Projekty uchwał - kadencja 2018 - 2023

Projekty uchwał na V sesję RM w Lipnie

w dniu 6 lutego 2019 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...     * zał. 1 - więcej ...       *zał. 1.1 - więcej...      * zał. 2 - więcej ...     *zał. 2.1 - więcej ...     *zał.3 - więcej ...    *zał. 4 - więcej ...

2.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026 - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...       * zał. 1 - więcej ...        * zał. 2 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu - więcej ...

4. Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 - więcej ...

* zał. - więcej ...

5. Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2023 - więcej ...

*zał. - więcej ...

6.Projekt uchwały  w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - więcej ...

* zał.- więcej ...

7. Projekt uchwały  w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014 roku podwyższającej kryterium dochodowe uprawniające do przyznawania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” - więcej ...

8.  Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” - więcej ...

9.  Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1637/4 położonych w Lipnie obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

11.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna - więcej ...

12. Projekt uchwały  w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie - więcej ...

13.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok - więcej ...

 


Projekty uchwał na IV sesję RM w Lipnie

w dniu 19 grudnia 2018 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego - więcej ...

* załącznik - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta lipna - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018-2026 - więcej ...

* zał, 1 - więcej ...       *zał. 2 - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2019 rok - więcej ...

* załączniki - więcej ...


Projekty uchwał na III sesję RM w Lipnie

w dniu 5 grudnia 2018 roku

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok - więcej ...

* uzasadnienie - więcej ...    * zał. 1 - więcej ...       * zał. 2 - więcej ...           *zał. 3 - więcej...      * zał. 4 - więcej ...          * zał. 5 - więcej ...      * zał. 6 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 - 2026 - wiecej ...

* uzasadnienie - więcej ...          * zał. 1 - więcej ...               * zał. 2 - więcej ...


Projekty uchwał na II sesję RM w Lipnie

w dniu 28 listopada 2018 roku

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wnioskó i Petycji - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...


Projekty uchwał na I sesję RM w Lipnie

w dniu 19 listopada 2018 roku

1. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady - więcej ...

2. Projekt uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady - wiecej ...UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-31 11:32:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-31 11:26:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-31 11:25:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-31 11:23:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-31 11:21:15
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-31 11:17:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-31 11:14:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-31 11:12:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-31 11:11:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-31 11:09:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-30 13:45:32
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-30 13:42:50
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-30 13:33:53
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-30 13:31:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-30 13:29:57
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-30 13:28:26
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-30 13:26:44
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-30 13:25:12
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-30 13:23:13
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-30 13:21:04
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-30 13:18:52
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-30 13:15:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-30 13:13:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-30 13:12:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-30 13:10:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-30 13:09:03
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-30 13:05:58
Małgorzata KomorowskaEdycja2019-01-30 13:01:49
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-13 12:02:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-13 11:59:46
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-13 11:57:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-13 11:53:19
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-13 11:51:24
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-13 11:46:31
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-13 11:44:23
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-13 11:41:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-12-05 12:58:48
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-30 10:13:22
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-30 10:12:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-30 10:11:39
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-30 10:09:18
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-30 10:08:01
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-30 08:37:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-30 08:36:35
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-30 08:35:21
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-30 08:34:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-30 08:33:05
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-30 08:31:08
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-30 08:29:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-30 08:27:41
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-22 07:59:34
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-22 07:58:29
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-22 07:57:14
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-22 07:54:47
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-16 12:40:54
Małgorzata KomorowskaEdycja2018-11-16 12:36:20
Paweł WróblewskiDodanie2018-11-16 12:22:07