Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2010

 

Zarządzenie Nr 1/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 05 stycznia 2010 roku

 

w sprawie: przyjęcia regulaminu porządkowego Cmentarza Komunalnego Miasta Lipna i Gminy Lipna, połóżonego w Złotopolu. więcej...

 

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 1a/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 05 stycznia 2010 roku

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 22/09 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

 

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 2/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 15 stycznia 2010 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2010 roku. więcej...

 

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
Zał. Nr 3 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 3/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 02 lutego 2010 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 4/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie: ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze w 2010 r. w MOPS w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4a/10
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 5/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 11 lutego 2010 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Lipno na rok 2010. więcej...

 

Zał. Nr 1     więcej...
Zał. Nr 1.1  więcej...


Zał. Nr 2     więcej...
Zał. Nr 2.1  więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 6/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 15 lutego 2010 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 7/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 26 lutego 2010 roku

 

w sprawie:używania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Lipna samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych, zwrotu kosztów z tego tytułu oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podruży służbowej. więcej...

Zał. Nr 1 więcej....
Zał. Nr 2 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 8/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 02 marca 2010 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2010 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 9/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 02 marca 2010 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 22/09 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie oraz wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 wiecej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 10/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 11/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 17 marca 2010 roku

w sprawie: sposobu reprezentowania Gminy Miasta Lipna we wspólnotach mieszkaniowych. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 12/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 17 marca 2010 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Miasta Lipna za 2009 rok. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 12a/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 17 marca 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasto Lipno na rok 2010. więcej...

Zał. Nr 1     więcej...
Zał. Nr 1.1  więcej...
Zał. Nr 2     więcej...
Zał. Nr 2.1  więcej...
Zał. Nr 3     więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 13/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 01 kwietnia 2010 roku

w sprawie: powołania Komisji pryetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 14/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 06 kwietnia 2010 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Lipno. więcej...

Zał. Nr 1.                    więcej...
Zał. do regulaminu    więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

 

Zarządzenie Nr 15/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 06 kwietnia 2010 roku

w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesom, wiceprezesom (zastępcom prezesów), głównym księgowym spółek prawa handlowego, w których udział Gmina Miasta Lipna przekracza 50% kapitału zakładowego oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 15a/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 kwietnia 2010 roku

 

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 16/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 11 maja 2010 roku

 

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 17/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 01 kwietnia 2010 roku

 

 

w sprawie: powołania Komisji pryetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 18/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 maja 2010 roku

 

 

w sprawie:ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Lipno. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 19/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 31 maja 2010 roku

 

 

w sprawie:powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 20/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 31 maja 2010 roku

 

 

w sprawie:ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z krytej pływalni w Lipnie. więcej...

 

Zał. Nr 1 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 21/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 31 maja 2010 roku

 

 

w sprawie:powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 22/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 31 maja 2010 roku

 

 

w sprawie:powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 23/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 07 czerwca 2010 roku

 

 

w sprawie:wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 24/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 14 czerwca 2010 roku

 

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 25/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 16 czerwca 2010 roku

 

 

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 26/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 16 czerwca 2010 roku

 

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2010. więcej...

 

Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 27/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 czerwca 2010 roku

 

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2010. więcej...

Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 28/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 29 czerwca 2010 roku

 

 

w sprawie:odwołania członka obwodowej komisji wyborczej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 29/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 09 lipca 2010 roku

 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 75/2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipnie (z późniejszymi zmianami w zarządzeniu nr 62/2009 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 01 października 2009 roku). więcej...

Zał. Nr 1 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 30/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 19 lipca 2010 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

 

______________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 31/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 22 lipca 2010 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

 

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 32/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 17 sierpnia 2010 roku

 

w sprawie: podstawowych założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu miasta Lipna na rok 2011 oraz wprowadzenia "Instrukcji planowania budżetu miasta Lipna na rok 2011". więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
Zał. Nr 3 więcej...
Załcyniki do Instrukcji planowania budżetu na 2011 rok. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 33/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 18 sierpnia 2010 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2010. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 34/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 15 września 2010 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 35/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 17 września 2010 roku

 

w sprawie: uruchomienia lokaty weekendowej. więcej...

 ______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 36/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 29 września 2010 roku

 

zmienające uchwałę w sprawie budżetu mista na rok 2010. więcej...

Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 37/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 1 października 2010 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 38/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 4 października 2010 roku

 

w sprawie: regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych - kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Lipno. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. do Regulaminu więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 39/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 września 2010 roku

 

w sprawie: zmiany dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Budżetu Miasta i Urzędu Miejskiego w Lipnie z dnia 12 czerwca 2007 roku. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 40/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 22 października 2010 roku

 

w sprawie: powołania składu komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna. więcej...

________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 41/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 25 października 2010 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2010. więcej...

Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 42/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 listopada 2010 roku

 

w sprawie: projektu budżetu miasta Lipna na 2011 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 43/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 17 listopada 2010 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2010. więcej...

Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2,1 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 43a/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 9 listopada 2010 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia deratyzacji. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 44/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 listopada 2010 roku

 

zmienające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2010. więcej...

Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 45/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 listopada 2010 roku

 

w sprawie: powołania skadu komisji  ds. pryzynawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 46/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 6 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówiebnia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 47/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 6 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 48/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 6 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie miasta Lipna. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 49/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 6 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: powołania Lidera Gminnego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie miasta Lipna. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 50/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 13 grudnia 2010 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010. więcej...

Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 51/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 15 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 52/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 15 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realzacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2011 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 53/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 17 grudnia 2010 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2010. więcej...

Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 54/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 22 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udyielenie yamwienia publicynego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 55/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 22 lipca 2010 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2010. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 56/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: dokumentacji opisującej zasady rachunkowości dla Budżetu Gminy Miasta i Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 57/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 31 grudnia 2010 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2010. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
______________________________________________________________________________________________UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:37:48
Pawel RomańskiEdycja2015-02-10 10:47:46
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 12:57:01
Pawel RomańskiEdycja2014-01-22 12:56:41
Pawel RomańskiEdycja2012-05-09 14:53:00
Pawel RomańskiEdycja2012-05-09 14:52:00
Pawel RomańskiEdycja2012-05-09 14:51:18
Pawel RomańskiEdycja2012-05-09 14:00:58
Pawel RomańskiEdycja2012-05-09 10:42:41
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:44:33
Pawel RomańskiEdycja2011-03-10 14:59:18
Pawel RomańskiEdycja2011-03-10 14:56:57
Pawel RomańskiEdycja2011-03-10 14:55:34
Pawel RomańskiEdycja2011-03-10 14:53:33
Pawel RomańskiEdycja2011-03-10 14:50:20
Pawel RomańskiEdycja2011-03-10 14:46:31
Pawel RomańskiEdycja2011-03-10 14:41:12
Pawel RomańskiEdycja2011-03-10 14:22:46
Pawel RomańskiEdycja2011-03-10 14:16:41
Pawel RomańskiEdycja2011-03-10 14:10:51
Pawel RomańskiEdycja2011-03-10 14:05:01
Pawel RomańskiEdycja2011-03-10 14:00:28
Pawel RomańskiEdycja2011-03-10 13:17:58
Pawel RomańskiEdycja2011-03-10 13:05:16
Pawel RomańskiEdycja2011-03-10 13:01:24
Pawel RomańskiEdycja2011-03-10 12:52:02
Pawel RomańskiEdycja2011-03-07 11:12:52
Pawel RomańskiEdycja2011-03-01 13:20:06
Pawel RomańskiEdycja2011-03-01 13:12:08
Pawel RomańskiEdycja2011-03-01 13:09:49
Pawel RomańskiEdycja2011-03-01 13:08:40
Pawel RomańskiEdycja2011-03-01 13:05:46
Pawel RomańskiEdycja2010-10-26 08:38:06
Pawel RomańskiEdycja2010-10-12 09:58:22
Pawel RomańskiEdycja2010-10-12 09:56:37
Pawel RomańskiEdycja2010-07-19 13:22:05
Pawel RomańskiEdycja2010-07-19 13:20:44
Pawel RomańskiEdycja2010-07-16 07:42:44
Pawel RomańskiEdycja2010-07-16 07:41:17
Pawel RomańskiEdycja2010-07-16 07:33:35
Pawel RomańskiEdycja2010-07-15 14:07:25
Pawel RomańskiEdycja2010-07-15 14:06:01
Pawel RomańskiEdycja2010-07-15 14:02:20
Pawel RomańskiEdycja2010-07-14 08:42:51
Pawel RomańskiEdycja2010-07-14 08:07:55
Pawel RomańskiEdycja2010-07-14 07:50:28
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 11:32:42
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 11:29:47
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 11:29:29
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 11:28:47
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 10:50:09
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 10:45:27
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 10:44:57
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 10:35:11
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 10:09:37
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 10:01:49
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 09:57:16
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 09:49:27
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 09:48:54
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 09:24:54
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 09:24:23
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 09:08:49
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 08:57:24
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 08:55:46
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 08:53:27
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 08:31:09
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 08:29:05
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 08:26:18
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 08:24:58
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 08:23:55
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 08:22:40
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 08:22:05
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 08:21:29
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 08:20:50
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 08:18:58
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 08:18:41
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 08:17:11
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 08:15:16
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 08:13:13
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 08:12:04
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 08:09:28
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 08:01:29
Pawel RomańskiEdycja2010-07-13 08:00:14
Pawel RomańskiDodanie2010-07-13 07:53:47