Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Miasta Lipna na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019

 

Program Ochrony Środowiska dla  Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2015 z perspektywa na lata 2016-2019 do pobrania

Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna na lata 2012 - 2015 z perspektywa na lata 2016 - 2019bip.umlipno.pl/download/1328877356-Projekt Aktualizacja POS.doc

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Lipnie  przystąpił do prac związanych z opracowaniem „Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasta Lipna  na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019"

Dokument będzie  aktualizacją obecnie obowiązującego „Programu ochrony środowiska  dla Gminy Miasta Lipno na lata 2004 – 2011  przyjętego  uchwałą Nr XIV/123/2004 Rady Miejskiej w Lipnie  z dnia 18 sierpnia 2004 r.

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska procedura ta prowadzona jest z udziałem społeczeństwa. W związku z powyższym na stronie internetowej www.bip@umlipno.pl w zakładce

środowisko można znaleźć przygotowany projekt  dokumentu.  

Mieszkańcy Lipna oraz wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi do projektu do dnia 24 lutego 2012

Uwagi można składać drogą elektroniczną na adres: srodowisko@umlipno.pl  lub osobiście w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej  Urzędu Miejskiego w Lipnie pokój nr 10   w godz. od 7 – do 15.

 

 

 

Zawiadomienie

o wykonaniu projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna

na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019

 

Na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 29 i 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam, o opracowaniu projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Lipno, Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno, ustnej do protokołu (pok. nr 10, w budynku Urzędu Miasta ) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) na adres: środowisko@umlipno.pl. w terminie do 20 sierpnia 2012 roku włącznie. Po tym terminie uwagi i wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Lipna  Z dokumentacją sprawy można zapoznać się można w budynku Urzędu Miast Lipno, Pl. Dekerta 8 pokój nr 10.

 UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Agnieszka ChmielewskaEdycja2014-06-25 12:21:48
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-07-25 13:40:57
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-07-25 13:27:47
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-07-25 13:27:07
Agnieszka ChmielewskaEdycja2012-02-10 13:43:07
Agnieszka ChmielewskaDodanie2012-02-10 13:38:53