Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 2. Kserokopie: aktualnego wypisu z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej, aktualnego KRS - (wydane nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), aktualnej umowy zawarcia spółki cywilnej itp.
 3. Kserokopie dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów służących do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do miejsca garażowania ww. pojazdów (baza transportowo – magazynowa).
 5. Kserokopia umowy zawartej na mycie pojazdów i/lub dezynfekcję.
 6. Udokumentowanie sposobu realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów tj. udokumentowanie gotowości ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach oraz w art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną – dot. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezpodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 8. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 9. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
  Na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskania zezwolenia.
OPŁATY:

 1. 107 zł – opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na każdy poniższy rodzaj działalności:
  a. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub
  b. opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 2. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków zezwolenia, jeżeli:
  a. dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od zezwolenia dla każdego rodzaju działalności,
  b. treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od zezwolenia.
 3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  - przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lipnie
  - bezpośrednio w kasie Urzędu;
 4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 5. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  a. jednostki budżetowe,
  b. jednostki samorządu terytorialnego,
  c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

MIEJSCE ZŁOŻENIA

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Lipnie

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej Referat Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji

i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Lipno

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
 1. do 1 miesiąca.
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

UWAGI:

Brak.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).
 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r.Nr 39, poz.251 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
 7. Regulamin utrzymania czystości i porządku załącznik do Zarządzenia Nr 73/R/2006 Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna
 8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna Nr 39/2004 z dnia 03 marca 2004 r.
  na terenie Gminy Miasta Lipno oraz w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać ubiegający się o świadczenie usług związanych zagospodarowaniem odpadami komunalnymi

ZAŁĄCZNIKI:

Wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:
 1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - Druk: OŚ-02-01/z1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nazwisko/nazwa wnioskodawcy)

………………………………………………..

(adres)

………………………………………………..

(telefon)

 

Urząd Miejski

Pl. Dekerta 8

87 – 600 Lipno

 

 

WNIOSEK

  o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

   

  1 odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, (*)

  2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.(*)

 

 

 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego sie o zezwolenie

 

 

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu

oraz adres zamieszkania lub siedziby

przedsiębiorcy, nr kontaktowy tel. i fax

 

Podstawa prawna wykonywanej działalności

 

Określenie przedmiotu i obszaru

działalności

 

Określenie terminu podjęcia

działalności i czasu jej prowadzenia

 

 

 

UWAGA – w przypadku ubiegania sie o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych należy wypełnić dwa oddzielne wnioski

 

 

II. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający sie o zezwolenie, w celu

zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem (sporządzić zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna Nr 39/2004 z dnia 03 marca 2004 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać ubiegający się o świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Lipno oraz w sprawie uchylenia Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna)

 

 

1. Środki transportu

 

a) ilość

 

b) rodzaj pojazdu, przeznaczenie, wyposażenie, zabezpieczenia, opis

 

c) miejsce garażowania

 

d) miejsce mycia lub dezynfekcji

 

2. Zaplecze techniczne

 

a) lokalizacja, opis terenu

 

b) stan formalno-prawny

 

c) uzbrojenie terenu:

 

siec wodociągowa

 

siec kanalizacyjna

 

d) naprawy we własnym zakresie

 

3. Pojemniki

 

 

 

 

 

III. Informacja o przewidywanym zakresie i technologiach dla działalności objętej wnioskiem

 

a) miejsce pochodzenia

odpadów (**)

nieczystości ciekłych (***)

 

b) rodzaj odpadów (**)

(podać kody odpadów zgodnie

z katalogiem odpadów)

 

c) sposób realizacji obowiązku

ograniczenia masy odpadów

ulegających biodegradacji

składowanych na składowisku

odpadów (**)

 

d) wskazanie miejsca odbioru

nieczystości ciekłych (***)

 

e) wskazanie miejsca

odzysku/unieszkodliwienia

odpadów (**)

 

f) proponowane zabiegi z zakresu

ochrony środowiska i ochrony

sanitarnej, planowane po

zakończeniu działalności

 

 

 

(*) – właściwe podkreślić

(**) – dot. tylko zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

(***) – dot. tylko zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych

 

Podpis przedsiębiorcyUżytkownikTyp zmianyData zmiany
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-06-22 08:25:53
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-06-22 08:21:00
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-06-22 08:20:36
Agnieszka ChmielewskaDodanie2008-09-25 10:18:16