Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2013

Zarządzenie Nr 1/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 stycznia 2013 roku

w sprawie: zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 stycznia 2013 roku

w sprawie: ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze w 2013 roku w MOPS w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 stycznia 2013 roku

w sprawie: wprowadzenia instrukcji określającej zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej gruntów stanowiących własność, współwłasność (z wyłączeniem gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie na rzecz innych osób prawnych lub fizycznych) oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Misata Lipna. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2013 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizazacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 1234, poz 1536 z późn. zm.). więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2013 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku przez organizazacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 1234, poz 1536 z późn. zm.). więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2013 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 stycznia 2013 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 stycznia 2013 roku 

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 stycznia 2013 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 lutego 2013 roku

w sprawie: przekazania nieruchomości gruntowej zabudowanej do administrowania, gospodarowania i zarządzania Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 lutego 2013 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna 15/2007 z dnia 12.01.2007 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z krytej pływalni w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 12/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 lutego 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych przez organizazacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2003 roku. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 lutego 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 3013 rok. więcej...
Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 14/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 lutego 2013 roku

zmieniające Zarządzenie 77/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
Zał. Nr 3 więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 stycznia 2013 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 stycznia 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert złożonych przez organizazacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 17/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 lutego 2013 roku

w sprawie: Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu "Lepiej przygotowany nauczyciel - lepiej przygotowany uczeń" z dnia 06.12.2012 r. zawartej z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 marca 2013 roku

w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 marca 2013 roku

w sprawie: zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 marca 2013 roku

w sprawie: roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży 2013 roku. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 marca 2013 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 56/2010 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 grudnia 2010r., zmienionego Zarządzeniem Nr 25 z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Budżetu Gminy Misata i Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 22/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 marca 2013 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 marca 2013 roku

w sprawie: ustalenia stawek czynszowych za lokale mieszkalne na terenie Gminy Miejskiej w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 24/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 marca 2013 roku

zmieniające Zarządzenie 77/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 25/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Mista Lipna za 2012 rok. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 26/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 kwietnia 2013 roku

w sprawie: zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 27/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 kwietnia 2013 roku

w sprawie: trybu i zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków ludności. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 28/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 kwietnia 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu mista na 2013 rok. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 29/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 kwietnia 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 30/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 kwietnia 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 31/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2013 - 2015. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 kwietnia 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. więcej...

Zał. Nr 1     więcej...
Zał. Nr 1.1  więcej...
Zał. Nr 2     więcej...
Zał. Nr 2.1  więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 33/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 maja 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 34/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 maja 2013 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 35/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 maja 2013 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 36/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 maja 2013 roku

w sprawie: obsługi wierzytelności byłego Zakładu Obsługi Komunalnej w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 37/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 maja 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. więcej...

Zał. Nr 1     więcej...
Zał. Nr 1.1  więcej...
Zał. Nr 2     więcej...
Zał. Nr 2.1  więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 38/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 39/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 40/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 czerwca 2013 roku 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 41/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 czerwca 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 42/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 lipca 2013 roku

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zaków podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych do dnia 6 września 2013r. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 43/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 czerwca 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. więcej...

Zał. Nr 1  więcej...
Zał. Nr 2  więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 44/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 45/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 46/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2026. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 47/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. więcej...

Zał. Nr 1     więcej...
Zał. Nr 2     więcej...
Zał. Nr 2.1  więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 48/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 lipca 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. więcej...
Zał. Nr 1  więcej...
Zał. Nr 2  więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 49/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 lipca 2013 roku

w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu użytkowania samochodu służbowego oraz obsługi transportowej Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 50/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 lipca 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. więcej...

Zał. Nr 1     więcej...
Zał. Nr 1.1  więcej...
Zał. Nr 2     więcej...
Zał. Nr 2.1  więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 51/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 lipca 2013 roku

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 sierpnia 2013 roku

w sprawie: zmieniające Zarządzenie 77/2012 Burmistrza Mista Lipna z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w lipnie. więcej...

Zał. Nr 1  więcej...
Zał. Nr 2  więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 53/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 sierpnia 2013 roku

w sprawie: upoważnienia Pani Krystyny Deręgowskiej do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w imieniu Burmistrza. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 54/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 sierpnia 2013 roku

w sprawie:  upoważnienia Pani Eweliny Trąbki do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w imieniu Burmistrza. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 55/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyboru laureatów konkursu plastycznego pn. "Piłka nożna - moja sportowa pasja". więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 56/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 września 2013 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 75/2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia z 8 listopada 2007 roku w sprawie procedur  kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w  Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1  więcej...
Zał. Nr 2  więcej...
Zał. Nr 3  więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 57/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 września 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. więcej...
Zał. Nr 1  więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 58/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 września 2013 roku

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 59/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 września 2013 roku

w sprawie: opracownia planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia).

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 60/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 września 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Krzysztofa Góreckiego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 61/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 września 2013 roku

w sprawie: założeń do opracowania projektu budżetu miasta Lipna na rok 2014 oraz wprowadzenia :Instrukcji planowania budżetu Lipna na rok 2014. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 62/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 września 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu mista na 2013 rok. więcej...

Uzasadnienie więcej...
Zał. Nr 1     więcej...
Zał. Nr 2     więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 63/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 października 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 64/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 października 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu mista na 2013 rok. więcej...

Uzasadnienie więcej...
Zał. Nr 1     więcej...
Zał. Nr 1.1  więcej...
Zał. Nr 2     więcej...
Zał. Nr 2.1  więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 65/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 października 2013 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z krytej pływalni w Lipnie. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 66/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 października 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu mista na 2013 rok. więcej...

Uzasadnienie więcej...
Zał. Nr 1     więcej...
Zał. Nr 1.1  więcej...
Zał. Nr 2     więcej...
Zał. Nr 2.1  więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 67/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 68/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 69/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie: powołania komisji do przeglądu przechowywanych w Urzędzie Miejskim w Lipnie materiałów zawierających informacje niejawne i dokonania zniesienia, zmiany lub utrzymania klauzuli tajności. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 70/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 listopada 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu mista na 2013 rok. więcej...

Uzasadnienie więcej...
Zał. Nr 1     więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 71/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 listopada 2013 roku

w sprawie:projektu budżetu miasta Lipna na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej . więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 72/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 listopada 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 73/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 listopada 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 74/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 listopada 2013 roku

w sprawie: powołania Zespołu Realizującego Zadanie "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęcte w Lipnie ul. Dobrzyńska" w ramach Projektu "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 75/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 listopada 2013 roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień powyżej wyrażonych w złotych równowartości 14 000 euro dla Zadania "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęcte w Lipnie ul. Dobrzyńska" w ramach Projektu "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 76/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 listopada 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu mista na 2013 rok. więcej...

Uzasadnienie więcej...
Zał. Nr 1     więcej...
Zał. Nr 1.1  więcej...
Zał. Nr 2     więcej...
Zał. Nr 2.1  więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 77/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 grudnia 2013 roku

w sprawie: zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Miasta Lipna i jej jednostkach budżetowych. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 78/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 grudnia 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok.. więcej...

Uzasadnienie więcej...
Zał. Nr 1     więcej...
Zał. Nr 2     więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 79/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 grudnia 2013 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 80/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 grudnia 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Krzysztofa Góreckiego. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 81/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 grudnia 2013 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2014 roku. więcej...
______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 82/13
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. więcej...

Uzasadnienie więcej...
Zał. Nr 1     więcej...
Zał. Nr 1.1  więcej...
Zał. Nr 2     więcej...
Zał. Nr 2.1  więcej...

______________________________________________________________________________________________

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:38:32
Pawel RomańskiEdycja2015-11-20 09:59:35
Pawel RomańskiEdycja2015-11-20 09:55:58
Pawel RomańskiEdycja2015-11-20 09:49:04
Pawel RomańskiEdycja2015-02-10 10:45:02
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 12:38:33
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 12:38:09
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 12:31:54
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 12:30:56
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 12:27:51
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 12:24:10
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 12:15:31
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 11:46:40
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 11:44:31
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 11:35:18
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 11:31:48
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 11:27:03
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 11:21:04
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 11:15:45
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 11:10:22
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 10:42:29
Pawel RomańskiEdycja2013-10-04 08:35:07
Pawel RomańskiEdycja2013-10-04 08:31:29
Pawel RomańskiEdycja2013-10-04 08:28:32
Pawel RomańskiEdycja2013-10-04 08:25:08
Pawel RomańskiEdycja2013-10-04 08:23:18
Pawel RomańskiEdycja2013-10-04 08:17:56
Pawel RomańskiEdycja2013-10-04 08:11:15
Pawel RomańskiEdycja2013-10-04 08:06:50
Pawel RomańskiEdycja2013-10-04 07:59:36
Pawel RomańskiEdycja2013-10-04 07:58:57
Pawel RomańskiEdycja2013-10-04 07:54:49
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 13:36:34
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 13:27:49
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 13:22:03
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 13:15:27
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 13:08:41
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 13:04:21
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 13:02:19
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 12:56:19
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 12:52:26
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 12:49:47
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 12:49:33
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 12:44:01
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 12:40:17
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 10:57:08
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 10:10:07
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 10:04:54
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 10:00:05
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 09:57:37
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 09:53:52
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 09:48:15
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 09:43:38
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 09:38:14
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 09:36:45
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 09:30:50
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 09:17:44
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 09:13:17
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 09:06:21
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 09:05:57
Pawel RomańskiDodanie2013-10-03 09:03:54