Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

 

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

 

 Wniosek o wisanie do rejestru działalniści regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbieraniaodpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomoścido pobrania

Rejesrtr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości-do pobrania

 

WYMAGANE DOKUMENTY     

1. Pisemny wniosek  o wpis do rejestru zawierający:

a) Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

b) Numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

c) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

d) Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

2. Załączniki do wniosku:

a) Dowód wpłaty opłaty skarbowej,

b) Oświadczenie  o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

1. Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2. Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. DZ. U. z 2005r. nr 236,poz.2008,z późn.zm.)

Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać także:

a) Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

b) Oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

c) Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Lipnie , Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno, – Biuro Obsługi Interesanta.

SPRAWĘ PROWADZI I INFORMACJI UDZIELA:

Wydział Gospodarki Komunalnej – pokój nr 10 , Tel.54-288-4227.

OPŁATY:

1) 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

2) 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50% stawki określonej od wpisu).

3) 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wpis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa ( prokury),

4) 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zapłatę opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Szprotawie lub przelewem/przekazem na rachunek bankowy.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późn. zm. ).

4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-07-25 13:27:24
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-07-18 09:58:41
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-07-18 09:41:12
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-07-18 09:39:48
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-07-18 09:30:26
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-07-18 09:18:25
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-07-18 09:13:56
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-07-18 09:03:56
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-07-18 08:47:24
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-07-18 08:37:21
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-07-17 11:40:59
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-07-17 09:35:58
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-07-17 09:30:40
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-07-17 09:28:27
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-07-13 11:35:24
Agnieszka ChmielewskaDodanie2012-07-13 11:30:32