2015-10-29 09:20:28
Pawel RomańskiEdycja2015-10-28 13:39:17
Pawel RomańskiEdycja2015-10-28 13:36:05
Pawel RomańskiEdycja2015-10-28 13:33:37
Pawel RomańskiEdycja2015-10-28 13:28:10
Pawel RomańskiEdycja2015-07-09 12:14:34
Pawel RomańskiEdycja2015-07-08 13:49:20
Pawel RomańskiEdycja2015-07-08 13:45:32
Pawel RomańskiEdycja2015-07-08 13:21:49
Pawel RomańskiEdycja2015-07-08 13:16:41
Pawel RomańskiEdycja2015-07-08 11:58:16
Pawel RomańskiEdycja2015-07-08 11:51:41
Pawel RomańskiEdycja2015-07-08 11:48:38
Pawel RomańskiEdycja2015-02-12 14:52:06
Pawel RomańskiEdycja2015-02-11 14:26:42
Pawel RomańskiEdycja2015-02-10 12:05:44
Pawel RomańskiEdycja2015-02-10 11:53:28
Pawel RomańskiEdycja2015-02-10 11:48:29
Pawel RomańskiEdycja2015-02-10 11:38:47
Pawel RomańskiDodanie2015-01-08 10:21:55