Projekty uchwał na sesję RM w 2014 roku kadencja 2010-2014


Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 13 listopada 2014 roku

1. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok - więcej ....

2. Pojekt uchwały określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok - więcej ...

 

Projekt uchwały na XLVIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 7 listopada 2014 roku

1. Projekt uchwały w sprawie ponownej analizy lokalizacji budynku socjalnego przy ul. Komunalnej - więcej ..


Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 30 paźdzernika 2014 roku

1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014-2026 - więcej ...

 załącznik - więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwały w sprawie budżetu miasta na 2014 rok - więcej ...

 zał. 1 - więcej ...            zał. 1.1 - więcej ...          zał. 2 - wiecej ...         zał. 2.1 - więcej ...           zał. 3 - więcej ..

 zał. 4 - więcej ...            zał. 5 - więcej ...              zał. 6 - wiecej ...

3. Projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2015 rok dla zakładu budżetowego - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Lipna - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok " - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Lipna programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Lipnowska Karta Dużej Rodziny " - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Lipnowskiej Karty Seniora" - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...


Projekty uchwał na XLV sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 17 września 2014 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna  na lata 2014–2026 - więcej ...

 * uzasadnienie - więcej ...      * zał. 1 - więcej ...                    * zał. 2 - więcej ... 

2. Projekt uchwały zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok - wiecej ...

* uzasadnienie - więcej ...           * zał. 1 - więcej ...          * zał. 1.1. - więcej ...            * zał. 2 - więcej...

* zał. 2.1 - więcej ...           * zał. 3 - więcej ...            * zał. 4 - więcej ...             * zał. 5 - więcej ...         * zał. 6 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli Gminy Miasta Lipna - więcej ...

5. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Lipna pany Włodzimierzowi Wiśniewskiemu - więcej ...

7. Projekt uchwały  w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna” panu Andrzejowi Mielczarkowi - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna” panu Barnardowi Sadka - więcej ...

* biogram 1 - więcej ...          * biorgam 2 - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna” panu Ryszardowi Wiśniewskiemu - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Miasta Lipna działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej - więcej ...

* zał. - mapa- więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Ptasia 3027/2) - więcej ...

13. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Ptasia 3027/3) - więcej ...

14. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Ptasia 3027/4) - więcej ...

15. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Ptasia 3027/5) - więcej ...

16. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Ptasia 3027/6) - więcej ...

17. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Ptasia 3027/7) - więcej ...

18. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Ptasia 3027/8) - więcej ...

19. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Ptasia 3027/9) - więcej ...

20. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Ptasia 3027/10) - więcej ...

21. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Ptasia 3027/11) - więcej ...

22. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Ptasia 3027/12) - więcej ...

23. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Ptasia 1578/46) - więcej ...

24. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Orla 3028/1) - więcej ...

25. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Orla 3028/3) - więcej ...

 26. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Komunalna 1565/26) - więcej ... 

27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna (Żeromskiego) - więcej ...

28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna(Polna) - więcej ...

29. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Sierakowskiego) - więcej ...

30. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...


Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej w Lipnie                        

w dniu 12 czerwca 2014 roku                       

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2013 rok - więcej ....

* sprawozdanie opisowe - więcej ...    * zał. 1 - więcej ...     * zał. 2 - więcej ...    * zał. 3 - więcej ....     * zał. 4 i 4 a - więcej...         * zał. 5 - więcej ...      * zał. 6 - więcej ...    * zał. 7 - więcej ...       * zał. 8 - więcej...         * zał. 9 - więcej...

* zał. 9a - więcej ...    * zał. 10 - więcej ...    * zał. 11 - więcej...     * zał. 11.1 - więcej...        * zał. 11.2 - więcej ...      * zał. 11.3 - więcej ...    * zał. 11.4 - więcej ...    * zał. 11.4 a - więcej ...        * zał. 11.5 - więcej ...     * zał. 11. 6 - więcej ...     * zał. 11. 7 - więcej ...   * zał. 11.8 - więcej...

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2013 rok - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkonego w Przedszkolach Miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna - więcej...

5. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypengiów dla uczniów - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Lipno przy realizacji zadania pn. Przebudowa ul. Rolnej - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 - więcej ...

* Strategia - więcej ...

8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji projektu - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014-2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...              * zał. 1 - więcej ...          zał. 2 - więcej...

10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 r. - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...        * zał. 1 - więcej ...        * zał. 2 - więcej ...       * zał. 3 - więcej ...     * zał. 4 - wiecej ...

* zał. 5 - więcej ...     * zał. 6 - więcej ...          * zał. 7 - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Miasta Lipna do 2015 roku z perspektywą do 2019 więcej ...

* załącznik - więcej ...

 

 


Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 23 kwietnia 2014 roku

1. W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014 - 2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...           * załącznik Nr 1 - więcej ...          * załącznik Nr 2 - więcej...

2. Zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...            * zał. 1 - więcej ...           * zał. 1.1 - więcej ...            * zał. 2 - więcej ...

* zał. 3 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna (Ogrodowa) - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna (Dębowa) więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna(Żeromskiego) - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 426/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi i pieczęcie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

* zał. 1 - więcej ...                  * zał. 2 - więcej ...            * zał. 3 - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Lipno do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmina Dobrzyńskich Region Południe - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - więcej ...


Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 27 marca 2014 roku

1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014 - 2026 - więcej ...

 * uzasadnienie - więcej ...          * załącznik nr 1 - więcej ...               * załącznik nr 2 - więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej...             * załącznik nr 1 - więcej ...            * załącznik nr 1.1 - więcej ...

* załącznik nr 2 - więcej ...             * załącznik nr 2.1 - więcej ...         * załącznik nr 3 - więcej ...

* załącznik nr 4 - więcej ...             * załącznik nr 5 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis - więcej ...

* załącznik nr 1 - więcej ...              * załącznik nr 2 - więcej ...            * załącznik nr 3 - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości z tytułu odnowy elewacji budynków nie stanowiących pomocy de minimis - więcej ...

* załącznik nr 1 - więcej ...               * załącznik nr 2 - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia  sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok - więcej ...

* załącznik - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za 2013 rok - więcej ...

* załącznik - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomości zwierząt na terenie Gminy Miasta Lipna na 2014 rok - więcej ...

* załącznik - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejacym drogom wewnętrznym połóżonym na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

* załącznik nr 1 - więcej...                 * załącznik nr 2 - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 - wiecej ...

* załącznik - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji projektu - wiecej ...

 


 

Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 26 lutego 2014 roku

1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014-2026 - więcej ...

* załącznik nr 1 - więcej ...                * załącznik nr 2 - więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok - więcej...

* załącznik nr 1 - więcej ...       * załącznik nr 2 - więcej ...         * załacznik nr 2.1 - więcej ...

* załącznik nr 3 - więcej ...       * załącznik nr 4 - więcej ...          * załącznik nr 5 - więcej ...

* załącznik nr 6 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Spolecznych na terenie Miasta Lipno w latach 2014 - 2020 - więcej ...

* załącznik - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/391/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Miasta Lipno na lata 2014-2020" - więcej ...

6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia "Aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna" - więcej ...

* załacznik - więcej ...

 


 

 Projekty uchwała na XL sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 23 stycznia 2014 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014 - 2026 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2014 rok - więcej ...

    * załącznik - więcej ...

3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych i obwodów głosowania - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie objęcia granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów należących do Gminy Miasta Lipna - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2612/4 połóżonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Malinowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Małgorzata KomorowskaEdycja2015-05-18 12:36:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-11-21 11:23:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-11-21 11:17:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-11-07 08:04:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-10-27 14:33:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-10-27 14:29:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-10-27 14:26:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-10-27 14:24:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-10-27 14:22:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-10-27 14:19:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-10-27 14:13:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-10-27 14:11:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-10-27 14:09:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-10-27 14:06:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-10-27 14:04:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-10-27 14:03:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-10-27 14:01:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-10-27 13:59:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-10-27 13:57:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-10-27 13:56:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-10-27 13:54:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-10-27 13:52:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-10-27 13:51:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-10-27 13:49:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-15 12:44:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-15 10:03:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 14:46:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 14:44:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 14:41:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 14:39:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 14:37:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 14:35:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:45:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:44:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:42:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:40:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:39:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:37:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:35:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:34:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:32:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:30:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:29:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:27:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:24:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:23:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:21:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:19:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:14:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:13:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:11:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:10:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:08:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:06:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:05:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:03:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:01:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 13:00:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 12:59:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 12:57:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 12:54:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 12:52:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 12:51:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 12:48:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 12:46:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 12:44:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 12:42:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 12:41:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 12:39:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 12:37:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 12:36:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 12:34:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 12:30:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 12:22:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 12:20:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 12:15:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 12:12:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 12:11:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 11:56:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 11:50:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-09-11 11:39:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-10 11:01:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-10 10:59:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-06 10:58:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-06 10:55:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-06 10:53:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-06 10:51:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-06 10:25:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-06 10:23:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-06 10:13:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-06 10:10:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-06 10:08:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-06 10:03:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-06 10:01:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-06 09:58:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-06 09:57:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-06 09:52:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-06 09:49:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 11:42:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 11:39:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 11:37:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 11:35:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 11:33:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 11:30:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 11:27:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 11:24:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 11:22:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 11:19:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 11:16:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 11:13:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 11:09:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 11:07:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 11:04:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 11:01:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 10:59:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 10:57:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 10:55:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 10:53:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 10:51:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 10:49:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 10:47:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 10:45:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 10:42:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 10:41:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 10:39:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 10:38:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 10:36:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 10:34:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 10:31:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 10:30:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 10:27:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 09:58:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 09:57:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-06-03 09:55:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-04-15 14:41:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-04-15 14:41:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-04-15 14:37:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-04-15 14:37:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-04-15 14:35:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-04-15 14:30:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-04-15 14:27:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-04-15 14:25:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-04-15 14:23:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-04-15 14:20:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-04-15 14:18:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-04-15 14:15:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-04-15 14:12:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-04-15 14:10:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-04-15 14:07:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-04-15 14:03:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-04-15 14:00:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-04-15 13:59:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-04-15 13:57:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-04-15 13:55:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-04-15 13:53:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-04-15 13:48:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-04-15 13:30:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-04-15 13:28:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-04-15 13:26:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 11:33:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 11:32:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 11:29:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 11:20:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 11:16:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 10:44:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 10:30:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 10:28:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 10:26:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 10:24:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 10:22:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 10:20:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 10:17:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 10:16:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 10:14:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 10:12:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 10:09:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 10:05:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 10:01:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 09:46:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 09:39:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 08:19:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 08:16:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 08:12:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 08:10:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 08:09:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 08:07:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 08:06:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 08:04:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 08:03:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 08:01:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 07:59:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 07:57:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 07:55:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 07:46:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 07:44:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 07:43:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-03-21 07:42:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-02-20 08:04:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-02-19 14:48:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-02-19 14:25:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-02-19 13:59:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-02-19 13:56:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-02-19 13:51:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-02-19 13:49:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-02-19 13:47:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-02-19 13:43:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-02-19 13:40:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-02-19 13:36:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-02-19 13:34:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-02-19 13:33:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-02-19 13:31:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-02-19 13:30:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-02-19 13:28:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-02-19 13:26:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-02-19 13:23:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-02-19 13:21:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-02-19 13:18:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-01-28 10:53:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-01-17 08:37:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-01-17 08:30:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-01-17 08:27:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-01-17 08:23:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-01-17 08:20:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-01-17 08:18:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-01-17 08:15:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-01-17 08:10:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2014-01-17 08:06:23
Małgorzata KomorowskaDodanie2014-01-16 10:11:25