Projekty uchwał na sesje RM w 2007 roku

 

 

Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 29 grudnia 2007 roku

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok. więcej...

           *  objaśnienia do projektu budżetu . więcej ...

           *  załączniki od 1 - 13. więcej ...

           *  zarządzenie Burmistrza Miasta. więcej ...

           *  prognoza długu.więcej ...

           *  projekt inwestycji na 2008 r. więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci gruntowej na własności Gminy Miasta Lipna. więcej ...

3. Projekt uchwały w  sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości jednego punktu w przeliczeniu na złote dla celu ustalenia wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Lipnie. więcej ...

        * załącznik - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości . więcej ...

        * załącznik Nr 1 - więcej ...

        * załącznik Nr 2 - więcej ...

6 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. więcej ...

       * załącznik - taryfa  -  więcej ...  * tabela nr 1 -  więcej ...  * tabela nr 2  - więcej ...

       * tabela nr 3  -  więcej ... * tabela nr 4 - więcej ...  * tabela nr 5 - więcej ...

       * tabela nr 6 - więcej ...  * tabela nr 7 - więcej ... * tabela nr 8 i 9 - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok. więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli. więcej ...

        * załącznik - regulamin - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. więcej ...

        * załącznik - Program MKRPA - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. - więcej ...

        * uzasadnienie - więcej ...                     * załącznik Nr 1 - więcej ...

        * załącznik Nr 2 - więcej ...                   * załącznik Nr 3 - więcej ...


Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                                                         w dniu 7 grudnia 2007 roku

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.  więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomosci oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. więcej ...


 Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                                                                w dniu 30 listopada 2007 roku

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomosci na 2008 rok. więcej ...

     *     uzasadnienie - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok. więcej ...

     *     uzasadnienie - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2008 rok. więcej ...

    *     uzasadnienie- więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów na 2008 rok. wiecej ...

    *      uzasadnienie - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008. więcej ...

    *   załącznik  Nr 1 - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2008 r. dla zakładu budżetowego. wiecej ...

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez włąścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomosci oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Lipna do ustalania wysokości cen i opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez Zakład Obsługi Komunalnej dla miasta Lipna.więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Lipna na rok 2007. więcej ...

     *  załącznik Nr 1 - więcej ...

     *  załącznik Nr 1.1 - więcej ...

     *  załącznik Nr 2 - więcej ...

     *  załącznik Nr 2.1 - więcej ...

     *  załącznik Nr 3 - wiecej ...

     *  załącznik Nr 4 - więcej ...

     *  załącznik Nr 5 - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2008 rok - więcej ...


Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                                                             w dniu 6 listopada 2007 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lipnie oraz nadania jej statutu. więcej ...

     * załącznik - Statut. więcej ...

     * zał. Nr 1 i 2 do Statutu.więcej ...   

     * zał Nr 3. więcej ... 

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniopwego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych. więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą "Miejski Ośrodek Kultury w Lipnie" oraz nadania jej statutu. więcej ...

     * załącznik - statut. więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą " Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie" oraz nadania jej statutu. wiecej ...

     * załacznik - statut. więcej ...  


Projekty uchwał na XII Sesję Rady Miejskiej w Lipnie

                                                      w dniu 29 października 2007 r.

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna Przedszkoli Miejskich. więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej. więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu. wiecej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu. więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2008 - 2011. więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie powiadomienia skarbnika Gminy Miasta Lipna o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Miejskiego Planu Rewitalizacji dla miasta Lipno na lata 2007 - 2013. więcej ...

                 * załącznik - Plan Rewitalizacji - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna. więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. wiecej ...

10. Projekt uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie oraz nadania jej statutu. wiecej ...

                   * załącznik Nr 1 - więcej ...

                   * załącznik Nr 2 - więcej ... 

11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2007 roku. więcej ...

          * uzasadnienie do projektu uchwału - więcej ...

          * załącznik Nr 1 - więcej ...

          * załącznik Nr 1.1- więcej ...

          * załącznik Nr 2 - więcej ...

          * załącznik Nr 2.1 - więcej ...

          * załącznik Nr 3 - więcej ...

          * załącznik Nr 4 - więcej ...

      


Projekty uchwał na XI Sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 19 wrzesnia 2007 roku

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę       Miasta Lipna Przedszkoli Miejskich. więcej...

2. Projekt uchwały w sprawie zamiaru dokonania likwidacji Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie i utworzenia Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie oraz nadania im statutów.  więcej...

3. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Lipnie.   więcej...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu. więcej...

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomosci gruntowej w drodze przetargu. więcej...

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Lipna oraz zapewnienie dalszej opieki wyłapywanym zwierzetom.  więcej...

7. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna".  więcej...

8. Projekt uchwały w sprawie nadania tytuły "Zasłużony dla Miasta Lipna".    więcej...

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lipnie oraz nadania jej Statutu.  więcej...

10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Lipna na rok 2007. więcej...

     * uzasadnienie do zmian budżetu. więcej...                                                                                                          

     * Załącznik Nr 1 do zmian budżetu. więcej...

     * Załącznik Nr 2 do zmian budżetu. więcej...

     * Załacznik Nr 3 do zmian budżetu. więcej...

     * Załącznik Nr 4 do zmian budżetu. więcej...

     * Załącznik Nr 5 do zmian budżetu. więcej...

     * Załącznik Nr 6 do zmian budżetu. więcej...

     * Załącznik Nr 7 do zmian budżetu. więcej...

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny - prawa odrębnej własności lokalu wraz z udziałem w gruncie. więcej ...UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Przemysław RogeńskiEdycja2009-01-15 10:40:57
Przemysław RogeńskiEdycja2008-01-18 09:15:41
Przemysław RogeńskiEdycja2008-01-18 09:14:37
Przemysław RogeńskiEdycja2008-01-18 09:12:19
Przemysław RogeńskiEdycja2008-01-18 09:08:50
Przemysław RogeńskiEdycja2008-01-09 08:02:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-28 15:03:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-28 12:55:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-28 12:54:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-28 12:29:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-28 12:28:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-28 12:04:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-28 12:01:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-21 08:19:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-21 08:17:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-21 08:16:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-21 08:03:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 13:49:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 13:47:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 13:45:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 11:45:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 11:35:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 11:34:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 11:11:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 11:09:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 11:06:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 11:05:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 11:03:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 11:02:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 10:59:55
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 10:58:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 10:54:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 10:52:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 10:51:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 10:49:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 10:45:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 09:10:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 09:02:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-17 08:58:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-14 11:45:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-14 11:43:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-14 11:41:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-14 11:38:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-14 11:33:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-14 11:32:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-14 11:27:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-14 11:24:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-14 10:59:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-14 10:45:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-14 10:38:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-14 10:36:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-14 10:33:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-13 07:40:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-12 09:12:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-12 09:07:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-12 09:04:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-12 09:02:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-12 09:00:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-12 08:45:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-12 08:41:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-12 08:35:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-12 08:30:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-10 09:34:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-10 09:33:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-10 09:15:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-10 09:14:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-10 09:08:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-10 09:02:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-10 09:01:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-10 08:58:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-10 08:57:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-10 08:49:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-10 08:47:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-10 08:44:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-04 15:02:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-04 14:26:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-03 08:43:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-12-03 08:40:28
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-26 11:42:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-26 11:41:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-26 11:36:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-26 11:32:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-26 11:31:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-26 11:29:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-26 11:28:43
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-26 11:27:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-26 11:25:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-26 11:19:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-26 11:17:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-26 11:16:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-26 11:12:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-26 11:10:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-26 10:58:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-26 10:56:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-26 10:26:36
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-26 10:21:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-26 10:11:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-26 09:05:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-23 10:00:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-23 09:55:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-23 09:53:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-23 09:38:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-23 09:37:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-23 09:33:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-23 09:29:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-23 09:26:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-23 09:22:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-23 09:19:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-23 09:12:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-23 09:08:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-22 07:57:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-07 15:01:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-05 10:33:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-11-05 10:31:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 09:14:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 09:11:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 09:10:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 09:05:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 08:57:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 08:56:51
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 08:47:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 08:46:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 08:43:17
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 08:41:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 08:38:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 08:36:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 08:30:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-31 08:29:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-24 11:19:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-24 11:17:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-24 11:16:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-24 11:14:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-24 11:12:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-24 11:10:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-24 11:08:09
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-24 11:06:40
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-24 11:02:33
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-24 10:59:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-24 10:58:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-24 10:57:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-24 10:52:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-24 10:49:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-24 10:45:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-24 10:41:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-24 10:38:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-23 14:53:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-23 14:49:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-23 14:45:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-23 13:40:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-23 13:39:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-23 13:11:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-23 13:09:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-17 13:57:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-17 13:55:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-17 12:37:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-17 12:30:10
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-17 11:34:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-17 11:32:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-17 11:31:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-17 11:24:06
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-17 11:23:16
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-17 11:21:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-17 11:15:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-17 11:14:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-17 11:10:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-17 11:09:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-17 11:07:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-17 11:06:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-17 11:04:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-17 11:02:37
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-10-17 10:57:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-21 07:51:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 08:33:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 08:25:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-20 08:20:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 13:29:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 13:25:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 13:16:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 13:14:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 13:13:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 13:12:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 13:10:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 13:03:07
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 13:01:42
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 11:23:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 11:21:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 11:19:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 11:18:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 11:14:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 11:13:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 11:11:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 11:09:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 11:05:25
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 11:04:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 11:02:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 10:58:20
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 10:56:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 10:52:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 10:51:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 10:49:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 10:48:11
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 10:44:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 10:43:00
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 10:41:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 10:39:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 10:37:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 10:30:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 10:29:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 10:25:38
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 10:23:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-18 10:00:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-17 14:39:56
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-17 14:38:27
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-17 14:35:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-17 14:34:59
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-17 14:31:30
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-17 14:29:45
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-17 14:27:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2007-09-17 13:59:55
Michał ArdanowskiDodanie2007-09-17 11:39:01