Projekty uchwał na sesję RM w kadencji 2014 - 2018

 

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE

KADENCJA 2014-2018

 


Projekty uchwała na LII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 14 listopada 2018 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok - więcej...

* uzasadnienie - więcej ...            * zał. 1 - więcej...           *zał. 2 - więcej ...             * zał. 3 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokościstawek podatku od nieruchomości na 2019 rok - więcej...

3. Projekt uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2019 rok - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2019 rok dla zakładu budżetowego - więcej ...

* zał. - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2019 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa” - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - więcej...

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Lipna na rok 2019 - wiecej ...

9. Projekt uchwaływ sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1318/5 położonej w Lipnie obręb Nr 7 przy ulicy Kilińskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna  - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1318/6 i 1318/7 położonych w Lipnie Obręb Nr 7 przy ul. Kilińskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1680/7 położonej w Lipnie obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ..

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 392/10 położona w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Sierakowskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna- więcej ...

13.  Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2673/34 położona w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Sierakowskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

14. Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna - więcej ...


Projekty uchwała na LI sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 24 października 2018 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...      * zał. 1 - więcej ...   *zał. 1.1 - więcej ...      * zał. 2 - więcej ...       * zał. 2.1 - więcej ...       * zał. 3 - więcej ...    * zał. 4 - więcej ...        * zał. 5 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 - 2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...          * zał. 1 - więcej ...             * zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 ro. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r." - więcej ...

* zał. program - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej - więcej ...


Projekty uchwała na L sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 26 września 2018 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...         * zał. 1 - więcej ...               * zał. 2 - więcej ...              *zał. 3 - więcej ...                  * zał. 4 - więcej ....      * zał. 5 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018-2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...         * zał. 1 - więcej ...        * zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2685/13 położona w Lipnie Obręb Nr 12 przy ul. Jaśminowej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...


Projekty uchwała na XLIX sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 12 września 2018 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...           * zał. 1 - więcej ...                    * zał. 1.1 - więcej ...                   * zał. 2 - więcej ...                  * zał. 2.1 - więcej ...              

   * zał. 3 - więcej ...      * zał. 4 - więcej ...             * zał. 5 - więcej ...         

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy MIasta Lipna nna lata 2018 - 2026 - więcej ...

 * uzasadnienie - więcej ...           * zał. 1 - więcej ...              * zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcie i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna" - wiecej ...

4. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrebnego obwodu głosowania - więcej ...

 


Projekty uchwała na XLVIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 10 sierpnia 2018 roku

1. Projekt uchwały zmieniający  uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok - więcej ...

  * uzasadnienie - więcej ...            * zał. 1 - więcej ...        * zał. 1.1 - więcej ...          * zał. 2 - więcej ...         * zał. 2.1 - więcej ...         * zał. 3 - więcej ...        * zał. 4 - więcej ...             * zał. 5 - więcej ...              * zał. 6 - więcej ...            * zał. 7 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018-2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...            * zał. 1 - więcej ...        * zał. - więcej ...


Projekty uchwała na XLVII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 4 lipca 2018 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawiebudżetu miasta Lipna na 2018 rok - więcej ...

 * uzasadnienie - więcej ...               * zał. 1 - więcej ...          * zał. 2 - więcej ...      * zał. 2.1 - więcej ...            * zał. 3 - więcej ...         * zał. 4 - więcej ...         *zał. 5 - wiecej ...       * zał. 6 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018-2026 - więcej...

- uzasadnienie - wiecej ...             * zał. 1 - więcej ....             * zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Lipna  - wiecej ...

   * załącznik - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości połozonych w Lipnie - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipna na lata 2017 - 2023 - więcej ...


Projekty uchwała na XLVI sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 20 czerwca 2018 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2017 rok - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna - wiecej ...

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok - więcej ...

*  załącznik - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Lipna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - więcej ...


Projekty uchwała na XLV sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 4 czerwca 2018 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...            * zał. 1 - więcej ...              * zał. 1.1 - więcej ...                 * zał. 2 - więcej ...         *zał. 2.1 - więcej ...

* zał. 3 - więcej ...


Projekty uchwała na XLIV sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 16 maja 2018 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2018 roku - więcej ...

*uzasadnienie - więcej ...

* zał. 1 - więcej ...        * zał. 2 - więcej ...          * zał. 3 - więcej ...        *zał. 4 - więcej ...            *zał.5 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 – 2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ..

* zał. 1 - więcej ...                   * zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2017 - więcej ...

* zał. 1 - więcej ...         * zał. 2 - więcej ...         * zał. 3 - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna” - więcej ...


Projekty uchwała na XLIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 28 marca 2018 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budzetu miasta na 2018 rok - więcej ...

* zał. 1 - więcej ...        * zał. 1.1. - więcej ...      *zał. 2 - więcej ...     *zał. 2.1 - więcej ...     *zał. 3 - więcej ...     *zał. 4 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 – 2026 - więcej ...

* zał. 1 - więcej ...              *zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna - wiecej ...

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku” - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna” - więcej ...

 


Projekty uchwała na XLII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 6 marca 2018 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2018 roku - więcej ...

   * zał. 1 - więcej ...           * zał. 1.1 - więcej ...       * zał. 2 - więcej ...     * zał. 2.1 - więcej ...      * zał. 3 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018-2026 - więcej ...

* zał. 1 - więcej ...          * zał. 2 - więcej ...

 


Projekty uchwała na XLI sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 28 lutego 2018 roku

1.Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2018 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa- więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku” - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały - więcej ...

* załącznik - więcej...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 125/3 położona w Lipnie Obręb Nr 14 przy ulicy 3 Maja, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 125/4 położona w Lipnie Obręb Nr 14 przy ulicy 3 Maja, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1071 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy Skępskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok - więcej ...


Projekty uchwała na XL sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 17 stycznia 2018 roku

1. Zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...              * zał 1 - więcej ...         * zał. 2 - więcej ...         * zał. 3 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu - więcej ...

3. Projekt uchwały sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania  - więcej ... 

4. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały (XXIV/138/2016) - więcej...

5. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały (XXIV/139/2016) - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wiecej ...

* załącznik - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały - więcej ...


Projekty uchwała na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 20 grudnia 2017 roku

 

  1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lipna na rok 2018 rok - wiecej ...

  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o i o wolontariacie na 2018r.” - więcej ...

  3. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej - więcej ...

  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017–2026 - więcej..                                * zał 1 - więcej ...          * zał. 2 - wiecej ...

  5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2018r - więcej ...                                                                        załączniki - więcej ... 

 

 

Projekty uchwała na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 29 listopada 2017 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwąłę w sparwie budzetu miasta w 2017 roku - więcej...  

* zał 1 - więcej ...      * zał 1.1. - więcej ...    * zał 2 - więcej ...     * zał 2.1. - więcej...      * zał.3 - więcej ...      * zał 4 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017 – 2026 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla zakładu budżetowego - więcej...

4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokościstawek podatku od nieruchomości na 2018 rok - więcej...

5. Projekt uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok - więcej...

6. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiarupodatku rolnego na 2018 rok - więcej ...

7. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - więcej ...

* załącznik - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018r.” - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipna na lata 2017 – 2023 - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowejnr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2im. Władysława Broniewskiego w Lipnie - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowejnr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3im. Mikołaja Kopernika w Lipnie - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie - więcej ...

 

 


Projekty uchwała na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 25 października 2017 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2017 roku - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...       * zał. 1 - więcej ...       * zał. 1.1. - więcej ...       * zał. 2 - więcej ...   

* zał. 2.1. - wiecej ...           * zał. 3 - więcej ...       * zał. 4 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipna na lata 2017 – 2023 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 114/59 położonej w Lipnie Obręb Nr 15 przy ulicy Wyszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 351/14 położonej w Lipnie Obręb Nr 15 przy ulicy 3 Maja, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonychw Lipnie - więcej ...


Projekty uchwała na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 27 września 2017 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2017 roku - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...            * zał. 1 - więcej ...      * zał. 1.1 - wiecej ...        * zał. 2 - więcej ...

    * zał. 2.1 - więcej ...         * zał. 3 - wiecej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017 – 2026 - więcej ...

     * uzasadnienie - więcej ...            * zał. 1 - więcej ...           * zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcie i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna" - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych realizujących zadania własne Gminy Miasta Lipna - więcej ...

 


Projekty uchwała na XXXV sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 25 sierpnia 2017 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...      * zał. 1 - więcej ...       * zał. 1.1 - więcej ...      * zał. 2 - więcej ...      * zał. 2.1. - więcej ...     *zał. 3 - więcej ...

* zał. 4 - więcej ...     * zał. 5 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasadponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych realizujących zadanie własne Gminy Miasta Lipna - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwałydot. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Nowoczesna edukacja w mieście” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Lipno i Miastem i Gminą Skępew zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dobrzyniu nad Wisłą - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna” Panu Krzysztofowi Baranowskiemu - więcej...

9. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna” śp. Franciszkowi Lewandowskiemu - więcej ...


Projekty uchwała na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 23 czerwca 2017 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...         * zał. 1 - więcej ...    * zał. 2 - więcej ...      * zał. 3 - więcej ...

2. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1237/1 położona w Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy Kilińskiego, stanowiąca współwłasność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1989/13, położona w Lipnie obręb Nr 8 przy ulicy Okrzei, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...


Projekty uchwała na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 7 czerwca 2017 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2016 rok - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna - więcej ...

3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2017 roku - wiecej ...

* uzasadnienie - więcej ...     * zał. 1 - więcej ...        * zał. 2 - więcej ...       * zał. 2.1 - więcej ...       * zał. 3 - więcej ...

* zał. 4 - więcej ...            * zał. 5 - więcej ...              * zał. 6 - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017–2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...            * zał. 1 - więcej ....              * zał. 2 - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Miasta Lipno na rzecz zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok - projekt uchwały dołączony do materiałów z poprzedniej sesji - więcej ...

* załącznik - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Porozumienia zawartego dnia 30 grudnia 2016 roku z Gminą Chrostkowo w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych we Włocławku - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/219/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 marca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przejazdu i przesyłu na nieruchomości gruntowej - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na służebności przejazdu i przesyłu na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1399/38  położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy os. Reymonta, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przejazdui przechodu na nieruchomościach gruntowych - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, położonych w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 825/6 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy 22 Stycznia, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 346/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 15 przy ulicy Wyszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie pomieszczenia gospodarczego Nr 7 wraz zudziałem w gruncie, stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przyul. Kilińskiego 15 - więcej ...

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie ul. Piłsudskiego 12 - więcej ...

17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej - więcej ...

załącznik - mapa - więcej ...

 


Projekty uchwała na XXXII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 29 marca 2017 roku

1. Zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok - więcej...

    * zał. 1 - więcej ...        * zał. 1.1. - więcej ...      * zał. 2 - więcej ...      * zał. 2.2 - więcej ...      * zał. 3 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017 – 2026 - więcej...

* zał. 1 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie miasta Lipna na okres od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r. dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o. -  więcej ...

załącznik - więcej...

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2016 - więcej ...

* załącznik - więcej...

5. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania -  więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego  -więcej ...

* zał. 1 - więcej ...         * zał. 2 - więcej ...           * zał. 3 - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody gatunku dąb szypułkowy - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatnej ustanowienie służebności przejazdu i przesyłu na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1399/38  położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy os. Reymonta, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przejazdu i przesyłu na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 258/1 położona w Lipnie Obręb Nr 16 przy ulicy Wyszyńskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

10. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna” - więcej ...

* załącznik - więcej ...

11.Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

* załącznik - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2241/12 położona w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Dolnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok - więcej ...

* załącznik - więcej ...

 


Projekty uchwała na XXXI sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 1 marca 2017 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok - więcej ... 

* zał. 1 - więcej ...       * zał. 1.1 - więcej ...             * zał. 2 - więcej ...           * zał. 2.1 - więcej ...           * zał. 3 - więcej ....

* zał. 4 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017 – 2026 - więcej ...

* zał. 1 - więcej ...               * zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 roku” - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Lipna z Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Lipna ze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok - więcej ...


Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 25 stycznia 2017 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok - więcej ...

     * zał 1 - więcej ...             * zał. 1.1 - więcej ...           * zał.2 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie zawarcia międzygminnego porozumienia - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/188/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 grudnia 2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie - więcej ...


Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej w Lipnie

z dniu 29 grudnia 2016 roku

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lipna na rok 2017 rok - więcej ...

* załącznik - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

* załączniki - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016–2026 - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2017r. - więcej ...


Projekty uchwał na XXVIII Isesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 14 grudnia 2016 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2016 roku - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...          * zał. 1 - więcej ...       * zał. 1.1 - więcej ...       * zał.2 - więcej ...    * zał. 2.1 - więcej ...    * zał. 3 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych  szkół, przedszkoli  i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania  - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta  Lipna - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie - więcej ...

5. Projekt uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 3150, 3151, 3153, 3155, 3156, 3157, 3158, 3160, 3161, 3162, 3163 położonych  w Lipnie obręb Nr 12 przy ulicy Jagodowej, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

 


Projekty uchwał na XXVII sesję rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 23 listopada 2016 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2016 roku - więcej...

* uzasadnienie - więcej ...     * zał. 1 - więcej ...       * zał. 1.1. - więcej ...      * zał. 2 - więcej ...     * zał.2.1 - więcej ...    * zał. 3 - więcej ...

* zał. 4 - więcej ...      * zał. 5 - więcej ...      * zał. 6 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - więcej...

3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok dla zakładu budżetowego - więcej ...

* załącznik - więcej ...

6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowgo pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowje i nadania statutu - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2017 Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku punlicznego i o wolontariacie na 2017 rok" - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomości zwirząt w 2016 roku" - więcej ...

9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna" - więcej ...

* załacznik - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2013-2015, Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 dla Miasta Lipna - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej - więcej ...

* załącznik - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/167/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłuzony dla Miasta Lipna" - więcej ...

13. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłuzony dla Miasta Lipna" - więcej...

14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/168/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłuzony dla Miasta Lipna" - więcej ...

15. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłuzony dla Miasta Lipna" - więcej...


Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 29 września 2016 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2016 roku - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...       zał. 1 - więcej ...      zał. 1.1. - więcej ...     zał. 2 - więcej ...       * zał. 2.1 - więcej ...

* zał. 3 - więcej ...           * zał. 4 - więcej...         zał. 5. - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...       zał. 1 - więcej ...       * zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna" przyjętego uchwałą nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015 roku - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Miasta Lipna z Województwem Kujawsko - Pomorskim przy realizacji przez Województwo zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559", będącego zadaniem własnym Województwa - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym - więcej ...

* zał. 1 - więcej ...         * zał. 2 - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłuzony dla Miasta Lipna" - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłuzony dla Miasta Lipna" - więcej ...

 


Projekty uchwał na XXV sesję RAdy Miejskiej w Lipnie

w dniu 29 sierpnia 2016 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2016 roku - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...       * zał. 1 - więcej ...           * zał. 1.1 - więcej ...      * zał. 2 - więcej ...      *zał. 2.1 - więcej ...     * zał. 3 - więcej ...     * zał. 4 - więcej ...

* zał. 5 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2026 - więcej ...

* - uzasadnienie - więcej ...     * zał. 1 - więcej ...     * zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

* załącznik - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2020 - więcej ...

* załącznik - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 441/49 połozona w Lipnie Obręb Nr 11 przy ul. Mickiewicza, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2817/3 połozona w Lipnie Obręb Nr 8 przy ul. Modrzewiowej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Lipna prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa dąb szypułkowy na terenie miasta Lipna - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz zawarcie przez Burmistrz Miasta Lipna porozumienia w tym zakresie - więcej ...

 


Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 21 czerwca 2016 roku

 

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2015 rok - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2020 - więcej ...

   * załącznik - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna (działka 326) - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna (działka 850/1) - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna (działka 866/4) - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2907/6 położona w Lipnie Obręb Nr 4 przy ul. Bocznej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki 2634/7 i 2634/8 położone w Lipnie  Obręb Nr 4 przy ul. Jaśminowej stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 418/8 położona w Lipnie Obręb Nr 11 przy ul. Miedzianej, stanowiąca własnośc Gminy Miasta Lipna - więcej ...

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1565/26 położonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ul. Komunalnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

16. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie miasta Lipna - więcej ...

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta lipna (działka 849) więcej ...

18. Projekt uchwałyzmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2016 rok - więcej ...

    * uzasadnienie  - więcej ...        * zał. 1 - więcej ...             * zał. 2 - więcej ...           * zał. 2.1 - więcej ...          * zał. 3 - więcej ...

    * zał. 4 - więcej ...         * zał. 5 - więcej ...

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2020 - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...          * zał. 1 - więcej ...


Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 25 maja 2016 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna w 2016 roku - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...        * zał. 1 - więcej ...         * zał. 1.1 - więcej ...       * zał. 2 - więcej ...       * zał. 2.1 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym - więcej ...

 

 

 


Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 27kwietnia 2016 roku

1. Projekt zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2016 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...        * zał. 1 - więcej ...       * zał. 1.1 - więcej ...        * zał. 2 - więcej ...       * zał. 2.1 - więcej ...

* zał. 3 - więcej ...           * zał. 4 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...      * zał. 1 - więcej ...          * zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie potrzeby wprowadzenia procedur i zasad realizacji "budżetu partycypacyjnego" Gminy Miasta Lipna - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2015 - więcej ...

5. Projket uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015 - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1399/39, 1399/68 i 1376/37 połozonych w Lipnie Obręb Nr 7 przy os. reymonta, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powienien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie uchylenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 r. - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym - więcej ...

* załącznik - wiecej ...

11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 w Lipnie im. Czesława Janczarskiego - więcej ...

13. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Lipnie w 76 rocznicę zbrodni katyńskiej - więcej ...

14. Projket uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady - wiecej ...


Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 6 kwietnia 2016 roku

1. Projekt uchwały w sprawie obchodów 1050.rocznicy Chrztu Polski - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna - więcej ...

     * załącznik - więcej ...

 

Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 16 marca 2016 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2016 rok - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...     * zał. 1 - więcej ...       * zał. 1.1. - więcej ...     * zał. 2 - wiecej ...   * zał. 2.1. - więcej ...   * zał. 3 - więcej ...

2. Projekt uchwąły w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązującą na terenie Miasta Lipna na okres od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z o.o. w Lipnie - więcej ...

* załącznik - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna - wiecej ...

* załacznik - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bazdomości zwierząt w 2016 roku" - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Sttrategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 - więcej ...


Projekty uchwał na XIX sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 22 lutego 2016 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2016 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...      * zał. 1 - więcej ...        * zał. 1.1. - więcej ...       * zał. 2 - więcej ...      * zał. 2.1 - więcej ...      * zał. 3 - więcej ...  

* zał. 4 - więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna" - więcej ...

załącznik - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomościngruntowej oznaczonej jako działka 7742/24 położonej w Lipnie Obręb nr 3 przy ul. W.Polskiego stanowiącą własność Gminy Miasta Lipna - wiecej ...

4. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lipnie w filię Przedszkola nr 4 w Lipnie - więcej ...


Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 3 lutego 2016 roku

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018 - więcej ...


Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 30 grudnia 2015 roku

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2016 rok - więcej...

    * informacja opisowa - więcej ...        * zał. 1 - więcej ...        * zał. 1.1. - więcej ...         * zał. 2 - więcej ...       * zał. 2.1 - więcej ...

    * zał. 3 - więcej ...         * zał. 4 - wiecej ...        * zał. 5 - więcej ...          * zał. 6 - więcej ...        zał. 7 - więcej ...     * zał. 8 - więcej ...

    * zał. 9 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Miasta na lata 2015-2026 - więcej ...

   * objaśnienia - więcej ...         * zał. 1 - więcej ...          * zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii  dla Miasta Lipna na 2016 rok - więcej ...

    * Program - więcej ...          * Preliminarz wydatków - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2016 dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

    * zał. 1 - więcej ...         * zał. 2 - więcej ...        *zał. 3 - więcej ...

5. Projket uchwały w sprawie nadania imienia Doroty Gellner Przedszkolu Miejskiemu Nr 3 w Lipnie - więcej ...

  * uzasadnienie - więcej ...


Projekty uchwał na XVI sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 9 grudnia 2015 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2015 roku - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...             * załącznik Nr 1 - więcej ....            * załącznik Nr 2 - więcej ...            * załącznik Nr 3 - więcej ...

    * załącznik Nr 4 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...


Projekty uchwał na XV sesje Rady Miejskiej w Lipnie

z dniu 20 listopada 2015 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...       * załącznik 1 - więcej ...         * załącznik 1.1 - więcej ...           * załącznik 2 - więcej ...

    * załącznik 3 - więcej ...          * załacznik 4 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanwiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla zakładu budżetowego - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Lipna oraz zmiany stawek tej opłaty - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna - wiecej ...

* załacznik - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2824/1 połozona w Lipnie Obreb Nr 8 przy ul. Grabowej i 2821/1 położona w Lipnie Obręb Nr 8 przy ul. Klonowej, stanowiące własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Insfrastruktura i Środowisko 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-506/13 - więcej ...

12. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

13. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał - więcej ...

14. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia między Gminą Miasta Lipna, a Gminą Kikół w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej poelgajacego na kierowaniu mieszkańców Gminy Miasta Lipna do Środowiskowego Domu Samopomocy "Koniczynka" w Sumienie - więcej ...

* załącznik - więcej ...


Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 28 października 2015 roku

1. Projkt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2016 Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...


Projekty uchwał na XIII sesje Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 6 października 2015 roku

1. W sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej - więcej ...

2. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015-2026 - więcej ...

    * uzsadnienie - więcej ...       zał 1 - więcej ...            zał 2 - więcej ...

3. W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2015 roku - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...      * zał 1 - więcej ...       * zał 2 - więcej ...         * zał 3 - więcej ...

 

 


Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 23 września 2015 roku

1. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna NA LATA 2015-2026  - więcej ...

     * uzasadnienie - więcej ...       * zał. 1 - więcej ...             * zał. 2 - więcej ...

2. Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok - więcej ...

     * uzasadnienie - wiecej ...      * zał. 1 - więcej ...           * zał. 1.1 - więcej ...   * zał. 2 więcej ...          * zał. 2.1 - więcej ...      

       * zał. 3 - więcej ...         * zał. 4 - więcej ...        * zał. 5 - więcej ...              * zał. 6 - więcej ...

3. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/325/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia inkaso - wiecej ... 

4. W sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej - więcej ...

5. W sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodatki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna" współfinansowanego przez Unią Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2017-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-506/13 - więcej ...

   * załącznik - więcej ...

6. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1301/17 połózona w Lipnie Obręb Nr 7 przy ul.Przekop, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

7. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

8. W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...

9. W sprawie obwodów głosowania - więcej ...


Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w Lipnie

z dnia 26 sierpnia 2015 roku

1. Zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...        * załącznik Nr 1 - więcej ...        * załącznik Nr 1.1 - więcej ...         * załącznik Nr 2 - więcej ...

    * załącznik Nr 2.1 - więcej ...    * załącznik Nr 3 - więcej ...

2. W sprawie odwołania Skarbnika Miasta Lipna - więcej ...

3. W sprawie powołania Skarbnika Miasta Lipna - więcej ...

4. W sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady - więcej ...

5. W sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady - więcej ...


Projekty uchwal na X sesję rady Miejskiej w Lipnie

z dnia 29 lipca 2015 roku

1. W sprawie zaopiniowania uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Karjobrazu Jezioro Skępskie - więcej...

2. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015-2026 - więcej ...

     * uzasadnienie - więcej ...             *zał. 1 - więcej ...                 * zał. 2 - więcej ...

3. Zmieniajaca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2015 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...                 * zał. 1 - więcej ...            * zał.1.1 - więcej ....          * zał. 2 - więcej ...         * zał. 2.1 - więcej ...

* zał. 3 - więcej ...           * zał. 4 - więcej ...      * zał. 5 - więcej ...

 

Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w Lipnie

z dnia 25 czerwca 2015 roku

1. W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym - więcej ...

2. W sprawie uczczenia 25.rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w RP - więcej ...

 


Projekty uchwała na VIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

z dnia 10 czerwca 2015 roku

1. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok - więcej ...

2. W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2014 rok - więcej ...

3. W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności MOPS za 2014 rok - więcej ...

4.W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015-2026 - więcej ...

5. Zmieniajaca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Lipna na 2015 rok - więcej ...

6. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 350/20 i 351/6 połozona w Lipnie Obręb Nr 15 przy ul. 3 Maja, stanowiąca własnoć Gminy Miasta Lipna - więcej ...

7. W sprawie ustaleniaregulaminu nadawania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" - więcej ...


Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015-2026 - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...      * załącznik nr 1 - więcej ...         * załącznik nr 2 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2015 roku - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...       * załącznik nr 1 - więcej ...         * załacznik nr 1.1 - więcej ...      * załacznik nr 2 - więcej ...      * załącznik nr 2.1 - więcej....

    * załącznik nr 3 - więcej ...       * załącznik nr 4 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poszerzenie Pomorskiej Spejalnej Strefy Ekonomicznej - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie nadawania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" - więcej ...

 


Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 25 marca 2015 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014-2026 - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...        * załącznik nr 1 - więcej ...         * załącznik Nr 2 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2015 roku - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...        * załącznik Nr 1 - więcej ...        * załącznik Nr 1.1 - więcej ...         * załącznik Nr 2 - więcej ...

    * załącznik Nr 2.1 - więcej ...     * załącznik Nr 3 - więcej ...      * załącznik Nr 4 - więcej ...             * załacznik Nr 5 - więcej ...

    * załącznik Nr 6 - wiecej ...

3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązująca na terenie miasta Lipna na okres od dnia 1 maja 2015 do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Lipnie - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 roku" - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1578/45 położona w Lipnie Obręb Nr 9 przy ul. Ptasia, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 3027/13 położona w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Ptasiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bnieruchomosci gruntowej oznaczonej jako działka Nr 719/16 połozona w Lipnie Obręb Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przciwdziałania Narkomanii za 2014 rok - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia obwodów dla szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna - więcej ...


Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 27 lutego 2015 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014-2026 - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej...           * załącznik Nr 1 - więcej ...         * załącznik Nr 2 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2015 roku - więcej ...

     * uzasadnienie - więcej ...         * załącznik Nr 1 - więcej ...          * załącznik Nr 1.1 - więcej ...          * załącznik Nr 2 - więcej ...    * załącznik Nr 3 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Miasta Lipna wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia kryteriów lokalnych stosowanych na drugim etapie rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna - więcej ...

 


Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 28 stycznia 2015 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2015 roku - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...     * załącznik Nr 1 - więcej ...        * załącznik Nr 2 - więcej ...       * załącznik Nr 2.1 - więcej ...     * załącznik Nr 3 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustlenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Lipna oraz ustalenia stawki tej opłaty - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie kreteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji na usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczenia - więcej ...

4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna" - wiecej ...

    * załącznik - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta Lipna do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej - więcej ...

 


Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 29 grudnia 2014 roku

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lipna na 2015 rok - więcej ...                 * objaśnienia - więcej ...

* zał. 1 - więcej ...       * zał. 2 - więcej ...      *zał. 2.1 - więcej ...        *zał. 3 - wiecej ...      * zał. 4 - więcej ...      * zał. 5 - więcej ...        * zał. 6 - więcej ...

* zał. 7 - więcej ...       * zał. 8 - więcej ...      * zał. 9 - więcej ...          * zał. 10 - więcej ...    * zał. 11 - więcej ...    * zał. 12 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015-2026 - więcej ...

* objasnienia - więcej ...      * zał. 1 - więcej ...             * zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli - więcej...

4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna w 2014 roku - więcej...

* zał. 1 - więcej ...           * zał. 2 - więcej ...      * zał. 2.1 - wiecej ...      * zał. 3 - więcej ...          * zał. 4 - więcej ...     * zał. 5 - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lipna na 2015 rok - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 719/11 położona w Lipnie Obręb Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 720/5 połozona w Lipnie Obręb Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 720/8 położona w Lipnie Obręb Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014-2026 - więcej ...

załącznik nr 1 - więcej ...

 


Projekty uchwała na II sesje Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 9 grudnia 2014 roku

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej - więcej ... 


Projekty uchwał na I sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 27 listopada 2014 roku

1. Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lipnie - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie - więcej ...UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-07 12:47:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-07 12:43:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-07 12:40:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-07 12:38:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-07 12:36:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-07 12:35:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-07 12:34:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-07 12:32:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-07 12:31:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-07 12:30:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-07 12:28:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-07 12:26:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-07 12:25:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-07 12:24:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-07 12:19:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-07 12:17:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-07 12:15:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-07 12:14:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-07 12:13:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-07 12:12:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-07 12:10:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-07 11:51:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-10-19 10:25:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-10-19 10:16:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-10-19 10:14:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-10-19 10:12:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-10-19 10:08:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-10-19 10:06:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-10-19 10:05:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-10-19 10:03:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-10-19 10:00:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-10-19 09:58:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-10-19 09:57:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-10-19 09:55:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-10-19 09:53:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-10-18 12:02:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-10-18 12:00:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-10-18 11:59:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-10-18 11:57:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-26 12:57:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-26 12:53:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-26 12:52:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-26 12:50:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-26 12:48:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-26 12:46:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-26 12:44:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-26 12:43:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-26 12:42:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-26 12:41:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-26 12:39:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-26 12:36:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-07 10:45:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-07 10:43:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-07 10:38:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-07 10:36:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-07 10:35:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-07 10:33:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-07 10:32:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-07 10:29:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-07 10:28:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-07 10:23:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-07 10:21:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-07 10:20:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-07 10:19:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-07 10:17:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-07 10:06:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-07 10:05:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-09-07 09:58:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-08-09 11:40:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-08-09 11:27:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-08-09 11:25:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-08-09 11:16:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-08-09 11:13:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-08-09 11:11:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-08-09 11:09:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-08-09 11:07:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-08-09 11:05:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-08-09 11:03:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-08-09 11:01:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-08-09 10:59:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-08-09 10:58:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-08-09 10:57:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-08-09 10:55:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-08-09 10:52:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-08-09 10:50:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-07-03 14:21:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-07-03 14:20:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-07-03 14:19:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-07-03 14:17:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-07-03 14:16:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-07-03 14:15:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-07-03 14:14:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-07-03 14:12:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-07-03 14:07:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-07-03 14:05:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-07-03 14:04:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-07-03 14:03:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-07-03 14:02:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-07-03 14:00:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-06-28 11:59:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-06-28 11:57:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-06-28 11:54:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-06-28 11:41:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-06-28 11:33:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-06-28 11:31:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-06-28 11:29:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-06-28 11:26:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-06-14 12:13:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-06-14 11:37:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-06-14 11:34:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-06-14 11:31:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-06-14 11:28:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-30 11:35:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-30 11:33:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-30 11:31:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-30 11:29:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-30 11:28:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-30 11:27:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-30 11:25:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-10 13:42:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-10 13:40:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-10 13:38:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-10 13:36:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-10 13:35:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-10 13:35:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-10 13:33:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-10 13:31:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-10 13:30:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-10 13:28:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-10 13:27:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-10 13:26:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-10 13:24:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-10 13:23:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-10 13:22:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-10 13:21:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-10 13:19:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-10 13:18:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-10 13:17:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-10 13:16:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-10 13:14:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-05-10 13:10:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-23 10:32:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-23 10:30:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-23 10:29:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-23 10:28:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-23 10:26:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-23 10:24:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-23 10:23:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-23 10:21:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-23 10:20:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-23 10:18:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-23 10:17:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-23 10:15:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-23 10:13:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-23 10:12:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-23 10:10:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-23 10:08:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-23 10:06:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-23 10:02:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-06 09:58:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-06 09:57:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-06 09:55:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-06 09:51:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-06 09:50:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-06 09:48:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-06 09:40:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-06 09:39:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-06 09:37:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-03-06 09:36:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-02-21 12:33:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-02-21 12:31:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-02-21 12:29:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-02-21 12:28:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-02-21 12:26:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-02-21 12:25:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-02-21 11:48:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-02-21 11:47:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-02-21 11:46:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-02-21 11:44:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-02-21 11:43:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-02-21 10:55:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-02-21 10:47:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-10 12:15:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-10 12:13:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-10 12:12:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-10 12:11:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-10 12:09:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-10 12:08:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-10 12:07:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-10 10:51:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-10 10:47:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-10 10:45:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-10 10:44:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-10 10:42:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-10 10:40:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-01-10 10:38:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-12-15 13:18:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-12-15 13:17:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-12-15 13:07:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-12-15 13:04:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-12-15 13:03:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-12-15 13:01:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-12-15 13:00:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-12-15 12:58:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-12-15 12:57:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-12-15 12:56:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-12-15 12:53:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-11-24 11:47:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-11-24 11:45:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-11-24 11:44:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-11-24 11:43:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-11-24 11:42:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-11-24 11:41:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-11-24 11:39:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-11-24 11:38:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-11-24 11:36:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-11-24 11:35:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-11-24 11:34:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-11-24 11:33:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-11-24 11:09:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-11-24 11:08:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-11-24 11:06:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-11-24 11:04:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-11-24 11:03:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-11-24 11:01:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-11-24 10:59:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-11-24 10:45:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-11-24 10:44:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-10-19 13:49:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-10-19 13:47:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-10-19 13:45:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-10-19 13:44:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-10-19 13:43:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-10-19 13:41:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-10-19 13:40:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-10-19 13:38:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-10-19 13:37:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-10-19 13:35:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-10-19 13:33:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-10-19 13:31:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-10-19 13:30:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-10-19 13:28:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-09-27 08:33:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-09-20 10:47:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-09-20 10:45:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-09-20 10:44:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-09-20 10:42:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-09-20 10:40:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-09-20 10:39:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-09-20 10:38:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-09-20 10:36:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-09-20 10:35:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-09-20 10:34:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-09-20 10:33:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-09-20 10:30:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-09-20 10:28:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-09-20 10:27:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-09-20 10:25:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-08-18 13:21:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-08-18 13:19:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-08-18 13:18:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-08-18 13:17:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-08-18 13:15:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-08-18 13:14:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-08-18 13:13:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-08-18 13:11:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-08-18 13:10:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-08-18 13:09:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-08-18 13:07:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-08-18 13:06:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-08-18 13:04:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-08-18 13:02:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-08-18 13:01:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-08-18 13:00:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-08-18 12:58:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-08-18 12:51:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-06-22 12:36:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-06-22 12:35:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-06-22 12:34:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-06-22 12:32:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-06-22 12:31:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-06-22 12:30:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-06-22 12:27:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-06-02 12:27:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 11:29:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 11:24:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 11:22:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 11:20:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 11:19:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 11:17:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 11:15:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 11:10:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 11:09:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 11:07:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 11:05:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 11:04:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 11:01:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 11:00:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 10:58:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 10:53:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 10:52:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 10:50:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 10:48:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 10:45:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 10:44:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 10:42:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 10:40:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 10:38:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 10:37:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 10:35:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 10:34:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 10:32:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 10:31:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 10:29:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 10:28:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 10:27:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 10:23:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 10:11:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-05-31 10:07:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 11:05:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 10:59:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 10:58:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 10:56:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 10:54:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 10:53:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 10:51:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 10:50:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 10:48:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 10:46:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 10:44:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 10:41:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 10:40:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 10:38:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 10:37:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 10:35:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 10:34:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 10:32:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 10:30:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 10:27:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 10:24:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 10:22:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 10:09:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 10:07:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 10:03:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 09:58:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 09:38:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 09:23:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-03-23 08:25:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-02-23 08:19:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-02-23 08:17:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-02-23 08:16:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-02-23 08:15:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-02-23 08:13:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-02-23 08:12:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-02-23 08:11:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-02-23 08:10:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-02-23 08:09:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-02-23 08:07:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-02-23 08:07:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-02-23 08:05:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-02-23 08:04:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-02-23 08:03:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-02-23 08:01:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-02-22 12:16:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-02-22 12:10:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-02-22 12:07:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-01-20 10:22:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-01-20 10:21:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-01-20 10:19:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-01-20 10:17:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-01-20 10:16:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-01-20 10:12:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-01-20 10:10:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2017-01-20 10:07:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-12-20 12:05:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-12-20 12:02:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-12-20 12:01:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-12-20 12:00:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-12-20 11:59:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-12-20 11:58:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-12-20 11:56:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-12-20 11:55:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-12-20 11:54:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-12-08 12:41:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-12-08 12:39:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-12-08 12:37:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-12-08 12:35:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-12-08 12:32:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-12-08 12:27:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-12-08 11:48:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-12-08 11:46:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-12-08 11:45:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-12-08 11:42:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-12-08 11:41:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-12-08 11:40:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-12-08 11:38:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 15:04:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 15:02:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 15:00:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 14:59:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 14:58:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 14:56:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 14:55:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 14:51:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 14:50:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 14:22:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 14:19:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 12:39:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 12:34:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 12:30:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 12:27:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 12:25:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 12:23:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 12:21:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 10:36:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 10:35:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 10:34:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 10:32:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 10:31:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 10:29:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 10:28:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 10:27:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 10:24:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 10:21:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 10:17:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-11-17 10:16:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-26 10:30:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-26 10:28:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-26 10:26:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-26 10:22:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-26 10:19:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-26 10:17:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-26 08:44:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-26 08:41:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-26 08:39:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-26 08:38:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-26 08:37:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-26 08:34:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-26 08:33:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-26 08:32:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-26 08:30:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-26 08:28:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-26 08:27:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-26 08:25:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-26 08:24:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-26 08:22:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-05 14:46:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-05 14:44:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-05 14:41:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-05 14:37:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-05 14:34:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-05 14:30:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-05 14:29:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-05 14:25:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-05 14:20:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-05 14:18:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-05 14:16:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-05 14:14:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-05 13:49:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-05 13:47:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-05 13:45:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-05 13:43:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-05 13:42:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-05 13:40:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-05 13:39:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-05 13:17:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-05 13:15:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-09-05 13:14:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 12:44:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 12:42:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 12:39:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 12:38:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 12:36:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 12:34:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 12:33:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 12:31:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 12:30:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 12:27:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 12:17:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 12:15:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 12:13:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 12:12:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 12:05:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 12:01:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 11:59:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 11:57:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 11:47:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 11:46:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 11:43:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 11:39:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 11:30:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 11:27:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 11:24:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 11:21:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 11:02:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 10:58:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 10:54:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 10:49:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 10:44:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 10:32:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 10:29:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 10:28:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-06-15 10:24:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-05-23 11:20:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-05-23 11:19:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-05-23 11:17:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-05-23 11:09:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-05-23 11:08:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-05-23 11:07:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-05-23 11:05:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-05-23 11:03:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-05-23 11:00:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-28 15:08:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-28 15:05:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-21 12:16:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-21 12:14:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-21 12:12:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-21 12:09:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-21 12:07:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-21 12:06:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-21 12:04:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-20 14:32:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-20 14:12:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-20 14:09:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-20 14:07:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-20 14:05:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-20 14:02:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-20 12:14:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-20 12:12:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-20 12:09:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-20 12:08:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-20 12:05:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-20 12:03:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-20 12:01:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-20 12:00:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-20 11:58:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-20 11:57:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-20 11:55:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-20 11:53:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-06 10:35:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-06 10:33:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-04-06 10:31:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-03-10 12:02:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-03-10 12:01:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-03-10 11:58:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-03-10 11:50:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-03-10 11:47:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-03-10 11:45:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-03-10 11:43:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-03-10 11:41:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-03-10 11:37:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-03-10 11:35:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-03-10 11:33:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-03-10 11:32:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-03-10 11:30:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-03-10 11:28:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-03-10 11:10:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-02-18 08:14:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-02-18 08:12:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-02-18 08:10:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-02-18 08:07:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-02-18 08:05:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-02-18 08:04:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-02-18 08:03:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-02-18 08:01:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-02-18 08:00:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-02-18 07:58:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-02-17 10:04:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-02-17 10:03:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-02-17 09:59:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-29 07:43:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-27 12:45:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-27 12:44:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-27 12:43:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2016-01-27 12:40:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:46:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:44:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:41:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:41:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:39:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:37:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:36:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:35:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:33:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:31:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:30:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:28:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:24:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:23:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:21:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:19:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:16:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:15:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:13:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:12:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:09:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:08:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:06:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:04:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:03:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 08:01:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 07:58:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 07:56:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-17 07:53:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-09 08:19:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-09 08:15:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-09 08:12:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-09 08:11:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-09 08:10:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-09 08:08:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-09 08:06:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-12-09 08:03:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-11-13 13:50:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-11-13 13:48:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-11-13 13:39:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-11-13 13:12:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-11-13 13:09:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-11-13 13:07:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-11-13 13:03:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-11-13 12:59:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-11-13 12:57:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-11-13 12:53:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-11-13 12:51:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-11-13 12:48:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-11-13 12:46:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-11-13 12:44:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-11-13 12:42:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-11-13 12:39:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-11-13 12:38:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-11-13 12:37:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-11-13 12:36:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-11-13 12:34:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-11-13 12:33:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-11-13 12:32:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-11-13 12:30:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-21 13:38:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-21 13:36:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-21 13:34:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-21 13:31:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-21 13:28:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-21 13:26:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-06 11:54:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-06 11:53:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-06 11:52:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-06 11:50:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-06 11:49:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-06 11:47:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-06 11:46:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-06 11:45:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-06 11:43:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-10-06 11:21:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-18 14:04:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-18 14:02:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-18 14:00:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-18 13:58:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-18 13:55:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-18 13:53:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-18 13:50:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-18 13:46:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-18 13:44:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-18 13:09:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-18 13:07:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-18 13:06:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-18 13:05:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-18 13:03:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-18 13:00:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-18 12:59:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-18 12:57:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-18 12:53:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-18 12:51:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-18 12:49:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-18 12:47:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-18 12:46:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-09-18 12:43:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-20 10:20:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-20 10:18:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-20 10:15:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-20 10:13:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-20 10:11:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-20 10:10:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-20 10:08:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-20 10:07:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-20 10:05:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-20 10:03:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-20 10:01:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 12:48:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 12:47:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 12:44:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 12:40:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 12:37:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 12:35:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 12:33:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 12:31:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 12:28:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 12:20:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 12:18:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 12:16:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 12:07:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 12:06:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 12:05:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 12:03:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 12:02:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 12:01:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 11:55:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 11:53:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 11:52:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 11:50:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 10:58:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 10:56:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 10:55:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 10:53:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-08-10 10:50:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-27 10:08:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-27 10:05:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-27 10:03:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-27 10:02:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-27 10:00:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-27 09:58:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-27 09:57:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-27 09:56:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-27 09:54:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-27 09:53:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-27 09:51:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-27 09:49:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-27 09:47:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-27 09:45:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-27 09:44:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-27 09:42:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-04-27 09:41:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-17 15:20:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-17 15:18:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-17 15:16:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-17 15:14:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-17 15:12:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-17 15:09:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-17 15:07:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-17 15:04:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-17 15:01:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-17 14:55:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-17 14:50:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-17 14:44:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-17 14:42:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-17 14:40:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-17 14:38:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-17 14:36:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-17 14:34:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-17 14:32:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-17 14:24:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-17 14:22:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-17 14:20:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-17 14:18:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-17 14:16:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-17 14:14:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-03-17 14:12:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-02-25 09:58:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-02-25 09:55:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-02-25 09:52:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-02-25 09:49:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-02-25 09:46:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-02-25 09:45:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-02-25 09:43:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-02-25 09:41:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-02-25 09:39:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-02-25 09:36:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-02-25 09:34:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-02-25 09:32:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-02-24 14:49:13
Przemysław RogeńskiEdycja2015-01-29 14:40:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-27 08:11:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-27 08:02:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-27 07:58:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-27 07:56:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-27 07:53:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-27 07:50:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-27 07:47:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-27 07:45:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-27 07:44:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-27 07:42:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-27 07:40:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-01-27 07:38:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-19 11:17:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-19 11:13:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-19 11:11:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-19 11:07:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-19 11:05:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-19 11:03:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-19 11:01:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-19 10:59:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-19 10:56:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-19 10:55:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-19 10:52:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-19 10:50:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-19 10:47:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-19 10:46:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-19 10:44:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-19 10:36:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-19 10:34:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-19 10:30:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-19 10:28:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-19 10:26:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-19 10:24:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 14:44:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 14:43:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 14:41:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 14:40:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 14:37:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 14:37:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 14:35:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 14:28:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 14:24:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 14:22:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 12:53:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 12:48:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 12:47:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 12:44:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 12:42:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 12:40:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 12:38:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 12:37:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 12:33:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 12:31:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 12:29:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 12:27:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 12:24:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 12:19:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 12:16:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 12:13:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 12:11:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 12:09:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 12:02:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 11:58:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 11:55:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 09:57:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 09:52:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 09:50:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 08:34:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 08:31:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 08:29:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-18 08:26:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-17 09:04:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-17 09:02:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-08 13:17:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-08 13:16:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-08 13:12:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-08 13:07:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-08 13:04:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-08 12:59:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-02 13:44:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-02 13:43:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-12-02 13:41:33
Przemysław RogeńskiEdycja2014-12-01 11:17:46
Przemysław RogeńskiDodanie2014-12-01 11:17:30