Projekty uchwał na sesje RM w 2010 roku

Projekty uchwał na LV sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 9 listopada 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania u udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych  - więcej ... 

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok - więcej ...

* Program - więcej ...                 * załącznik Nr 1 do Programu - więcej ...     

                                                      * załącznik Nr 2 do Programu - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2011 rok dla zakładu budżetowego - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku - więcej ...

     * uzasadnienie - więcej ...              * załącznik Nr 1 - więcej ...       * załącznik Nr 2 - więcej ...

     * załacznik Nr 3 - więcej ...               * załącznik Nr 4 - więcej ...       * załącznik Nr 5 - więcej ...

     * załącznik Nr 6 - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2011 rok dla zakładu budżetowego - więcej ...

 


Projekty uchwal na LIV sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 18 października 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku - więcej ...

     * uzasadnienie - więcej ...            * załącznik Nr 1 - więcej ...           * załącznik Nr 1.1 - więcej ...

     * załącznik Nr 2 - więcej ...            * załącznik Nr 2.1 - więcej ...        * załącznik Nr 3 - więcej ...

     * załącznik Nr 4 - więcej ...            * załącznik Nr 5 - więcej ...           * załącznik Nr 6 - więcej ...   

     * załącznik Nr 7 - więcej ...           * załącznik Nr 8 - więcej ...

 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2010 rok dla zakłądu budżetowego - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału i wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o. - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2011 rok - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w mieście Lipno na lata 2010-2015 - więcej ...

* Program - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi niektórych aktów prawa miejscowego - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkanlnych na rzecz najemców oraz od ceny nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy Pl. Dekerta 6 - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkanlnego Nr 1 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy Pl. Dekerta 6 - więcej ...

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 10 - więcej ...

14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej ulicy położonej na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

* mapka - więcej ...

15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

* mapka - więcej ...

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...


 

Projekty uchwał na LIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 29 września 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą : "Modernizacja drogi gminnej Nr 171150C - ul. Przekop w Lipnie" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 wraz z projektowaniem - więcej ... 


 

Projekty uchwał na LII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 10 września 2010 roku

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/44/03 Rady Miejskiej W Lipnie z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna - więcej

2. Projekt uchwały w sprawie  zmiany budżetu Gminy Miasta Lipno na 2010 rok więcej

        * uzasadnienie                            * załącznik nr 1                            * załącznik nr 1.1

         * załącznik nr 2                            * załącznik nr 2.1                            * załącznik nr 3

          * załącznik nr 4


 

Projekty uchwał na LI sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 12 sierpnia 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie określenie zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy na I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samochądowych instytucji kultury - więcej ...


 

Projekty  uchwał na L sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 27 lipca 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...             * załącznik Nr 1 - więcej ...         * załącznik Nr 1.1. - więcej...

    * załącznik Nr 2 - więcej ...             * załącznik Nr 2.1 - więcej ...      * załącznik Nr 3 - więcej ...

    * załącznik Nr 4 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym obszar pomiędzy ul. 22 Stycznia i rzeką Mień na działkach o numerach ewidencyjnych 1036, 2250/2, 2251/1 i cz. działki 1041, 1042 - więcej ...

     * mapa - więcej ...                * załącznik - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej - więcej ...

 


 

 

Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 30 czerwca 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...            * załącznik Nr 1 - więcej ...          * załącznik Nr 1.1. - więcej ...

    * załącznik Nr 2 - więcej ...            * załącznik Nr 2.1 - więcej ...       * załącznik Nr 3 - więcej ...

    * załącznik Nr 4 -więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg - więcej ...

3. Projekt uchwały zmieniający Zarządzenie Komisarza Rządowego dla miasta Lipna z dnia 23 sierpnia 2005 w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalny - więcej ...

4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę wyrażającą zgodę na usytuowanie obelisku - więcej ...

    * załącznik - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej - więcej ... 

 


 

Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 31 maja 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku - więcej ...

     * uzasadnienie - więcej ...         * załącznik Nr 1 - więcej ...        * załącznik Nr 1.1 - więcej ...

     * załącznik Nr 2 -więcej ...          * załącznik Nr 2.1 - więcej ...     * załącznik nr 3 - więcej ...

     * załącznik Nr 4 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miasta Lipna  - więcej ...

 


 

 

Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 19 maja 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...         * załącznik Nr 1 - więcej ...       * załącznik Nr 2 - więcej ...

    * załącznik Nr 3 - więcej ...         * załącznik Nr 4 - więcej ...       * załącznik Nr 5 - więcej ...

2. Projket uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego preferencyjnego z Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie zadań inwestycyjnych - więcej ...

3. Projektrojekt uchwały  uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipno do realizacji projektu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego - II edycja." ... - więcej ...

    * załącznik - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie przystapienia Gminy Miasta Lipno do realizacji projektu pn.:"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej" ... - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lipna na lata 2007-2015 - więcej ...

* załącznik - więcej ...                * załącznik - więcej ...              * załącznik - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowejstanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego Nr 8 wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w budynku Nr 6 przy Pl. Dekerta - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 8 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 15 - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w okręgach wyborczych - więcej ...

      * uzasadnienie - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipno do realizacji projektu pn. "Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - więcej ...

 


Projekty  uchwał na XLVI sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 28 kwietnia 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...      * załącznik Nr 1 - więcej ...       * załącznik Nr 2 - więcej ...

    * załącznik Nr 3 - więcej ...      * załącznik Nr 4 - więcej ...       * załącznik Nr 5 - więcej ...

    * załącznik Nr 6 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmikstrzowi Miasta Lipna za 2009 rok - więcej ...

    * załącznik Nr 1 - więcej ...        * załącznik Nr 2 - więcej ...       * załącznik Nr 2a - więcej ...

    * załącznik Nr 3 i 3a - więcej ...   * załącznik Nr 4 - więcej ...     * załącznik nr 5 - więcej ...

    * załącznik Nr 6 - więcej ...        * załącznik Nr 7 - więcej ...        * załącznik Nr 8 - więcej ...

    * załącznik nr 8a - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za 2009 rok - więcej ...

     * załącznik - sprawozdanie - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipno, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetyargowej - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania - więcej ... 


 

Projekty uchwał na XLV sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 18 marca 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięcia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Wszystkich tragicznie zmarłych podczas katastrofy lotniczej w Smoleńsku przedstawicieli władz państwowych,  kościelnych, wojskowych, kombatanckich i innych - więcej ...


Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 18 marca 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwału Nr XLII/350/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok - więcej ...

* załącznik - więcej ... 

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2009 rok - więcej ...

* załącznik - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna" - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna " - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...           * załącznik Nr 1 - więcej ...            * załącznik Nr 1.1 - więcej ...

* załącznik Nr 2 - więcej ...           * załącznik Nr 2.1 - więcej ...         * załącznik Nr 3 - więcej ...

* załącznik Nr 4 - więcej ...           * załącznik Nr 5 - więcej ...             * załącznik Nr 6 - więcej ...

7. Projekt uchwały   w sprawie zmiany Zarządzenie NR 73/R/2006 Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipno - więcej ...

 8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na właśność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

13.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy miasta Lipna - więcej ...

     * mapa - więcej ...

 

 

Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 28 stycznia 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmianw budżecie miasta w 2010 roku -  więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...               * załącznik Nr 1 - więcej ...           * załącznik Nr 2 - więcej ...

    * załącznik Nr 3 - więcej ...               * załącznik Nr 4 - więcej ...           * załącznik Nr 5 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwałe o emisji obligacji komunalnych - więcej ...

    * załącznik - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposoby i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty nalezności pienięznych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, a także wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2010 - 2013 dla Miasta Lipna - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/R/2006 Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna z dnia 21 września 2006 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy stadionowi przy ulicy Sportowej 13 w Lipnie - więcej ...

 

 


 

 


 

 

 


 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-04 11:30:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-04 10:26:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-04 10:22:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-04 10:20:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-04 10:18:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-04 10:16:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-04 10:14:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-04 10:12:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-04 10:11:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-04 10:01:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-02 11:21:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-02 11:16:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-02 11:07:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-02 11:04:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-02 11:01:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-02 10:58:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-02 10:55:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-11-02 10:52:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 12:54:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 12:46:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 12:45:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 12:16:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 12:14:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 12:11:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 12:08:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 12:03:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 11:58:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 11:55:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 11:51:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 11:47:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 11:46:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 11:42:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 11:39:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 11:36:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 11:34:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 11:31:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 11:30:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 11:27:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 11:24:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 11:23:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 11:20:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 11:15:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 11:12:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 11:11:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 11:09:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 11:08:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 11:06:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 11:02:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 11:01:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 10:59:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 10:57:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 10:55:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 10:53:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-10-12 09:55:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-09-29 10:20:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-09-27 12:35:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-09-27 12:33:57
Przemysław RogeńskiEdycja2010-09-07 08:48:34
Przemysław RogeńskiEdycja2010-09-07 08:37:25
Przemysław RogeńskiEdycja2010-09-07 08:36:14
Przemysław RogeńskiEdycja2010-09-07 08:24:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-08-06 09:32:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-08-06 09:30:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-08-06 09:29:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-08-06 09:27:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-08-06 09:08:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-08-06 09:05:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-26 12:40:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-26 12:00:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-26 10:04:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-26 10:02:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-26 09:55:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-26 09:52:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-26 09:51:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-26 09:44:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-26 09:43:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-26 09:42:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-26 09:41:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-26 09:39:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-26 09:38:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-26 09:37:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-07-26 09:36:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-22 13:22:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-22 13:21:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-22 13:18:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-22 13:15:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-22 13:12:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-22 13:08:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-22 13:05:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-22 13:02:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-22 12:59:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-22 12:56:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-22 12:54:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-22 12:50:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-22 12:45:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-22 12:41:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-22 12:40:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-22 12:38:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-22 12:36:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-22 12:31:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-22 12:29:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-06-22 12:25:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-28 11:25:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-28 11:04:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-28 10:19:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-28 10:12:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-28 10:10:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-28 10:08:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-28 10:06:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-28 10:04:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-28 10:02:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-28 10:00:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-28 09:59:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-18 14:39:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-18 12:40:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-18 12:39:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-18 11:20:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-18 09:26:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-14 11:34:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-14 11:30:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-14 11:28:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-14 11:26:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-14 11:22:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-14 11:20:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-14 11:15:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-14 11:12:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-14 11:07:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-14 11:05:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-14 11:02:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-14 11:00:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-14 10:56:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-14 10:53:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-14 10:51:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-14 10:48:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-14 10:46:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-14 10:45:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-14 10:42:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-14 10:41:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-13 10:06:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-13 10:02:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-13 09:59:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-13 08:47:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-13 08:46:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-13 08:44:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-13 08:40:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-13 08:39:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-13 08:37:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-05-13 08:36:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-22 12:51:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-22 12:48:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-16 10:30:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-16 10:28:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-16 10:25:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 13:21:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 12:23:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 12:20:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 12:11:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 12:10:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 12:06:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 12:04:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 12:00:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 11:59:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 11:58:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 11:57:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 11:55:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 11:54:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 11:53:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 11:51:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 11:50:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 11:48:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 11:43:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 11:42:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 11:40:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 11:15:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 10:54:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 10:53:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 10:50:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 10:49:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 10:48:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 10:46:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 10:45:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-14 10:15:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-09 14:15:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-09 14:06:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-04-09 14:01:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-16 09:08:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-16 09:02:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-16 09:00:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-16 08:58:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-16 08:56:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-16 08:41:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-16 08:36:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-16 07:51:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-16 07:49:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-16 07:49:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-16 07:45:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-11 13:43:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-11 13:41:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-11 13:38:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-11 13:29:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-11 13:25:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-11 13:23:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-11 13:22:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-11 13:19:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-11 13:18:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-11 13:16:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-11 13:15:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-11 13:14:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-11 13:09:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-11 13:06:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-11 13:04:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-11 13:01:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-11 12:53:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-11 12:52:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-11 12:47:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-03-11 12:18:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-21 13:09:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-21 13:08:02
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-21 13:06:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-21 13:00:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-21 12:58:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-21 12:54:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-21 12:52:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-21 12:48:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-21 12:47:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-21 12:31:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-21 12:29:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-21 12:27:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-21 12:25:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-21 12:23:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-21 12:22:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2010-01-21 12:20:51
Paweł WróblewskiEdycja2010-01-05 10:35:29
Paweł WróblewskiEdycja2010-01-05 10:32:55
Paweł WróblewskiDodanie2010-01-05 10:30:44