Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2012

Zarządzenie Nr 1/12
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 stycznia 2012 roku

w sprawie: określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 Euro. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 stycznia 2012 roku

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. więcej...

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

Zarządzenie Nr 3/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 stycznia 2012 roku

 

w sprawie: ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze w 2012 r. w MOPS w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 4/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 18 stycznia 2012 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2012 roku. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 5/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 stycznia 2012 roku

 

w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej. więcej...

Regulamin. więcej...
Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
Zał. Nr 3 więcej...
Zał. Nr 4 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 6/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 stycznia 2012 roku

 

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin Organizacyjny. więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 7/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 9 lutego 2012 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2012. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1      więcej...
Zał. Nr 1.1   więcej...
Zał. Nr 2      więcej...
Zał. Nr 2.1   więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 8/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 9 lutego 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012 - 2016. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1 więcej ... 

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 9/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 14 lutego 2012 roku

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 10/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 14 lutego 2012 roku

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2012 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. więcej...


_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 10a/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 10 lutego 2012 roku

 

w sprawie: utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 11/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 28 lutego 2012 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z  realizacją zadań gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 roku. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 12/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 marca 2012 roku

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 13/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 6 marca 2012 roku

 

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 14/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 21 marca 2012 roku

 

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 15/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 23 marca 2012 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 16/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 22 marca 2012 roku

 

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarzadzenie Nr 18/12
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 10 kwietnia 2012 roku

 

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 20/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 16 kwietnia 2012 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 roku. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 21/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 20 kwiatnia 2012 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 22/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 23 kwietnia 2012 roku

w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lipnie według stanu na dzień 30 kwietnia 2012 roku. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 24/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 kwietnia 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...

 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 25/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 15 maja 2012 roku

 

zmieniające Zarządzenie Nr 56/2010 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie dokumentacji opisijącej przyjęte zasady rachunkowości dla Budżetu Gminy Miasta i Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 26/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 2012 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 27/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 29 maja 2012 roku

 

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 28/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 maja 2012 roku

 

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy MIasta Lipna. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 29/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 11 czerwca 2012 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 30/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 21 czerwca 2012 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 31/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 26 czerwca 2012 roku

 

więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32/12

 

 

Burmistrza Miasta Lipna

 

z dnia 28 czerwca 2012 roku

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012 - 2020. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1         więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 33/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 3 lipca 2012 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 34/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 35/12 
Burmistrza Miasta Lipna

 

z dnia 9 lipca 2012 roku

 

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 36/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 9 lipca 2012 roku

 

w sprawie: opracowania dokumentacji teleinformatycznej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 37/12 

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 lipca 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1            więcej...
Zał. Nr 1.1         więcej...
Zał. Nr 2            więcej...
Zał. Nr 2.1         więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 38/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 2 sierpnia 2012 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 75/2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia z 8 listopada 2007 roku w sprawie procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...

 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 39/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 7 sierpnia 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok. więcej... 

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1            więcej...
Zał. Nr 2            więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 40/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 20 sierpnia 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok. więcej...

Uzasadnienie.   więcej,.,
Zał. Nr 1              więcej...
Zał. Nr 1.1           więcej...
Zał. Nr 2              więcej...
Zał. Nr 2.1           więcej...

 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 41/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 20 sierpnia 2012 roku

 

więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 43/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 29 sierpnia 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok. więcej...

Uzasadnienie.   więcej...
Zał. Nr 1              więcej...
Zał. Nr 1.1           więcej...
Zał. Nr 2              więcej...
Zał. Nr 2.1           więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 45/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 5 września 2012 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 Zarządzenie Nr 46/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 11 września 2012 roku

 

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 47/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 27 września 2012 roku

 

w sprawie: odwołania Dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. więcej...

 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 48/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 27 września 2012 roku

 

w sprawie: cofnięcia oświadczenia woli w przedmiocie odwołania Dyrektora Miejskiego Centurm Kulturalnego w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 49/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 27 września 2012 roku

 

w sprawie: uchylenia zarządzenia odwołującego Dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 50/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 4 października 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok. więcej...

Uzasadnienie.   więcej...
Zał. Nr 1              więcej...
Zał. Nr 2              więcej...
Zał. Nr 2.1           więcej...

 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 51/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 4 października 2012 roku

 

w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 4 października 2012 roku

 

 

 

Uzasadnienie.   więcej...
Zał. Nr 1              więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 53/12

 

Burmistrza Miasta Lipna - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Lipna

z dnia 4 października 2012 roku

 

w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta Lipna. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 54/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 4 października 2012 roku

 

w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Gminy Miasta Lipna. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 55/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 11 października 2012 roku

 

w sprawie: uruchomienia systemu teleinformatycznego "LIPA". więcej...

 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 56/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 18 października 2012 roku

 

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. więcej...

 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 57/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 23 października 2012 roku

 

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 58/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 października 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok. więcej...

Uzasadnienie.   więcej...
Zał. Nr 1              więcej...
Zał. Nr 1.1           więcej...
Zał. Nr 2              więcej...
Zał. Nr 2.1           więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 59/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 października 2012 roku

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020. więcej...

Uzasadnienie.   więcej...
Zał. Nr 1              więcej...
Zał. Nr 2              więcej...
 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 60/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 31 października 2012 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia reorganizacji Formacji Obrony Cywilnej na terenie miasta Lipna. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 61/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 7 listopada 2012 roku

 

w sprawie: odwołania Dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 63/12
Burmistrza Miasta Lipna

 

z dnia 2012 roku

 

projektu budżetu miasta Lipna na 2013 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 64/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 15 listopada  2012 roku

 

w sprawie: powołania Dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 65/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 19 listopada 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok. więcej...

Uzasadnienie.   więcej...
Zał. Nr 1              więcej...
Zał. Nr 1.1           więcej...
Zał. Nr 2              więcej...
Zał. Nr 2.1           więcej...

 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 66/12 
Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 19 listopada 2012 roku

 

w sprawie: wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz Instrukcji archiwalnej dla Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1 - Instrukcja kancelaryjna dla Urzędu Miejskiego w Lipnie więcej...

Zał. Nr 2 - Instrukcja archiwalna dla Urzędu Miejskiego w Lipnie więcej...

 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 67/12 
Burmistrza Miasta Lipna

 

z dnia 19 listopada 2012 roku

 

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna na rok 2013. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 67/12 
Burmistrza Miasta Lipna

 

z dnia 19 listopada 2012 roku

 

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna na rok 2013. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 68/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 21 listopada 2012 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 69/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 21 listopada 2012 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 70/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 21 listopada 2012 roku

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem wyboru najlepszego scenariusza Jasełek Bożonarodzeniowych. więcej...

 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 71/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 listopada 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok. więcej...

Uzasadnienie.   więcej...
Zał. Nr 1              więcej...
Zał. Nr 1.1           więcej...
Zał. Nr 2              więcej...
Zał. Nr 2.1           więcej...

____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 72/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 31 grudnia 2012 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2013 roku. więcej...

Załączenik Nr 1. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 73/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 20 grudnia 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok. więcej...

Uzasadnienie.   więcej...
Zał. Nr 1              więcej...
Zał. Nr 1.1           więcej...
Zał. Nr 2              więcej...
Zał. Nr 2.1           więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 74/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok. więcej...

Uzasadnienie.   więcej...
Zał. Nr 1              więcej...
Zał. Nr 2              więcej...
 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 75/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 31 grudnia 2012 roku

 

w sprawie: Powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. więcej...

 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 76/12

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 31 grudnia 2012 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok. więcej...

Uzasadnienie.   więcej...
Zał. Nr 1              więcej...
Zał. Nr 1.1           więcej...
Zał. Nr 2              więcej...
Zał. Nr 2.1           więcej...

 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 77/12
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2012 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin Organizacyjny. więcej…
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 1a (Struktura Organizacyjna Pionu Ochrony Informacji Niejawnych). więcej…
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej…
_____________________________________________________________________________________________

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:38:22
Pawel RomańskiEdycja2015-02-10 10:46:24
Pawel RomańskiEdycja2014-11-20 12:17:07
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 12:36:53
Pawel RomańskiEdycja2013-10-03 09:06:39
Pawel RomańskiEdycja2013-02-14 09:26:24
Pawel RomańskiEdycja2013-02-14 09:18:58
Pawel RomańskiEdycja2013-02-04 11:46:36
Pawel RomańskiEdycja2013-02-04 11:44:53
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 13:05:37
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 13:04:56
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 13:04:15
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 13:00:41
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:51:50
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:46:06
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:43:56
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:38:34
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:35:01
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:32:04
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:27:16
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:23:11
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:20:04
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:16:16
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:11:38
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:08:45
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:05:11
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 12:02:30
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 11:59:21
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 11:54:06
Pawel RomańskiEdycja2013-02-01 10:56:55
Pawel RomańskiEdycja2013-01-08 13:35:37
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 14:46:52
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 14:42:19
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 14:39:09
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 14:37:14
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 14:25:56
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 14:18:27
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 14:13:32
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 14:11:46
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 14:06:50
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 14:06:24
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 14:02:56
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 13:58:18
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 11:45:36
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 11:20:35
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 11:16:43
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 11:14:00
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 11:13:16
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 11:08:46
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 11:05:14
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 10:15:26
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 10:15:01
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 10:14:18
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 10:13:31
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 10:12:32
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 10:11:09
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 10:10:45
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 10:10:32
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 09:56:07
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 09:55:33
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 09:54:47
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 09:50:13
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 09:48:56
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 09:48:15
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 09:44:25
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 09:40:33
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 09:39:13
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 09:23:23
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 07:47:20
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 07:37:14
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 07:36:26
Pawel RomańskiEdycja2013-01-03 07:35:40
Pawel RomańskiEdycja2012-10-04 11:13:13
Pawel RomańskiEdycja2012-10-04 10:28:53
Pawel RomańskiEdycja2012-10-04 10:26:35
Pawel RomańskiEdycja2012-10-04 10:25:07
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 13:23:55
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 13:18:48
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 13:16:24
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 13:13:33
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 13:11:33
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 13:06:55
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 13:06:18
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 13:05:16
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 13:02:41
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 13:01:07
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 12:59:00
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 12:55:15
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 12:52:47
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 12:50:36
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 12:47:56
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 12:46:57
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 12:43:47
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 12:40:30
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 12:37:31
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 11:00:12
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:59:06
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:58:31
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:57:39
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:55:08
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:44:02
Pawel RomańskiDodanie2012-04-25 10:43:20