Uchwały - kadencja 2018 - 2023

Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie

w kadencji 2018 - 2023

 


Numer i data

uchwały

Treść

                              u c h w a ł y                                                     

         

pobierz dokument
     

XI/83/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji projektu „Dzienny Dom Pobytu Lipno”

uchwała

XI/82/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie zmiany uchwały NR XLVI/393/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina  Miasta Lipna ze specjalnego  funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze uchwała

XI/81/2019

z dnia

25.09.2019

sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipna uchwała

XI/80/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli uchwała

XI/79/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Lipno w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku uchwała

XI/78/2019

z dnia

25.09.2019

sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Osiedla Witonia w Lipnie - użytkownicy ulic Grabowa, Olszowa, Parkowa i Radną Rady Miejskiej Annę Sawicką -Borkowicz uchwała

XI/77/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulic Wiązowej i Topolowej uchwała

XI/76/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Gminie Miasta Lipna uchwała

XI/75/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie odpłatnie na rzecz gminnego zasobu nieruchomości położonych w Lipnie do kwoty 25.000 zł brutto uchwała

XI/74/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”

uchwała

załącznik

XI/73/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019

uchwała

załącznik

XI/72/2019

z dnia

25.09.2019

zamieniająca uchwalę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania uchwała

XI/71/2019

z dnia

25.09.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XI/70/2019

z dnia

25.09.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

 

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

XI/69/2019

z dnia

25.09.2019

W sprawie wybory ławnika na kadencję 2020-2023 uchwała

X/68/2019

z dnia

26.08.2019

W sp[rawie opłat za korzystanie z cmentarza i urzadzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu. uchwała

X/67/2019

z dnia

26.08.2019

W sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej nr 4 w Lipnie. uchwała

X/66/2019

z dnia

26.08.2019

W sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Lipnie im. Noblistów Polskich uchwała

X/65/2019

z dnia

26.08.2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

IX/64/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawieprzystąpienia Gminy Miasta Lipna do stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich uchwała

IX/63/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty uchwała

IX/62/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 824/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

IX/61/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 441/51 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Mickiewicza, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

IX/60/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1285/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy Przekop, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

IX/59/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1285/1 położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy Przekop, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna uchwała

IX/58/2019

z dnia

01.07.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

IX/57/2019

z dnia

01.07.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał.1.1

zał.2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

 

VIII/56/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników  

VIII/55/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku uchwała

VIII/54/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu uchwała

VIII/53/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasta Lipna

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 3

VIII/52/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna uchwała

VIII/51/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2018 rok uchwała

VIII/50/2019

z dnia

17.06.2019

w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna uchwała

VII/49/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna"

uchwała

załącznik

VII/48/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna"

uchwała

załacznik

VII/47/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie zmiany uchwały

uchwała

załącznik

VII/46/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna

uchwała

załącznik

VII/45/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna za lata 2016 - 2017

uchwała

załącznik

VII/44/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 dla Miasta Lipna

uchwała

załącznik

VII/43/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za 2018 rok

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 3

VII/42/2019

z dnia

15.05.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 - 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

VII/41/2019

z dnia

15.05.2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

VI/40/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie uchwała

VI/39/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie: nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym (Konopnicka, Brzechwa, Jarzębinowa, Bursztynowa, Szmaragdowa, Szafirowa)

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 3

VI/38/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie: nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym (Kujawska,Pomorska)

uchwała

zał. 1

zał. 2

VI/37/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 sierpnia 2012 roku uchwała

VI/36/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/342/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku uchwała

VI/35/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie ul. Komunalnej 2 uchwała

VI/34/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne jednorazowo ustanowienie służebności przesyłu ścieków za jednorazowym wynagrodzeniem na nieruchomościach gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1027/1 i 1026/1 położonych w Lipnie obręb Nr 5 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna uchwała

VI/33/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku”

uchwała

załącznik

VI/32/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018

uchwała

załącznik

VI/31/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.

uchwała

załącznik

VI/30/2019

z dnia

27.03.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

VI/29/2019

z dnia

27.03.2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1.

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

V/28/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. uchwała

V/27/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie. uchwała

V/26/2019

z dnia 06.02.2019

sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna

uchwała

załącznik

V/25/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1637/4 położonych w Lipnie obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna

uchwała

V/24/2019

z dnia 06.02.2019

sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”

 

uchwała

V/23/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

uchwała

V/22/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014 roku podwyższającej kryterium dochodowe uprawniające do przyznawania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

uchwała

V/21/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

uchwała

załącznik

V/20/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2023

uchwała

załącznik

V/19/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021

uchwała

załącznik

V/18/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu

uchwała

V/17/2019

z dnia 06.02.2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

V/16/2019

z dnia 06.02.2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu miasta w 2019 roku

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

IV/15/2018

z dnia

19.12.2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018–2026,

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

IV/14/2018

z dnia

19.12.2018

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2019 r.

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

zał. 9

zał. 10

IV/13/2018

z dnia

19.12.2018

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

uchwała

IV/12/2018

z dnia

19.12.2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna uchwała

IV/11/2018

z dnia

19.12.2018

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego uchwała

IV/10/2018

z dnia

19.12.2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 - 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

IV/9/2018

z dnia

19.12.2018

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

III/8/2018

z dnia

05.12.2018

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. uchwała

III/7/2018

z dnia

05.12.2018

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 - 2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

III/6/2018

z dnia

05.12.2018

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

II/5/2018

z dnia

28.11.2018

W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna uchwała

II/4/2018

z dnia

28.11.2018

W sprawie określenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchwała

II/3/2018

z dnia

28.11.2018

W sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady uchwała

I/2/2018

z dnia

19.11.2018

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lipnie uchwała

I/1/2018

z dnia

19.11.2018

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie uchwała

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-30 10:23:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-30 10:22:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-30 10:19:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-30 10:18:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-30 10:15:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-30 10:13:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-30 10:12:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-30 10:10:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-30 10:06:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-30 10:04:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-30 10:03:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 13:08:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 13:06:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 13:05:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 13:04:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 13:03:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 13:01:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 13:00:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 12:59:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 12:57:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 12:56:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 12:55:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 12:53:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 12:52:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 12:50:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 12:49:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 12:40:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-27 12:31:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-05 13:23:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-05 13:20:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-05 13:18:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-05 13:15:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-05 13:14:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-05 13:12:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-05 13:10:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-05 13:09:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-05 13:08:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-05 13:04:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-09-05 13:03:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:42:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:41:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:40:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:39:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:38:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:36:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:35:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:34:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:33:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:32:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:31:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:29:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:28:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:27:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:26:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:25:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:24:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:22:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:21:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:18:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:16:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:13:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:01:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 10:00:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 09:59:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 09:51:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 09:47:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 09:46:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 09:45:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 09:44:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 09:43:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-07-04 09:41:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:33:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:32:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:31:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:30:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:29:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:28:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:27:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:26:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:25:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:24:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:23:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:21:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:20:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:19:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:18:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:17:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:16:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:15:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:14:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 11:12:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 10:40:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 10:39:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 10:38:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 10:37:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 10:36:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 10:35:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 10:34:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 10:30:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 10:28:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 10:26:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 10:25:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-05-16 10:19:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:55:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:52:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:51:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:50:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:49:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:42:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:41:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:40:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:38:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:37:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:36:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:35:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:34:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:32:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:30:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:29:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:26:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:25:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:16:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:15:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:13:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:12:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:10:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:09:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:08:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:07:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:05:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:03:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:02:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 12:00:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 11:49:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-03-29 11:46:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 11:15:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 11:14:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:55:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:54:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:53:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:52:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:50:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:49:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:48:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:47:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:46:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:45:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:43:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:42:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:40:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:39:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:38:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:30:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:29:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:28:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:26:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:25:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:24:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:22:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:21:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:19:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:17:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:15:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:13:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-02-11 10:03:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:43:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:42:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:39:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:37:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:35:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:34:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:32:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:31:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:30:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:28:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:27:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:26:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:24:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:23:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:17:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:15:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:14:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:11:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:10:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:08:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:06:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:05:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:02:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 12:00:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:59:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:57:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:55:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:51:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:49:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:48:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:47:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:46:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:44:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:42:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:41:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:39:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-02 11:38:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-12 13:28:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 12:12:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 12:11:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 12:05:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 12:03:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 12:02:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 12:01:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 11:59:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 11:58:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 11:56:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 11:55:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 11:54:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 11:53:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 11:51:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-06 11:50:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-29 13:29:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-29 13:28:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-29 13:26:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-29 13:23:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-20 14:54:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-20 14:53:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-20 14:52:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-20 14:46:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-20 14:36:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-20 14:33:35
Paweł WróblewskiDodanie2018-11-16 12:23:49