Decyzje środowiskowe GGPKiM /OŚ 7625-7/07

 

 

GGPKiM /OŚ 7625-7/07                                                                                                    Lipno, dnia 30.11.2007 r.

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnegoZgodnie z art.61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 98 poz.1071 ze zmianami )

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 20.11.2007 r. nr GGPKiM /OŚ 7625-7/07 Gminy Miasta Lipno reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Lipna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulic: Wierzbowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Kasztanowa, Olszowa, Parkowa, Wiązowa, Topolowa, Akacjowa, Klonowa, Dębowa, Bukowa na terenie miasta Lipna” z zaznaczonym przebiegiem granic terenu inwestycji obejmującej obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie na mapie – Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500, załączonej do wniosku.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 , zgodnie z art.46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( jednolity tekst Dz,U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 ze zm.) oraz art. 49 kpa – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lipna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miasta Lipna
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 kpa do

czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta Lipno - Wydział GGPKiM pokój nr 11, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz § 3 ust.1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. Nr 257 poz.2573 ze zm. ) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po

uzgodnieniu z organem ochrony środowiska.

Zgodnie z art.35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

                                                                                                                    

                                                                                                          Burmistrz Miasta
                                                                                                        

                                                                                                           Janusz Dobros

 

 

                                                                                                                                      Lipno, dnia 06.12.2007 r.

GGPKiM/OŚ 7625-7/07

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadamiam, że Burmistrz Miasta Lipna postanowieniem z dnia 06.12.2007 r. znak: GGPKiM /OŚ 7625-7/07 , odstąpił od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulic: Wierzbowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Kasztanowa, Olszowa, Parkowa, Wiązowa, Topolowa, Akacjowa, Klonowa, Dębowa, Bukowa na terenie miasta Lipna”

Ww. postanowienie zostało wydane na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 nr 129, poz. 902 ze zm.).

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lipno - Wydział GGPKiM pokój nr 11, w godzinach pracy tj od. godz 7.15 do 15.15 we wtorki od godz. 8,00 do 16,00

                                                                                                           Burmistrz Miasta

                                                                                                           Janusz Dobros

 

 

 

                                                                                                                                      Lipno, dnia 06.12.2007 r.

GGPKiM/OŚ 7625-7/07

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadamiam, że Burmistrz Miasta Lipna postanowieniem z dnia 06.12.2007 r. znak: GGPKiM /OŚ 7625-7/07 , odstąpił od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulic: Wierzbowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Kasztanowa, Olszowa, Parkowa, Wiązowa, Topolowa, Akacjowa, Klonowa, Dębowa, Bukowa na terenie miasta Lipna”

Ww. postanowienie zostało wydane na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 nr 129, poz. 902 ze zm.).

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lipno - Wydział GGPKiM pokój nr 11, w godzinach pracy tj od. godz 7.15 do 15.15 we wtorki od godz. 8,00 do 16,00

                                                                                                           Burmistrz Miasta

                                                                                                           Janusz Dobros

 

 

 

Lipno, dnia 28.01.2008 r.                                       GGPKiM /OŚ 7625-7/07 /08

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

 

 

 

 

W oparciu o art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z póżn.zm.) zawiadamia się, że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte na na wniosek z dnia 20.11.2007 r. nr GGPKiM /OŚ 7625-7/07 Gminy Miasta Lipno reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Lipna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulic: Wierzbowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Kasztanowa, Olszowa, Parkowa, Wiązowa, Topolowa, Akacjowa, Klonowa, Dębowa.”

W związku z powyższym Urząd Miasta w Lipnie informuje, że w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z zebranymi dowodami oraz składać wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

Otrzymują:

 

1.adresat

2. a/a

 

Do wiadomości:

strony w/g wykazu w aktach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 
 


UżytkownikTyp zmianyData zmiany
Przemysław RogeńskiEdycja2008-02-13 09:31:20
Agnieszka ChmielewskaEdycja2008-02-06 07:44:22
Agnieszka ChmielewskaEdycja2008-01-29 08:49:18
Agnieszka ChmielewskaEdycja2007-12-07 08:51:48
Agnieszka ChmielewskaEdycja2007-12-07 08:36:26
Agnieszka ChmielewskaEdycja2007-12-03 09:33:46
Agnieszka ChmielewskaDodanie2007-08-29 13:05:18