Samorząd
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023
Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018
Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014
Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie
Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie
Urząd Miejski
Statut Miasta
Budżet Miasta Lipna
Dług publiczny
Podatki i opłaty lokalne
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna
Gospodarka gruntami
Oświata
Ochrona Środowiska
Sport
Kultura
Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe
Wybory, Referenda
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015
Ważne dokumenty
Ochrona Danych Osobowych - RODO
Jak załatwić sprawę?
Konkurs ofert
Petycje
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie
Praca
MOPS
Redakcja BIP

Obwieszczenia innych jednostek

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15 marca 2019 roku o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zakładowego - studni głębinowych Nr 1 (dz. ewid. nr 690/4, obręb Lipno 2) i Nr 3 (dz. ewid. nr 3036/2, obręb Lipno 2) przy "Dawtona" Sp. z o. o. - Zakład Produkcyjny w Lipnie do pobrania


Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, których nastepuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej) a także o wydłużeniu terminu konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu do pobrania


Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, których nastepuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej) a także o terminie konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu do pobrania


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych za pomocą istniejącego wylotu do rowu melioracyjnego na dz. 382/15, z terenu parkingu Starostwa Powiatowego w Lipnie na dz. nr 382/14, obręb 0011 Misto Lipno, w m. Lipno do pobrania


Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działkach o numerze ewidencyjnym 1036, 2250/2, 2251/1, 2251/2 obręb nr 03 w Lipnie oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do rzeki Mień do pobrania


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działkach o numerze ewidencyjnym 1036, 2250/2, 2251/1, 2251/2 obręb nr 03 w Lipnie oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do rzeki Mień do pobrania


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej położonej na działkach o numerach ewidencyjnych 1875/5, 1876/8 obręb nr 8 w Lipnie. - pobierz dokument

Obwieszczenie Starosty Lipnowskiego o wydaniu decyzji o zezwolenie na realizację  inwestycji drogowej w zakresie budowy drogi gminnej położonej na działkach : przed podziałem 1875/5; 1876/8 ( wg projektu podziału 1875 /5 ; 1876/9 - działki 1876/10 - działka po wydzieleniu ) w obrębie nr 8 w Lipnie. - pobierz dokument.UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Justyna KowalskaEdycja2019-03-20 08:58:23
Justyna KowalskaEdycja2019-02-27 10:07:53
Justyna KowalskaEdycja2019-01-29 10:15:48
Justyna KowalskaEdycja2018-12-12 14:01:15
Justyna KowalskaEdycja2018-12-12 14:00:28
Justyna KowalskaEdycja2018-12-10 09:33:45
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-07-15 08:41:34
Agnieszka ChmielewskaEdycja2009-06-23 14:39:59
Paweł WróblewskiDodanie2009-06-23 13:21:20