Uchwały Rady Miejskiej w 2015 roku

Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie
z 2015 roku

Numer

i data

uchwały

 

Tytuł uchwały                                   

  Treść     
       

XVII/102/2015

z dnia

30.12.2015

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2016 rok  

uchwała

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

zał, 9

XVII/101/2015

z dnia

30.12.2015

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015-2026  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XVII/100/2015

z dnia

30.12.2015

W sprawie nadania imienia Doroty Gellner Przedszkolu Miejskiemu Nr 3 w Lipnie.   uchwała

XVII/99/2015

z dnia

30.12.2015

W sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2016 dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasta Lipna.  

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 3

XVII/98/2015

z dnia

30.12.2015

W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lipna na 2016 rok  

uchwała

załącznik

preliminarz

XVII/97/2015

z dnia

30.12.2015

Zmieniajaca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015-2026  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XVII/96/2015

z dnia

30.12.2015

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2015 rok  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

XVI/95/2015

z dnia

09.12.2015

W sparwie nadania tytułu "Zasłuzony dla miasta Lipna"  

uchwała

uzasadnienie

XVI/94/2015

z dnia

09.12.2015

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2015 rok  

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 

XV/93/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 719/15 położonej w Lipnie Obręb Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XV/92/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Lipna a Gminą Kikół w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Miasta Lipna do Środowiskowego Domu Samopomocy "Koniczynka" w Suminie.  

uchwała

załącznik

XV/91/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie uchylenia uchwał   uchwała

XV/90/2015

z dnia

20.11.2015

Uchylająca uchwałę w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XV/89/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-506/13.  

uchwała

załącznik

XV/88/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2824/1 położona w Lipnie Obręb Nr 8 przy ul. Grabowej i 2821/1 położona w Lipnie Obręb Nr 8 przy ul. Klonowej stanowiące własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XV/87/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dorogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna  

uchwała

załącznik

XV/86/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie ustalenia górnych opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.   uchwała

XV/85/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Lipna  oraqz zmiany stawek tej opłaty   uchwała

XV/84/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla zakładu budżetowego   uchwała

XV/83/2015

 z dnia

20.11.2015

W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  

uchwała

formularz 1

formularz 2

formularz 3

formularz 4

formularz 5

formularz 6

formularz 7

formularz 8

formularz 9

formularz 10

formularz 11

formularz 12

XV/82/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok   uchwała

XV/81/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok   uchwała

XV/80/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok   uchwała

XV/79/2015

z dnia

20.11.2015

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015-2026  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

Zał. 2

XV/78/2015

z dnia

20.11.2015

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

 

XIV/77/2015

z

28.10.2015

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna"  

uchwała

uzasadnienie

XIV/76/2015

z

28.10.2015

W sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2016 Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o któryhc mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".   uchwała

XIV/75/2015

z

28.10.2015

w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019   uchwała

XIII/74/2015

z

06.10.2015

W sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej.   uchwała

XIII/73/2015

z

06.10.2015

W sprawie zmian w budżecie miasta w 2015 roku  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

zał. 3

XIII/72/2015

z

06.10.2015

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015-2026  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XII/71/2015

z

23.09.2015

W sprawie obwodów głosowania   uchwała

XII/70/2015

z

23.09.2015

W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.   uchwała

XII/69/2015

z

23.09.2015

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XII/68/2015

z

23.09.2015

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1301/17 połozona w Lipnie Obreb Nr 7 przy ul. Przekop, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

XII/67/2015

z

23.09.2015

W sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy MIasta Lipna" współfinansowanego przez Unię Europejskąw ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  

uchwała

załącznik

XII/66/2015

z

23.09.2015

W sprawie ustalenia wysokości,poboru oraz terminu płatności opłaty targowej   uchwała

XII/65/2015

z

23.09.2015

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/325/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia inkaso   uchwała

XII/64/2015

z

23.09.2015

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

XII/63/2015

z

23.09.2015

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015-2026  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XI/62/2015

z

26.08.2015

W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do sejmu i senatu   uchwała

XI/61/2015

z

26.08.2015

W sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady.   uchwała

XI/60/2015

z

26.08.2015

W sprawie powołania Skarbnika Miasta Lipna   uchwała

XI/59/2015

z

26.08.2015

W sprawie odwołania Skarbnika Miasta Lipna   uchwała

XI/58/2015

z

26.08.2015

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2015 rok  

uchwała

uzasadnienie

zał.1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

X/57/2015

z

29.07.2015

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2.2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

X/56/2015

z

29.07.2015

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015 - 2026  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

 

X/55/2015

z

29.07.2015

W sprawie zaopiniowania uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie   uchwała

IX/54/2015

z

25.06.2015

W sprawie uczczenia 25 rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej   uchwała

IX/53/2015

z

25.06.2015

W sprawie utwoerzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym.   uchwała

VIII/52/2015

z

10.06.2015

W sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.   uchwała

VIII/51/2015

z

10.06.2015

W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna.   uchwała

VIII/50/2015

z

10.06.2015

W sprawie ustalenia regulaminu nadawania tytułu "Zasłuzony dla miasta Lipna"   uchwała

VIII/49/2015

z

10.06.2015

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej jako działka Nr 1393/6 położona w Lipnie Obręb Nr 7 przy Pl. 11 Listopada, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

VIII/48/2015

z

10.06.2015

W sparwie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej jako działka Nr 350/20 i 351/6 położona w Lipnie Obręb Nr 15 przy ul. 3 Maja, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

VIII/47/2015

z

10.06.2015

W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2014   uchwała

VIII/46/2015

z

10.06.2015

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2015 rok  

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załacznik nr 1.1.

załacznik nr 2

załącznik nr 2.1

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7 

VIII/45/2015

z

10.06.2015

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mista Lipna na lata 2015-2026  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

VIII/44/2015

z

10.06.2015

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2014 rok   uchwała

VIII/43/2015

z

10.06.2015

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2014 rok   uchwała

VII/42/2015

z

29.04.2015

W sprawie wyrażenia zgody na poszerzenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   uchwała

VII/41/2015

z

29.04.2015

W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2015 roku  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1.

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

 

VII/40/2015

z

29.04.2015

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015-2026  

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

VI/39/2015

z

25.03.2015

W sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna.   uchwała

VI/38/2015

z

25.03.2015

W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.   uchwała

VI/37/2015

z

25.03.2015

W sprawie ustalenia obwodów dla szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna.   uchwała

VI/36/2015

z

25.-3.2015

W sprawie przyjęciaq sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok   uchwała

VI/35/2015

z

25.03.2015

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 719/16 położona w Lipnie Obręb Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

VI/34/2015

z

25.03.2015

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej  jako działka Nr 3027/13 połozona w Lipnie Obręb Nr 9 przy ul. Ptasiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

VI/33/2015

z

25.03.2015

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1578/45 połozona w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Ptasiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.   uchwała

VI/32/2015

z

25.03.2015

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bazdomości zwierząt w 2015 roku"   uchwała

VI/31/2015

z

25.03.2015

W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna   uchwała

VI/30/2015

z

25.03.2015

W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązującą na terenie miasta Lipna na okres od dnia 1 maja 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2016 roku dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie spółka z ograniczona odpowiedzialnością.  

uchwała

załącznik

VI/29/2015

z

25.03.2015

W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2015 roku  

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 1.1

załącznik nr 2

załącznik nr 2.1

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

VI/28/2015

z

25.03.2015

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014-20126  

uchwała

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

V/27/2015

z 27.02.2015

W sprawie uchwalenia kryteriów lokalnych stosowanych na drugim etapie rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna.   uchwała

V/26/2015

z 27.02.2015

W sprawie wyrażenia zgody na przystapienie i realizację przez Gminę Miasta Lipna wspólnie z Marszałkiem Wojewóztwa Kujawsko-Pomorskiego projektu "Rekultywacja skłądowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze.   uchwała

V/25/2015

z 27.02.2015

W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2015 roku  

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 1.1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

V/24/2015

z 27.02.2015

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014-2026  

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

IV/23/2015

z 28.01.2015

W sprawie wyboru przedstawicieli Miasta Lipna do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej   uchwała

IV/22/2015

z 28.01.2015

Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna"  

uchwała

załącznik

IV/21/2015

z 28.01.2015

W sprawie kryteriówwyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji na usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania   uchwała

IV/20/2015

z 28.01.2015

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Lipna oraz ustalenia stawki tej opłaty   uchwała

IV/19/2015

z 28.01.2015

 

W sprawie zmian w budżecie miasta w 2015 roku  

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1

załącznik Nr 3

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2017-01-19 11:06:58
Pawel RomańskiEdycja2016-01-28 12:10:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-28 10:40:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-28 10:13:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 12:06:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 12:05:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 12:04:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 12:03:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 11:51:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 11:49:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 11:48:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 11:47:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 11:46:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 11:45:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 11:43:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 11:42:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 11:40:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 11:39:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 11:35:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 11:34:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 11:25:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 11:23:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 11:22:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 11:21:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 11:19:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 10:40:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 10:36:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 10:34:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 10:33:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 10:29:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 10:28:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 10:27:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 10:25:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 10:17:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 10:16:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 10:15:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 10:13:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 10:11:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 10:10:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-11 10:09:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-10 12:06:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-10 12:03:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-10 11:56:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-10 11:52:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-10 10:56:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-10 10:55:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-10 10:53:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-10 10:51:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-02 12:11:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-02 11:52:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-02 11:46:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-02 11:44:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-02 11:42:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-02 11:38:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-02 11:24:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-02 11:20:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-02 11:19:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-02 10:45:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-02 10:11:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 14:45:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 14:43:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 14:42:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 14:28:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 13:21:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 13:15:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 13:11:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 13:01:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 13:00:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 12:57:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 12:56:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 12:55:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 12:52:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 12:51:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 12:49:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 12:48:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 12:47:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 12:46:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 12:45:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 12:42:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 12:40:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 12:37:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 12:33:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 12:11:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 07:59:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 07:57:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 07:55:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 07:50:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 07:48:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 07:47:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 07:45:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 07:44:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 07:42:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 07:40:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-01 07:38:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-29 12:39:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-29 12:37:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-29 12:35:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-29 12:31:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-15 11:44:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-14 09:41:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-14 09:39:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-07 14:12:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-07 14:10:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-07 14:09:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-07 14:07:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-07 14:06:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-07 14:04:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-07 14:01:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-07 13:59:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-07 13:54:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-07 13:51:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-07 13:51:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-25 12:20:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-25 12:17:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-25 12:15:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-25 12:13:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-25 12:09:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-25 12:08:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-25 12:05:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-25 11:58:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-25 11:50:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-25 11:44:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-25 11:43:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-25 11:42:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-25 11:41:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-25 11:39:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-25 11:37:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-25 11:36:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-25 11:34:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-25 11:32:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-25 11:30:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-25 11:29:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-25 10:28:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-25 10:25:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-25 10:20:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-27 08:28:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-27 08:25:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-27 08:22:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-27 08:20:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-27 08:18:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-27 08:17:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-27 08:16:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-27 08:15:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-27 08:13:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-27 08:12:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-27 08:10:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 13:28:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 13:27:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 13:26:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 13:24:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 13:23:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 13:19:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 13:18:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 13:17:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 13:02:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 13:00:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 12:59:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 12:58:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 12:57:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 12:55:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-26 11:12:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-26 11:10:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-23 14:12:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-12 11:48:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-12 11:46:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-12 11:44:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-12 11:41:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-12 10:23:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-12 10:19:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-12 10:15:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-12 10:13:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-12 09:50:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-12 09:47:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-11 14:05:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-11 14:04:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-11 14:04:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-11 14:02:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-11 14:01:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-11 13:59:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-11 13:57:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-11 11:51:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-11 11:49:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-11 11:48:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-11 11:46:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-11 11:44:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-11 11:41:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-11 11:36:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-06-11 11:31:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-05-04 09:35:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-30 12:52:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-30 12:49:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-30 12:48:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-30 12:46:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-30 12:45:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-30 12:45:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-30 12:43:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-30 12:39:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-30 12:38:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-30 12:37:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-30 12:35:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-30 12:33:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-30 12:32:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-30 12:31:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-30 12:30:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-08 12:53:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 12:59:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 12:55:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 12:47:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 12:45:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 12:43:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 12:40:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 12:34:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 12:29:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 12:25:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 12:22:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 12:18:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 12:15:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 12:10:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 10:59:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 10:58:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 10:57:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 10:55:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 10:54:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 10:52:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 10:50:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 10:49:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 10:47:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 10:46:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 10:44:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 10:42:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 10:39:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-30 10:38:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-02 11:18:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-02 11:17:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-02 11:16:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-02 11:06:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-02 11:03:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-02 10:59:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-02 10:57:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-02 10:56:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-02 10:53:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-02 10:50:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-02 10:49:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-02 10:46:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-02 10:45:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-02 10:43:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-02 10:39:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-29 13:07:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-29 13:04:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-29 13:02:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-29 12:59:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-29 12:55:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-29 12:51:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-29 12:44:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-29 12:42:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-29 12:40:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-29 12:36:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-29 12:34:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-29 12:32:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-29 12:31:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-29 12:21:42
Przemysław RogeńskiEdycja2015-01-29 12:17:12
Przemysław RogeńskiDodanie2015-01-29 12:10:23