Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2009

Zarządzenie Nr 1/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 06 stycznia 2009 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2009 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego. więcej


 Zarządzenie Nr 2/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 stycznia 2009 roku

w sprawie: upoważnienia inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odbioru od nich oświadczeń majątkowych. więcej

__________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2A/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2009 roku

w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2009 roku. więcej


 

  Zarządzenie Nr 3/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 stycznia 2009 roku

w sprawie: upoważnienia inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odbioru od nich oświadczeń majątkowych. więcej


 Zarządzenie Nr 4/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 stycznia 2009 roku

w sprawie: upoważnienia starszego inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odbioru od nich oświadczeń majątkowych. więcej 


 

 Zarządzenie Nr 5/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2009 roku

w sprawie: powołania komisji odbiorowej. więcej


 Zarządzenie Nr 5a/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2009 roku

w sprawie: wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej

 ________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 stycznia 2009 roku

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Miejskiej w Lipnie. więcej


 Zarządzenie Nr 7/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 stycznia 2009 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego. więcej


 Zarządzenie Nr 8/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 stycznia 2009 roku

w sprawie: ustalenia kosztów odpłatności za usługi opiekuńcze w 2009r. w MOPS w Lipnie. więcej


 Zarządzenie Nr 9/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 lutego 2009 roku

w sprawie: utworzenia Świetlicy Środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie. więcej


 Zarządzenie Nr 10/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 04 marca 2009 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2009 roku. więcej


 Zarządzenie Nr 13/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 05 marca 2009 roku

w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. więcej


 

 

Zarządzenie Nr 14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Miasta Lipna za 2008 rok więcej

_________________________________________________________________________________

Zarzadzenie Nr 17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 marca 2009 roku

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcie postępowania sprawdzającego. więcej

__________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/2009
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 marca 2009 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży. więcej

_________________________________________________________________________________

 Zarządzenie Nr 19
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 kwietnia 2009 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 kwietnia 2009 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 04 maja 2009 roku

w sprawie: poddania procesowi konsultacji społecznych aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipna na lata 2007-2015 więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 22
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej

Regulamin Organizacyjny więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny) więcej...
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny) więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny) więcej...
Zał. Nr 4 (Wydział Finansowo - Księgowy) więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej) więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności) więcej...

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Lipna. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 24
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 maja 2009 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenia Nr 25
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 maja 2009 roku

w sprawie: planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Lipna. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 26
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 maja 2009 roku

w sprawie: powołania komisji Konkursowej do oceny i wyboru projektu flagi dla Miasta Lipna w związku z ogłoszonym w dn. 8 kwietnia 2009 roku otwartego konkursu na projekt flagi dla Miasta Lipna. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 27
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 maja 2009 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia 24/09 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 28
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 maja 2009 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 29
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 02 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia 24/09 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 30
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lipno na rok 2009 więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 31
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcie postępowania sprawdzającego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 33
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 34
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

__________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 35
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 czerwca 2009 roku

w sprawie: nadania Urzędowi Miejskiemu w Lipnie Regulaminu Pracy. więcej

Zał. Nr 1 - (Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Lipnie) więcej...
_________________________________________________________________________________

Zarzadzenie Nr 36
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 37
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych. więcej

__________________________________________________________________________________

Zarzadzenie Nr 38
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej

__________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 39
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lipna na rok 2009. więcej

__________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 40
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 lipca 2009 roku

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 41
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 04 sierpnia 2009 roku

w sprawie: naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 42
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 07 sierpnia 2009 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 43
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 lipca 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej. więcej

__________________________________________________________________________________

Zarządzenia Nr 44
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 sierpnia 2009 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Miasta Lipna za I półrocze 2009r. więcej

__________________________________________________________________________________

 Zarządzenie Nr 45
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 sierpnia 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

__________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 46
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 sierpnia 2009 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekracji. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 47
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 sierpnia 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Lipna na rok 2009. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 48
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 sierpnia 2009 roku

w sprawie: wyznaczenia likwidatora Zakładu Obsługi Komunalnej Miasta Lipna w Lipnie. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 49
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  25 sierpnia 2009 roku

w sprawie: sposobu reprezentowania Gminy Miasta Lipna we wspólnotach mieszkaniowych. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 50
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 sierpnia 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 51
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 01 września 2009 roku

w sprawie: określenia osób uprawnionych do bezpłatnego korzystania z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 01 września 2009 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej

_________________________________________________________________________________

 Zarządzenie Nr 53
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 04 września 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarzadzenie Nr 54
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 04 września 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 55
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 września 2009 roku

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcie postępowania sprawdzającego. więcej

________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 56
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 września 2009 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 57
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 września 2009 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Lipna w dziedzinie - piłka nożna. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 58
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 września 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 59
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 września 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 60
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 września 2009 roku

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcie postępowania sprawdzającego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 61
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 września 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Lipno na rok 2009. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 62
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 października 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 75/ 2007 Burmistrza Miasta  Lipna z dnia z 8 listopada 2007 roku w sprawie procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 62A
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 października 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 60/ 2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie dodatkowych zapisów w polityce rachunkowości dotyczących projektów unijnych. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 63
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 października 2009 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2009 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w dziedzinie- piłka nożna. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 64
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 października 2009 roku

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcie postępowania sprawdzającego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 65
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 października 2009 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w dziedzinie piłka nożna. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 65A
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 października 2009 roku

w sprawie: powołania komisji ds. oceny i weryfikacji poprawności wysokości naliczonych opłat dotyczących centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody w budynkach znajdujących się w zarządzie ZOK Lipno. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 66
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 września 2009 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Lipnie. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 67
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 września 2009 roku

w sprawie: przeprowadzenia deratyzacji. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 68
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 listopada 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji Egazminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Jarosława Lenkiewicza. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 69
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 grudnia 2009 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 70
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 grudnia 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 71
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 grudnia 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 72
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 grudnia 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 73
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Lipno na rok 2009. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 74
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 75
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 grudnia 2009 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2010 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 76
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie: powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 77
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Lipno na rok 2009. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 78
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie: upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza. więcej

_________________________________________________________________________________UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2018-12-04 11:41:30
Pawel RomańskiEdycja2018-12-04 11:36:29
Pawel RomańskiEdycja2018-12-04 11:30:40
Pawel RomańskiEdycja2018-12-04 11:26:50
Pawel RomańskiEdycja2018-12-04 11:20:02
Pawel RomańskiEdycja2018-12-04 10:58:18
Pawel RomańskiEdycja2018-12-04 10:15:32
Pawel RomańskiEdycja2018-12-03 12:58:26
Pawel RomańskiEdycja2018-12-03 12:54:14
Pawel RomańskiEdycja2018-12-03 12:49:33
Pawel RomańskiEdycja2018-12-03 12:47:16
Pawel RomańskiEdycja2018-12-03 12:33:30
Pawel RomańskiEdycja2018-12-03 12:16:02
Pawel RomańskiEdycja2018-12-03 12:12:02
Pawel RomańskiEdycja2018-12-03 12:05:30
Pawel RomańskiEdycja2018-12-03 11:58:39
Pawel RomańskiEdycja2018-12-03 11:51:27
Pawel RomańskiEdycja2018-12-03 11:47:21
Pawel RomańskiEdycja2018-12-03 11:28:29
Pawel RomańskiEdycja2018-12-03 11:01:18
Pawel RomańskiEdycja2018-12-03 10:55:19
Pawel RomańskiEdycja2018-12-03 10:21:06
Pawel RomańskiEdycja2018-12-03 10:13:44
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:39:19
Pawel RomańskiEdycja2016-02-26 10:34:07
Pawel RomańskiEdycja2015-02-10 10:48:03
Pawel RomańskiEdycja2012-10-05 12:26:43
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:47:02
Pawel RomańskiEdycja2012-04-25 10:45:00
Pawel RomańskiEdycja2010-08-05 15:04:28
Pawel RomańskiEdycja2010-08-05 15:03:46
Pawel RomańskiEdycja2010-08-05 14:54:44
Pawel RomańskiEdycja2010-07-14 08:00:23
Mariusz WoźniakEdycja2009-10-26 11:35:18
Mariusz WoźniakEdycja2009-10-26 09:57:52
Mariusz WoźniakEdycja2009-10-26 09:44:30
Mariusz WoźniakEdycja2009-10-26 09:29:25
Mariusz WoźniakEdycja2009-10-26 09:29:23
Mariusz WoźniakEdycja2009-10-26 09:10:01
Mariusz WoźniakEdycja2009-10-26 08:56:23
Mariusz WoźniakEdycja2009-10-26 08:31:05
Mariusz WoźniakEdycja2009-10-26 08:25:57
Mariusz WoźniakEdycja2009-10-26 08:09:25
Mariusz WoźniakEdycja2009-03-17 10:02:52
Mariusz WoźniakEdycja2009-03-10 14:16:48
Mariusz WoźniakEdycja2009-03-10 13:52:23
Mariusz WoźniakEdycja2009-03-10 13:51:48
Mariusz WoźniakEdycja2009-03-10 13:46:02
Mariusz WoźniakEdycja2009-03-10 13:40:24
Mariusz WoźniakEdycja2009-03-10 13:34:04
Mariusz WoźniakEdycja2009-03-10 13:29:45
Mariusz WoźniakEdycja2009-03-10 13:00:42
Mariusz WoźniakEdycja2009-03-10 13:00:15
Mariusz WoźniakEdycja2009-03-10 11:48:48
Mariusz WoźniakEdycja2009-03-10 10:59:19
Mariusz WoźniakEdycja2009-03-10 10:58:46
Mariusz WoźniakEdycja2009-03-10 10:57:59
Mariusz WoźniakDodanie2009-03-10 09:53:18