Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2011

Zarządzenie Nr 1/11
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 stycznia 2011 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 7/2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 08 listopada 2007 roku w sprawie procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej....

załącznik Nr 1 więcej....
załącznik Nr 2 więcej....

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia  04 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2011 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. więcej...

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 3/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 10 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 4/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 11 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2011 roku. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 5/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 11 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 6/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 18 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze w 2011 roku w MOPS w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 7/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 17 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: uruchomienia lokaty "over night (O/N)". więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 8/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 18 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2011 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 9/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 19 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 10/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 18 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 11/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 20 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 12/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 20 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: ustalenia stawek czynszowych za lokale mieszkalne na terenie Gminy Miejskiej w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 12a/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 20 stycznia 2011 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 75/2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej....

Zał. Nr 1 więcej....,  ....

zał. Nr 2 więcej....

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 13/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 27 stycznia 2011 roku

 

 

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzysanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 13a/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 28 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: lokat terminowych progresywnych w PLN oraz zawierania transakcji lokacyjnych, których warunki ustala się w ramach indywidualnych negocjacji. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 14/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 04 lutego 2011 roku

 

w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Gminy Miasta Lipna. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 15/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 14 lutego 2011 roku

 

w sprawie: wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 16/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 05 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 17/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 15 lutego 2011 roku

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2011 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. więcej...

_____________________________________________________________________________________________
Zarzadzenie Nr 18/11
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 22 lutego 2011 roku

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2011 roku. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 20/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 22 lutego 2011 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 21/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 01 marca 2011 roku

zmieniające zarządzenie Nr 1/2010 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 05 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego Miasta Lipna i Gminy Lipna, położonego w Złotopolu. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 22/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 11 marca 2011 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej... 

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 23/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Lipna za 2010 rok. więcej... 

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 24/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 29 marca 2011 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej... 

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 25/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru projektu flagi dla Miasta Lipna w związku z ogłoszonym w dniu 1 marca 2011 r. otwartego konkursu na projekt flagi dla Miasta Lipna. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 2611

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie powołania konisji konkurskowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2011 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 


Zarządzenie Nr 27/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 28/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 maja 2011 roku

w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji zarządzania ststemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 29/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 maja 2011 roku

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 Euro. więcej... 

Regulamin - więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 30/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 16 maja 2011 roku

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 

 

 

Zarządzenie Nr 31/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 16 maja 2011 roku

w sprawie przyjęcia "Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie". więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 16 maja 2011 roku

 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 33/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 maja 2011 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1a  więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2a  więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 34/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 maja 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011 - 2019. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1 więcej... 
Zał. Nr 2 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 

 

Zarządzenie Nr 35/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 maja 2011 roku 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 36/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 maja 2011 roku 

w sprawie wprowadzenia "Księgi procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie". więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 37/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 maja 2011 roku 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin Organizacyjny. więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 38/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 maja 2011 roku 

w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych, określenia rodzaju przesyłek nie otwieranych przez punkt kancelaryjny. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 39/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 maja 2011 roku 

w sprawie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 40/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 31 maja 2011 roku 

w sprawie w sprawie zasad i trybu udziału w przedsięwzięciu polegającym na zdjęciu, transporcie
i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Lipna w tym budynków komunalnych, socjalnych, oświatowych, wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych które będzie dofinansowane  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Toruniu. więcej...

Zał. Nr 1 (Regulamin). więcej...
Wiosek o dofinansowanie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 41/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 6 czerwca 2011 roku 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 42/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 13 czerwca 2011 roku 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 43/11

 

Burmistrza Miasta Lipna 
 

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowiska: Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lipnie oraz Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 44/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 29 czerwca 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...  _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 45/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 29 czerwca 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011 - 2019. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 46/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 czerwca 2011 roku 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 47/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 4 lipca 2011 roku 

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 48/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 7 lipca 2011 roku 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzilenie zamówienia publicznego. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 49/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 6 lipca 2011 roku 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lipnie. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 50/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 6 lipca 2011 roku 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 51/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 15 lipca 2011 roku 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 51A/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 22 lipca 2011 roku 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 22 lipca 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Uzasadnienie więcej...
Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 53/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 28 lipca 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011 - 2019. więcej...

Uzasadnienie więcej...
Zał. Nr 1 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 54/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 8 sierpnia 2011 roku 

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 55/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 8 sierpnia 2011 roku 

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 56/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 9 sierpnia 2011 roku 

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 57/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 sierpnia 2011 roku 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzilenie zmówienia publicznego. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 58/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 sierpnia 2011 roku 

w sprawie informacji z wykonania budżetu MIasta Lipna za I półrocze 2011r. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 59/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 sierpnia 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Progonozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011 - 2019. więcej...

Uzasadnienie wiecej...
Zał. Nr 1 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 60/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 sierpnia 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Uzasadnienie wiecej...
Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 61/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 sierpnia 2011 roku 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 62/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 sierpnia 2011 roku 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 63/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 31 sierpnia 2011 roku 

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 64/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia  12 września 2011 roku 

zmieniające uchwałe w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy MIasta Lipna na lata 2011 - 2019. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1            więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 65/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 września 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 66/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 19 września 2011 roku 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 67/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 19 września 2011 roku 

w sprawie podstawowych założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu miasta Lipna na rok 2012 oraz  wprowadzenia "Instrukcji planowania budżetu Lipna na rok 2012". więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
Zał. Nr 3 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 68/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 września 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 69/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 września 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011 - 2019. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1            więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 70/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 5 października 2011 roku 

w sprawie odwołania i powołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 71/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 6 października 2011 roku 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 72/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 5 października 2011 roku 

w sprawie pieczęci i stempli używanych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 73/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 5 października 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 74/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 5 października 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011 - 2019. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1            więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 75/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 6 października 2011 roku 

w sprawie powołania inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 76/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 14 października 2011 roku 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 77/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 17 października 2011 roku 

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 78/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 19 października 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1            więcej...
Zał. Nr 2            więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 79/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 19 października 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniaj Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011 - 2019. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1            więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 80/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 25 października 2011 roku 

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 81/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 26 października 2011 roku 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 82/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 9 listopada 2011 roku 

w sprawie prpjektu budżetu miasta Lipna na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 83/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 16 listopada 2011 roku 

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 83a/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 15 listopada 2011 roku 

w sprawie upoważnienia do wydania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 84/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 listopada 2011 roku 

w sprawie ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 85/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 23 listopada 2011 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mista Lipna na lata 2011 - 2019. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1            więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 86/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 23 listopada 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1a  więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2a  więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 87/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 listopada 2011 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mista Lipna na lata 2011 - 2019. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1            więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 88/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 listopada 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 89/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 grudnia 2011 roku 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 90/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 grudnia 2011 roku 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 91/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 28 grudnia 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...
_____________________________________________________________________________________________



UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:38:07
Pawel RomańskiEdycja2015-02-10 10:46:36
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 12:38:49
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 12:37:55
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 12:37:43
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 12:37:32
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 12:37:11
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:59:25
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:55:24
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:44:14
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 12:27:47
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 12:15:05
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 11:28:26
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 11:23:06
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 11:22:09
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 11:20:12
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 11:15:08
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 11:13:00
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 11:09:13
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 11:05:41
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 11:03:24
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 10:12:13
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 10:03:57
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 10:01:59
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 09:58:09
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 09:54:05
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 09:49:41
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 09:45:12
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 09:38:56
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 09:35:20
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 09:31:04
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 09:25:26
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 09:18:38
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 09:15:34
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 08:02:16
Pawel RomańskiEdycja2011-08-25 09:33:35
Pawel RomańskiEdycja2011-08-25 09:21:10
Pawel RomańskiEdycja2011-08-25 09:17:39
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 14:36:01
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 14:35:09
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 14:34:12
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 14:33:43
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 14:25:28
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 14:22:07
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 14:19:14
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 14:16:41
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 14:11:56
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 14:09:35
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 14:06:29
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 14:02:58
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 13:56:40
Pawel RomańskiEdycja2011-06-10 14:37:18
Pawel RomańskiEdycja2011-06-10 14:27:53
Pawel RomańskiEdycja2011-06-10 14:20:21
Pawel RomańskiEdycja2011-06-10 14:14:33
Pawel RomańskiEdycja2011-06-10 13:40:28
Pawel RomańskiEdycja2011-06-01 12:07:30
Pawel RomańskiEdycja2011-06-01 08:50:01
Pawel RomańskiEdycja2011-05-26 14:46:48
Pawel RomańskiEdycja2011-05-26 14:45:25
Pawel RomańskiEdycja2011-05-26 14:44:53
Pawel RomańskiEdycja2011-05-26 14:44:19
Pawel RomańskiEdycja2011-05-26 14:37:34
Pawel RomańskiEdycja2011-05-26 14:28:46
Pawel RomańskiEdycja2011-05-26 11:20:03
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-16 14:18:13
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-16 14:15:45
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-16 14:14:06
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-16 14:11:21
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-16 14:02:26
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-05 13:19:08
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-05 13:17:04
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-05 13:14:57
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-05 13:13:22
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-05 13:09:33
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-05 13:07:48
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-05 12:58:31
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-05 12:04:26
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-05 12:02:20
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-05 12:00:38
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-05 12:00:14
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-05 11:56:33
Pawel RomańskiEdycja2011-04-29 08:53:18
Pawel RomańskiEdycja2011-04-29 08:50:18
Pawel RomańskiEdycja2011-04-29 08:47:30
Pawel RomańskiEdycja2011-03-30 09:08:41
Pawel RomańskiEdycja2011-03-11 09:36:58
Pawel RomańskiEdycja2011-03-11 09:35:29
Pawel RomańskiEdycja2011-03-11 09:30:14
Pawel RomańskiEdycja2011-03-11 09:26:15
Pawel RomańskiEdycja2011-03-11 09:21:40
Pawel RomańskiEdycja2011-03-11 09:16:43
Pawel RomańskiEdycja2011-03-11 09:11:44
Pawel RomańskiEdycja2011-03-11 09:07:11
Pawel RomańskiEdycja2011-03-11 09:02:53
Pawel RomańskiEdycja2011-03-11 09:00:05
Pawel RomańskiEdycja2011-03-11 08:56:02
Pawel RomańskiEdycja2011-03-10 15:00:02
Pawel RomańskiEdycja2011-03-10 14:58:58
Pawel RomańskiEdycja2011-03-10 14:58:42
Pawel RomańskiDodanie2011-03-10 14:58:18