Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2011

Zarządzenie Nr 1/11
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 stycznia 2011 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 7/2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 08 listopada 2007 roku w sprawie procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej....

załącznik Nr 1 więcej....
załącznik Nr 2 więcej....

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia  04 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2011 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. więcej...

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 3/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 10 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 4/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 11 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2011 roku. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 5/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 11 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 6/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 18 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze w 2011 roku w MOPS w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 7/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 17 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: uruchomienia lokaty "over night (O/N)". więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 8/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 18 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2011 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 9/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 19 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 10/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 18 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 11/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 20 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 12/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 20 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: ustalenia stawek czynszowych za lokale mieszkalne na terenie Gminy Miejskiej w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 12a/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 20 stycznia 2011 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 75/2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej....

Zał. Nr 1 więcej....,  ....

zał. Nr 2 więcej....

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 13/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 27 stycznia 2011 roku

 

 

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzysanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 13a/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 28 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: lokat terminowych progresywnych w PLN oraz zawierania transakcji lokacyjnych, których warunki ustala się w ramach indywidualnych negocjacji. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 14/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 04 lutego 2011 roku

 

w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Gminy Miasta Lipna. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 15/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 14 lutego 2011 roku

 

w sprawie: wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 16/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 05 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 17/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 15 lutego 2011 roku

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2011 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. więcej...

_____________________________________________________________________________________________
Zarzadzenie Nr 18/11
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 22 lutego 2011 roku

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2011 roku. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 20/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 22 lutego 2011 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 21/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 01 marca 2011 roku

zmieniające zarządzenie Nr 1/2010 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 05 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego Miasta Lipna i Gminy Lipna, położonego w Złotopolu. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 22/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 11 marca 2011 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej... 

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 23/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta Lipna za 2010 rok. więcej... 

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 24/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 29 marca 2011 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej... 

_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 25/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru projektu flagi dla Miasta Lipna w związku z ogłoszonym w dniu 1 marca 2011 r. otwartego konkursu na projekt flagi dla Miasta Lipna. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 2611

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie powołania konisji konkurskowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2011 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 


Zarządzenie Nr 27/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 28/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 maja 2011 roku

w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji zarządzania ststemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 29/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 maja 2011 roku

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 Euro. więcej... 

Regulamin - więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 30/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 16 maja 2011 roku

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 

 

 

Zarządzenie Nr 31/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 16 maja 2011 roku

w sprawie przyjęcia "Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie". więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 16 maja 2011 roku

 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 33/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 maja 2011 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1a  więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2a  więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 34/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 maja 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011 - 2019. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1 więcej... 
Zał. Nr 2 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 

 

Zarządzenie Nr 35/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 maja 2011 roku 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 36/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 maja 2011 roku 

w sprawie wprowadzenia "Księgi procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie". więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 37/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 maja 2011 roku 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin Organizacyjny. więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 38/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 maja 2011 roku 

w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych, określenia rodzaju przesyłek nie otwieranych przez punkt kancelaryjny. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 39/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 maja 2011 roku 

w sprawie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 40/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 31 maja 2011 roku 

w sprawie w sprawie zasad i trybu udziału w przedsięwzięciu polegającym na zdjęciu, transporcie
i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Lipna w tym budynków komunalnych, socjalnych, oświatowych, wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych które będzie dofinansowane  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Toruniu. więcej...

Zał. Nr 1 (Regulamin). więcej...
Wiosek o dofinansowanie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 41/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 6 czerwca 2011 roku 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 42/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 13 czerwca 2011 roku 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 43/11

 

Burmistrza Miasta Lipna 
 

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowiska: Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lipnie oraz Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 44/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 29 czerwca 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...  _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 45/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 29 czerwca 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011 - 2019. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
 _____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 46/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 czerwca 2011 roku 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 47/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 4 lipca 2011 roku 

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 48/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 7 lipca 2011 roku 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzilenie zamówienia publicznego. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 49/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 6 lipca 2011 roku 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lipnie. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 50/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 6 lipca 2011 roku 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 51/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 15 lipca 2011 roku 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 51A/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 22 lipca 2011 roku 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 22 lipca 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Uzasadnienie więcej...
Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 53/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 28 lipca 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011 - 2019. więcej...

Uzasadnienie więcej...
Zał. Nr 1 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 54/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 8 sierpnia 2011 roku 

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 55/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 8 sierpnia 2011 roku 

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 56/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 9 sierpnia 2011 roku 

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 57/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 sierpnia 2011 roku 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzilenie zmówienia publicznego. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 58/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 sierpnia 2011 roku 

w sprawie informacji z wykonania budżetu MIasta Lipna za I półrocze 2011r. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 59/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 sierpnia 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Progonozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011 - 2019. więcej...

Uzasadnienie wiecej...
Zał. Nr 1 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 60/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 sierpnia 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Uzasadnienie wiecej...
Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 61/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 sierpnia 2011 roku 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 62/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 sierpnia 2011 roku 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 63/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 31 sierpnia 2011 roku 

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 64/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia  12 września 2011 roku 

zmieniające uchwałe w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy MIasta Lipna na lata 2011 - 2019. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1            więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 65/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 września 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 66/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 19 września 2011 roku 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 67/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 19 września 2011 roku 

w sprawie podstawowych założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu miasta Lipna na rok 2012 oraz  wprowadzenia "Instrukcji planowania budżetu Lipna na rok 2012". więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
Zał. Nr 3 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 68/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 września 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 69/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 września 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011 - 2019. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1            więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 70/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 5 października 2011 roku 

w sprawie odwołania i powołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 71/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 6 października 2011 roku 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 72/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 5 października 2011 roku 

w sprawie pieczęci i stempli używanych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 73/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 5 października 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 74/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 5 października 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011 - 2019. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1            więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 75/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 6 października 2011 roku 

w sprawie powołania inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 76/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 14 października 2011 roku 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 77/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 17 października 2011 roku 

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 78/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 19 października 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1            więcej...
Zał. Nr 2            więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 79/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 19 października 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniaj Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011 - 2019. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1            więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 80/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 25 października 2011 roku 

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 81/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 26 października 2011 roku 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 82/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 9 listopada 2011 roku 

w sprawie prpjektu budżetu miasta Lipna na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 83/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 16 listopada 2011 roku 

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 83a/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 15 listopada 2011 roku 

w sprawie upoważnienia do wydania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 84/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 listopada 2011 roku 

w sprawie ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 85/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 23 listopada 2011 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mista Lipna na lata 2011 - 2019. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1            więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 86/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 23 listopada 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1a  więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2a  więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 87/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 listopada 2011 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mista Lipna na lata 2011 - 2019. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1            więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 88/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 listopada 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...
_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 89/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 grudnia 2011 roku 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 90/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 grudnia 2011 roku 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

_____________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 91/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 28 grudnia 2011 roku 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2011. więcej...

Uzasadnienie. więcej...
Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...
_____________________________________________________________________________________________UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:38:07
Pawel RomańskiEdycja2015-02-10 10:46:36
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 12:38:49
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 12:37:55
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 12:37:43
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 12:37:32
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 12:37:11
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:59:25
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:55:24
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:44:14
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 12:27:47
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 12:15:05
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 11:28:26
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 11:23:06
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 11:22:09
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 11:20:12
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 11:15:08
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 11:13:00
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 11:09:13
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 11:05:41
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 11:03:24
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 10:12:13
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 10:03:57
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 10:01:59
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 09:58:09
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 09:54:05
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 09:49:41
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 09:45:12
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 09:38:56
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 09:35:20
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 09:31:04
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 09:25:26
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 09:18:38
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 09:15:34
Pawel RomańskiEdycja2012-01-18 08:02:16
Pawel RomańskiEdycja2011-08-25 09:33:35
Pawel RomańskiEdycja2011-08-25 09:21:10
Pawel RomańskiEdycja2011-08-25 09:17:39
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 14:36:01
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 14:35:09
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 14:34:12
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 14:33:43
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 14:25:28
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 14:22:07
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 14:19:14
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 14:16:41
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 14:11:56
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 14:09:35
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 14:06:29
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 14:02:58
Pawel RomańskiEdycja2011-08-24 13:56:40
Pawel RomańskiEdycja2011-06-10 14:37:18
Pawel RomańskiEdycja2011-06-10 14:27:53
Pawel RomańskiEdycja2011-06-10 14:20:21
Pawel RomańskiEdycja2011-06-10 14:14:33
Pawel RomańskiEdycja2011-06-10 13:40:28
Pawel RomańskiEdycja2011-06-01 12:07:30
Pawel RomańskiEdycja2011-06-01 08:50:01
Pawel RomańskiEdycja2011-05-26 14:46:48
Pawel RomańskiEdycja2011-05-26 14:45:25
Pawel RomańskiEdycja2011-05-26 14:44:53
Pawel RomańskiEdycja2011-05-26 14:44:19
Pawel RomańskiEdycja2011-05-26 14:37:34
Pawel RomańskiEdycja2011-05-26 14:28:46
Pawel RomańskiEdycja2011-05-26 11:20:03
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-16 14:18:13
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-16 14:15:45
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-16 14:14:06
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-16 14:11:21
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-16 14:02:26
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-05 13:19:08
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-05 13:17:04
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-05 13:14:57
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-05 13:13:22
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-05 13:09:33
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-05 13:07:48
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-05 12:58:31
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-05 12:04:26
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-05 12:02:20
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-05 12:00:38
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-05 12:00:14
Wioletta KowalskaEdycja2011-05-05 11:56:33
Pawel RomańskiEdycja2011-04-29 08:53:18
Pawel RomańskiEdycja2011-04-29 08:50:18
Pawel RomańskiEdycja2011-04-29 08:47:30
Pawel RomańskiEdycja2011-03-30 09:08:41
Pawel RomańskiEdycja2011-03-11 09:36:58
Pawel RomańskiEdycja2011-03-11 09:35:29
Pawel RomańskiEdycja2011-03-11 09:30:14
Pawel RomańskiEdycja2011-03-11 09:26:15
Pawel RomańskiEdycja2011-03-11 09:21:40
Pawel RomańskiEdycja2011-03-11 09:16:43
Pawel RomańskiEdycja2011-03-11 09:11:44
Pawel RomańskiEdycja2011-03-11 09:07:11
Pawel RomańskiEdycja2011-03-11 09:02:53
Pawel RomańskiEdycja2011-03-11 09:00:05
Pawel RomańskiEdycja2011-03-11 08:56:02
Pawel RomańskiEdycja2011-03-10 15:00:02
Pawel RomańskiEdycja2011-03-10 14:58:58
Pawel RomańskiEdycja2011-03-10 14:58:42
Pawel RomańskiDodanie2011-03-10 14:58:18