Oświata

 

Zasady Rekrutacji do przedszkoli publicznych  i szkół  podstawowych.

       Na rok szkolny 2020/2021 rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz klas I szkół podstawowych odbywała się będzie  w oparciu o  ustawę  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe /Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami   / Zgodnie z Art. 131 oraz art. 133  cytowanej wyżej ustawy  w  pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci oraz uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Miasta Lipna. Poniżej podajemy   terminy i kryteria  rekrutacji   do przedszkoli publicznych oraz terminy rekrutacji do szkół podstawowych.  Zapisania ucznia do I klasy szkoły podstawowej należy dokonać poprzez zgłoszenie do szkoły, w której obwodzie uczeń zamieszkuje, natomiast w celu zapisania dziecka do przedszkola publicznego należy pobrać wniosek z przedszkola  w terminie od 3 do 30 marca 2020 r. więcej

Rekrutacja do szkół podstawowych więcej


 

Podstawowa kwota dotacji

i  statystyczna liczba uczniów

 

     Ogłoszenie o aktualizacji  podstawowej kwocie dotacji

      i statystycznej liczbie uczniów w 2020 roku

 

Burmistrz Miasta Lipna na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz.17) ogłasza, co następuje:

1. Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2020 wynosi : 1101,00 zł

2. Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka- 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli

    - 825,75 zł

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

   - 440,40 zł

3. Statystyczna  liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 250

 - statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych: 9

- statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 9

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dokonuje się  zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- w miesiącu pierwszej aktualizacji

- w październiku roku budżetowego

- w dowolnym miesiącu roku budżetowego – w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

Lipno, 01.06.2020 r.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podstawowa kwota dotacji i  statystyczna liczba uczniów

Ogłoszenie podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2020

 

Burmistrz Miasta Lipna na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz.17) ogłasza, co następuje:

 

1. Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2020 wynosi : 884,69 zł

2. Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:
a) dotacja dla 1 dziecka- 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli - 663,51 zł
b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego - 353,87 zł

3. Statystyczna  liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 250
- statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych: 9
- statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 9

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dokonuje się  zgodnie z obowiązującymi przepisami:
- w miesiącu pierwszej aktualizacji
- w październiku roku budżetowego
- w dowolnym miesiącu roku budżetowego – w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Lipno, 20.01.2020 r.

______________________________________________________________________________________________________________________

Petycja dotycząca V edycji Programu "Wzorowa Łazienka"  więcej  więcej

______________________________________________________________________________________________________________________

WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKOŁY więcej

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych więcej

_______________________________________________________________________________________________________________________

Podstawowa kwota dotacji i  statystyczna liczba uczniów

Ogłoszenie o drugiej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów

 

            Burmistrz Miasta Lipna na podstawie art.46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203; Dz. U. z 2018 r., poz.2245; Dz. U. z  2019 r., poz. 1287,1681) ogłasza, co następuje:

1.Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2019 wynosi : 895,09 zł

2. Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka- 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli

    - 671,32 zł

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

   - 358,04 zł

3. Statystyczna  liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 243,34

 - statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych: 6,33

- statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 5,67

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dokonuje się  zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- w miesiącu pierwszej aktualizacji

- w październiku roku budżetowego

- w dowolnym miesiącu roku budżetowego – w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Gmina Miasta Lipna udziela dotacji dla 3 Niepublicznych Przedszkoli i 1 Niepublicznego Punktu Przedszkolnego.

Wysokość dotacji na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosi:

- dla Niepublicznych  Przedszkoli – 662,44 zł miesięcznie na jedno dziecko,

- dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego –353,30 zł miesięcznie na jedno dziecko,

- statystyczna liczba dzieci do obliczenia podstawowej kwoty dotacji  - 240,

-  dzieci  niepełnosprawne   - 5,

- dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka – 4.

Wysokość dotacji  na dzieci niepełnosprawne  przekazywana jest  zgodnie z  kwotą  przyznanej subwencji  na określoną  niepełnosprawność.

Aktualizacja  podstawowej kwoty dotacji dokonywana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami :

 -  w miesiącu roku budżetowego, następującego po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na dany rok budżetowy,

-  w październiku roku budżetowego.

________________________________________________________________________________________________________________________

Na podstawie  art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych /Dz. U. z 2017 r., poz. 2203/  publikuję I aktualizację podstawowej kwoty dotacji:

       1. dla przedszkoli:

- podstawową kwotę dotacji    - 7.890,54 zł

 - statystyczną liczbę dzieci  w przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna – 208,

-  statystyczną liczbę dzieci objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta  Lipna   - 1,

       -   statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna   - 0,

       -   statystyczną liczbę uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna   - 0.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na rok 2018 więcej

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na podstawie  art. 78 e ust. 1 oraz  art. 89 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),  oraz zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna  z dnia 31 października 2017 Nr 56/2017

Publikuję :

  1. podstawową kwotę dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli i Niepublicznych Punktów Przedszkolnychdotowanych przez Gminę Miasta Lipna- 10.598,37 zł,

  2. statystyczną liczbę dzieciw przedszkolachprowadzonych przez Gminę Miasta Lipna – 213,

  3. statystyczną liczbę dzieci objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę MiastaLipna- 1,

  4. statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna- 0,

  5. statystyczną liczbę uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczychw placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna- 0.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja dla  nauczycieli szkół podstawowych, rodziców oraz uczniów szkół podstawowych.

Burmistrz Miasta Lipna  informuje  nauczycieli, rodziców oraz uczniów szkół podstawowych o możliwości używania bezpłatnego programu do nauki matematyki, w tym tabliczki mnożenia.

Program  został udostępniony na stronie  http://Aztekium.pl/Mistrz

______________________________________________________________________________

 Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

12 lipca bieżącego roku odbył się konkurs  na stanowiska dyrektorów Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie oraz Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie.  Komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Miasta Lipna wyłoniły następujących kandydatów na stanowiska dyrektorów:

- Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie – Panią Hannę Kułak

- Zespołu Przedszkoli Miejskich w Lipnie  - Panią Jolantę Wenderlich.

_________________________________________________________________________

 


Do mieszkańców Miasta Lipna

 

Burmistrz Miasta Lipna przypomina mieszkańcom miasta Lipna o realizacji zobowiązań wynikających z art. 18 us. 5 ustawy o systemie oświaty /Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami/ zgodnie, z którymi rodzice /opiekunowie/ mają obowiązek powiadomienia organów gminy o formie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 - 18 lat. Wzór pisma powiadamiającego (do pobrania) znajduje się poniżej, oraz w pokoju Nr 24-25 Urzędu Miejskiego w Lipnie, Plac Dekerta 8.
Powiadomienia należy dokonywać corocznie z początkiem roku szkolnego.
Nie spełnienie obowiązku nauki przez młodzież 16-18 lat zagrożone jest dla rodziców /opiekunów prawnych/ odpowiedzialnością w ramach przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Obowiązek powiadomienia nie obowiązuje rodziców /opiekunów uczniów, którzy ukończyli 16 lat i uczą się w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Lipnie

Wzór pisma

 _________________________________________________________________________________

                  

 

Nabór do oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych oraz przedszkoli miejskich na rok szkolny 2014/2015
Od dnia 10 marca 2014 roku rozpoczął się nabór do oddziałów przedszkolnych, oraz klas I szkół podstawowych, natomiast   w terminie od dnia 17 marca do dnia 11 kwietnia br prowadzony będzie nabór do przedszkoli miejskich. Regulaminy naboru wraz z terminami i wykazem wymaganych dokumentów   zamieszczone zostały na stronach BIP poszczególnych placówek oświatowych.
UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Krzysztof DerwińskiEdycja2020-06-23 12:21:56
Krzysztof DerwińskiEdycja2020-06-23 12:21:02
Mariusz WoźniakEdycja2020-02-05 10:00:57
Pawel RomańskiEdycja2020-01-21 13:22:51
Mariusz WoźniakEdycja2019-12-19 12:30:59
Mariusz WoźniakEdycja2019-12-19 12:28:17
Mariusz WoźniakEdycja2019-12-19 12:24:50
Pawel RomańskiEdycja2019-11-04 13:57:26
Pawel RomańskiEdycja2019-11-04 12:28:58
Mariusz WoźniakEdycja2018-10-23 14:22:18
Mariusz WoźniakEdycja2018-10-23 14:21:08
Mariusz WoźniakEdycja2018-05-28 08:29:19
Mariusz WoźniakEdycja2018-02-09 13:51:43
Mariusz WoźniakEdycja2018-02-09 13:50:47
Mariusz WoźniakEdycja2017-11-10 11:58:10
Mariusz WoźniakEdycja2017-09-20 12:00:02
Paweł WróblewskiEdycja2017-05-16 09:40:07
Mariusz WoźniakEdycja2016-07-15 12:55:52
Mariusz WoźniakEdycja2014-03-13 07:40:03
Mariusz WoźniakEdycja2014-02-07 15:05:19
Mariusz WoźniakEdycja2014-02-07 15:03:29
Mariusz WoźniakEdycja2012-11-14 07:53:14
Mariusz WoźniakEdycja2012-11-14 07:49:41
Mariusz WoźniakEdycja2011-06-21 12:14:33
Mariusz WoźniakEdycja2011-06-21 12:07:02
Paweł WróblewskiEdycja2011-05-10 13:08:58
Paweł WróblewskiEdycja2011-05-10 13:00:45
Mariusz WoźniakEdycja2007-12-20 13:02:35
Mariusz WoźniakEdycja2007-12-20 12:59:29
Mariusz WoźniakDodanie2007-12-20 12:49:57