Projekty uchwał na sesję RM w 2011 roku kadencja 2010 - 2014

 

Projekty uchwał na XIV sesję RM w Lipnie

w dniu 20 grudnia 2011 roku

1. Projekt uchwaływ sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok - więcej ...

  * Załącznik - Program - więcej ...      * załącznik Nr 1 do Programu - więcej ...

   * załącznik Nr 2 do Programu - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2012 rok - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lipna na 2012 rok - więcej ...

   * objaśnienia do budżetu - więcej ...   załącznik Nr 1 - więcej ...     * załącznik Nr 2 - więcej ...

   * załącznik Nr 3 - więcej ...      * załącznik Nr 4 - więcej ...     * załącznik Nr 5 - więcej ...

   * załącznik Nr 6 - więcej ...      * załącznik Nr 7 - więcej ...     * załącznik Nr 8 - więcej ...

   * załącznik Nr 9 - więcej ...

4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011 - 2019 - więcej ...    

    * załącznik Nr 1 - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok - więcej ...

6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012 - 2019 - więcej ...

  * załącznik Nr 1 - więcej ...      * załącznik Nr 2 - więcej ...     * załącznik Nr 3 - więcej ...

7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2011 roku -więcej ...

  * uzasadnienie - więcej ...       * załącznik Nr 1 - więcej ...        * załącznik Nr 1.1. - więcej ...

  * załącznik Nr 2 - więcej ...     * załącznik Nr 2.1 - więcej ...      * załącznik Nr 3 - więcej ...


Projekty uchwał na XIII sesję RM w Lipnie

w dniu 21 listopada 2011 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019 - więcej ...

 * uzasadnienie - więcej ...      * załącznik Nr 1 - więcej ...             * załącznik Nr 2 - więcej ...

 2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok - więcej ...

 * uzasadnienie - więcej ...           * załacznik Nr 1 - więcej ...                       * załącznik Nr 1.1 - więcej...

* załącznik Nr 2 - wiecej ...            * załącznik Nr 2.1 - więcej ...                   * załącznik Nr 3 - więcej ...

* załącznik Nr 4 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2012 rok dla zakładu budżetowego - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2012 rok - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia miasta Lipna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2011 - 2026" - więcej...

* załącznik Nr 1 - więcej ...                     * załącznik Nr 2 - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ul. Śliwkowej - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna , w budynku przy ul. Mickiewicza 26 i 28 - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 6, 9 i 10 usytuowanych w budynku połozonym w Lipnie, przy ul. Mickiewicza 26 - więcej ...

13.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 8 i 9 usytuowanych w budynku połozonym w Lipnie, przy ul. Mickiewicza 28 - więcej...

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonej w Lipnie przy ul. Okrzei na nieruchomość połóżoną w Lipnie przy ul. Żeromskiego - więcej ...

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki Nr 2134/5, 1215/3 i 1214/15 i położonej w Lipnie Obraęb Nr 4 przy ul. Dolnej i Górnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Gminę Miasta Lipna Porozumienia z Gminą Wielgie, Gminą Bobrowniki, Gminą Chrostkowo, Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą, Gminą Kikół, Gminą Lipno, Gminą Miasta Lipna, Miastem i Gminą Skępe i Gminą Tłuchowo regulującego zasady współdziałania w/w jednostek w przedmiocie wykonania zadania publicznego - więcej ...


Projekty uchwał na XII sesję RM w Lipnie

w dniu 13 października 2011 roku

1. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na zarządzeniezastepcze Nr 326/2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2011 ro w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania - więcej ...

 


 

Projekty uchwał na XI sesję RM w Lipnie

w dniu 28 września 2011 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019 - więcej ...

 * uzasadnienie - więcej ...           * załącznik Nr 1 - więcej ...           * załącznik Nr 2 - więcej ...

* załacznik Nr 3 - więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...             * załącznik Nr 1 - więcej ...           * załącznik Nr 2 - więcej ...

* załącznik Nr 3 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Miasta Lipna pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu na realizację zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Miasta Lipna" - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta Lipna - więcej ...


Projekty uchwał na X sesję RM w Lipnie

w dniu 5 września 2011 roku

1. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lipnie - więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...           * załącznik Nr 1 - więcej ...           * załącznik Nr 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok - więcej ...

 * uzasadnienie - więcej ...                * załącznik Nr 1 -więcej ...                     * załącznik Nr 2 - więcej ...

* załącznik Nr 2.1 - więcej ...             * załącznik Nr 3 - więcej ...                     * załącznik Nr 4 - więcej ...

 * załącznik nr 5 - więcej ...            załącznik Nr 6 - więcej ...      

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2011 rok dla zakładu budżetowego - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania - wiecej ...

6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zakłądu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną - więcej ...


Projekty uchwał na IX sesję RM w Lipnie

w dniu 20 lipca 2011 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...        * załącznik Nr 1 - więcej ...         * załącznik Nr 1.1 - więcej ...

    * załącznik Nr 2 - więcej ...       * załącznik Nr 2.1. - więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomosciach gruntowych w obrębie których przebiega wybudowana w 2010 roku sieć ciepłownicza zasilająca os. Reymonta w Lipnie -więcej ...

3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejającej drodze wewnętrznej połozonej na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna" - więcej ...

     * Program - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za okres 2009 - 2010 - więcej ...

    * sprawozdanie - więcej ...    * wyniki inwentaryzacji - więcej ...

8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019 - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...             * załącznik Nr 1 - więcej ...         * załącznik Nr 2 - więcej ...

 


Projekty uchwał na VIII sesję RM w Lipnie

w dniu 15 czerwca 2011 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2010 rok - więcej ...

   * sprawozdanie opisowe - więcej ...   * załącznik Nr 1 - więcej ...    * załącznik Nr 2 - więcej...

   * załącznik Nr 3 - więcej ...        * załącznik Nr 4 i 4a - więcej ...    * załącznik Nr 5 - więcej...

   * załącznik Nr 6 - więcej ...        * załącznik Nr 7 - więcej ...          * załącznik Nr 8 - więcej ...

   * załącznik Nr 9 i 9a - więcej ...  * załącznik Nr 10 -więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2010 rok - więcej ...

3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019 - więcej ...

   * uzasadnienie - więcej...        * załącznik Nr 1 - więcej ...       * załącznik Nr 2 - więcej ...

   * załącznik Nr 3 - więcej ...

4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok - więcej ...

   * uzasadnienie - więcej ...    * załącznik Nr 1 - więcej ...      * załącznik Nr 2 - więcej ...     

   * załącznik Nr 3 - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego Nr 9 wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiącego włąsność Gminy Miasta Lipna, w budynku Nr 6 przy Pl. Dekerta - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1512/73 o powierzchni 0,0096 ha położonej w Lipnie przy ul. Włocławskiej, stanowiącej włąsność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

 


 Projekty uchwał na VII sesję RM w Lipnie

w dniu12 maja 2011 roku

1. Projekt uchwały zmieniajacy uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019 - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...          * załącznik nr 1 - więcej ...         * załącznik Nr 2 - więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...          * załącznik Nr 1 - więcej ...     * załącznik Nr 2 - więcej ...

    * załącznik Nr 3 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny gruntu zajętego pod drogę gminną - wiecej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie Obręb Nr 14 przy ul. Leśnej -więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, położonych w Lipnie Obręb Nr 8 przy ul. Bukowej, działki Nr 2802/1, 2802/2 i 2802/3 - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ul. Narcyzowej, działka Nr 2685/19 o powierzchni 0,0858 ha. - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna - więcej

    * uzasadnienie - więcej ...

8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania nazwy osiedlu - więcej ...

 


 Projekty uchwał na VI sesję RM w Lipnie

w dniu 15 kwietnia 2011 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011 - 2019 - więcej ...

     * uzasadnienie - więcej ...            * załącznik Nr 1 - więcej ...    * załącznik Nr 2 - więcej ...

 2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok - więcej ...

      * uzasadnienie - więcej ...                    * załącznik Nr 1 - więcej ...          * załącznik nr 2 - więcej ...

      * załącznik Nr 3 - więcej ...                   * załącznik Nr 4 - więcej ...           * załącznik Nr 5 - więcej ...

3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok - więcej ...

       * załącznik - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Lipnie - więcej ...

      * załącznik - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Lipna - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej w Lipnie przy ul. Mickiewicza 21, działka Nr 1297/7 na rzecz jej użytkownika (43/292 części nieruchomości) - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziłu w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej w Lipnie przy ul. Mickiewicza 21, działka Nr 1297/7 na rzezc jej użytkownika ( 39/291 części nieruchomości) - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej w Lipnbie Obręb Nr 4 przy ul. Podgórnej, działka Nr 2868 o powierzchni0,0212 ha - więcej ...

 


 Projekty uchwał na V sesję RM w Lipnie

w dniu 15 marca 2011 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019 - więcej ...

    * uzasadnienie -więcej ...      * załącznik Nr 1 - wiecej ...         * załącznik Nr 2 -więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...    * załącznik Nr 1 - więcej ...           * załącznik Nr 1.1 - więcej ...

    * załącznik Nr 2 - więcej ...   * załącznik Nr 2.1 - więcej ...       * załącznik nr 3 -więcej ...

    * załącznik Nr 4 - więcej ...   * załącznik Nr 5 -więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej w 2011 roku - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - więcej ...

 5. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na spłatę leasingu zaciągniętego na zakup samochodu osobowego do przewozu osób i towarów marki Fiat Dukato Panorama - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółówych warunków jego funkcjonowania - więcej ...

   * załącznik - więcej ...

7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Lipniew dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zasady usytuowania na terenie miasta Lipna miejsc sprzedaży, ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

* załącznik - więcej...

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu dla nieruchomości gruntowych w obrębie których przebiega wybudowana w 2010 roku sieć ciepłownicza zasilająca os. Reymonta w Lipnie - więcej ...

 


 Projekty uchwał na IV sesję RM w Lipnie

w dniu 28 stycznia 2011 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipno na lata 2011-2019 - więcej ...

   * załącznik Nr 1 - więcej ...          * załącznik Nr 2 - więcej ...

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok - więcej ...

   * uzasadnienie - więcej ...       * załącznik Nr 1 - więcej ...      * załącznik Nr 2 - więcej ...

   * załącznik Nr 3 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - więcej ...

   * załącznik - więcej ...     

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2010 rok - więcej ...  

    * załącznik - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipno - więcej ...

    * załącznik - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipno, w budynku przy ul. Piłsudskiego 11 - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 4, 8, 9, 10, 12 i 13 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 11 - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej przy ul. Kilińskiego 1, działka Nr 1236/4 na rzecz jej użytkownika wieczystego - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetragowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

 

 


 
UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 13:56:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 13:40:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 13:37:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 13:35:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 13:06:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 11:04:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 11:02:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 11:02:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 10:47:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 10:43:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 10:40:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 10:36:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 10:30:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 10:28:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 10:11:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 10:07:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 09:45:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 09:42:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 09:05:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 09:02:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 09:00:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 08:35:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 08:27:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 08:24:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 08:20:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 08:17:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 08:17:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 08:15:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 08:13:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 08:12:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 08:09:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 08:06:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 08:03:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 08:00:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 07:51:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 07:47:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 07:40:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-13 07:37:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-12-12 14:10:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-17 10:02:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-17 09:59:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-17 09:52:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-17 09:48:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-17 09:44:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-17 09:41:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-17 09:37:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-17 09:33:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-17 09:30:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-17 09:13:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-17 09:11:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-17 09:07:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-17 09:03:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-17 08:58:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-17 08:54:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-15 12:08:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-15 12:04:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-15 12:01:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-15 11:57:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-15 11:54:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-15 11:50:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-15 11:47:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-15 11:44:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-15 11:44:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-15 11:42:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-15 11:29:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-15 11:27:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-15 11:24:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-15 11:21:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-15 11:18:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-15 11:14:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-15 11:09:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-15 11:06:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-11-15 11:03:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-10-12 13:57:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-10-12 13:55:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-09-23 11:26:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-09-23 11:24:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-09-23 11:21:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-09-23 11:13:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-09-23 11:10:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-09-23 10:52:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-09-23 10:49:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-09-23 10:46:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-09-23 10:44:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-09-23 10:41:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-09-23 10:38:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-09-23 10:36:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-09-23 10:34:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-09-23 10:31:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-09-23 10:28:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-08-31 08:18:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-08-30 12:54:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-08-30 12:51:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-08-30 12:48:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-08-30 12:45:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-08-30 12:42:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-08-30 12:38:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-08-30 12:36:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-08-30 12:34:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-08-30 12:31:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-08-30 12:29:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-08-30 12:26:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-08-30 12:23:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-08-30 12:21:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-08-30 12:18:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-08-30 12:13:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-08-30 12:11:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-08-30 12:09:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-08-30 07:55:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-07-18 09:38:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-07-18 09:31:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-07-18 09:26:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-07-18 09:22:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-07-18 09:20:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-07-15 14:31:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-07-15 14:28:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-07-15 14:26:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-07-15 14:23:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-07-15 14:22:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-07-15 14:19:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-07-15 14:15:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-07-15 14:13:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-07-15 14:07:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-07-15 10:19:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-07-15 09:05:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-07-15 09:02:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-07-15 08:58:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-07-15 08:56:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-07-15 08:53:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-07-15 08:49:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-07-15 08:48:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-07-15 08:45:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-07-15 08:40:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 12:21:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 12:10:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 12:07:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 12:03:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 12:00:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 11:57:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 11:42:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 11:37:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 11:33:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 11:31:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 11:25:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 11:21:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 11:15:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 11:12:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 11:08:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 11:04:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 11:03:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 11:00:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 10:58:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 10:55:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 10:51:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 10:48:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 10:39:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 10:34:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 10:31:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 10:28:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 10:25:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 10:22:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-06-07 10:08:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-05-10 11:53:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-05-10 11:51:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-05-10 11:47:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-05-10 11:45:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-05-10 11:41:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-05-10 11:38:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-05-10 11:34:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-05-10 11:25:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-05-10 11:23:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-05-10 11:15:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-05-10 11:11:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-05-10 11:01:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-05-10 10:58:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-05-10 10:53:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-05-10 10:50:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-05-10 10:44:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-05-10 10:40:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-05-10 10:37:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-05-10 10:18:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-05-10 10:04:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-04-11 12:43:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-04-11 12:38:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-04-11 12:33:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-04-11 12:31:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-04-11 12:16:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-04-11 12:13:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-04-11 12:05:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-04-11 12:02:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-04-11 11:53:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-04-11 11:51:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-04-11 11:46:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-04-11 11:42:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-04-11 11:40:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-04-11 11:29:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-04-11 11:24:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-04-11 10:53:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-04-11 10:51:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-04-11 10:47:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-04-11 10:34:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-04-11 10:26:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-04-11 10:22:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-11 12:36:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-11 12:31:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-11 12:29:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-11 12:26:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-11 12:07:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-11 12:06:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-11 11:59:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-11 11:33:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-11 11:27:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-11 11:09:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-11 11:08:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-11 11:02:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-11 10:55:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-11 10:50:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-11 10:46:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-11 10:41:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-11 10:37:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-10 12:18:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-10 12:17:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-10 12:13:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-10 12:10:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-10 12:08:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-10 12:06:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-10 12:02:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-10 11:59:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-10 11:28:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-10 11:26:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-10 11:22:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-10 11:17:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-10 08:42:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-03-10 08:38:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-24 11:02:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-24 10:10:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-24 09:56:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-24 09:53:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-24 09:49:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-24 09:44:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-24 09:41:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-24 09:39:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-24 09:37:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-24 09:35:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-24 09:32:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-24 09:30:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-24 09:27:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-24 09:23:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-24 09:21:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-24 09:18:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-24 09:17:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-24 09:15:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-24 09:14:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-24 09:09:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-24 09:08:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-24 09:05:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2011-01-24 09:04:23
Paweł WróblewskiDodanie2011-01-24 08:53:18