Skarbnik Miasta

 

Mariola Michalska
Skarbnik Miasta Lipna

Funkcję pełni od 1 września 2015 r.

Kontakt:
054 288 42 31       email: skarbnik@umlipno.pl 

    
 
1. Prawa i obowiązki Skarbnika wynikają z art.34 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku oraz innych ustaw.
2. Stosunek pracy ze Skarbnikiem nawiązuje się z chwilą wręczenia uchwały
o powołaniu.
3. Skarbnik koordynuje i nadzoruje działania z zakresu zadań Wydziału Finansowo-Księgowego oraz gospodarkę finansową gminnych jednostek organizacyjnych.
4. Do podstawowych zadań Skarbnika należy:
1) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach finansowo –budżetowych,
2) nadzorowanie realizacji budżetu gminy i podległych jednostek organizacyjnych,
3) przekazywanie pracownikom samorządowym i kierownikom jednostek organizacyjnych wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planów finansowych,
4) opracowanie projektu budżetu gminy,
5) dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Burmistrza o jego realizacji,
6) prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi zasadami w zakresie:
a) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi,
b) zapewnienia pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów zapewnienia terminowego ściągania należności i rozliczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
c) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz ich zmian.
d) prowadzenia skonsolidowanej rachunkowości dla jednostek organizacyjnych,
e) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planami finansowymi,
f) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
7) opracowanie okresowych ocen, analiz, sprawozdań z wykonywania budżetu, ścisły nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej,
8) współorganizowanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającej prawidłowy przebieg operacji gospodarczych i finansowych,
9) zorganizowanie obiegu dokumentów finansowo-księgowych i czuwanie nad jego przestrzeganiem przez pracowników do tego zobowiązanych,
10) badanie, kontrolowanie i opiniowanie operacji gospodarczych i przekazywanie uwag Burmistrzowi w tym zakresie,
11) bieżąca analiza realizacji budżetu celem zapobiegania przekroczenia limitów wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
12) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
13) uczestnictwo w pracach organów gmin.
14) pełnienie funkcji głównego księgowego jednostek nie bilansujących się samodzielnie.
15) Kontrasygnata dokumentów finansowych,
16) informowanie Burmistrza o wadliwościach w sprawowanej przez pracowników kontroli merytorycznej,
17) sporządzenie sprawozdawczości finansowej w zakresie budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych Urzędu,
18) uczestniczenie w dokonywaniu oceny pracy podległych pracowników,
19) szczegółowe obowiązki i zadania określa zakres czynności opracowany przez Burmistrza,
20) wykonywanie innych poleceń Burmistrza.


UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Pawel RomańskiEdycja2015-09-16 11:57:35
Przemysław RogeńskiEdycja2013-01-30 12:21:54
Mariusz WoźniakEdycja2009-10-01 14:18:55
Przemysław RogeńskiEdycja2008-08-19 13:52:31
Mariusz WoźniakEdycja2007-09-10 11:25:47
Przemysław RogeńskiEdycja2007-09-04 08:47:30
Przemysław RogeńskiEdycja2007-08-10 09:58:21
Przemysław RogeńskiEdycja2007-08-09 21:04:06
AdministratorDodanie2007-08-09 20:54:54