Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2012

Zarządzenie Nr 1/12
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 stycznia 2012 roku

w sprawie: określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 Euro. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 stycznia 2012 roku

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. więcej...

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

Zarządzenie Nr 3/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 stycznia 2012 roku

 

w sprawie: ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze w 2012 r. w MOPS w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 4/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 18 stycznia 2012 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2012 roku. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 5/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 stycznia 2012 roku

 

w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej. więcej...

Regulamin. więcej...
Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
Zał. Nr 3 więcej...
Zał. Nr 4 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 6/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 stycznia 2012 roku

 

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin Organizacyjny. więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 7/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 9 lutego 2012 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2012. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1      więcej...
Zał. Nr 1.1   więcej...
Zał. Nr 2      więcej...
Zał. Nr 2.1   więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 8/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 9 lutego 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012 - 2016. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1 więcej ... 

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 9/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 14 lutego 2012 roku

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 10/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 14 lutego 2012 roku

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2012 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. więcej...


_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 10a/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 10 lutego 2012 roku

 

w sprawie: utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 11/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 28 lutego 2012 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z  realizacją zadań gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 roku. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 12/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 marca 2012 roku

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 13/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 6 marca 2012 roku

 

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 14/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 21 marca 2012 roku

 

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 15/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 23 marca 2012 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 16/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 22 marca 2012 roku

 

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarzadzenie Nr 18/12
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 10 kwietnia 2012 roku

 

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 20/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 16 kwietnia 2012 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 roku. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 21/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 20 kwiatnia 2012 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 22/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 23 kwietnia 2012 roku

w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lipnie według stanu na dzień 30 kwietnia 2012 roku. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 24/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 kwietnia 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...

 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 25/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 15 maja 2012 roku

 

zmieniające Zarządzenie Nr 56/2010 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie dokumentacji opisijącej przyjęte zasady rachunkowości dla Budżetu Gminy Miasta i Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 26/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 2012 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 27/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 29 maja 2012 roku

 

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 28/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 maja 2012 roku

 

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy MIasta Lipna. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 29/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 11 czerwca 2012 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 30/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 21 czerwca 2012 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 31/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 26 czerwca 2012 roku

 

więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32/12

 

 

Burmistrza Miasta Lipna

 

z dnia 28 czerwca 2012 roku

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012 - 2020. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1         więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 33/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 3 lipca 2012 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 34/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 35/12 
Burmistrza Miasta Lipna

 

z dnia 9 lipca 2012 roku

 

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 36/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 9 lipca 2012 roku

 

w sprawie: opracowania dokumentacji teleinformatycznej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 37/12 

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 lipca 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1            więcej...
Zał. Nr 1.1         więcej...
Zał. Nr 2            więcej...
Zał. Nr 2.1         więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 38/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 2 sierpnia 2012 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 75/2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia z 8 listopada 2007 roku w sprawie procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...

 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 39/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 7 sierpnia 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok. więcej... 

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1            więcej...
Zał. Nr 2            więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 40/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 20 sierpnia 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok. więcej...

Uzasadnienie.   więcej,.,
Zał. Nr 1              więcej...
Zał. Nr 1.1           więcej...
Zał. Nr 2              więcej...
Zał. Nr 2.1           więcej...

 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 41/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 20 sierpnia 2012 roku

 

więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 43/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 29 sierpnia 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok. więcej...

Uzasadnienie.   więcej...
Zał. Nr 1              więcej...
Zał. Nr 1.1           więcej...
Zał. Nr 2              więcej...
Zał. Nr 2.1           więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 45/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 5 września 2012 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 Zarządzenie Nr 46/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 11 września 2012 roku

 

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 47/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 27 września 2012 roku

 

w sprawie: odwołania Dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. więcej...

 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 48/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 27 września 2012 roku

 

w sprawie: cofnięcia oświadczenia woli w przedmiocie odwołania Dyrektora Miejskiego Centurm Kulturalnego w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 49/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 27 września 2012 roku

 

w sprawie: uchylenia zarządzenia odwołującego Dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 50/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 4 października 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok. więcej...

Uzasadnienie.   więcej...
Zał. Nr 1              więcej...
Zał. Nr 2              więcej...
Zał. Nr 2.1           więcej...

 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 51/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 4 października 2012 roku

 

w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 4 października 2012 roku

 

 

 

Uzasadnienie.   więcej...
Zał. Nr 1              więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 53/12

 

Burmistrza Miasta Lipna - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Lipna

z dnia 4 października 2012 roku

 

w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta Lipna. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 54/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 4 października 2012 roku

 

w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Gminy Miasta Lipna. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 55/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 11 października 2012 roku

 

w sprawie: uruchomienia systemu teleinformatycznego "LIPA". więcej...

 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 56/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 18 października 2012 roku

 

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. więcej...

 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 57/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 23 października 2012 roku

 

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 58/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 października 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok. więcej...

Uzasadnienie.   więcej...
Zał. Nr 1              więcej...
Zał. Nr 1.1           więcej...
Zał. Nr 2              więcej...
Zał. Nr 2.1           więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 59/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 października 2012 roku

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020. więcej...

Uzasadnienie.   więcej...
Zał. Nr 1              więcej...
Zał. Nr 2              więcej...
 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 60/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 31 października 2012 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia reorganizacji Formacji Obrony Cywilnej na terenie miasta Lipna. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 61/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 7 listopada 2012 roku

 

w sprawie: odwołania Dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 63/12
Burmistrza Miasta Lipna

 

z dnia 2012 roku

 

projektu budżetu miasta Lipna na 2013 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 64/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 15 listopada  2012 roku

 

w sprawie: powołania Dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 65/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 19 listopada 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok. więcej...

Uzasadnienie.   więcej...
Zał. Nr 1              więcej...
Zał. Nr 1.1           więcej...
Zał. Nr 2              więcej...
Zał. Nr 2.1           więcej...

 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 66/12 
Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 19 listopada 2012 roku

 

w sprawie: wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz Instrukcji archiwalnej dla Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1 - Instrukcja kancelaryjna dla Urzędu Miejskiego w Lipnie więcej...

Zał. Nr 2 - Instrukcja archiwalna dla Urzędu Miejskiego w Lipnie więcej...

 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 67/12 
Burmistrza Miasta Lipna

 

z dnia 19 listopada 2012 roku

 

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna na rok 2013. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 67/12 
Burmistrza Miasta Lipna

 

z dnia 19 listopada 2012 roku

 

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna na rok 2013. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 68/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 21 listopada 2012 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 69/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 21 listopada 2012 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 70/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 21 listopada 2012 roku

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem wyboru najlepszego scenariusza Jasełek Bożonarodzeniowych. więcej...

 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 71/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 listopada 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok. więcej...

Uzasadnienie.   więcej...
Zał. Nr 1              więcej...
Zał. Nr 1.1           więcej...
Zał. Nr 2              więcej...
Zał. Nr 2.1           więcej...

____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 72/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 31 grudnia 2012 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2013 roku. więcej...

Załączenik Nr 1. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 73/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 20 grudnia 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok. więcej...

Uzasadnienie.   więcej...
Zał. Nr 1              więcej...
Zał. Nr 1.1           więcej...
Zał. Nr 2              więcej...
Zał. Nr 2.1           więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 74/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok. więcej...

Uzasadnienie.   więcej...
Zał. Nr 1              więcej...
Zał. Nr 2              więcej...
 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 75/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 31 grudnia 2012 roku

 

w sprawie: Powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. więcej...

 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 76/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 31 grudnia 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok. więcej...

Uzasadnienie.   więcej...
Zał. Nr 1              więcej...
Zał. Nr 1.1           więcej...
Zał. Nr 2              więcej...
Zał. Nr 2.1           więcej...

 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 77/12
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2012 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin Organizacyjny. więcej…
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 1a (Struktura Organizacyjna Pionu Ochrony Informacji Niejawnych). więcej…
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej…
_____________________________________________________________________________________________

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:38:22
Pawel RomańskiEdycja2015-02-10 10:46:24
Pawel RomańskiEdycja2014-11-20 12:17:07
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 12:36:53
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 09:06:39
Pawel RomańskiEdycja2013-02-14 09:26:24
Pawel RomańskiEdycja2013-02-14 09:18:58
Pawel RomańskiEdycja2013-02-04 11:46:36
Pawel RomańskiEdycja2013-02-04 11:44:53
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 13:05:37
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 13:04:56
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 13:04:15
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 13:00:41
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:51:50
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:46:06
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:43:56
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:38:34
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:35:01
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:32:04
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:27:16
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:23:11
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:20:04
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:16:16
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:11:38
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:08:45
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:05:11
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:02:30
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 11:59:21
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 11:54:06
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 10:56:55
Pawel RomańskiEdycja2013-01-08 13:35:37
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 14:46:52
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 14:42:19
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 14:39:09
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 14:37:14
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 14:25:56
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 14:18:27
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 14:13:32
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 14:11:46
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 14:06:50
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 14:06:24
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 14:02:56
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 13:58:18
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 11:45:36
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 11:20:35
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 11:16:43
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 11:14:00
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 11:13:16
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 11:08:46
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 11:05:14
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 10:15:26
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 10:15:01
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 10:14:18
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 10:13:31
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 10:12:32
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 10:11:09
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 10:10:45
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 10:10:32
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 09:56:07
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 09:55:33
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 09:54:47
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 09:50:13
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 09:48:56
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 09:48:15
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 09:44:25
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 09:40:33
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 09:39:13
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 09:23:23
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 07:47:20
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 07:37:14
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 07:36:26
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 07:35:40
Pawel RomańskiEdycja2012-10-04 11:13:13
Pawel RomańskiEdycja2012-10-04 10:28:53
Pawel RomańskiEdycja2012-10-04 10:26:35
Pawel RomańskiEdycja2012-10-04 10:25:07
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 13:23:55
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 13:18:48
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 13:16:24
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 13:13:33
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 13:11:33
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 13:06:55
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 13:06:18
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 13:05:16
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 13:02:41
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 13:01:07
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 12:59:00
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 12:55:15
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 12:52:47
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 12:50:36
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 12:47:56
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 12:46:57
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 12:43:47
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 12:40:30
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 12:37:31
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 11:00:12
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:59:06
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:58:31
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:57:39
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:55:08
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:44:02
Pawel RomańskiDodanie2012-04-25 10:43:20