Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Maista Lipna w sprawie wszczęcia postępowaniana administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznbego, polegającego na budowie oświetlenie ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Malinowskiego.


Zgodnie z art. 49a ustawy Kpa, wywiesza się na tablicy ogłoszeń zawiadomienie o przystąpieniu do zakończenie postępowania administracyj nego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwsteycji polegającej na nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 1834/8 położónej przy ul. Dobrzyńskiej obręb nr 8 miasta Lipna.


Zgodnie z art. 49a ustawy Kpa, wywiesza się na tablcy ogłoszeń zawiadomienie o przystąpieniu do zakończenia postepowania adminidstracyjneg, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu garaży w zabudowie szeregowej na działkach nr 1339/30 i nr 1399/38 na os. Reymonta, obręb nr 7 miasta Lipna.


Zgodnie z art. 49a ustawy KPA, wywiesza się na tablicy ogłoszeń decyzję Burmistrza Miasta Lipna nr WGK/RG.6733.20.2020 z dnia 26.08.2020 r., dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV przy ul. Nieszawskiej. więcej ...


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącego budowy linii kablowej nn 0,4 kV w rejonie ulicy Nnieszawskiej i ulicy Ekologicznej. więcej ...


Wywiesza się na tablicy ogłoszeń Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczacego budowy lini kablowej nn 0,4 kV w pasie drogowym ul. Pomorskiej. więcej ... 


Zgodnie z art. 49a ustawy KPA, wywiesza się na tablicy ogłoszeń zawiadomienie o zebranych dowodach i przystąpieniu do zakończenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV przy ul. Nieszawskiej. więcej ...


Zgodnie z art. 49a KPA, wywiesza się na tablicy ogłoszeń postanowienie sprostowania omyłki pisareskij do decyzji Burmistrza Maista Lipna nr WGK/RG.6730.61.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. więcej ...


Zgodnie z art. 49a KPA, wywiesza się Obiweszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcie postępowania administracyjnego dtyczącego wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budpwie obiektu szkolnictwa- Szkoła Specjalna w Lipnie. więcej ...


Zgodnie z art. 49a KPA, wywiesza sie na tablicy Postanowienie odwieszenia postepowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii nN 0,4 kV przy ul. Nieszawskiej. więcej ...


Zgodnie z art. 49a KPA, wywiesza sie na tablicy zawiadomienie o złożonym odwołaniu od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkwoania budynku biblioteki miejskiej na budynek mieszkalny, położóny na os. Sikorskiego. więcej ...


Zgodnie z art. 49a KPA, wywiesz sie na tablicy ogłoszeń Decyzję Burmistrza Miasta Lipna o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkwoania budynku usługowo- produkcyjnego na budynek mieszkalny, położóny przy ul. Miedzianej. więcej ...


Zgodnie z art. 49a KPA, wywiesz sie na tablicy ogłoszeń Decyzję Burmistrza Miasta Lipna o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkwoania budynku biblioteki miejskiej na budynek mieszkalny, położóny na os. Sikorskiego. więcej ...


Zgodnie z art. 49a KPA, wywiesz sie na tablicy ogłoszeń Decyzję Burmistrza Miasta Lipna o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowego przy ul. Nieszawskiej w Lipnie. więcej ...


Zgodnie z art. 49a KPA, wywiesza się na tablicy ogłoszeń zawiadomienie o przystąpieniu do zakończenie postepowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej zmienie sposobu uzytkowania budynku usługowo-produkcyjnego na budynek mieszkalny, położony przy ul. Miedzianej. więcej ...


Zgodnie z art. 49a KPA, wywiesza się na tablicy ogłoszeń zawiadomienie o przystąpieniu do zakończenie postepowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmienie sposobu uzytkowania budynku biblioteki miejskiej na budynek mieszkalny wielorodzinny, położony na os. Sikorskiego. więcej ...


Zgodnie z art. 49a KPA, wywiesza się na tablicy ogłoszeń zawiadomienie o przystąpieniu do zakończenie postepowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej budowie budynku handlowo-usługowego przy ul. Nieszawskiej. więcej ...


Zgodnie z art. 49a KPA, wywiesza się na tablicy ogłoszeń zawiadomienie o przystąpieniu do zakończenie postepowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego przy ul. Dobrzyńskiej. więcej ...


Zgodnie z art. 49a KPA, wywiesza się na tablicy ogłoszeń decyzję Burmistrza Miasta Lipna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WGK/RG.6733.64.2019. Treść decyzji ...


Zgodnie z art. 49a KPA, wywiesza się na tablicy ogłoszeń decyzję Burmistrza Miasta Lipna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WGK/RG.6733.63.2019. Treść decyzji ...


Zgodnie z art. 49a KPA, wywiesza sie na tablicy zawiadomienie o przystąpieniu do zakończeni postepowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak WGK/RG.6733.64.4.2019 treść zawiadomienia ...


 Zgodnie z art. 49a KPA, wywiesza sie na tablicy zawiadomienie o przystąpieniu do zakończeni postepowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak WGK/RG.6733.63.8.2019. treść zawiadomienia ...


Zgodnie z art. 49a KPA, wywiesza sie na tablicy ogłoszeń decyzjie Burmistrza Miasta Lipna o ustaleniu warunków zabudowy nr WGK/RG.6730.58.2019. Treść decyzji ....


Zgodnie z art.49a KPA, wywiesza sie na tablicy ogłoszeń decyzję Burmistrza Maista Lipna o ustleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WGK/RG.6733.62.2019. Treść decyzji...


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcie postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie budynku szkoły muzycznej w Lipnie. więcej...


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inewstycji celu publicznego, polegającego na przebudowie linii SN/nn w rejonie ulic: Dolnej, Górnej, Skępskiej, Szkolnej, Kilińskiego. więcej ...


Obwieszczenie Burmistrza Maista Lipna ws. wszczęcie postepowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II, o sale gimnastyczną z szatniami. więcej ...


Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku ws. decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN wraz z wymianą stacji tranformatorowej i wymianą dwóch słupów linii napowietrznej SN-15 kV, w okolicy ul. Ogrodowej, obręb nr 8 i obręb nr 9. Obwieszczenie wywieszone no okres 14 dni od dnia 12 czerwca 2019 r. więcej ...


Zgodnie z art. 49a Kpa (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zmianami) udostepnia się decyzję Burmistrza Maista Lipna o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu uzytkowania części budynku przedszkola na Kinder Park wraz z zabudową wiaty przy ul. Ptasiej.  więcej ...


Zgodnie z art. 49a Kpa (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zmianami) udostepnia się decyzję Burmistrza Maista Lipna o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego DINO przy ul. Nieszawskiej.  więcej ...


Zgodnia z art. 49a Kpa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.), umieszczenie na tablicy ogłoszęń decycji Burmistrza Miasta Lipna, znak WGK/RG.6730.61.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.. więcej ...


Obiweszczenie Burmistrza Miasta Lipna dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego ws. wydania decyjzji o ustlenaiu lokalizacji inwestcyji celu publicznego na działkach oanczonych numerami ewidencyjnymi 344/12 i 454 położonych przy ul. 3 Maja, obręb nr 15 miasta Lipna. więcej ...


Zgodnie z art. 49a Kpa (Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zmianami) udostepnia się decyzję Burmistrza Maista Lipna o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Szczęśliwej. więcej ...


Obwieszczenie Burmistrza Maista Lipna, dotyczące wszczęcia postępowania lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej do trzydziestu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych przy ul. Dolnej. więcej ...


Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania parteru budynku przedszkola miejskiego na pomieszczenia pobytu dziennego dla osób starszych i niesamodzielnych, zlokalizowanego na działce nr 760/19 położonej na os. Sikorskiego w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Lipna. więcej ...


Zawiadomienie o przystąpieniu do zakończenia postępwoania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na zmianie sposobu użytkowania patreru przedszkola miejskiego na pomieszczenia pobytu dziennego dla osób starszych i niesamodzielnych.  więcej ...


Obwieszczenie Burmistrza Maista Lipna ws. wszczęcia postepowania administracyjnego dotyczącego zmiany sposobu użytkowania parteru budynku przedszkola miejskiego na os. Sikorskiego, na pomieszczenia pobytu dziennego dla osób starszych i niesamodzielnych. więcej ...


Zawiadomienie o przystąpieniu do zakończenia postepowania ws. wydania decyzji o ustleniu loklaizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Szczęśliwej. więcej ...


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego budowy napowietrznej słupowej stacji trnasformatorowej, energetycznej linii kablowej średniego napięcia oraz energetycznej linii kablowej niskiego napięcia, zlokalizowanych przy ul. Nieszawskiej. więcej ...


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Górnej, ul. Spółdzielcze, ul. Południowej i ul. Wschodniej. więcej ...


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy sieci wodociągowej i kanalizacji przy ul. Ekologicznej, ul. Nieszawskiej. więcej ...


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcie postępowania administracyjnego, dotyczącego budowy kalnalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Szczęśliwej. więcej ... 


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postepowania adminstracyjnego, dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Ptasiej i ul. Orlej. więcej ...


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Ekologicznej i ul. Nieszawskiej. więcej ...


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszcęcia postepowania administracyjnego, dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Szczęśliwej. więcej ...


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszcęcie poastepowania administracyjnego dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej oraz odcinka drgi gminnej ul. Wschodniej i ul. Granicznej. więcej ...


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępowania dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Lipnie. więcej ...


Zawiadomienie o zebranych dowodach i przystąpieniu do zakończenia postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, polegających na budowie czterech budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Nieszwskiej. więcej...


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipnaws. wszczęcia postępwoania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budiwie sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami przy ul. Wyszyńskiego.  więcej ...


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipnaws. wszczęcia postępwoania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budiwie sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami przy ul. Komunalnej i ul. Włocławskiej. więcej  ...


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej  wraz ze studniami rewizyjnymi oraz sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Ptasiej. więcej ...


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie odcinka linii kablowej nn w pasie drogowym ul. Platanowej. więcej ...


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Miedzianej. więcej ...


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępowania adminstracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Miedzianej. więcej ...


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcie postepowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Bukowej. więcej ...


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego zamierzenia inwestcyjnego, polegającego na budowie linii kablowej nn dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Wschodniej. więcej ...Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie stanowiska słupowego linii napowietrznej SN 15kV z zejściem kablowym.Zamierzenie zlokalizowane na działkach przy ul. Marmurowej, Górnej, Spółdzielczej, Wschodniej Skępskiej. więcej...
___________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy portiernii z przeznaczeniem pod sport i rekreację przy ul. Wyszyńskiego w Lipnie. więcej ...
___________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Lipna ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WGK/RG.6733.30.2016 polegającej na budowie oczka wodnego przy ul. Cegielnej w Lipnie. więcej ...
___________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na  rozbudowie budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lipnie im. Czesława Janczarskiego, przy ul. Różyckiego. więcej ...

___________________________________________________________________________________________________________
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 im. Czesława Janczarskiego, przy ul. Różyckiego. więcej...
___________________________________________________________________________________________________________
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws . wszczęcia postępwoania administracyjnego dotyczącego budowy portiernii dla sprotu i rekreacji. więcej ...
___________________________________________________________________________________________________________
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcie postępowania administracyjnego dotyczącego budowy stacji uzdatniania wody przy pl. 11 Listopada w Lipnie. więcej ...
___________________________________________________________________________________________________________
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie oczka wodnego w rejonie ulic Cegielnej i Mickiewicza. więcej ..
___________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustelniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: rozbudowie budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lipnie. więcej ...
___________________________________________________________________________________________________________
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustelniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:  modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lipnie. więcej ...
___________________________________________________________________________________________________________
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenie inwestycyjnego polegajacego na: budowie hali gospodarczej z przeznaczeniem pod sport i rekreację. więcej ...
___________________________________________________________________________________________________________
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmiane konstrukcji dachu oraz częściowej rozbiórce budynku strażnicy OSP w Lipnie. więcej ... 
___________________________________________________________________________________________________________
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka kanlaizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Żeromskiego. więcej ...
___________________________________________________________________________________________________________
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie hali gospodarczej o konstrukcji stalowej z dachem dwuspadowym. więcej ...
___________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipnaws. wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie konstrukcji dachu oraz częściowej rozbiórce budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie. więcej ...
___________________________________________________________________________________________________________
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postepowania administracyjnego na wniosek  ENERGA-OPRATOR S. A. ODDZIAŁ W TORUNIU, REJON DYSTRYBUCJI W BORDNICY, z siedzibą przy ul. 18 Stycznia 40 w Brodnicy, reprezentowanego przez pełnomocnika Energia Projektowanie Group sp. z  o. o., Biuro Regionalne w Toruniu z siedzibą przy pl. Fr. Skarbka w Toruniu, dotyczącego wydania decyzli o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego  na budowie linii kablowej 0,4 kV do budynków mieszkalnych przy ul. Sportowej.  więcej ...
___________________________________________________________________________________________________________
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego w Lipnie, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na modernizacji i budowie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowy ul. Budowlanej. więcej...
___________________________________________________________________________________________________________
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postepowania administracyjnego na wniosek  ENERGA-OPRATOR S. A. ODDZIAŁ W TORUNIU, REJON DYSTRYBUCJI W BORDNICY, z siedzibą przy ul. 18 Stycznia 40 w Brodnicy, reprezentowanego przez pełnomocnika Krzysztofa Dmoch,  dotyczącego wydania decyzli o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego  na budowie linii kablowej 0,4 kV YAKXS 4 x 120 mm2 dł. około 280,0 m z szafkami kablowo-pomiarowymi zasilającymi budynki mieszkalne  w pasie drogowym ul. Górnej. więcej ...
___________________________________________________________________________________________________________
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postepowania adminitracyjnego na wniosek PUK w Lipnie sp. z o. o. dotyczącego wydania decyzli o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci wodociągowej w paise drogowul ul. Dolnej, ul. Spółdzielczej i ul. Wschodniej. więcej ...
___________________________________________________________________________________________________________
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy skrzyżowania ul. 3 Maja i ul. 22 Stycznia w Lipnie. więcej ...
___________________________________________________________________________________________________________
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. zebranych dowodów i przystąpieniu do zakończenia postępowania wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie skrzyżownia ul. 3 Maja i ul. 22 Stycznia. więcej ...
___________________________________________________________________________________________________________
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, polegajacej na budowie budynku socjalnego. więcej ...
___________________________________________________________________________________________________________
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie skrzyżowania ul. 3 Maja i ul. 22 Stycznia. więcej ...
___________________________________________________________________________________________________________
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2015 ws. wydania decyzji zmieniającej do decyzji nr 1/2015, znak WIR.II.747.2.2014. więcej ...
___________________________________________________________________________________________________________
Obwieszczenie Burmistrza Maista Lipna ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie instalacji biologicznego przetwarzania (biostabilizacji) frakcji odpadów biodegradowalnych wydzielanej ze zmieszanych odpadów komunalnych z możliwością biologicznego suszenia. więcej ...
___________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Gminy Miasta Lipna,dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii oświetleniowej w pasie drogowym ul. Ptasiej. więcej ...
___________________________________________________________________________________________________________
Obwieszczenie Burmistrza Miata Lipna ws. wszczecia postepowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla PUK w Lipnie sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 47 w Lipnie. więcej ...

___________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagodpsodarowania przestrzennego województwa kujawsko - pomorskiego. Informacje o termiach zapoznaznia się z aktami sprawy oraz składaniu uwag. więcej ...
___________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospoadrowania przestrzennego województwa kujawsko - pomorskiego Uchwała nr LIV/823/14 z dnia 27 października 2014 r. wiecej ...
___________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipnaws. wszczęcia postepowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na : budowie linii nn dla działek budowlanych położonych przy ul. Cmentarnej. więcej ...

___________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie linii  kablowej nn 0,4 kV w pasie drogowym ul. Kilińskiego. więcej ...

___________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Podgórnej. więcej ...

___________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wydania decyzji umarzającej dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie drogi o szerokości ok. 5,0 m ze zjazdem od strony ul. Wyszyńskiego. więcej ...

___________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcie postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: modernizaji i budowie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. 3 Maja. więcej ...

___________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie kanalizacji deszczowej na os. Kwiatów. więcej ...

___________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie linii ośwetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi. wiecej ...

___________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenia Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępowania adminitracyjnego, dotyczącego wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowa przyłącza elektroenergetycznego dla zadania „przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Cegielnej w Lipnie”. Więcej ...

___________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydznania decyzji o ustaleniu loklaizacji inwesycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wewnętrznej... więcej ...

___________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcji celu publicznego polegającego na budowie odcinka kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. 3 Maja. więcej ...

___________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępownia dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji transformatorowej wraz z linia kablową średniego i niskiego napiecia. więcej ...

___________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. zebranych dowodów i przystąpienia do zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla budowy energetycznej linii kablowej . więcej ...

___________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. zebranych dowodów i przystąpienia do zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla budowy buynku socjalnego na działkach oznaczonych numerami 1567/3, 1568/3 i 1557/4. więcej ... 

___________________________________________________________________________________________________________
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. zebranych dowodów i przystąpienia do zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla budowy buynku socjalnego. więcej ...

___________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ws. budowy budynku siłowni do  kogeneracyjnego wytwarzania energii . więcej ...

_______________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipno ws. wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie budynku socjalnego na działce nr 1564/24. więcej ... 

_________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipno ws. wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie budynku socjalnego na działkach nr 1567/3, 1568/3 i 1557/4. więcej ... 

_________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie oczka wodnego. więcej...

_________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipno ws. wszczęcia postępowania administracyjneo polegającego na wydaniu deczyji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w sprawie: budowie oczka wodnego. więcej...

_________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipno ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie pompowni dla miejsckiej sieci ciepłowniczej. więcej...

 ______________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie hali magazynowej, rozbudowie hali sortowni odpadów oraz rozbudowie budynku administracyjno - socjalnego zlokalizowanych na terenie składowiska odpadów komunalnych położonego przy ul. Wyszyńskiego więcej...

Obwieszczenie w sprawie budowy pompowni dla miejskiej sieci ciepłowinczej DN 200 w Lipnie, zlokalizowanej przy ul. Bulwarnej w Lipnie na działce oznaczonej numerem eiwd. 1244/2, obręb nr 7. więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:  budowie kanalizacji sanitarnej w pasie  drogowym ulic: Polnej, Krzywoustego i Piastów . więcej...

Obieszczenie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego polegającego na: przebudowie obszaru Pl. Dekerta wraz z remontem włączonych do niego ulic .... więcej...

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: rozbudowie hali magazynowej, rozbudowie hali sortowni odpadów oraz rozbudowie budynku administracyjno - socjalnego zlokalizowanych na terenie składowiska odpadów komunalnych położonego przy ul. Wyszyńskiego działka oznaczona numerem ewid. 278/3 w Lipnie. więcej...

 

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Dagmara KurtoEdycja2020-10-12 11:11:22
Dagmara KurtoEdycja2020-10-12 11:10:40
Dagmara KurtoEdycja2020-10-07 09:39:37
Dagmara KurtoEdycja2020-10-07 08:43:31
Dagmara KurtoEdycja2020-10-07 08:42:41
Dagmara KurtoEdycja2020-08-27 09:00:23
Dagmara KurtoEdycja2020-08-27 08:59:09
Dagmara KurtoEdycja2020-08-27 08:57:49
Dagmara KurtoEdycja2020-08-25 13:58:17
Dagmara KurtoEdycja2020-08-03 10:13:03
Dagmara KurtoEdycja2020-07-16 14:05:17
Dagmara KurtoEdycja2020-07-07 14:02:34
Dagmara KurtoEdycja2020-07-07 13:31:51
Dagmara KurtoEdycja2020-06-18 11:08:59
Dagmara KurtoEdycja2020-06-03 10:25:38
Dagmara KurtoEdycja2020-06-03 10:23:24
Dagmara KurtoEdycja2020-06-03 10:21:14
Dagmara KurtoEdycja2020-05-22 12:51:43
Dagmara KurtoEdycja2020-05-22 12:48:30
Dagmara KurtoEdycja2020-05-22 12:28:37
Dagmara KurtoEdycja2020-03-27 11:08:43
Dagmara KurtoEdycja2020-02-05 09:53:44
Dagmara KurtoEdycja2020-02-05 09:52:14
Dagmara KurtoEdycja2020-01-21 12:20:20
Dagmara KurtoEdycja2020-01-21 12:19:48
Dagmara KurtoEdycja2020-01-21 12:17:12
Dagmara KurtoEdycja2020-01-09 12:05:52
Dagmara KurtoEdycja2020-01-09 11:59:53
Dagmara KurtoEdycja2019-10-23 10:52:31
Dagmara KurtoEdycja2019-08-21 12:56:33
Dagmara KurtoEdycja2019-08-21 12:56:06
Dagmara KurtoEdycja2019-07-09 12:08:19
Dagmara KurtoEdycja2019-07-09 12:01:36
Dagmara KurtoEdycja2019-06-12 11:35:14
Dagmara KurtoEdycja2019-06-12 11:34:12
Dagmara KurtoEdycja2019-06-12 11:29:41
Dagmara KurtoEdycja2019-06-12 11:27:34
Dagmara KurtoEdycja2018-12-24 09:24:55
Dagmara KurtoEdycja2018-11-06 08:54:33
Dagmara KurtoEdycja2018-08-09 10:25:46
Dagmara KurtoEdycja2018-08-09 10:23:47
Dagmara KurtoEdycja2018-07-24 11:22:07
Dagmara KurtoEdycja2018-07-10 10:16:08
Dagmara KurtoEdycja2018-06-29 09:05:33
Dagmara KurtoEdycja2018-06-29 08:59:27
Dagmara KurtoEdycja2018-06-15 07:49:15
Dagmara KurtoEdycja2018-04-10 10:44:16
Dagmara KurtoEdycja2018-04-09 13:23:24
Dagmara KurtoEdycja2018-04-04 09:41:14
Dagmara KurtoEdycja2018-04-04 09:39:45
Dagmara KurtoEdycja2018-04-04 09:36:36
Dagmara KurtoEdycja2018-03-08 12:19:39
Dagmara KurtoEdycja2018-02-22 12:08:06
Dagmara KurtoEdycja2018-02-22 12:04:58
Dagmara KurtoEdycja2018-02-22 12:04:39
Dagmara KurtoEdycja2018-02-22 12:01:46
Dagmara KurtoEdycja2018-01-10 11:53:49
Dagmara KurtoEdycja2017-10-19 09:28:00
Dagmara KurtoEdycja2017-07-18 12:07:19
Dagmara KurtoEdycja2017-04-26 09:55:52
Dagmara KurtoEdycja2017-04-26 09:47:31
Dagmara KurtoEdycja2017-04-26 09:45:42
Dagmara KurtoEdycja2017-03-02 12:59:33
Dagmara KurtoEdycja2017-03-02 12:58:29
Dagmara KurtoEdycja2017-03-02 12:57:31
Dagmara KurtoEdycja2017-03-02 12:55:39
Dagmara KurtoEdycja2017-02-16 10:22:31
Dagmara KurtoEdycja2017-02-14 09:21:54
Dagmara KurtoEdycja2017-02-07 07:46:35
Dagmara KurtoEdycja2017-01-20 09:42:09
Dagmara KurtoEdycja2017-01-20 09:41:13
Pawel RomańskiEdycja2016-06-17 13:47:09
Pawel RomańskiEdycja2016-06-17 13:45:42
Pawel RomańskiEdycja2016-06-17 13:42:00
Pawel RomańskiEdycja2016-06-17 13:41:08
Pawel RomańskiEdycja2016-06-17 13:37:00
Pawel RomańskiEdycja2016-06-17 13:34:39
Pawel RomańskiEdycja2016-06-17 13:34:24
Dagmara KurtoEdycja2016-05-25 11:08:09
Dagmara KurtoEdycja2016-05-25 11:07:02
Dagmara KurtoEdycja2016-05-09 09:21:43
Dagmara KurtoEdycja2016-04-19 12:16:15
Dagmara KurtoEdycja2016-04-19 12:13:20
Dagmara KurtoEdycja2016-04-19 12:12:28
Dagmara KurtoEdycja2016-04-19 10:06:51
Dagmara KurtoEdycja2016-04-19 09:37:50
Dagmara KurtoEdycja2016-03-24 10:03:31
Dagmara KurtoEdycja2016-03-07 08:59:08
Dagmara KurtoEdycja2016-03-07 08:57:31
Dagmara KurtoEdycja2016-03-07 08:57:08
Dagmara KurtoEdycja2016-03-07 08:48:15
Dagmara KurtoEdycja2016-03-07 08:44:49
Dagmara KurtoEdycja2016-03-07 08:44:13
Dagmara KurtoEdycja2016-02-22 10:53:43
Dagmara KurtoEdycja2016-02-02 11:15:46
Dagmara KurtoEdycja2016-02-02 11:14:31
Dagmara KurtoEdycja2016-01-25 13:56:05
Dagmara KurtoEdycja2016-01-21 13:09:27
Dagmara KurtoEdycja2016-01-21 13:08:09
Dagmara KurtoEdycja2016-01-21 08:50:32
Dagmara KurtoEdycja2016-01-21 08:49:02
Dagmara KurtoEdycja2015-09-02 14:15:05
Dagmara KurtoEdycja2015-09-02 13:06:19
Dagmara KurtoEdycja2015-09-02 13:04:46
Dagmara KurtoEdycja2015-09-02 11:12:44
Dagmara KurtoEdycja2015-09-02 11:10:56
Dagmara KurtoEdycja2015-09-02 11:09:47
Dagmara KurtoEdycja2015-09-02 09:50:15
Dagmara KurtoEdycja2015-07-22 08:25:59
Dagmara KurtoEdycja2015-07-07 09:22:03
Dagmara KurtoEdycja2015-06-12 09:54:07
Dagmara KurtoEdycja2015-06-12 09:53:26
Dagmara KurtoEdycja2015-06-10 10:31:09
Dagmara KurtoEdycja2015-05-26 11:00:46
Dagmara KurtoEdycja2015-05-26 10:58:32
Dagmara KurtoEdycja2015-03-27 07:53:21
Dagmara KurtoEdycja2015-03-26 09:40:22
Dagmara KurtoEdycja2015-03-25 08:26:06
Dagmara KurtoEdycja2015-03-24 14:00:12
Dagmara KurtoEdycja2015-03-02 13:58:55
Dagmara KurtoEdycja2015-03-02 13:56:05
Dagmara KurtoEdycja2015-03-02 13:45:10
Dagmara KurtoEdycja2015-03-02 13:42:47
Dagmara KurtoEdycja2015-02-17 11:09:25
Dagmara KurtoEdycja2015-02-17 11:06:55
Dagmara KurtoEdycja2015-02-17 11:04:53
Dagmara KurtoEdycja2015-02-17 11:03:13
Dagmara KurtoEdycja2015-02-17 10:51:32
Dagmara KurtoEdycja2015-02-17 10:49:54
Dagmara KurtoEdycja2015-02-16 11:42:05
Dagmara KurtoEdycja2015-02-16 11:37:42
Dagmara KurtoEdycja2015-01-28 08:48:53
Dagmara KurtoEdycja2014-07-02 12:39:46
Dagmara KurtoEdycja2014-07-02 12:38:14
Dagmara KurtoEdycja2014-06-10 09:23:53
Dagmara KurtoEdycja2014-04-15 11:29:05
Dagmara KurtoEdycja2014-04-15 11:24:45
Dagmara KurtoEdycja2014-04-15 11:19:53
Dagmara KurtoEdycja2014-04-11 08:13:47
Dagmara KurtoEdycja2014-03-26 11:01:36
Dagmara KurtoEdycja2014-02-12 08:58:56
Dagmara KurtoEdycja2014-02-06 11:08:24
Dagmara KurtoEdycja2013-12-13 12:06:12
Dagmara KurtoEdycja2013-12-13 12:03:46
Dagmara KurtoEdycja2013-12-13 12:02:01
Dagmara KurtoEdycja2013-12-13 11:56:34
Dagmara KurtoEdycja2013-12-13 11:53:38
Dagmara KurtoEdycja2013-12-13 11:50:40
Dagmara KurtoEdycja2013-12-13 11:44:25
Dagmara KurtoEdycja2013-12-13 11:38:14
Dagmara KurtoEdycja2013-12-13 11:26:40
Dagmara KurtoEdycja2013-11-14 09:54:32
Dagmara KurtoEdycja2013-11-14 09:53:14
Dagmara KurtoEdycja2013-11-14 09:51:48
Dagmara KurtoEdycja2013-11-14 09:48:47
Dagmara KurtoEdycja2012-08-08 09:03:50
Dagmara KurtoEdycja2012-08-08 09:02:02
Dagmara KurtoEdycja2012-07-12 11:27:39
Dagmara KurtoEdycja2012-07-12 11:25:43
Dagmara KurtoEdycja2012-07-12 11:24:59
Dagmara KurtoEdycja2012-07-12 11:22:41
Dagmara KurtoEdycja2012-06-20 09:25:05
Dagmara KurtoEdycja2012-06-20 09:23:43
Pawel RomańskiEdycja2012-05-28 13:01:06
Pawel RomańskiEdycja2012-05-28 12:56:58
Pawel RomańskiEdycja2012-05-07 12:11:01
Pawel RomańskiEdycja2012-05-07 12:09:35
Pawel RomańskiEdycja2012-03-22 14:38:51
Pawel RomańskiEdycja2012-03-22 14:35:56
Dagmara KurtoEdycja2009-03-05 14:13:21
Dagmara KurtoEdycja2008-11-06 12:30:46
Dagmara KurtoEdycja2008-10-09 09:43:12
Dagmara KurtoEdycja2008-09-09 08:16:37
Dagmara KurtoEdycja2008-05-07 14:02:18
Dagmara KurtoEdycja2008-03-20 14:06:36
Dagmara KurtoEdycja2008-03-20 14:04:54
Dagmara KurtoEdycja2008-03-20 14:01:11
Dagmara KurtoEdycja2008-03-19 13:50:35
Dagmara KurtoEdycja2008-03-11 09:21:34
Dagmara KurtoEdycja2008-02-18 08:05:26
Dagmara KurtoEdycja2008-02-18 08:04:34
Dagmara KurtoEdycja2008-01-24 14:49:33
Dagmara KurtoEdycja2008-01-15 08:17:16
Dagmara KurtoEdycja2008-01-11 13:02:16
Dagmara KurtoEdycja2008-01-11 12:58:16
Dagmara KurtoEdycja2007-12-19 08:50:57
Dagmara KurtoEdycja2007-12-19 08:49:11
Dagmara KurtoEdycja2007-12-19 08:43:20
Dagmara KurtoEdycja2007-12-19 08:37:29
Dagmara KurtoDodanie2007-12-19 08:36:48