Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Miasta Lipna na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019

 

Program Ochrony Środowiska dla  Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2015 z perspektywa na lata 2016-2019 do pobrania

Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna na lata 2012 - 2015 z perspektywa na lata 2016 - 2019bip.umlipno.pl/download/1328877356-Projekt Aktualizacja POS.doc

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Lipnie  przystąpił do prac związanych z opracowaniem „Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasta Lipna  na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019"

Dokument będzie  aktualizacją obecnie obowiązującego „Programu ochrony środowiska  dla Gminy Miasta Lipno na lata 2004 – 2011  przyjętego  uchwałą Nr XIV/123/2004 Rady Miejskiej w Lipnie  z dnia 18 sierpnia 2004 r.

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska procedura ta prowadzona jest z udziałem społeczeństwa. W związku z powyższym na stronie internetowej www.bip@umlipno.pl w zakładce

środowisko można znaleźć przygotowany projekt  dokumentu.  

Mieszkańcy Lipna oraz wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi do projektu do dnia 24 lutego 2012

Uwagi można składać drogą elektroniczną na adres: srodowisko@umlipno.pl  lub osobiście w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej  Urzędu Miejskiego w Lipnie pokój nr 10   w godz. od 7 – do 15.

 

 

 

Zawiadomienie

o wykonaniu projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna

na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019

 

Na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 29 i 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam, o opracowaniu projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Lipno, Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno, ustnej do protokołu (pok. nr 10, w budynku Urzędu Miasta ) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) na adres: środowisko@umlipno.pl. w terminie do 20 sierpnia 2012 roku włącznie. Po tym terminie uwagi i wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Lipna  Z dokumentacją sprawy można zapoznać się można w budynku Urzędu Miast Lipno, Pl. Dekerta 8 pokój nr 10.

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-06-25 12:21:48
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-07-25 13:40:57
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-07-25 13:27:47
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-07-25 13:27:07
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-02-10 13:43:07
Agnieszka ChmielewskaDodanie2012-02-10 13:38:53